De Christen en het sterven

“En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.” Hebreeën 9: 27-28

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” Titus 2:11-14

Het verbond van de mens met de dood

De eerste vermelding van de dood vinden we in Genesis 2:17 “Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Wie zegt dit? Het is de Here God Zelf. Hij sprak met Adam, die Hij had geschapen. Het is de Here God Zelf die Adams ‘afspraak met de dood’ maakte. En omdat het de Here God Zelf is, die de dood introduceerde, kan Hij ook die afspraak met de dood opheffen als Hij dat wil.

Alle mensen sterven

Leert de Bijbel eigenlijk dat alle mensen zullen sterven? Nee, toch niet. De Bijbel zegt dat ‘het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven’ en daarom zijn velen hier dogmatisch over dat elk mens die in deze wereld is geboren de dood moet ervaren. De Bijbel Zelf leert ons echter anders.

Mensen die niet stierven

Dat dit inderdaad zo is kunnen we in Gods Woord lezen, want voor sommige gelovigen is hun ‘afspraak met de dood’ al geannuleerd. Henoch, die wandelde met God en ‘hij was niet meer, want God had hem opgenomen’. (Genesis 5:24) “Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen.” Hebreeën 11:5 Maar Henoch was niet de enige die nooit stierf. Ook de profeet Elia werd opgenomen zonder de dood te ervaren. 2 Koningen 2: 1-11

Sterven Christenen?

“Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?” Johannes 11: 25-26 Dit moeten we even goed lezen. De Heer zegt (1) dat ‘iemand die gestorven is, zal leven’ maar Hij zegt ook dat (2) ‘wie in Hem gelooft in eeuwigheid niet zal sterven’. We kunnen het eerste verklaren door te zeggen dat iemand die gestorven is, eens tot leven zal worden geroepen en dan dus weer leeft. Maar daarmee verklaren we niet dat de Heer zegt dat ‘wie in Hem gelooft in eeuwigheid niet zal sterven’. De verklaring hiervoor is meer dan mooi: elke ware gelovige wordt ‘eeuwig leven’ gegeven. Hoewel het lichaam van ware gelovigen momenteel oud wordt en sterft, sterft de ware gelovige zelf niet. Het lichaam sterft maar de ziel leeft! Voor de gelovigen in de Heer Jezus is de dood alleen maar een deuropening geworden waar de gelovige doorheen loopt in het ‘eeuwige leven’ met de Heer Jezus. Geloofd zij God!

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord
hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”

Johannes 5:24

Eeuwig leven is geen toekomst!

Als kinderen van God hebben wij het eeuwig leven. Het is niet ‘een belofte van wat we we ooit nog zullen ontvangen’! Terwijl van kinderen van God hun lichamen ouder worden en fysiek doodgaan, waren hun zielen reeds “van de dood naar het leven overgegaan”.

Zoals Henoch en Elia

Voor sommige gelovigen die vandaag leven, zal de Here God, net zoals bij Henoch en Elia, hun afspraak met de dood eveneens annuleren! “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” 1 Kor. 15:51-52 Zij, die reeds als kind van God voor gingen zullen nu lichamelijk opstaan en daarna zullen ‘wij’ (wedergeboren gelovigen in Christus die op dat moment leven) veranderd worden. Waarom? “..vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.” 1 Kor. 15:50 Wij zullen eenzelfde opstandingslichaam krijgen als dat van de Heer Jezus na Zijn opstanding! “Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.” Filipp. 3:20-21

“En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?” 1 Kor. 15:55 Nu kunnen wij dat begrijpen!

Het verschil tussen lichaam en ziel

“Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.” 2 Kor. 5:1 Paulus maakt hier het onderscheid duidelijk: onze ziel woont in onze aardse tent (ons lichaam) maar als dat wordt afgebroken (sterft) dan krijgen wij een gebouw om in te wonen, in de hemel. Als de bazuin zal klinken zullen deze zielen weer bekleed worden met hun eigen, maar nu hemelse, lichaam! “Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Thessalonicenzen 4: 15-17

De Opname / wegrukking / wegraping

Zij die zijn gestorven “in Christus” en wiens lichaam opgewekt wordt in verheerlijkte staat – en zij die “levend in Christus” zijn, wiens lichaam in een oogwenk werd veranderd, worden allemaal opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Elke ware gelovige gaat vliegen! Misschien ben je angstig om te vliegen, maar op het moment van de wegrukking ga je vliegen! Er is geen enkele reden om bang te zijn, want de Heer Jezus heeft nog nooit één van Zijn mensen verloren en zal ook nooit iemand verliezen die, door het geloof in Zijn reddende genade, behoort tot Hem. Daarnaast heb je geen tijd om je daarover zorgen te maken: het zal allemaal plaatsvinden in een oogwenk. Het ene moment hoor je de bazuin en het volgende moment zal je bij de Heer Jezus, hoog boven de aarde zijn. Weggerukt voordatd e toorn van God over de weeld komt! “Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn”. Romeinen 5:9

Een vraag aan jou

Ik hoop dat iedereen die dit leest een ware gelovige is in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven en overwinning van de dood. Wij zijn namelijk al heel dichtbij dat moment waarop de bazuin zal klinken. Als jij niet zeker weet of jij een ware gelovige bent, bidt dan tot de Heer Jezus en vraag Hem om vergeving van je zonden. Want een ieder die Zijn Naam aanroept zal behouden worden!

Jezus zei: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”

Joh. 10:9

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”.

Handelingen 4:12

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden”

Romeinen 10:9

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Efez. 2:8-9


Lees ook nog eens Bang voor de dood