Het bewaren van de geboden van Christus

“Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

Johannes 14:15.

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Johannes 14:21

“Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde. Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Johannes 15: 10-12

Beloften voor hen, die Zijn geboden bewaren

De Heer Jezus Christus heeft het in deze Schriften duidelijk gemaakt dat de gelovigen die de Heer echt liefhebben degenen zijn die ‘Zijn geboden hebben en bewaren’. En zij die ‘blijven’ in de liefde van de Heer ervaren daardoor ook de ‘blijdschap’ van de Heer.

Zijn geboden: de Wet?

Vaak gaan de gedachten over deze geboden meteen naar de Tien geboden en de Wet, die aan het volk Israël werden gegeven. Het is belangrijk om bij Bijbelverzen te kijken tot wie gesproken wordt. Wij lazen zojuist uit Johannes 14 en 15 en hier spreekt de Heer Jezus niet tot het volk Israël. De Heer Jezus sprak tot Zijn volgelingen, de discipelen en daarmee tot de toekomstige Gemeente.

Onderscheid in de wetten en geboden

Er waren inderdaad wetten en geboden die aan het Oud Testamentische volk Israël werden gegeven en zij leefden dan ook onder het Oude Verbond van de Wet. Maar er zijn ook geboden gegeven aan de Gemeente van de Heer; de mensen die onder het Nieuwe Verbond van Gods genade in Christus leven. Dit zijn twee totaal verschillende bedelingen van tijd en twee verschillende groepen mensen. De twee sets van geboden zijn niet hetzelfde, zijn te onderscheiden van elkaar en mogen niet worden gemengd.

Een duidelijke verklaring

Over de apostel Paulus wordt in de Bijbel vermeld dat hij ‘de uitverkoren apostel voor de heidenen’ was. Romeinen 11:13. Dan lezen we in de geschriften van Paulus in 1 Korintiërs 14:37 “Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.” Mensen vragen wel eens waar we ‘de geboden van de Heer’ kunnen vinden. Vaak is het dan hun bedoeling om de Tien Geboden en de Wet die God aan Israël heeft gegeven, op de Gemeente te leggen. Maar lees de laatste tekst nog eens… Geloof je in de Goddelijke Inspiratie van Gods Woord? Als je dat echt doet, dan moet je geen probleem hebben met Paulus’s verklaring. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat Paulus’s geschriften ‘een gebod des Heren’ zijn voor alle Nieuwe Verbond gelovigen.

Een belangrijk gebod

In Paulus’s brief aan de jonge prediker Timotheus, schrijft de apostel Paulus “Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” 2 Timotheüs 2:15.

Dit is niet zomaar een gebod van de apostel Paulus aan de jonge prediker. Oh nee! Volgens wat we zojuist lazen (1 Korintiërs 14:37) is dit één van de geboden van de Heer aan elke ware gelovige die deel uitmaakt van de Gemeente. Helaas lezen zo weing mensen hun Bijbel dat er bij sommigen sprake is van ‘Bijbels analfabetisme’: veel onwetendheid van het Woord van God. Waarom…?? Zou het kunnen zijn dat de Bijbel voor velen gewoon een bijgelovige relikwie is geworden? Elke Christen heeft wel een Bijbel in huis, zelfs als die gewoon op een plank stof verzamelt. Die ware gelovigen die de Bijbel serieus bestuderen, weten dat we leven in ‘de laatste dagen’ die door de Here Jezus Zelf zijn geprofeteerd, en de profetische Schriften hebben duidelijk voorspeld dat er in deze tijd een grote afval van het geloof zal komen.

”Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.

2 Tess. 2:3-4

Welk soort afval?

Het woord ‘afval’ (Apostasia) kan ook worden vertaald met ‘vertrek’ en het zou dan duiden op de Opname van de Gemeente. Dat kan. Maar laten we gewoon eens letterlijk nemen wat er staat, want als er sprake is van afval van het geloof is dat ernstig genoeg om daar rekening mee te houden. En één van de oorzaken van die afval zou wel eens het ernstige gebrek aan bijbelstudie van Christenen kunnen zijn, als duidelijk bewijs van de “afval” die over de Gemeente is gekomen. “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen” 1 Timoteüs 4:1 “Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” Lukas 18:8

2 Timotheüs 2:15 nader bezien:

(1) ‘er ernst mee maken’

“Maak er ernst mede..” Letterlijk staat hier het woord ‘studeren’. Dit woord is vertaald uit het Griekse woord “spoudazo.” Dit Griekse woord betekent letterlijk, “gretig zijn, alles in het werk te stellen om het beste te doen.” Met andere woorden, als je dit bevel van de Heer wilt gehoorzamen, zou je veel tijd en moeite moeten besteden aan de studie van Gods Woord. En dit is dus helaas vandaag de dag niet zo vaak het geval. Soms menen mensen dat ze gewoon geen tijd hebben om Bijbelstudies te lezen, of zelfs om de Bijbel te bestuderen. (Ik vraag me af of men dan zich dan ook afvraagt of ze tijd zullen hebben om te sterven, wanneer hun tijd komt…?) Ja, we leven in een drukke tijd en we hebben van alles om ons heen wat om aandacht vraagt. (onze carrièrre, de computer, de televisie, de smartphone) De oplossing is het aanpassen van onze prioriteiten! Matteüs 6:33 staat nog steeds in de Bijbel: “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.”

(2) Jezelf ten dienst van God stellen

“…u wel beproefd ten dienste van God te stellen..” In de Griekse tekst betekent deze uitdrukking letterlijk ‘om jezelf te laten zien’. De Heer Jezus vertelde Zijn discipelen in Handelingen 1: 8, “…gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde….” Met andere woorden: elke ware gelovige dient de blijde boodschap van het Evangelie van de Heer Jezus Christus in hun eigen leven uit te dragen. Daartoe moet ons leven worden gevoed door de serieuze studie van het Woord van God. De apostel Petrus zei dat zelfs als een gelovige spreekt, zij “woorden als van God” moeten spreken. “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.” 1 Petrus 4:11 We kunnen het zo zeggen: de ware gelovige moet een wandelende en sprekende getuige van de Heer Jezus Christus zijn in alles wat hij (zij) elke dag doet en zegt. Wanneer een verloren persoon, (een collega, een buurman, een toevallige voorbijganger) met ons omgaat, zou hij de Heer Jezus in ons moeten zien, en ervan overtuigd zijn dat we inderdaad ‘Gods goedkeuring hebben’ en dat we Gods woorden spreken. Maar pas op! We bestuderen Gods Woord niet om te laten zien hoeveel we weten. In plaats daarvan moeten we het Woord van God met een dankbaar en nederig hart bestuderen. En het is de Heilige Geest in ons Die de harten van andere mensen zal overtuigen!

(3) “…als een arbeider “

Let op het woord ‘arbeider’. Een gelovige moet niet lui zijn; elke ware gelovige zou een arbeider moeten zijn. Iemand, met andere woorden, die het ‘getuige zijn’ serieus neemt. Hoewel wij gelovigen zeker niet door onze werken worden gered… (Efeziërs 2: 9) Maar toch: een getrouwe getuige zijn, vereist werk, soms heel veel werk. Het kost tijd en moeite, en soms geld, om anderen voor hun redding naar Christus te mogen brengen.

(4) “… die zich niet behoeft te schamen.”

Houd er rekening mee dat deze tekst begint met ‘maak er ernst mee’(studeer). Met andere woorden: als er een verloren persoon bij u komt en op zoek is naar informatie over God en Zijn Woord, dan zou jij als gelovige, zoveel kennis van Gods Woord moeten hebben om de vragen te kunnen beantwoorden. Als je dat niet kunt, dan heb je de reden om je te schamen. Laat niemand zijn zoektocht beëindigen omdat jij geen antwoord had!

(5) “doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.”

Vandaag heeft bijna iedereen een theorie of mening over het Woord van God (kijk maar eens hoe Christenen elkaar in de haren kunnen vliegen op het internet; elk pogend zijn of haar eigen gelijk te halen…) maar hoeveel “biddende christenen” kunnen het Woord van God brengen voor wat het eigenlijk en letterlijk zegt? Elke verklaring in de bijbel is namelijk niet noodzakelijkerwijs van toepassing op jou. Elke verklaring in de bijbel is niet van toepassing op Israël en ook niet op de Gemeente of op de tijd waarin we leven. Correct uitzoeken tot wie de Bijbel spreekt, in welke periode de Bijbel spreekt en waar de Bijbel over spreekt is ‘rechte voren trekken bij het brengen van het woord der waarheid’.

Het Woord van God recht snijden

Het Woord van God wordt in verschillende tijdperken voor verschillende volkeren verdeeld. Er zijn verschillende doelstellingen die de Here God wil bereiken met de onderscheiden volkeren. Nee, dit is niet moeilijk om uit te zoeken en te begrijpen. Alles wat we daarvoor nodig hebben is een serieuze ijverige studie van de Bijbel. En nogmaals: dat is ook één van de duidelijke geboden van Christus!

De gelijkenis van de talenten

In Mattheüs 25:14-30 gaf de Heer Jezus wat algemeen wordt aangeduid als “de gelijkenis van de talenten”. In deze gelijkenis werden aan elk van de dienaren van de Heer talenten toevertrouwd, ‘een ieder naar zijn bekwaamheid’ vers 15. Twee van de dienaren van de Heer gebruikten wat de Heer hen had gegeven, en zij werden beloond voor hun trouw. Maar één van de dienaren was bang. (1 Johannes 4:18) De dienaar begroef zijn talent in de grond. Hij gebruikte het niet waarvoor het gegeven was. Toen de tijd kwam om zijn beloning te ontvangen, was die dienaar niet alleen ‘beschaamd’, maar hij raakte zelfs kwijt wat hem toevertrouwd was. (Matth 25: 28-29) Voor kinderen van God geldt dat wij zullen komen voor de Rechterstoel van Christus. (2 Korintiërs 5:10) Dan zal ons leven worden beoordeeld: “Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” 1 Korintiërs 3:13-15 Zorg dat je niet beschaamd hoeft te staan voor de Rechterstoel van Christus!

Het grote gebod

(de Farizeeen vroegen) Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Mattheus 22:36-39

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.”

Johannes 13:34 en 35

Laten wij als kinderen Gods de geboden van de Heer Jezus bewaren en gehoorzamen. Het grote gebod van de liefde, wat de bron is van de aan Israël gegeven Wet (Mattheus 22:40) en het gebod om er ernst mee te maken om onszelf ten dienste te stellen van God, als een arbeider (hard werken) die zich niet hoeft te schamen, maar het Woord van God door de opgedane kennis daarvan recht deelt! 2 Timotheüs 2:15
ik heb gebruik gemaakt van een Bijbelstudie van Francis Riley