de Islamitische antichrist (deel 3 van 3)

Het herleefde rijk van het Beest

In dit derde en tevens laatste deel ga ik in op de imperiums die er geweest zijn en hoe we dit moeten verstaan. Ook de Ka’aba komt aan bod, evenals de maansikkelcultus. Je zult lezen hoe deze beschrijving in onze eigen Bijbel bevestigd wordt. Bij het bestuderen van de Bijbel moeten we alle relevante profetieën nauwkeurig bestuderen, en daarbij vooral de Bijbel zichzelf laten verklaren. Hoe moet ‘de dodelijke wond’ van ‘het beest’ bijvoorbeeld worden uitgelegd? Uit de context blijkt dat het eerder genoemde rijk van het Beest, dat de dodelijke hoofdwond heeft opgelopen, opnieuw tot leven zal komen. Dus niet een individueel persoon, maar om een imperium. Wat is de dodelijk wond?

Ottomaanse rijk

Hoofden of koppen zijn koninkrijken/koningen

Naast bergen worden in de Bijbel ook ‘hoofden’ of ‘koppen’ gebruikt om koninkrijken aan te duiden: “Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen” (Op.17 vers 9-10a). Zowel een berg als een kop is dus een koninkrijk. Het is duidelijk dat een koninkrijk wordt geregeerd door een koning (of in geval van een republiek door een president). Er staat niet voor niets: ‘ook zijn het zeven koningen’. “En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas” (Op.13 vers 3a). Eén van de koninkrijken wordt dus verwoest, maar komt later weer tot leven. Een koninkrijk zonder koning is geen koninkrijk. Deze horen bij elkaar als een sleutel en een slot. De dodelijk wond van de kop is dus: het einde van een koninkrijk want het is dodelijk aan de kop gewond…

Beeld informatie

De Bijbel geeft uitvoerige informatie om dit concept van een herleefd imperium en het ‘beeld’ van het Beest op de juiste manier te interpreteren. Als we in de Bijbel gaan zoeken hoe het woord ‘beeld’ (Engelse KJV: image, dus niet ‘statue’= stand)beeld) wordt gebruikt, dan kan er nauwkeurig inzicht worden verkregen in waar deze passage werkelijk over gaat. Er zijn meerdere aspecten aan de betekenis van het woord ‘beeld’ (image). Zo is het in de Bijbel een religieus of nationaal symbool dat bijvoorbeeld betrekking heeft op de tempel kijk maar: “Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld,(KJV ‘image’) en zonder efod en terafim”. (Hosea 3 vers 4) Toen het koninkrijk Israël en de Tempel werden vernietigd raakte het volk werkelijk alles kwijt, incl. het nationale centrale religieuze systeem. Maar ook zijn nationale symbolen: de ark van het Verbond, de menorah en de andere Tempelattributen.

De tempel van de Islam

De islam heeft ook een tempel, namelijk voor Allah: de Ka’aba, met daarin de zwarte steen. Jaweh’s tempel in Jeruzalem, met alle attributen, waren een schaduw van grotere, toekomstige zaken: de komst van de Messias. Daarentegen zijn Allah’s tempel en de zwarte steen juist een schaduw van de komst van de Antichrist, van Satan… Hij kopieert werkelijk alles, maar dan in het negatieve.

Beeld:afgod

Een ‘beeld’ kan in de Bijbel ook slaan op een afgod of een ‘medium’ dat een levend wezen vertegenwoordigt. Zo richtte koning Nebukadnessar voor zichzelf een enorme afgod op, een beeld van zichzelf, waar iedereen verplicht voor moest buigen. Dit is een duidelijk voorbeeld van afgoderij, wat eveneens heel goed toe te passen is op Satan, die in de Bijbel ook Baäl, Bel of Beëlzebub wordt genoemd. Beelden van Baäl fungeerden als een medium, als een representatie van de aanbidding van Satan.

Efeziërs aanbaden zwarte steen uit de hemel

Zo’n ‘beeld’ is echter beslist niet beperkt tot een standbeeld, maar kan net zo goed een steen zijn, zoals de zwarte meteorietsteen in Mekka. De Bijbel zelf geeft ook hier een heel goed voorbeeld van: “Maar de secretaris der stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zeide: Mannen van Efeze! Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld, (KJV ‘image’) dat uit de hemel is gevallen?” (Hand.19 vers 35) Het ‘beeld’ van Artemis (‘Diana’ St.vert.) dat in Efeze werd aanbeden was geen standbeeld, maar een zwarte steen. Deze ‘beelden’ zijn volgens de Bijbel allen een symbool van Satansaanbidding: “Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten (KJV: devils, SV: duivelen, NBV: demonen) en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten”. (1 Kor.10 vers 19-20)

De islamitische Jezus vs. de Gideon-Messias

Satan verzint afgoden als vertegenwoordigers van zichzelf, totdat hij zelf naar de Aarde komt en zichzelf in menselijke vorm als de Antichrist presenteert, om vervolgens ieder ‘beeld’ dat Jaweh vertegenwoordigt, te vernietigen. Daarom willen moslims vooral joodse en christelijke symbolen verwoesten. De reden hiervoor is dat de islam zowel het judaïsme als het christendom totaal wil vernietigen. Volgens de islamitische traditie zal Jezus bij zijn terugkomst niet enkel christenen overhalen zich te bekeren tot de islam, maar vooral het hele christendom zelf vernietigen. De islamitische Jezus zal bij zijn terugkomst het kruis juist breken. Allah zal alle religies doen vergaan, behalve de islam’.

De Heer Jezus vernietigt de Islam!

Daar waar de islam beweert dat Jezus zal terugkeren om alle symbolen van het christendom te verdelgen, is er in de Bijbel -zoals in Psalm 83 en Richteren 8 vers 21- te vinden dat Jezus juist de symbolen van de islam zal vernietigen. In de psalmen 82 en 83 wordt een oorlog voorzegd tussen de Messias en de Antichrist. De ‘Gideon-Messias’, de oorlog-Messias, ( besproken in het eerdere deel) zal uit de hemel afdalen om een hele belangrijke taak uit te voeren, namelijk het redden van Israël: “Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, die zeiden: Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods”. (SV: woningen Gods, NBV: het land waar God zijn woning heeft)(Ps.83 vers 10-13)

Maansikkel-cultus al in Bijbel genoemd

Na het opnoemen van een lijst van moslimlanden die in de eindtijd een alliantie zullen vormen om Israël te vernietigen, zegt de psalmist dat hun edelen als Zeba(c)h en Salmunna zullen worden. Wat gebeurde er eigenlijk met Zebah en Salmunna? Het antwoord staat in Richteren 8 vers 21b “…Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen”. Later staat in vers 26 dat de Midjanieten dezelfde maantjes rond hun hals droegen. Nadat Gideon alle maantjes van de gedode koningen en van de kamelen afpakte, smolt hij het goud om. Zoals we in een eerder deel al zagen is ook Gideon een beeld van de komende Messias, net zoals het verhaal van David en Goliath een parallel is voor de toekomstige strijd tussen Christus en de Antichrist, die de God van Israël bespot, en waarvan God zegt: ‘Zie, Ik zál u, gij trotse! spreekt de Heere, de HEERE der heerscharen; want de dag dat Ik je straf is nu gekomen.’ (Jer.50 vers 31/NBG/SV/NBV)

De steen van David

Toen David een steen in het voorhoofd van Goliath slingerde lanceerde hij een precies rakend projectiel. Dat is ook wat er zal gebeuren met Babylon en de Antichrist: ‘Want Ik breng grote volken samen en vuur ze aan om tegen Babel op te trekken. Ze komen uit het noorden, belegeren haar, ze wordt door hen veroverd. Ze hebben uitmuntende schutters, hun pijlen treffen altijd doel’ (Jer.50 vers 9, NBV, ‘de stad’ vervangen door ‘haar’, komt nl. niet in andere vertalingen voor). Dit zijn moderne precisie-projectielen; geen enkele raket zal zijn doel missen. Bel, de maangod, zal vernietigd worden, en samen met hem alle maansikkel afgoden en attributen: “Bel is beschaamd, Meródach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd!”’ (Jer.50 vers 2, SV). Bel of Baäl, de cultus van de maansikkel, zal eindelijk worden vernietigd. Hoewel moslims het ontkennen zijn er talloze verbanden met deze in de Bijbel genoemde cultus. Bel werd altijd al gesymboliseerd door de maansikkel. In Richteren 8 vers 21 is het gebruikte woord voor ‘maantjes’ saharon, wat letterlijk maansikkel betekent. Dit woord stamt af van het woord sahar, dat in Jesaja 14 wordt gebruikt om Satan mee aan te duiden (Hilal-bel-Sahar). Zelfs het woord Hilal, of heylal, wordt in de KJV Bijbel vertaald met Lucifer. De volledige frase betekent ‘morgenster / maansikkel’, hét symbool van de islam.

Baälsaanbidding = huidige Islam

Moslims ontkennen dat ze Baäl aanbidden, maar ze kunnen niet ontkennen dat hun symbolen van deze oude Baälsaanbidding afstammen. De in de Bijbel gebruikte symbolen voor Satan en het symbool van de islam zijn dan ook identiek. Dit is van groot belang en verschaft ons een zeer helder geestelijk inzicht in de oorsprong van de islam en de religie van de Antichrist. De oude vijanden van Israël aanbaden een god die werd gesymboliseerd door het beeld van de maansikkel. Tot op dag van vandaag is dit nog steeds het geval.

Allah = maangod Bel, Baäl

Daarnaast wijst al het bewijs erop dat Allah enkel een andere naam is voor Bel of Baäl, wat ‘heer’ betekent, en tevens een titel of referentie is naar de Babylonische maangod. De Romeinen aanbaden dezelfde god, net als de Grieken, die Gog (Gygez) aanbaden, een oorlogsgod die ‘Men’ (Maan) werd genoemd. Dit is tevens de god die Abraham afzwoer in ruil voor Jaweh, de enige ware God. Daarom is het geen verrassing dat Jezus Satan ook ‘Beëlzebub’ (of Baäl-Zebub) noemde (Mat.12). In de Hastings encyclopedie voor religie en ethiek wordt bevestigd dat de Arabische naam voor Allah samenhangt met Baäl.

Gideon, een type van Christus

‘Allah is een pré-islamitische naam… die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel.’ Gideon werd Jeru-bel genoemd, degene die streed tegen de maangod. Gideon was een type van de Strijder-Messias. (zie eerdere delen) Hij vocht tegen Bel / Baäl, en zo zal ook Christus, de ultieme ‘Jeru-Bel’, Baäl in het vlees bevechten en diens kop vermorzelen, waarmee de belofte van Genesis 3 vers 15 in vervulling zal gaan.

Het beeld dat uit de hemel viel

Het belangrijkste afgodsbeeld van de islam, de zwarte steen en de verering hiervan, bestaat al sinds mensenheugenis. Ondanks de duidelijke overeenkomsten zijn er maar weinig profetie uitleggers die het verband leggen met waar al in het Bijbelboek Handelingen over gesproken wordt: ‘Wie ter wereld weet niet, dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis (godin Diana) en van het beeld (image), dat uit de hemel is gevallen?’ (Hand.19 vers 35). Dit ‘beeld’ van Artemis vertoont verbijsterend veel overeenkomsten met de zwarte steen in Mekka, waar volgens Allah alle 1,3 miljard moslims tijdens hun 5 dagelijkse gebeden minstens 17 keer voor moeten buigen.

Ster uit de hemel is geen object, maar een persoon

Maar hoe zit het nu precies met de verering van de meteorietsteen in Mekka? Waar heeft dat ‘beeld’ nu eigenlijk betrekking op, en waarschuwt de Bijbel ons daar wellicht voor? Ja, de Bijbel is hier zelfs glashelder over. Jahweh wil dat wij dieper op de materie ingaan. In Openbaring 8 en 9 staat dat het beeld van Lucifer, Satan, aanbeden moet worden. Hij is een ster die uit de hemel is gevallen: ‘En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en hij kreeg de sleutel van de put des afgronds’ (Opb.9 vers 1 – KJV & NBV hebben correct ‘hij’ en niet ‘haar’, alhoewel dat voor de betekenis verder geen verschil uitmaakt). Deze ‘hij’ kan dus geen object zijn, geen letterlijke ster.

De duivel zelf

Het is Satan zelf, een levend wezen. ‘Hij’ werd uit de hemel geworpen, zoals beschreven is in Jesaja 14 en Openbaring 8 vers 10. Het belangrijke vers in de Koran waarin Allah wordt omschreven komt perfect overeen met de beschrijving van Satan in Jesaja 14, waarin deze Lucifer de ‘drager des lichts’ wordt genoemd. In Allah wordt Allah eveneens als ‘licht’, ‘lamp’ of ‘fakkel’ omschreven: ‘Allah is het licht van de hemelen en de aarde; zijn licht is te vergelijken met een nis met daarin een lamp, en de lamp is in een glas, (en) het glas is als een helder stralende ster’ (Qur’an 24:35-36) Vergelijk dit eens met Openbaring 8 vers 10: ‘En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel (KJV: lamp), uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.’ Bedenk dat tijdens de opkomst van het laatste, achtste wereldrijk, een islamitisch imperium, één derde van de wereldbevolking gedood zal worden. Satan, de vernietiger, zal op de mensheid worden losgelaten en een ‘berg’ of rijk aanvoeren dat één derde van de mensheid zal uitroeien.

Zwarte steen Mekka is het beeld van het Beest

Volgens de islam is de zwarte steen in Mekka uit de hemelen gevallen, net zoals de zwarte steen van Aphrodite. Deze zwarte steen in Mekka, de Ka’aba, is een duidelijk symbool van Satan. Dit Satanische ‘beeld’, dat gecreëerd wordt door het Beest in Openbaring 13 vers 15 en kan ‘spreken’, zal ervoor zorgen dat iedereen die het niet aanbidt, gedood zal worden. Dit gegeven komt ook in de islam voor: ‘Allah zal de steen (de zwarte steen) op de Dag des Oordeels opwekken, en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong waarmee het praat, en het zal getuige zijn voor allen die het in waarheid hebben aangeraakt.’

Vergeving van zonden… door een steen

In de islam is de zwarte steen zelfs de ‘verlosser’ van de moslims: ‘Vele jaren geleden was de Zwarte Steen witter dan melk; pas later werd deze zwart, omdat het de zonden van degenen die het aanraakten absorbeerde.’ Het blijft echter niet bij deze godslastering. De zwarte steen, het beeld van Satan, de gevallen ster, die probeert de plaats van Christus, de Grote Verlosser, in te nemen, wordt door Mohammed -de zoon des verderf- ‘Yameen Allah’ genoemd, oftewel ‘de rechterhand van Allah’, waarmee hij zijn dienstknechten aanraakt. ‘Het is de zichtbare rechterhand van de onzichtbare Allah’, die in alle moslim gelovigen woont.

Additionele informatie over de Ka’aba steen

Historisch gezien was de zwarte Ka’ba steen opgedragen aan Aphrodite, de hoer-godin die ‘Aphrodite Porne’ (Aphrodite de hoer) werd genoemd en ‘de godin gekleed in purper’, overeenkomend met de beschrijving in het laatste Bijbelboek Openbaring (17 vers 4). De Ka’aba heeft een scharlaken gekleurd binnenkleed. Het deel van het kleed (Kiswa) dat de deur bedekt wordt een Burka genoemd, net zoals de sluier die Arabische vrouwen voor hun gezicht dragen. Arabische mystici vergelijken de Ka’aba zelfs met een maagd die versierd is met haar mooiste trouwjurk.

“En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering”.

Openbaring 17 vers 4,5,6

De ‘hoer van Babylon’

De Ka’aba voldoet dan ook aan alle kenmerken van de in de Bijbel genoemde ‘hoer van Babylon’. Het kleed, de parels, de juwelen, het goud, het zilver en zelfs de zilveren godslasteringen, die in gouden mozaïeken op haar gewaad zijn geborduurd. “En de vrouw was gehuld (SV: bekleed) in purper en scharlaken…” (Opb. 17 vers 4) De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar de ‘hoer’ van het eindtijd-Babylon zich bevindt: “van het geluid van hun val beeft de aarde, het gejammer wordt aan de Schelfzee gehoord.” (NBV, KJV: Rode Zee).’ (Jer.49 vers 21). Eén blik op de kaart leert dat Mekka zich vlakbij de Rode Zee bevindt. bron: Xandernieuws, whalid Shoebat

Het huis van Jaweh vs. het huis van Satan

Kortom, de volken zullen niet meer naar Babylon stromen, en Bel / Baäl, zal beschaamd staan. Niet langer zullen de (moslim)volken in Mekka samenkomen om Satan te aanbidden. Deze straf ligt niet in de geschiedenis, maar verwijst naar Jeruzalem en de invasie van de Tempelberg: ‘…want vreemdelingen zijn gekomen in de heiligdommen van het huis des HEREN’ (Jer.51 vers 51). In de eindtijd zullen er dan ook twee recht tegenover elkaar staande ‘huizen’ zijn: het ene huis zal gewijd zijn aan Jaweh, en het andere aan Satan.

De Draak

Volgens de Bijbel is de draak niemand minder dan satan zelf: “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem” (Op.12 vers 9) “En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen” (Op.12:3)

het Beest

In het boek Openbaring geeft de apostel Johannes ons een zeer levendige beschrijving van het beest in de eindtijd: ‘En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens’ (Op.7:3). De zeven koppen zijn zeven imperiums die in de loop van de geschiedenis hebben bestaan. Zoals gebruikelijk verklaart de Bijbel zelf deze passages: ‘Hier is het verstand dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven (KJV: ‘hij behoort tot de zeven’) en het vaart ten verderve’ (Op.17 vers 9-11)

Er zijn meerdere redenen waarom Openbaring 17 niet over de Roomse Kerk of over de Europese Unie kan gaan, maar wel over het islamitische rijk. De zeven hoofden, die zeven bergen en zeven koningen worden genoemd, zijn niet Rome of het Vaticaan. Veel christelijke kerken in het Westen leren nog altijd dat dit een verwijzing naar Rome (‘de stad op zeven heuvelen’) is. In de eigenlijk context is deze verklaring echter uitgesloten. Immers, hoe kan Rome nu op zeven bergen zitten die tevens zeven koningen zijn, elk met een godslasterlijke naam erop? Een poging om in deze passage een verwijzing naar Rome te zien is gebaseerd op een slordige en onverantwoordelijke tekstinterpretatie die vroeger ook mijn denken beheerste.

Acht imperiums

Deze passage laat zien dat er op het moment van de terugkeer van Jezus Christus in totaal 8 ‘beest’-koninkrijken zullen zijn geweest. Het achtste imperium zal door de antichrist worden geleid. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve’ Hoe kunnen we ontdekken waar het laatste koninkrijk van de Antichrist uit zal bestaan?

Vijf ervan zijn gevallen

In de tekst staat duidelijk dat vijf imperiums tijdens de tijd van Johannes al waren gevallen. Dit waren achtereenvolgens: Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië en Griekenland. Eén ‘berg’, dus imperium, bestond op dat moment nog: het Romeinse rijk. Het doel van het noemen van deze specifieke, reeds gevallen imperiums is laten zien waar het zevende, en na diens wederopstanding tevens het achtste imperium uit zal bestaan. Het vers laat duidelijk zien dat het achtste imperium een herleving van het zevende imperium zal zijn. Het zevende rijk is dus na Johannes gekomen, maar zal op zeker moment weer ophouden te bestaan. In de eindtijd zal dit imperium echter voor zeer korte tijd terugkeren op het wereldtoneel en het achtste imperium -dat van de antichrist- worden.

Een hersteld Romeins Rijk?

Aangezien het zevende imperium in Johannes’ dagen nog niet bestond, kan het laatste, achtste imperium, dat van de Antichrist, NIET het herstelde Romeinse Rijk (de EU en/of het Vaticaan) zijn, maar zal dit rijk (delen van) alle zeven imperiums omvatten. Als we in onze tijd nog het achtste imperium moeten krijgen, wat was dan het zevende? Nogmaals: de in het Westen meest gehoorde verklaring is dat het rijk van de antichrist het herstelde Romeinse Rijk zal zijn. Probleem: Rome wordt in de Bijbel duidelijk het zesde imperium genoemd, niet het zevende. Als Rome, het zesde imperium, herleeft als het zevende, waar blijft dan het achtste rijk? Of krijgen we soms een derde herleving van het Romeinse Rijk? Deze uitleg wordt noch door de Bijbel, noch door de geschiedenis, noch door een gezonde tekstverklaring ondersteund. Desondanks wordt dit enorme probleem door de meeste Westerse Bijbelprofetie uitleggers behoorlijk genegeerd, en houden zij krampachtig vast aan een oude theorie. Het Romeinse rijk is zo dood als een pier en eigenlijk ook het gedoodverfde herstelde Romeinse rijk: de EU…

Alle rijken heersten over Jeruzalem

En dan is er nog een heel belangrijk punt: alle zes voorafgaande imperiums overheersten het Midden Oosten, inclusief Jeruzalem. We moeten niet vergeten dat de Bijbel geheel en al gefocust is op Israël en Jeruzalem, zeker niet op Amerika, maar ook niet op Europa! In heel de Bijbel zien we dat (het letterlijke) Jeruzalem het centrum van de aarde is. Alle profetische teksten moeten dan ook in deze context worden gelezen, een punt dat niet genoeg benadrukt kan worden willen we een juiste visie op de eindtijd krijgen. Verklaringen die een hersteld Romeins Rijk, de EU, in het centrum van de eindtijd stellen, zijn dan ook vreemd aan de Bijbel en moeten om die reden van de hand worden gewezen.

Derde punt is dat ieder genoemd rijk het hieraan voorafgaande rijk vernietigde of absorbeerde. Alle zes in de Bijbel genoemde imperiums voldoen aan deze eisen: ze heersten over Jeruzalem, en ze vernietigden het voorafgaande heersende imperium, of slokten dit op. Het Egyptische rijk heerste over heel Egypte maar ook Israël. Het Assyrische rijk versloeg de Egyptenaren en heerste vervolgens over grote delen van het Midden Oosten, inclusief Israël. De Assyriërs werden op hun beurt verslagen door de Babyloniërs, die een nog groter rijk kregen. Ook zij heersten over Israël.

Het zevende en achtste rijk

Na de Babyloniërs kwamen de Perzen, de Grieken en vervolgens de Romeinen. Het Romeinse Rijk was het zesde rijk. Welk rijk volgde het Romeinse rijk op? Wat was het zevende imperium, dat het overgebleven Oost Romeinse Rijk versloeg en eveneens over Israël en Jeruzalem heerste, en dat in de eindtijd het laatste, achtste imperium van de antichrist zal worden? …..Precies:….. Dat waren de Ottomaanse Turken, oftewel: de Ottomaanse rijk van de Islam.

Tot slot

Zie je nu, na alles bestudeerd te hebben, hoe het herstelde Romeinse rijk er niet gaat komen, maar een hersteld Islamitisch rijk (Ottomaans) wel degelijk een kandidaat is? Nu, ten tijde van het schrijven van dit artikel, de hele Islamitische wereld in brand staat zijn we beland in het herstelstadium van dit rijk. Mijn stellige overtuiging als schrijver van dit drieluik komt uit Bijbels onderbouwd fundament inclusief de kennis van de huidige tijd. Het herstelde Romeinse rijk zoals deze vorming zou gaan krijgen uit de Europese Unie houdt geen stand. Buiten het feit om dat er nergens in de Bijbel aangaande dit onderwerp verwijzingen zijn naar Europees grondgebied is de Unie anno 2014 tot op het bot verdeeld en eerder op sterven na dood dan dat zij floreert. Met de kennis van de 70 jaarweken profetie en hoe deze moeten lopen, zie ik dan ook in rap tempo de wereld in haar eindfase belanden. Maar dit vergt een nieuwe studie waar ik een andermaal graag op in zou gaan. Voor nu, bid Onze Heer en verwacht hem spoedig want de tijd is nagenoeg om!

Een studie naar het werk van Wahlid Shoebat,
bewerkt door: Jean-Paul van Zonneveld