de doop

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Mattheüs 28:18-20.

Johannes de Doper

Bij de eerste komst van Christus vermeldt de Bijbel dat de bediening van Johannes de Doper de bediening van Christus was voorgegaan. Johannes was door God uitverkoren als de heraut van de Heer Jezus, Johannes 1:6-8. Johannes predikte in de woestijn en doopte degenen die echt zijn boodschap geloofden. Het evangelie van Markus begint met deze woorden:

“Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte.”
Markus 1:2-4.

De doop in de rivier de Jordaan

Johannes de Doper predikte in de woestijn. Als er één plek op de wereld is waar weinig water is dan is het daar wel. Daarom doopte Johannes daar niet, maar ging hij naar de rivier de Jordaan. “en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden.” Johannes 3:6 En in Johannes 3:23 lezen we: “Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen”. De doop vereist ‘veel water’ zodat de dopelingen konden worden ondergedompeld. De Bijbelse doop is een “begrafenis” in water.

De doop door onderdompeling

Er is duidelijk niet “veel water” vereist wanneer een priester of predikant een heel klein beetje water op iemands hoofd sprenkelt en dit de Bijbelse doop noemt. De Bijbel beschrijft de doop niet als een besprenkeling maar als onderdompeling, ‘een begrafenis in water’. De apostel Paulus schreef in Romeinen 6: 4 aan de Gemeente en verklaarde: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.” Deze verklaring maakt duidelijk dat de doop de dood, begrafenis en opstanding van Christus typeert. Maar de enige vorm van doop die deze waarheid afbeeldt is het watergraf van de doop door onderdompeling. Het gieten van water of het sprenkelen van water op iemands hoofd is geen afbeelding van de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus.

Voorwaarde om gedoopt te worden

Wij zijn alleen gekwalificeerd om gedoopt te worden, als wij ware gelovigen zijn die zich van hun zonden hebben bekeerd, hun zonden aan God hebben beleden en hun geloof in de Heer Jezus Christus hebben gesteld voor de redding van hun ziel. Absoluut niemand anders dan een waarlijk nederige, oprechte en berouwvolle gelovige is gekwalificeerd voor de doop.

adderengebroed

Let opnieuw op de bediening van Johannes de Doper. Johannes predikte in de woestijn en deze prediking was zodanig dat de hele bevolking van het gebied werd opgewekt en de woestijn in ging om Johannes te horen preken om zich te bekeren en de komende Messias en Verlosser te ontvangen. Dit veroorzaakte zoveel opwinding bij het Joodse volk, dat de Farizeeën en Sadduceeën er een deel van wilden zijn. Dit waren de zogenaamde ‘religieuze leiders’ van het Joodse volk in die tijd, en ze wilden niet dat er iets gaande was in Israël, tenzij zij het zelf hadden geregisseerd, of in elk geval in de focus van de aandacht stonden. Maar Johannes werd niet misleid door deze ‘religieuzen’. Toen Johannes zag dat veel van deze slechte ‘religieuzen’ bij zijn doop kwamen, zei hij tot hen: “Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt” 3: 7-8 Met andere woorden, Johannes maakte heel duidelijk dat de boodschap die hij verkondigde niet voor die hoogmoedige religieuze leiders was, en dat de enige mensen die hij zou dopen degenen waren die hadden aangetoond dat ze echt spijt hadden van hun zonden, en zich echt hadden bekeerd en geloofden in de komende Messias die Johannes predikte. Daarom zijn het ook alleen echt berouwvolle gelovigen die schriftuurlijk gekwalificeerd zijn om gedoopt te worden. De Here God is niet onder de indruk van iemands positie in dit leven en maakt voor niemand een uitzondering. Lukas 13:5

Een doop zonder waarde

Elke persoon die niet aan dit criterium voldoet, kan worden ondergedompeld of besprenkeld, maar het zal voor hen geestelijk niets veranderen. Zulke niet-bekeerde zondaars gaan als verloren droge zondaars het water in en komen uit het water als verloren natte zondaars. Tenzij het werk van Gods genade in het hart is ontvangen, is elke vorm van doop slechts een vorm. Overigens: ook een lidmaatschap van een kerk pleit ons niet vrij van zonden! De Heer Jezus zei: “Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Johannes 3:7

Het doel van de doop

De doop redt geen mensen. De doop is geen redding, is dat nooit geweest en zal dat ook nooit zijn. De doop is bedoeld om publiekelijk te laten zien dat men gelooft in de dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus. Geloof in Christus als de eigen Verlosser gaat altijd vooraf aan de doop. In de doop identificeren ware gelovigen zich publiekelijk met Christus Jezus, die stierf, werd begraven en weer opstond als het offer voor de zonden van de gelovige.

Een geheime volgeling

De Bijbel spreekt wel van ‘geheime’ discipelen van Christus. Eén van de beste voorbeelden daarvan was de man genaamd Nicodemus. Je kunt zijn verhaal lezen in Johannes 3:1-21, 7:50 en 19:39. Gods Woord maakt echter ook duidelijk dat dergelijke discipelen niet geheim mogen blijven. Bedenk dat de Heer Jezus zei: “Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.” Markus 8:38. Zie ook Lucas 9:26, 12: 8-9 en Mattheüs 10: 32-33.

Is de doop nodig?

Er zijn helaas Christenen die de doop alleen als een rituele gebeurtenis zien die niet echt nodig is om Christen te zijn. Maar dit is onjuist; elke ware gelovige moet in het openbaar (temidden van de Gemeente) Christus belijden, door de Heer in de doop te volgen. Maar alleen echte gelovigen! De doop is schriftuurlijk zonder betekenis voor een ‘religieus mens’ die de Heer Jezus Christus niet in het geloof heeft ontvangen als Verlosser.

Ik ben als baby al gedoopt…

Dit geldt voor mij: als baby ben ik gedoopt in de Hervormde kerk. Toch heb ik me als volwassene laten dopen door onderdompeling. Ik zie de doop als gehoorzamen aan wat de Heer Jezus van mij vraagt. Onder andere Handelingen 19:5 laat zien dat mensen zelf ervoor kiezen om gedoopt te worden. Daarnaast is de kinderdoop geen keuze van de dopeling, maar van de ouders. Mooi op zich, maar een zuigeling kan zijn zonden niet belijden en niet zelf ervoor kiezen om te leven met en door de Heer Jezus. De ouders willen dit graag (en dat valt te prijzen) maar zij kunnen dit niet door de kinderdoop afdwingen. Hoeveel mensen zijn er als kind gedoopt en zijn later volledig van het geloof afgevallen? En de waarde van de doop als getuigenis van het geloof kan alleen als de dopeling zelf getuigt. Elk mens moet voor zichzelf uiteindelijk die keus maken: het volgen van de Heer Jezus of niet.

Loop niet achter een ander aan, maar bestudeer wat Gods Woord erover zegt

Let wel: dit waren mijn gedachten en overwegingen. Er zijn echter ook mensen die hun kinderdoop als volwassene ‘aannemen’ en die dus alsnog achter dat getuigenis gaan staan. Hoe het ook zij: als jij met dit probleem worstelt vertel het dan aan de Heer en vraag om Zijn raad. Lees en betudeer wat de Bijbel er over zegt. Neem zelf aan de hand daarvan je beslissing.

Toegevoegd aan de kerk van de Heer

In Handelingen 2 staat het verslag van de uitstorting van de Heilige Geest in de eerste gemeente op de dag van Pinksteren, na de hemelvaart van Christus. Alle discipelen van Christus waren die dag tezamen bijeen toen de Heilige Geest plotseling de hele gebouw vulde. Handelingen 2:2 Die dag werd de kerk van de Heer letterlijk in de Heilige Geest gedoopt. De diensten van de kerk van de Heer die dag waren zo groot, met zulke geestelijke zegeningen uitgestort op de gemeente, dat ongeveer 3.000 zielen werden gered en toegevoegd aan de gemeente. Deze 3.000 zielen waren niet gewoon ‘aanwezigen’, maar het waren mensen die zich hadden bekeerd en die zich hadden laten dopen: “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.” Handelingen 2:41

De doop – en verder

De doop, zoals de Bijbel die ons leert, leidt ertoe dat de ware gelovige zich ‘onder het Woord stelt’, dat wil zeggen naar een gemeente gaat waar hij/zij onderricht uit het Woord van God krijgt. In de eigen gemeente wordt men lid van deze ‘familie’ en wordt men ondersteund en is men ook zelf tot steun van anderen. De Heer Jezus heeft ons niet voor niets als Gemeente ook aan elkaar gebonden; we hebben elkaar nodig!

sacramenten

De kerk kent twee sacramenten, dit zijn (1) de doop en (2) de viering van het avondmaal des Heren. De doop is het publiekelijk aankondigen van ons geloof in Hem die stierf voor onze zonden, werd begraven en toen weer opstond, opdat wij die in Christus geloven, voor eeuwig worden gered. Het avondmaal van de Heer samen vieren is het gezamenlijk uiten van ons geloof in de Heer Jezus, dat we geloven dat met zijn vergoten bloed voor onze zonden is betaald en dat we hem vol vreugde en gewillig danken en prijzen en gehoorzamen, omdat Hij zo veel van ons houdt dat Hij bereid was voor ons te sterven. Geen van deze sacramenten redt degenen die verloren zijn. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld. De verordeningen moeten worden nageleefd door degenen in de Gemeente die al gered zijn door hun geloof in Christus. Nogmaals, let op de volgorde. Eerst de bekering van de zondaar, vervolgens de doop op iemands belijdenis van geloof in Christus, en daarna de intieme gemeenschap met de Heer bij het houden van het avondmaal des Heren.

In welke gemeente hoor jij thuis?

Hopelijk kan elke lezer een gemeente van de Heer Jezus Christus vinden en daarvan deel uitmaken. Door de veelheid van kerken in de wereld van vandaag is het nodig om een juiste gemeente te vinden, waar je je ook thuis voelt. Dit doe je door zorgvuldig te luisteren naar wat onderwezen wordt en te zien hoe het geloof in die gemeente wordt beleefd en beleden.


“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus
Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit
de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
want met het hart gelooft men tot gerechtigheid
en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Romeinen 10:8-10