de Islamitische antichrist (deel 1 van 3)

Babylon… het rijk van de Antichrist

babylon

Gezien de ontwikkelingen lijkt het sneller te gaan als ik schrijven kan. Daarom wil ik je meenemen in een studie, die in een drieluik zal verschijnen. Een studie aangaande het in de Bijbel beschreven Babylon en de mogenlijke kandidaat van de antichrist. Nu denk je misschien…’ach dat weten we nu wel’, maar is dat wel zo? Wat verwachten we eigenlijk en wie of wat past in het profetisch plaatje? Ik wil met je gaan kijken naar een Islamitisch rijk van de Antichrist. Vooropgesteld: we spreken over de toekomstige zaken, maar laten we eens kijken wat de voorwaarden zijn…


De Antichrist….de Mahdi?

Het is best een schok te ontdekken dat deze Mahdi op heel veel plaatsen in de Bijbel is terug te vinden. In de Bijbel wordt hij echter niet de Mahdi, maar de Antichrist genoemd. Wie is deze Mahdi? Voor Soenitische moslims is de Mahdi de ‘rechtvaardige, geleide, verwachte persoon’. De Shi’itische moslims noemen hem de ‘heer van deze eeuw’. Is dat niet exact hoe wij in de Bijbel Satan omschrijven: de ‘heer (of god) dezer eeuw’ (2 Kor. 4 vers 4)

“In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.”

Misschien denk je dat dit gewoon toeval is, maar als ik klaar ben met het aantonen van tientallen overeenkomsten tussen het islamitische systeem en dat van de ons bekende Antichrist, zul je het niet langer enkel toeval kunnen noemen. Wat iedereen zou moeten beangstigen is het feit dat het verhaal over de Antichrist niet enkel een nachtmerrie is uit een eeuwenoud boek, maar in snel tempo voor onze eigen ogen realiteit aan het worden is.’ In mijn inleiding schreef ik al, ik kan bijna niet sneller schrijven dan dat de ontwikkelingen zich ontwikkelen.De wording van het herstelde Islamitische rijk (waar in het derde deel aandacht aan wordt besteed) begint gaandeweg vormen te krijgen terwijl we dit schrijven en lezen. Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: ‘Als je hem ziet, ga en bewijs hem trouw, zelfs al zou je over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah, de Mahdi’ ‘Want hij zal de weg bereiden voor, en de regering oprichten van de familie (of gemeenschap) van Mohammed… Iedere gelovige is verplicht hem te steunen’…Shi iet of Soeniet..

De Islamitische versie van Jezus ( Isa) verwoest het christendom

In de islamitische traditie ontbeert de speciale titel ‘messias’ alle ware Bijbelse messiaanse kenmerken. Volgens de islam zal Jezus (door de Islam Isa genoemd) het land Israël niet teruggeven aan de Joden, noch zal het Zijn taak zijn Zijn trouwe volgelingen te verlossen van de voortdurende vervolging door de Antichrist. In de islam komt Jezus notabene terug als een radicale moslim, om de moslimlegers te leiden tot de vernietiging van ons christendom, het afslachten van alle Joden en om het kruis te breken. Hoe ironisch en pervers het ook klinkt, is dit precies wat fundamentele moslims over de hele wereld geloven en waar ze dan ook op wachten.’ Maar wij westerlingen hebben nauwelijks kennis van de islamitische tradities, hoe kun je anticiperen op zaken waar je geen verstand van hebt? Het zou duidelijk moeten zijn, dat de islam een antichristelijke religie is. Is dat ook duidelijk en is er ook bewijs dat de islam de religie van de antichrist is? Laten we eens naar solide en definitief bewijsmateriaal zoeken om deze theorie te ondersteunen.Laten we kennis nemen van hen die ons willen vertrappen, en onze Koning loochenen.

Onze koning als krijger

Christenen halen vaak terecht Jozef aan als de Oud Testamentische voorafschaduwing van de Messias. Jozef is dan het beeld van de lijdende Messias en David het beeld van de Koning Messias ‘Er is echter nog een Bijbelse figuur die vrijwel nooit wordt aangehaald als zijnde een beeld van Christus: Gideon, als beeld van de Krijger-Messias. Gideon is cruciaal als we willen begrijpen wat de Messias zal doen tijdens zijn oorlogsexpedities, nadat Hij neergedaald is bij de Wederkomst op de Olijfberg om te vechten in de slag om Jeruzalem. Het komt zelden ter sprake, maar Christus zal net als Gideon vechten tegen Midjan, de Ismaëlieten waar in Richteren 8 vers 22 naar verwezen wordt. Het zijn de afstammelingen van Abrahams vierde zoon, die hij kreeg met zijn bijvrouw Ketura (Gen.25). In de Bijbel vecht Christus net als Gideon tegen de inwoners van Arabië: “God kwam van Theman, en de Heilige van den berg Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het aardrijk was vol van Zijn lof. En er was een glans als des lichts, Hij had hoornen aan Zijn hand, en aldaar was Zijn sterkte verborgen.”. (Habakuk 3 vers 3-4)

De Heer Jezus op het slagveld

Jezus Zelf die terugkeert uit Teman, van het slagveld in Arabië. Wanneer werd er ooit op een zondagsschool geleerd dat Christus zal vechten en uit Arabië zal terugkeren? Er wordt nooit over gesproken in kerken, maar dat zou wel moeten. Jezus zal lichamelijk terugkeren en niet alleen de inwoners van Arabië oordelen, maar ook die van Kush, de huidige islamitische landen Soedan en Somalië. “ Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid; de gordijnen des lands van Midian schudden.”. Hab.3:7 Midjan verwijst naar het gebied ten oosten en zuiden van de rivier de Jordaan, het huidige Jordanië en Saudi Arabië, wat het hart van het islamitische territorium is. Beschrijvingen van dit soort veldslagen, waarbij Christus tegen de moslimlanden vecht, worden in heel het Oude Testament gevonden. De vijanden die tegen Christus zullen opstaan worden als volgt beschreven: “Het zal geheellijk tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand. En hij zal de koningen beschimpen, en de prinsen zullen hem een belaching zijn; hij zal alle vesting belachen; want hij zal stof vergaderen, en hij zal ze innemen.”(Hab.1:9-10, stat vert)

 Zal de Antichrist uit Arabië komen?

De vijanden van de oostenwind zijn de ‘sprinkhanen’ van Arabië en de koningen uit het Oosten. En voor het geval iemand denkt dat dit slechts een kleinere oorlogsexpeditie van de Messias tegen de moslims is en de échte slag geleverd wordt met een Europese Antichrist, zoals velen denken – kijk eens naar de context van Habakuk. Het is de laatste strijd van de Messias tegen de Antichrist, die wordt omschreven als de ‘meest trotse’ in Habakuk 2 vers 5, de persoon die het vredesverdrag zal verbreken en in de naam van zijn god de oorlog zal verklaren: ‘Dan zal hij den geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn god.’ (Hab.1:11, vertaald uit KJV).

In het boek Numeri staat één van de vroegste, en meest directe messiaanse profetieën in de Bijbel, die zegt dat de Messias zal komen om specifiek dezelfde volkeren te bevechten en te overwinnen. Deze profetie werd gedaan door Bileam en werd gegeven aan Balak, de koning van de Midjanieten (/Moabieten): ‘…Er zal een ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. En Edom zal een erfelijke bezitting zijn; en Seïr zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn; doch Israël zal kracht doen. En er zal één uit Jakob heersen, en hij zal de overigen uit de steden ombrengen.’ (Num.24:17-19) De Messias wordt hier omschreven als vertrekkende uit Jacob, in het bezit zijnde van de scepter, een duidelijke aanwijzing naar Zijn toekomstige Koningschap over Israël. Deze drie namen, Moab, Edom en Seïr, verwijzen allen naar hetzelfde volk en hetzelfde gebied, namelijk de volken die ten oosten en zuiden van Israël leven. Ligt Europa soms direct ten oosten en zuiden van Israël? Of is dit de locatie van Arabië?

Messias vernietigt Arabische volken

Ezechiël (35:1) spreekt van het oordeel over de berg Seïr, en verbindt deze met Edom: ‘Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is, alzo zal Ik aan u doen; het gebergte van Seïr, en gans Edom, zal geheel een verwoesting worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.’(vs. 15). Groter Edom, dat het land van Temam tot Dedan omvat, is heden ten dage het gebied van Jemen tot en met Saudi Arabië. Als Jezus terugkeert en zijn Scepter neemt om Zijn vijanden te vernietigen, wie zijn dan Zijn vijanden?Het Vaticaan, de Europese Antichrist zo je wil?….of zijn het de Arabische volken ten oosten van Israël? Lees mee de herhaling in Jesaja: ‘Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken.’ (25:8)  En vraag jezelf eens af: Is dit soms al gebeurd? Of verwijst dit naar de periode NA de terugkeer van Christus. Tenzij de dood inderdaad al ‘vernietigd’ is en we deze gebeurtenis gemist hebben, verwijst dit dus duidelijk naar de terugkeer van Christus: ‘Want de hand des HEEREN zal op dezen berg rusten; maar Moab zal onder Hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest.’ (25:10)

Nogmaals: de Messias komt terug om Moab te vertrappen. Hij wordt afgebeeld als staande met zijn zegenende hand rustend op Israël maar met zijn voet gedrukt in de nek van Moab. Voor degenen die geloven in het ‘Europese Antichrist’ verhaal de vraag: Waarom noemt God specifiek Moab, en niet een land in Europa? Als je gewoon leest wat er staat, wat toch een redelijke benadering is, dan is de conclusie dat deze passage slaat op de laatste overwinning op de huidige lichamelijke en spirituele afstammelingen van Moab, en daarom niet op Europa.

Kleren Messias zullen druipen van bloed

De waarheid is dus dat de Bijbel geen Europese antichrist leert. De profetie in Jesaja 63 sluit af met de Messias die terugkeert uit Edom, met zijn kleren letterlijk druipend van het bloed van de massa’s die hij heeft afgeslacht! Hebt je ooit de Messias op deze manier horen beschrijven? Hij vertrok als een Lam, maar zal terugkeren als een machtige overwinnende Leeuw:

”Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner verlosten was gekomen.” (Jes.63:1-4)

De foutieve éénzijdige Westerse kijk op profetie

Waarom heeft het Westen dit alles gemist? In het Westen is het gebruikelijk dat als iemand over profetie begint, de discussie vaak gelijk over het boek Openbaring gaat. Veel boeken en artikelen over profetie beginnen met, en concentreren zich op passages in de Openbaring. Waarom niet beginnen bij het begin, ja, beginnen met de vele letterlijke referenties en profetieën die in de Bijbel staan? In plaats van gelijk te beginnen met diverse interpretaties van beelden en visioenen van beesten, hoornen, draken, etc, waarom niet met wat duidelijk en rechtstreeks is? Is dat niet logischer? Om een gegronde Bijbelse basis te verkrijgen over hoe het Antichrist-systeem eruit zal zien, moeten alle daarop betrekking hebbende Bijbelteksten in ogenschouw worden genomen, en moet niet uitsluitend het laatste boek, Openbaring, worden aangehaald. Hoewel het profetisch inzicht in Openbaring en het boek Daniël heel belangrijk zijn, vormen ze slechts een deel van een veel grotere hoeveelheid informatie.

Alleen een complete openbaring van de Bijbel is toereikend

Om Bijbels perspectief op de eindtijd te krijgen moeten we vertrouwen op de complete en totale openbaring van de Schrift. Wil een theorie of stelling overtuigend genoeg zijn,dan is het nodig dat alle passages voldoende met elkaar in overeenstemming zijn gebracht.

In deel 2 zal uitgebreid ingegaan worden op de bewijzen die de Bijbel geeft dat de islam de antichrist-religie is en dat de islamitische Mahdi de Antichrist zelf is.

Een studie naar het werk van Wahlid Shoebat,
bewerkt door: Jean-Paul van Zonneveld