de aanval van Gog

In het vorige topic hebben we gelezen over Gog, die de put des afgronds opent, waaruit vandaan sprinkhanen komen. Die sprinkhanen zijn demonen.

Gog’s identiteit

Gog is de boosaardige engel achter de regering van Rusland, en misschien zelfs satan’s tegenhanger van de aartsengel Michael, één van Gods hoogste engelen. In Ezechiel 38:1 wordt deze demon Gog bij naam genoemd als de leider van een coalitie van wat nu in de eerste plaats moslim naties zijn en die Israël zullen aanvallen. De laatste keer dat we over Gog lezen is in Openbaring 20:8, waar hij opnieuw de mensen uit Magog leidt tegen het leger van de Heer aan het eind van het Millennium.

Magog

Gog is dus de demon, de gevallen engelenvorst, die de geestelijke macht heeft over Magog. Hun Griekse naam is de skytiërs. Magog ligt in het uiterste noorden. Gezien vanuit Jeruzalem uiteraard. Als je een rechte lijn vanuit Jeruzalem noordwaarts trekt kom je uit in Moskou. Herodotus, een oude geschiedkundige, identificeert Magog als Rusland. Zelfs de Chinese Muur, die werd gebouwd om de barbaarse volkeren uit het noorden (Rusland) buiten te houden, wordt door de Chinezen de Muur van Magog genoemd.

Ezechiël 38 vers 1: ‘Mensenkind, richt uw blik naar het land Magog, naar Gog, de vorst van Ros, Mesek en Tubal.

Ros?

We weten wie Gog is, waar Magog ligt, maar waar ligt Ros? De naam Ros is gegeven aan de volkeren die leven tussen het Turkse Kaukasus gebergt en de Wolga rivier. (de Russen) Aangezien de mens in de loop der eeuwen telkens weer de namen van volkeren, steden en landen heeft veranderd, en het erg verwarrend kan zijn, gaan we kijken of we Ezechiël 38 met de hedendaagse namen kunnen lezen. (opgemerkt moet worden dat er meerdere uitleggen zijn over de namen!) Er komt een Russische coalitie die Israël zal overvallen.

[warning]Op paarden…?

Laten we de Bijbel letterlijk nemen. Stel dat er een EMP aanval is geweest. Dan is alles wat is uitgerust met een electrisch circuit onbruikbaar. Tanks, schepen, auto’s, vliegtuigen etcetera. Zou het ondenkbaar zijn dat er daadwerkelijk paarden worden ingezet?

[/warning]

In eigen woorden

Vrij vertaald: Ik kom op jou af, Gog, (demonische heerser achter de) vorst van Rusland, Moskou en Georgië! Ik kom je halen, jij en al je bondgenoten: Iran, Zuidelijk Egypte en Libië, West Turkije met al zijn troepen en Turkije met zijn hele leger. Wij kennen Turkije als 1 land, maar de Bijbel noemt het Togarma en Gomer. Oftewel: Rusland en het herstelde Ottomaanse rijk. We zien de ´arabische lente´ de opstanden in de Arabische landen en daardoor zien we de toekomstige vorming van het hernieuwde Ottomaanse rijk! Met deze Islamitische coalitie zal Rusland een alliantie sluiten.

Mesek = Moskou
Tubal = Georgië
Perzië = Iran
Nubië = Zuid-Egypte
Gomer = de Galaten, West Turkije (Josephus)

Turkije

We zien dat Turkije een belangrijke rol speelt. Als leider van het toenmalige Byzantijnse rijk en het daaropvolgende Ottomaanse rijk en waarschijnlijk ook als leider van het komende herstelde Ottomaanse rijk. Maar Turkije was eveneens de plaats waar de Gemeente begon; met name in Antiochië. Vanuit Jeruzalem ging het Evangelie en in West Turkije vinden we de plaatsen van de zeven gemeenten die in Openbaringen worden genoemd: Efeze, Smyrna, Pergamum,Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. En waar strandde de ark van Noach? Op het Ararat gebergte in Turkije…

Het Ottomaanse rijk opnieuw in opkomst

Turkije was de leidende kracht achter het Ottomaanse rijk. In de tweede wereldoorlog kozen zij de kant van Hitler en werden vervolgens verslagen door de geallieerde legers. Daar en toen eindigde het Ottomaanse rijk. Turkije kreeg een regering onder leiding van Kemal Ataturk die bepaalde dat het land niet door religie (Islam), maar door een seculiere regering geregeerd moest worden. Zeventig jaar was Turkije een seculier land en redelijk succesvol. Het land werd een toeristische trekpleister en wilde deelnemen aan de Europese Unie. In de afgelopen twee jaren zien we echter dat Turkije onder leiding van premier Erdogan opnieuw een andere koers is gaan varen. Het parlement van Turkije is voor meer dan 75% Islamitisch. De banden met Israël werden verbroken en die met Iran werden aangehaald. Turkije is in sneltreinvaart een streng Islamitisch land geworden. Het land keert zich af van het Westen en streeft meer en meer naar de heroprichting van het Ottomaanse rijk. Eén gigantisch kalifaat van miljoenen Moslims rondom Israël. Verzengende haat richting de Joden. En al die landen staan op goede voet met…. Magog, Rusland.

Wanneer valt deze alliantie aan?

We lezen in Ezechiël 38 vers 8 dat Israël een land zal zijn ‘…dat zich van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele landen weer bijeen gebracht is en nu ongestoord woont op de bergen van Israël die voorgoed een wildernis schenen.’ Beschrijft dit de huidige situatie van Israël? Deels. Ja, ze zijn uit vele volken bijeengebracht en het land wat eeuwen land een wildernis was, bloeit. Maar je kunt niet echt zeggen dat Israël ongestoord woont op de bergen van Israël. Het tegendeel is waar. Sinds de oprichting van de staat Israël is het leger waakzaam en wordt het land bedreigd. ‘ik overval de vreedzame mensen die daar ongestoord leven, zonder stadsmuren, grendels of poorten.’ Zonder grenzen of poorten?? Israël bewaakt de grenzen als nooit tevoren! Turkije probeerde de zeeblokkade bij Gaza al te doorbreken. Israël houdt elke grens (niet alleen van Israël) met argusogen in de gaten. Er staat zelfs een honderden kilometers lange muur in Israël, die moet zorgen dat de Arabieren niet makkelijk in Joodse wijken kunnen komen om aanslagen te plegen! Nee, Israël woont bepaald niet ongestoord en zonder grenzen.

de muur in Israël

Missende landen

Als we deze zaken bedenken valt nog iets anders vreemds op: waarom zijn de volgende landen en bevolkingsgroepen niet genoemd in Ezechiël 38, terwijl zij toch eveneens Israël haten? De Palestijnen op de Westbank en in de Gazastrook, Libanon (Hezbollah), Syrië, Irak, Jordanië en Egypte, wat na de val van Mubarak nu Israël openlijk haat. Waarom nemen deze groepen en landen geen deel aan de grote overval op Israël die geleid wordt door Gog? Het antwoord is simpel: dat deden zij al op een eerder moment. Deze landen zeggen op dit moment: ‘Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.’ Het volk van Egypte roept openlijk op om het vredesverdrag met Israël ongeldig te verklaren en Israël aan te vallen. Hamas en Hezbollah zijn niet onduidelijk over wat zij willen: het hele land Israël ontdoen van de Joden. Elke Jood moet gedood worden. En daarna elke Jood buiten Israël… De president van Syrië betaalt elke man, vrouw en kind 1.000 euro om naar de grens met Israël te gaan en daar te proberen de grens over te steken, zodat Israël met zo’n stormloop niets anders kan dan tot geweld over te gaan. En elke door Israël afgevuurde rubber kogel verhoogt de haat tegen Israël. Zó wil Syrië de oorlog met Israël legitimeren.

De komende oorlog

Ja, zij zullen Israël aanvallen: Hezbollah en Hamas met de duizenden raketten die ze van Iran kregen, Syrië met haar leger, Egypte met haar leger en Jordanië met haar leger. En zij zullen verslagen worden. Israël zal als overwinnaar uit deze strijd komen. Als de hele wereld zich een ongeluk schrikt van de zware strijd in het Midden Oosten (kernwapens?) dan zal er snel een delegatie komen van de verenigde Moslimlanden. Hun leider zal met Israël de voorwaarden voor een wapenstilstand bespreken. Israël zal de tempel mogen herbouwen en Israël zal in vrede kunnen leven. Israël zal 3½ jaar vrede kennen. Tot.. de aanval van Gog uit het land Magog.

[tip]

over de hier genoemde komende oorlog
komt over twee weken een speciaal topic
in twee delen

[/tip]

Het midden van de grote verdrukking

Als de aanval uit Ezechiël 38 en 39 plaats vindt, dan gebeurt het volgende: (Ezechiël 38 vers 18) Op de dag dat Gog Israëls grondgebied betreedt, barst mijn toorn los – godsspraak van de Heer GOD. Want op die dag wordt ‘de ure der beproeving’ (de eerste 3½ jaar van de grote verdrukking) beëindigd en begint ‘de ure van Gods toorn’, de tweede 3½ jaar; de periode van Gods toorn en Zijn oordelen.

Ezechiël 18-20 wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.

Er komt tijdens de inval van Gog dus een zware aardbeving. Zeg maar gerust een mega-mega-aardbeving. Het zal ‘alle mensen’ treffen en ‘elke muur’ zal neerstorten. De Russen hebben de ‘zwaarste kernbom ooit’ getest en die was 50 Megaton. (50.000 ton) (de bom op Herosjima was 15 Kiloton, 1500 ton…) Deze extreem zware bom veranderde de baan van de aarde. Zal er sprake zijn van een kernoorlog tijdens het midden van de grote verdrukking, als Gog aanvalt? Zullen er zoveel en zulke zware kernexplosies zijn dat de tectonische aardplaten verschuiven? Zal de aarde waggelen en schommelen als een dronkenman en openbarsten als gevolg van kernexplosies? (Jesaja 24:19-20)

[important]

Laten wij Israël dagelijks in ons gebed noemen. Dit volk heeft nog zware oorlogen die ze moeten ondergaan. Ze zullen vrede sluiten met de valse messias en uiteindelijk moeten vluchten voor hun leven. Maar wat geweldig te weten, dat de vluchtende Joden door de Here God Zelf zullen worden bewaard in de woestijn! En uiteindelijk zal Gods volk weer in ere hersteld worden als zij hun Messias hebben (h)erkend.

[/important]