menigten in het dal der beslissing

Een jonge vrouw met de naam Hope (accountnaam Servant Messenger) zette op Youtube een filmpje van 38 minuten. Het raakte mij zozeer dat ik het een tweede keer beluisterde. En een derde keer, waarbij ik notities maakte. Deze boodschap wil ik graag delen. Onderaan dit topic zet ik de hyperlink van dit filmpje. Aan het eind van het filmpje, ongeveer na een half uur, vertelt ze nog over een droom die ze kreeg. Aanrader!

Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. Joël 3:14-16

–^–

ik wil spreken over iets wat erg zorgelijk en alarmerend is en waarover de mensen binnenkort allemaal een beslissing zullen moeten nemen. Ik weet zeker dat je begrijpt waar ik het over heb. (ze spreekt hier wat raadselachtig, maar door de censuur op YouTube kan ze niet openlijk spreken over covid en vaccinaties en dergelijke. Ze doelt hier op de vaccinaties die steeds meer verplicht worden.)

Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in het dal der beslissing. Veel van Joël 3 spreekt over tekenen die plaatsvinden vóór de Dag des Heren. Tekenen, waardoor we weten dat de tijd nabij is. Ik geloof dat Joël 2 al veel dingen verteld die momenteel gebeuren. We zien hoe de Geest van God wordt uitgestort over Gods gemeente, zoals het begon met Pinksteren en nu vele gelovigen aangeraakt worden. Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen. (regen = zegen) (Joël 2:23)

Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam (Joël 2:3) bloed en vuur en rookzuilen. (Joël 2:31) De aarde brandt de laatste maanden; overal zijn enorme vuurhaarden! …toen de sprinkhaan (alles) opvrat (Joël 2:25) ook dit hebben we dit en vorig jaar zien gebeuren! Zo zien we de tekenen der tijden. Mensen sterven aan plagen en pestilentiën (pandemie)en waarover ik het nu wil hebben, de menigen in het dal der beslissing, heeft te maken met de ziekte en de veronderstelde oplossing daarvoor. Iedereen op aarde moet een beslissing nemen over dit ene ding (vaccinatie) Zoiets is nog nooit eerder voorgekomen over de gehele aarde!

Deze vaccinatie is heel anders dan de vaccinaties uit het verleden, waarvan men zei dat ze je immuun zouden maken voor een ziekte. Ik heb het nu niet over zulke vaccinaties. (dktp, griep etc) Dit is iets nieuws en het gebeurt over de hele wereld en we moeten ons afvragen of dit vaccin (wat we moeten nemen om uiteindelijk onze baan te behouden of boodschappen te kunnen doen) van de Heer is of van de boze. Als je een gelovige in Christus bent bidt hier dan over. Neem die prik niet zonder er bij na te denken maar vraag de Heer om wijsheid hierin.

Openbaring 2:13 Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is. (brief aan Pergamum) wacht even… gelovigen, die waar wonen .. ?? Ja, dat klopt. Wij, gelovigen wonen daar waar satans troon is. Het is belangrijk dat we dit begrijpen. Waar is het koninkrijk van satan? Het is niet in de hel (zoals velen denken) maar satans koninkrijk is op aarde en hij heeft de koninkrijken van deze aarde in zijn bezit. Het is belangrijk bij de beslissing die wij moeten maken om hier bij stil te staan. Als iets waarover wij moeten beslissen komt van deze wereld, van de koninkrijken van deze wereld, dan komt het van de boze. De regeringen en koningen van deze aarde kijken niet bepaald specifiek naar jouw belang, want zij krijgen hun instructies vanaf de plaats waar satans troon is!

Openbaring 18:23 Dit hoofdstuk gaat over de val van Babylon de grote stad. Ik geloof dat vanuit dit systeem de hele aarde wordt bedrogen: “…door uw toverij werden alle volken verleid”. Het woord ’toverij’ in de brontaal het Grieks is Pharmakia. En wij kennen dat in ons woord ‘farmaceutisch’, oftewel de geneesmiddelenindustrie. Niet alle medische zaken komen van satan, maar hij misbruikt deze dingen beslist. Deze ’toverij’ waardoor de hele wereld wordt bedrogen, is dus een medicatie. Een vaccin als je wilt. Men denkt dat het iets goeds is, maar dat is het niet. Het vaccin: komt het van de Heer of van de boze; is het iets goeds of is het bedrog?

terug naar de troon des satans

Mattheus 4:8-9 “Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.” Satan biedt alle koninkrijken van deze wereld aan, maar met welk recht zegt hij dit? De Heer Jezus is toch de Heer der heren en de Koning der koningen? Zijn Koninkrijk is in onze harten; Zijn Koninkrijk is de Gemeente en wij verspreiden Zijn Koninkrijk door het Evangelie. De satan kon alle koninkrijken van deze wereld dus ook aan de Heer Jezus aanbieden, want zij behoren tot zijn koninkrijk, totdat Jezus komt als de Koning der koningen en alle dingen hersteld en wij met Hem als koningen zullen mogen regeren.

Ik weet waar je woont

Houdt dit dus in gedachten en vergeet niet waar je woont! Voel je hier niet zo op je gemak dat je zou vergeten dat je in satans koninkrijk woont. Laat je dus niet misleiden door dingen die goed lijken, maar slecht zijn. Laten we overigens niemand veroordelen die ervoor heeft gekozen om die vaccinatie in hun lichaam te nemen, waarvan ik geloof dat het van de boze zelf komt. (let wel: de ons thans bekende vaccinatie is niet het merkteken van het beest, maar zoals ik het zie is het wel een generale repetitie daarvoor) Maar laten we hen, die die beslissing nog niet genomen hebben en die nog twijfelen, dringend vragen om er nog eens goed over na te denken, want dit is niet van de Heer.

Ik onderschat de ziekte niet en ik weet dat er veel mensen aan sterven. Maar de vijand bezit deze wereld en wil ons bedriegen en ons in slavernij brengen. Die vijand wil dit aas (vaccin) gebruiken zoals iemand die aan het vissen is: ‘ooh, kijk eens wat een lekker hapje! Neem het; je hebt het nodig!’ en hij trekt het dichterbij en voordat we het in de gaten hebben zitten we vast en kunnen we ons niet meer losmaken. En met elk nieuw vaccin (booster) die ze in mensen zullen stoppen, zul je er niets meer over te zeggen hebben wat ze daar in doen. Je hebt dan geen rechten meer. (en zij hebben geen enkele aansprakelijkheid!) Ik smeek je om hier goed over na te denken want ik wil niet dat Gods volk in deze valstrik geraakt en wordt misleid door de boze!

Hoe te leven in deze tijd en in deze wereld

Matteus 10:16 “Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.” Als mensen geen kinderen van God zijn, zijn ze prooi voor de wolven. Er zijn veel lieve, goede mensen, met een goed hart, die niet in Jezus geloven. En zonder dat ze het weten zijn ze zo vatbaar voor de leugens van de boze dat ze compleet door hem bedrogen worden. Wees wijs.. Een goed advies in onze tijd. Wees bewust van wat er om je heen gebeurt. Wie je iets zegt of aanbiedt; wie daar achter zit! Laat je niet misleiden! Wees argeloos als duiven… Doe niemand kwaad en veroordeel niet. De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts en ook zijn dienaren zullen zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. 2 Kor. 11:14 Als je met hen te maken krijgt zal het er zo goed uitzien, zo betrouwbaar.. Wat ze zeggen zal zo echt, zo goed gemeend lijken..

Hoe kunnen we dan weten of iets van de vijand is of niet

Er zijn valse profeten, valse predikers, valse leraren. Mensen, die proberen Gods Gemeente te bedriegen. De Heer Jezus waarschuwde ons daar ook voor. Maar Hij zei hoe wij het verschil zouden kunnen weten. Dit geldt voor mensen maar ook voor de dingen van deze wereld. De Heer Jezus waarschuwde ons hiermee: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.” Matteus 7:15-20

De tegenstander kan onschuldig lijken en goed. Hun innerlijk kan echter verdorven zijn waardoor ze als vraatzuchtige wolven zijn. Maar hoe komen we daar achter? Dat zegt de Heer ook meteen: je zult hen kunnen herkennen aan hun vruchten. We moeten alles zo bekijken: wat zijn de vruchten van de organisaties die ons willen dwingen tot de vaccinaties? Ga eens graven en je komt te weten of ze goed of kwaad in de zin hebben. (zoek maar eens op ‘nieuwe wereldorde, building back better, Agenda 2030’ e.d.) De organisaties die hiermee bezig zijn, zijn deel van de koninkrijken van deze wereld en daardoor deel van satans koninkrijk. Vraag de Heer om je de ogen te open en je wijsheid en onderscheidingsvermogen te geven zodat je niet misleid wordt.

2 Timoth. 3:12-13 “allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.”

De beslissing aangaande de vaccinaties:
welke beslissing zal ervoor zorgen dat we worden vervolgd door deze wereld
en welke beslissing zal maken dat we juist worden misleid?
Hier heb je je antwoord!

Diep in ons hart weten we wat het juiste antwoord is. Maar door angst, doordat we geen uitzondering (wappie) willen zijn en door alles wat via de tv op ons afkomt kunnen we worden overtuigd door deze wereld en denken we ‘dit is het juiste wat we voor onze naaste kunnen doen als we dit vaccin nemen’. Nee, dat is het niet. Dat is een leugen. En satan kent de Bijbel en hij gebruikt die om Gods kinderen te misleiden. ‘heb je naaste lief als jezelf, dus neem die prik om anderen te beschermen…’ Het kan verleidelijk zijn en ja: die ziekte is eng en het doodt mensen. Ja, het IS verschrikkelijk maar.. laat je niet misleiden!

Om iets van de vijand te ontvangen dat je zal strikken en gevangen nemen en onder hun controle brengen, dat je van je vrijheid zal beroven en je gezondheid ernstig zal schaden, nee, daar help je je buurman niet mee. Het is beter om te sterven dan om onszelf af te stemmen op de plannen van de boze en de farmaceutische ’toverij’ (Openbaring 18:23) aan te nemen. “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is.” 1 Joh 2:15-17 De wereldmacht laat ons zien wat de wereld te bieden heeft en vraagt je ‘neem die prik; je krijgt je leven terug, je mag weer reizen, uitgaan met je vrienden, naar winkelcentra gaan en in restaurants! Teken hier! Geef je toestemming en doe met ons mee! Alles zal weer normaal worden en je mag alle leuke dingen in de wereld weer doen! Dat wil je toch?

Apart gezet

Doe je daar niet aan mee, dan wordt je afgescheiden van de wereld en dien je als een schijnend licht in een donkere wereld. We zijn het zout van de wereld; wij zijn anders, we zijn apart gezet en heilig. Wat betekent dat ‘heilig zijn’? Heilig zijn is anders zijn dan deze wereld en zijn zoals de Heer Jezus en door Hem van binnenuit gereinigd en veranderd te worden. Zijn Geest woont in ons hart en hij verandert ons in iets veel beters dan wij uit onszelf konden zijn. Of willen we toch liever terug in de wereld, ons plekje in de samenleving hebben en alle dingen die deze wereld ons (terug) geeft?

Gij geheel anders: doe datgene waardoor je vervolgd wordt door de tirannie, voor Zijn gerechtigheid! Hij geeft ons alles wat we nodig hebben! Velen moeten binnenkort serieuze problemen het hoofd bieden als ze de vaccinatie niet accepteren. Misschien verlies je je baan en in elk geval voel je je een outsider, een uitgestotene. Maar neem die beslissing! Wij zijn nu in die vallei der beslissing en iedereen (menigten) moeten een beslissing nemen. De Dag des Heren is nabij!

Erover praten

Waarom worden wij gecensureerd, monddood gemaakt en belachelijk gemaakt? Waarom wordt een open discussie tegengehouden en worden meningen verwijderd? Omdat de machten van deze wereld (inclusief de complete pers, radio, tv en internet) onder invloed staan van de machten van de duisternis. De troon van satan is hier, op deze wereld, en het is een enorme misleiding. Daarom wordt je tegengehouden om te ontdekken dat het misleiding betreft, daarom wordt je geleid naar gehoorzamen in plaats van zelf denken.

Maar ik mòet wel

Alles goed en wel, maar wat ga ik doen als ik ontslagen word? Hoe gaan we leven en wat gaan we eten? Hoe betaal ik mijn hypotheek? ik hoef helemaal niet al die geneugten van het leven; ik wil gewoon mijn gezin te eten kunnen geven. Zoals beschreven: we zitten midden in een geestelijke strijd die over onze hoofden heen wordt gevoerd. Als wij gedwongen worden onze banden met deze wereld los te laten zal de Heer Jezus voor ons zorgen. Denk aan alle verhalen in de Bijbel die daar over gaan. Het manna, (het Joodse volk dacht echt dat zij zouden sterven van de honger!) of het oliekruikje van de weduwe: de Hemelse Vader weet alle dingen die je nodig hebt! Hij zegt ‘maak je geen zorgen over wat je zult eten of drinken of welke kleding je zult dragen want de hemelse Vader weet dat je al die dingen nodig hebt. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je worden gegeven.

Laat je niet misleiden door de grote misleider. We gaan door een moeilijke tijd van beproeving en ellende en vervolging in deze wereld en ja: we zullen worden vervolgd, gehaat en slecht behandeld. Maar de Heere zorgt voor ons; Hij is bij ons, Zijn Geest zal ons helpen en Zijn vrede zal met ons zijn. Maar trap niet in de trucs van de vijand en ga niet vrijwillig in de rij staan voor wat de vijand met je wil doen. Geloof me: de druk zal nog veel verder verhoogd worden. Wij zien slechts het begin. De druk om deel te nemen aan dit wereldwijde systeem zal alleen maar toenemen zodat mensen uiteindelijk onder die druk zullen bezwijken.

Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

Zijn trouw is een schild en een pantser.

Blijf binnen die veilige nabijheid van de Heer. Ga de problemen niet alleen te lijf, maar houdt Hem vast zoals een klein kind zich vasthoudt aan het been van zijn moeder. Wees niet bang om te sterven; wees niet bang voor ziekte: wees niet bang voor alles wat je vanuit het duister van de boze aangrijnst! God Zelf zal zijn engelen bevel geven dat zij je bewaren. In de benauwdheid mag je bij Hem zijn!