de Islamitische antichrist (deel 2 van 3)

Antichrist ontkent Jezus als Zoon van God

We gaan in deel 2 eens kijken naar de kenmerken van zowel Jezus Christus alsook de Antichrist. Maar dan wel de Antichrist zoals we die kunnen verwachten uit de Islamitische hoek. Onder hen bekend als de Mahdi. Eerst maar eens de overduidelijke tegenstelling tussen beide:

Jezus Christus De Antichrist
De Waarheid De vader der leugen (Joh.8:44)
De Heilige De wetteloze (2 Tess.2:8)
De Zoon van God De zoon des verderf (2 Tess.2:3)
Het Mysterie van Godsvrucht Het mysterie (van zonde) (opb.17:5)

Jezus of Isa
 

De Antichrist zal niet dezelfde namen als Christus hebben, maar hij zal wel voldoende Messias- achtige kenmerken ten toon spreiden om de wereld te kunnen misleiden. Kijken we naar de kenmerken van Allah en zijn Messias- figuur, de Mahdi, Dan zullen we zien dat deze exact overeenkomt met waar de Bijbel ons nu juist voor waarschuwt. De islam en de geest van de Antichrist zijn precies hetzelfde,

[warning] omdat beide systemen
de Drie-eenheid ontkennen
en het Goddelijke Zoonschap van Christus.[/warning]

De leugenaar

Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel aangaande de Antichrist en de geest van de antichrist luidt: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. (1 Joh.2 vers 22-23) Wie dus de realiteit van de Drie-eenheid ontkent, alsmede ook het feit dat Jezus de Zoon van God is, vertegenwoordigt de Geest van de Antichrist.

De Antichrist zal nooit beweren de zoon van God te zijn. Sterker nog, hij zal deze titel belachelijk maken. Dit is cruciaal, want de Islamitische religie heeft als één van zijn belangrijkste fundamentele kernovertuigingen de openlijke afwijzing dat Christus de Zoon van God is. Deze ontkenning wordt op diverse plaatsen in de Koran gevonden. Volgens de Koran begaat iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is zelfs een vreselijke godslastering, en zo iemand wordt vervloekt door Allah. Dit is voor ons ernstig omdat daarmee het hek van de dam is. Het hitst de moslim gelovige op en zet hen aan tot daden die ik niet graag beschrijf. We zien nu al anno 2014 een duidelijke christenvervolging in de overwegend Islamitische landen.

Isa

Naast het feit dat de Koran overduidelijk Antichristelijke leerstellingen bevat, heeft de Islam een Jezus gecreëerd die een belediging is voor de werkelijke, historische Jezus van het christelijke geloof. Moslims wordt geleerd dat als Jezus terugkeert, Hij zal beweren een moslim te zijn en alle claims dat Hij God of de Zoon van God zou zijn zal ontkennen. Tevens zal de islamitische Jezus (‘Isa’) veel christenen er nota bene toe brengen zich te bekeren tot de islam. Zou dat kunnen…als we hem niet zouden kunnen identificeren en hij Messias-achtige trekken ten toon spreidt? De Koran zegt dat Jezus op de Dag des Oordeels als getuige zal optreden tegen alle christenen die weigeren moslims te worden. Ja het staat werkelijk in hun boek: Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn (Koran 4:159

Islamitische Jezus zal christenen corrigeren

Moslimgeestelijken geloven dat christenen en Joden dan zullen erkennen dat Hij leeft en nooit is gestorven, en daarom ook niet God is, noch de Zoon van God, maar enkel de slaaf van Allah. Deze (Isa) Jezus zal dus tegen iedereen getuigen die ooit gelooft heeft dat Hij de Zoon van God is. Hij zal de christenen in Hem corrigeren, en hen zeggen dat Hij nooit beweerd zou hebben de Zoon van God te zijn. En het kan nog gekker…Ook zal Hij bevestigen dat Hij tijdens zijn eerste komst vooruit gewezen zou hebben naar de profeet Mohammed! Eigenlijk, als je goed kijkt voldoen de doctrines van de islam zo perfect aan wat de apostel Johannes de ‘geest van de Antichrist’ noemt. De Bijbel waarschuwde christenen lang geleden en heden ten dage nog steeds om de geesten te beproeven, om te zien of ze wel of niet van God afkomstig waren. ‘Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.’ (1 Joh.4 vers 2-3)

Godslastering voor wie en door wie?

Hoe kunnen wij weten of een geest van God afkomstig is of juist van de duivel ? Heel simpel: het al of niet erkennen dat Jezus Christus als Zoon van God een mens is geworden. Iedere geest die dit niet erkent is afkomstig van Satan en is de geest van de Antichrist. ‘Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. (2 Joh.1 vers 7). De Antichrist wordt in de Bijbel als een leugenaar en misleider omschreven, die ontkent dat Jezus de Redder van Israël en de wereld is, onderdeel van de Drie-eenheid, de Zoon van God, God die in het vlees kwam. Ga eens na wie dat doet?….De Paus? Of moeten we een ander duo eens onder de loep nemen?…Zowel Mohammed als de Mahdi voldoen exact aan het plaatje van de geest van de Antichrist. Mohammed ontkende zowel de Vader als de Zoon. De Mahdi zal in de geest van Mohammed optreden en precies hetzelfde doen. Wat christenen het meest heilig vinden wordt in de islam als godslastering beschouwt, en wat heilig is in de islam, is godslastering voor christenen.

Omgekeerde ideologie

Om Satans plan van het ondermijnen van de Schrift heeft hij de tegengestelde ideologie van de islam gecreëerd. De islam heeft het tot de hoogste prioriteit gemaakt om alle essentiële christelijke leerstellingen te ontkennen, vooral de relatie tussen Jezus en de Vader. Wat zijn dan de grootste bezwaren van moslims tegen christenen? Zij zeggen dat:

  • Jezus niet de Zoon van God is
  • Jezus niet God is
  • God niet onze Vader is
  • Jezus niet aan het kruis stierf voor onze zonden

Kortom alles waar wij christenen voor staan, waar wij in geloven, alles wat de Zoon heeft gedaan ter eer en glorie van de naam van de Vader word door hen ontkent…ja bespot en beschimpt. Wie loochent hier nu Jezus als de Messias? Noch de demonen, noch de moslims kunnen de waarheid dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heer van allen is verdragen. De ontkenning van de Zoon wordt op diverse plaatsen in de islam en in heel de Koran gevonden: ‘Degenen die zeggen dat God de Christus is, de zoon van Maria, plegen godslastering’ (Koran 5:17). ‘Zij zeiden dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen! Maar dat is een walgelijke godslastering. De hemelen vallen uit elkaar, de aarde wordt in stukken gescheurd, en de bergen storten in omdat zij beweren dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen. Het betaamt de Meest Genadige niet dat Hij een zoon zou krijgen’ (Koran 19:88-92).

Nog een ander vers: ‘… de christenen noemen Christus de zoon van God (Allah). Dat is slechts een uitspraak waarmee ze enkel de vroegere ongelovigen imiteren. Allahs vloek zij op hen: hoe zijn zij misleid van de waarheid!’ (Koran 9:30) De Koran spreekt letterlijk een vloek uit over degenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is.

de Messias- truc

De truc die moslims vaak gebruiken is dat ze zeggen dat ook de islam leert dat Jezus de Messias is. Tenslotte wordt Jezus zelfs in de Koran ‘El Mashiach’, de Messias genoemd. Hoewel het klopt dat de islam de titel ‘Messias’ reserveert voor Jezus, is de islamitische definitie voor wat een Messias dan precies is volkomen ontdaan van alle ware kernmerken van de Messias zoals Hij in de Bijbel wordt omschreven. In de islam is Jezus slechts één van de profeten, geen Verlosser, geen Redder, nog de Koning der Joden, wat allemaal Bijbelse kenmerken van de Messias zijn. Zoals je zult zien is Jezus in de islamitische traditie niet de Messias die Israël en alle trouwe gelovigen zal redden. Integendeel, de islamitische Jezus zal juist de legers die tegen Israël vechten aanvoeren, en alle christenen en Joden óf doden, óf dwingen zich te bekeren tot de islam. Een grotere tegenstelling in de Jezus die wij kennen kan ik me nauwelijks bedenken.

Grootste ketterij ooit

De apostel Johannes onthulde dat vlak voor het laatste uur (de eindtijd) er een specifieke geest dominant aanwezig zou zijn op aarde. Deze geest zal veel belangrijke Bijbelse leerstellingen over de aard en de taak van Jezus ontkennen. Geen enkel religieus systeem lijkt meer als twee druppels water op deze geest van de Antichrist als de islam. Deze geest was al in Johannes’ tijd in de wereld. Toen al bestonden er sektes die deze geest hadden. De islam is ontstaan uit deze sektes en ketterse groeperingen, zoals o.a de gnostici. Toen de islam ontstond nam het vrijwel iedere bestaande christelijke ketterij over, en ontstond er één grote ketterse smeltkroes die ‘islam’ genoemd wordt.

Als we de waarschuwingen van Johannes over de geest van de Antichrist toepassen op de religie van Mohammed, …WIE is er dan de grootste ketter die de wereld ooit gekend heeft? Het begint met een M en eindigt met een d.

De Koran spreekt zelf: Allah is Grootste Aller Misleiders

De Bijbel bemoedigt ons dat de duivel uiteindelijk ‘in de poel van vuur en zwavel’ zal worden gegooid (Opb.20 vers 10). Verbazingwekkend genoeg zijn de in de Bijbel gevonden beschrijvingen van Satan in heel de Koran terug te vinden. De meest verbijsterende is ongetwijfeld het feit dat Allah zich letterlijk ‘de Grootste van alle Misleiders’ noemt (Koran 3:54)! De context waarin Allah zich de grootste misleider aller tijden noemt gaat interessant genoeg over de kruisiging van Jezus. In Soerah 3:54 zou Allah het niet hebben toegestaan dat Jezus aan het Kruis stierf, maar hem ’tot hemzelf’ hebben opgenomen. Soerah 3 verzen 52 t/m 55

Toen Jezus hun (der Israëlieten) ongeloof bemerkte, zeide hij: “Wie zullen mijn helpers zijn ter wille van Allah?” De discipelen antwoordden: “Wij zijn de helpers van Allah. Wij geloven in Allah. En getuigt gij dat wij Moslims zijn. “Onze Heer, wij geloven in hetgeen Gij hebt geopenbaard en volgen deze boodschapper. Schrijf ons onder hen die getuigen. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste. Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over dat geen waarin gij verschildet.

Terwijl Jezus dus aan het Kruis Zijn Vader ultiem gehoorzaam was, bedacht Satan allerlei methoden voor zijn eerstgeborene: Mohammed. Alle meest gezaghebbende islamitische uitleggers van de Koran zeggen dat Soerah 3:54 slaat op Allah’s misleiding de mensen te laten geloven dat Jezus gekruisigd zou zijn, terwijl dit niet zo zou zijn geweest. Eén van Allah’s mooiste namen zou volgens de geestelijken ‘de beste van alle intriganten’ zijn. Het gebed ‘o intrigant der intriganten, beraam intriges voor mij’ is dan ook een veel voorkomend islamitisch gebed, dat ook Mohammed gebeden zou hebben. In de Bijbel worden de duivel en diens Antichrist herhaaldelijk gekenschetst als ‘intriganten’ of (meer letterlijk) ‘misleiders’ en ‘leugenaars’. In de Koran is het Allah zelf die de ‘grootste aller misleiders’ wordt genoemd! En dat zou in de islam dus een goede eigenschap zijn? Hoe dan ook, Satan weet heel goed wie en wat hij is, en aangezien hij het was die de Koran inspireerde, kon hij het niet nalaten een beetje over zichzelf op te scheppen.

Satan en Allah delen dus niet alleen de eigenschap de allerbeste misleiders te zijn, maar ook hun ‘voorliefde’ voor één specifieke groep mensen die ze het liefste willen misleiden: de volgelingen van ‘het boek’, in de context de volgelingen van de Bijbel, de Joden en de christenen. In de Bijbel wordt openlijk gewaarschuwd dat Joden en christenen Satans favoriete doelwit zijn. In de Koran en in alle islamitische heilige teksten zijn Joden en christenen hét doelwit van Allah. Jezus waarschuwde er al voor: ‘Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. (Matt.24 vers 24-26)

Mohammeds engel en Satan identiek

In veel oude culturen, vinden we de aanbidding van een gevederde vogel terug. De Bijbel beschrijft vogelen in termen van zowel duivelen als demonen: ‘Gevallen, gevallen is de grote Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid (SV: hatelijk) gevogelte’ (Opb.18 vers 2). Tawoos al-Maleka, de ‘pauw der engelen’ is één van de namen die in de islamitische annalen wordt gegeven aan Mohammed hemelse ’transportmiddel’, die hem tot in de zevende hemel zou hebben gebracht, en waar hij de opdracht zou hebben gekregen over de hele mensheid en de hele menigte demonen te heersen.  In de Bijbel zegt God over Satan: ‘Volmaakt waart gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon’ (Ez.28 vers 12). De beschrijving is identiek aan die van de engel die Mohammed tegenkwam en die ‘een geweldige in macht, degene bekleedt met wijsheid’ wordt genoemd (Koran 56:5,6). Is dit slechts toeval? Zelfs de kostbare stenen waarmee het hemelse transportmiddel Buraq zou zijn versierd, komen overeen met wat in de Bijbel over Satan wordt gezegd. De Koran: ‘Zijn kleur was dat van een pauw wiens veren versierd waren met rode robijnen en koralen, waar een witte kop van muskus op een nek van amber op zat. Zijn oren en schouders waren van pure witte parelen die met gouden kettingen waren vastgemaakt, iedere ketting versierd met glinsterende juwelen. Zijn zadel was gemaakt van linnen zijde met zilveren en gouden zettingen. Zijn rug was bedekt met groene emerald en zijn bovenstuk was pure peridoot (transparante olivijn edelsteen).’

Vergelijk deze beschrijving van Mohammed vreemde geleidegeest met de beschrijving van Satan in de Bijbel: ‘je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen’ (Ez.28 vers 13).

Broeders en zusters, als we dit alles zo in ogenschouw nemen: wie loochent dan onze Heer?

In het volgende en laatste deel gaan we kijken naar het komende rijk opdat we waakzaam kunnen en mogen zijn, maar ook in blijde verwachting kunnen uitzien naar de komst van Onze Koning Messias: Jezus Christus, Koning der Koningen!

Een studie naar het werk van Wahlid Shoebat,
bewerkt door: Jean-Paul van Zonneveld