De dag noch het uur / de eerstelingengarve

[note]

Deel 3 van wat een drieluik is geworden: het Openbaring 12 teken, de vervulling van de feesten van God en vandaag een uitleg van de eerstelingen garve. Dank je wel René de Jonge, voor al je noeste arbeid!

[/note]

de velden zijn wit om te oogsten

“Doch van dien dag en die ure weet niemand,
ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen”.

Matteus 24 vers 36

Niet rekenen!

Jarenlang is ons als gemeente geleerd dat wij de komst van de Here Jezus voor zijn gemeente niet kunnen berekenen omdat alleen de Vader het moment weet waarop zijn Zoon zal terugkeren naar de aarde voor zijn bruid. Maar wat schrijft de bijbel nu werkelijk? “dien dag en die ure” Welke dag en welk uur wordt daarmee bedoeld? Daarvoor moeten we twee verzen terug, naar vers 34 waar staat: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” En welke dingen zijn dat dan? Is dat soms de opname van de Gemeente? Neen. In vers 2 voorzegde de Heer de verwoesting van de tempel. De discipelen wilden vervolgens weten wanneer dat zou gaan gebeuren en wanneer de voleinding der wereld zou gebeuren. Daarna vertelt de Heer vanaf vers 3 tot aan vers 33 wat er zal gebeuren (door de eeuwen heen) en Hij vertelt door tot aan Zijn wederkomst als Koning der koningen op aarde.

Welk moment kunnen wij niet berekenen?

Welk moment is het dus, wat alleen de Vader weet? Dat is het moment van de terugkeer van de Heer Jezus op aarde. Als wij de volgende hoofdstukken uit de bijbel in context gaan bestuderen dan kunnen we concluderen dat het “de dag noch de ure” en “als een dief in de nacht” geen betrekking heeft op de Gemeente maar dat dit geschreven is voor zijn 2e komst aan het einde van grote verdrukking/Daniëls 70ste jaarweek. We zien hetzelfde in Marcus 13

De eerste komst van de Messias was te berekenen

Na deze conclusie te hebben getrokken kunnen wij concluderen dat wij mogelijk wel degelijk het moment van onze vereniging met onze Heer Jezus kunnen weten. De eerste komst van de Heer Jezus is namelijk ook tot op de dag nauwkeurig voorzegd door de profeet Daniël. Helaas waren de Schriftgeleerden dwars; hoewel zij het konden weten dat op dat moment de voorzegde Messias was gekomen, verhardden zij hun harten waardoor zij Hem niet her/erkend hebben als hun Messias toen hij op palm pasen Jerusalem binnen reed.

De opname: te berekenen?

Nu hoop ik niet dat ons als gemeente het zelfde gaat overkomen bij de opname van de Gemeente. God’s vastgestelde tijd voor de opname van de gemeente zit namelijk verborgen in de Joodse oogstseizoenen, alleen wisten wij nog niet welk jaar het zou zijn. Maar nu wij het openbaringen 12 teken ontcijferd hebben kunnen wij mijns inziens weten in welk jaar en op welke vastgestelde tijd de opname van de gemeente zal plaats vinden.

De oogst

De oogst bestaat uit graanvelden die tarwe, gerst, maïs, en andere voedingsmiddelen geven. God zegende deze oogsten en stelde de oogstfeesten in opdat Zijn volk van Hem afhankelijk zou (willen) zijn en Hem zou aanbidden als hun God. God’s heilsplan wordt zichtbaar in het proces van het oogsten van de graanvelden en de manier waarop ze geoogst worden. God toont de mens hiermee hoe en op welk moment de oogst van zielen in Zijn koninkrijk zou worden genomen. God heeft de aarde neergezet als een groot veld van zielen die op een vastgestelde tijd geoogst zullen worden. Dit veld bestaat uit 3 delen, namelijk een kleine eerstelingengarve in het midden, vervolgens het gehele veld en daarna de 4 hoeken. Het oogsten van het veld is verbonden aan de regenseizoenen en de eerste regens beginnen om en nabij september terwijl de laatste regens plaatsvinden in maart/april.

Feesten verbonden aan oogsten

Deze vastgestelde tijden zijn verbonden aan de 7 feesten door God aan Israël gegeven welke alle op hun vastgestelde tijden gevierd en vervuld moeten worden. ( zie Leviticus 23 ) Hieronder even een opsomming van de vastgestelde tijden en het oogstpatroon: de eerste 3 lentefeesten: 1) Pascha = Jezus stierf als het Offerlam aan het kruis 2) Het feest van de ongezuurde broden = het brood zonder gist (gist is zonde) Jezus stierf zonder zonde 3) Het feest van de eerstelingen = Jezus was de eerste die opstond uit de dood. Deze lentefeesten zijn reeds vervuld door de Heer Jezus voor de Gemeente. Aan deze lentefeesten zit ook een oogstseizoen verbonden, met 2 oogsten. In maart/april aan het eind van de laatste regens vindt de gersteoogst plaats en in mei/juni (de zomer; om en nabij pinksteren) vindt de tarweoogst plaats.

Maar wat heeft dit nu te maken met de gemeente?

Nadat de Heer Jezus was gestorven en weer was opgestaan, kon de eerste oogst beginnen. Door zijn bloed werd de eerste oogst geheiligd. De Heer Jezus Zelf was de Eersteling van de oogst. De opstanding van Jezus gebeurde precies op het 3e uur van de 17e Nisan, en dit gebeurde precies op het feest van de eerstelingen.

1 kor 15 vers 20-23

“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst”

Het feest der eerstelingen: de gerste-oogst

De gerste-oogst: een gerstekorrel is makkelijk te bewerken zonder dat een ruwe behandeling nodig is. Wij als wederom geboren christenen zijn tot geloof gekomen in Jezus binnen de genadetijd op aarde en wij geloven zonder te zien puur en alleen het woord van God. Wij zijn de gerstekorrel die zacht van aard is, en omgeven door een dun vliesje welke door de wind (heilige geest) wordt verwijderd zodat de ware korrel naar voren komt. ( Jezus in ons)

Gerste-oogst: de Gemeente

Wij als gemeente zijn dus de gersteoogst, en deze oogst moet plaats vinden op een vastgestelde tijd aan het einde van de laatse regens in maart/april. De eerstelingen garve in het midden van het veld werd met een sikkel gemaaid en bij elkaar gebonden met een rood koord, en dit koord is het bloed van Jezus waaronder iedereen verzegeld is die hem aanneemt als Verlosser. Op het moment dat de eerstelingengarve in de tempel van God door de hogepriester heen en weer bewogen werd en goedgekeurd werd door God, vanaf dat moment werd het hele veld geheiligd. Hierin zien wij dus het bloed van Jezus wat de hele wereld heiligt. Omdat wij als wederomgeboren christenen onder dit rode koord gebonden zijn en in de eerstelingengarve zijn opgenomen, zullen wij ook op het feest van de eerstelingen worden opgenomen in de hemel. Het feest van de eerstelingen is altijd op de 17e van Nisan, en is dus ook door Jezus vervuld op de 17e van Nisan in het 3e uur. Daarom verwacht ik ook volgens de wet van de eerstelingen de opname van de gemeente op of rond de 17e van Nisan.

gerste-aar
De tarwe-oogst

Naast de gersteoogst hebben we nog de tarweoogst die plaats vindt in de zomer om en nabij pinksteren. De zomertijd is Israël is een droge tijd en met de zomertijd in de bijbel wordt verwezen naar Daniëls 70e jaarweek. Met de oogst van de tarwe in de zomer wordt bedoeld het midden van Daniëls 70ste jaarweek ten tijde van het 6e zegel in openbaringen 6 en aan het einde van Joël 2 en het Openbaringen 12 teken. Een tarwekorrel heeft een harde buitenkant en heeft een ruwe behandeling nodig om zijn zachte korrel te voorschijn te halen. Dit wordt gedaan door het slaan van de tarwestengels met een dorsvlegel.

tarwe-oogst

Tarwe-oogst: de 144.000 uit de stammen Israëls

De tarweoogst is voor het Joodse volk die nu nog leven zonder hun Messias en zij hebben dus verdrukking (de dorsvlegel) nodig om tot erkenning van hun Messias te komen in de eerste 1260 dagen. (hun hart is verhard en hun ogen zijn bedekt) Op het moment dat het openbaringen 12 teken plaats vindt zal ook de genoemde tarweoogst plaats vinden d.m.v. de opname van de 144.000 (12.000 uit elke stam van Israël) die mede door de getuigenis van de 2 getuigen in de eerste 1260 dagen tot geloof zijn gekomen.

Wat gebeurt er daarna verder?

In het midden van de 70e jaarweek, op het moment dat het Openbaringen 12 teken plaats vindt op 23 september 2017, zullen vanaf dat moment de laatse 3 herfstfeesten vervuld gaan worden binnen hun orginele tijdsspanne van 15 dagen voor het volk Israël:

  1. Feest van de bazuinen Dit feest begint officieel op 21 september 2017. Het is de aankondiging van de verschrikkelijke dag des Heren / de laatse 3½ jaar / de tijd van God’s wraak en op dit moment zal het volk Israël in een periode van rouw gaan, de 10 dagen van verschrikking.

  2. Op Jom Kipoer op 1 oktober 2017 zullen de boeken gesloten worden, en op dit moment zal de antichrist zichzelf in de 3e tempel tot God uitroepen en 1/3e deel van Israël zal vluchten naar de woestijn/Petra en 2/3e zal omkomen.

  3. Loofhuttenfeest, op 5/6 oktober 2017, het feest waarin God de relatie met zijn Volk Israël herstelt en waarbij ze opnieuw mogen ervaren dat God hen beschermt in de woestijn.

De vier hoeken van het veld

Aan het einde van de grote verdrukking/Daniëls 70e jaarweek zullen de 4 hoeken van het veld geoogst gaan worden, wat wordt beschreven in Mattheüs 24. Dit houdt in dat God zijn engelen uitzendt om van de 4 hoeken der aarde alle Joden terug te brengen naar Jeruzalem, en op dit moment worden ook de schapen van de bokken gescheiden. (de schapen: zij, die tijdens de grote verdrukking Israël hielpen / de bokken: zij die zich tegen Israël hebben gekeerd) Dit is ook het moment van openbaringen 19 waarin Jezus terug komt op aarde samen met ons om zijn 1000 jarig rijk te beginnen.

Het getal 17

Er zijn 2 verlossingspunten op vastgestelde data welke beide het getal 17-3 vertegenwoordigen. Het getal 17 betekent: totale overwinning, een nieuw begin en perfecte spirituele orde. Op de 17e van de maand Nisan is het volgende gebeurd:

  1. de Ark van Noach landde op de berg Ararat (Genesis 8 vers 4)

  2. Israël werd weggevoerd naar Egypte (Exodus 12 vers 40-41)

  3. Het volk Israël ging door de rode zee (Exodus 3 vers 18, Exodus 5 vers 3)

  4. Het volk Israël kwam aan in het beloofde land en aten daar de eerste vruchten (Jozua 5 vers 10-12)

  5. De tempelreiniging door Hizkia (2 Kronieken 29 vers 1-28)

  6. koningin Esther redde de Joden (Esther 3 vers 12, Esther 5 vers 1)

  7. De opstanding van Jezus (Matteüs 27 vers 53)

De kans dat deze gebeurtenissen allemaal toevallig gebeurden op dezelfde dag van het Hebreeuwse jaar is één op 783 Biljard! (15 nullen!) Het is geen toeval: de Here God koos deze dag voor deze gebeurtenissen. Zal ook de opname van de Gemeente gebeuren op de 17e Nisan?

Het wordt spannend!

Volgens de scheppingskalender/Torah kalender zijn wij op 1 april 2014 het jaar 6000e Joodse jaar ingegaan. Zoals het nu lijkt resteert ons nog een hele korte tijd hier op aarde en laten wij dan ook het Woord verkondigen zolang het nog kan. Het vooruitzicht dat de opname van de Gemeente inderdaad wel eens heel dicht bij kan zijn moet ons niet verleiden om maar te stoppen met ons werk hier en af te gaan wachten: laat het ons aansporen om het Evangelie van Genade door de Heer Jezus te brengen aan een ieder die het horen wil, (en hen in gebed voor des Vaders Troon blijven brengen) zolang wij daartoe de gelegenheid hebben.[warning]Maar als….

En als er toch nog ergens een rekenfout zit? Of als ik iets verkeerd heb begrepen? Dan blijft overeind dat de tekenen van onze tijd ons zeggen dat het heel spoedig kan zijn en laten we ons dan niet laten ontmoedigen maar in blijdschap blijven uitzien! Maranatha!

[/warning]

Reacties zijn gesloten.