de sprinkhanen van Gog

wij leven midden in ‘de tijden van de tekenen’! De Bijbel is de vooraf geschreven geschiedenis van de mens, dus ook wat voor ons nog toekomst is; laten we goed letten op wat we op internetnieuwsmedia zien, want we leven in tijden waarin profetieën vervuld worden.Ballingschap, terugkeer,
Verstrooiing en heroprichting

we gaan naar Ezechiël, een profeet van God, die Israel waarschuwde dat, als Israël zich niet zou bekeren van hun verkeerde manier van leven, zij in ballingschap zouden komen. Dat gebeurde vervolgens en het volk werd door God bestraft en de Here God gebruikte daarvoor koning Nebukadnezar. In het hoofdstuk 37 lezen we de prachtige weergave van hoe de beenderen van het volk Israel, verstrooid en dood, in de woestijn liggen en hoe de Here God hen weer tot leven wekt. Jesaja 66 vers 8: ‘Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren?’ Dat gebeurde op 14 mei 1948 toen Joden, die waren teruggekeerd uit de verstrooiing, de staat Israel opnieuw oprichtten.

Ezechiël 37

De beenderen: uit Babylonië of uit de Diaspora?

Hoe weet ik dat dat niet hun terugkeer uit Babylonië was? Omdat er staat in hoofdstuk 36 vers 24: ‘Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, (niet 1 land, zoals Babylon, maar meervoud) en Ik zal u brengen naar uw eigen land’ Vers 19 zegt: ‘Ik verstrooide hen onder de volken, zodat zij over de landen verspreid raakten’. Zij verwierpen Jezus als hun Messias, Die zij op grond van de Bijbel hadden moeten (h)erkennen en daarom brengt God hen in de diaspora; de verstrooiing over alle landen van de wereld. Ruim negentienhonderd jaren waren zij als volk uit elkaar getrokken en kwamen zij in andere landen. En toch bleven zij steeds Joden. Joden uit Rusland, Duitsland, Amerika of waar dan ook; zij bleven altijd Joden. En dat alleen al is een wonder! Zij bleven hun eigen geloof, gewoonten, gebruiken en taal vasthouden. En toen de Here God de dode beenderen na zo’n lange tijd liet herleven, herleefde zelfs hun dode taal, het Hebreeuws.

Belofte voor Israël

Nu, nu zij voor een deel terug zijn gekomen willen zij nog steeds niets van hun Messias Jezus Chistus weten. Hoewel zij ‘lichamelijk’ weer tot leven kwamen, zijn zij geestelijk nog niet ontwaakt; voor de wereld zijn zij niet Gods volk en zelf vertrouwen zij op wapens in plaats van hun God. Zij hebben nog steeds geen berouw over hun afvalligheid aan God. Maar hun geestelijke wederopstanding zal eveneens komen! De profeet Ezechiël mocht over de tijden heenkijken en in de hoofdstukken 38 en 38 beschrijft hij hoe het volk en het land van Israel wordt overvallen door oorlogslegers. Als Israel de Bijbel leest en acht geeft op de profeten, dan mogen ze weten dat, hoewel er nog altijd vervolging en verwoesting zal zijn, zij uiteindelijk mogen leven voor Gods aangezicht!’ hoofdstuk 36 vers 26 – 28 ‘een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.’ Wat een belofte! Hoofdstuk 40 tenslotte beschrijft Israel in dit duizendjarig Vrederijk.

naamsverwarring

we gaan vandaag echter naar hoofdstuk 38, waar wordt geschreven over een grote oorlog in het herboren land van Israel. Hier worden namen van volkeren genoemd, die ons meestal niet meteen bekend in de oren klinken. Hoe komt dat? Simpel: omdat mensen de namen van de landen veranderen. Een duidelijk voorbeeld is Perzië, wat in het Perzisch ‘Iran’ is. Nu noemen wij het land ook Iran, maar de Bijbel noemt het bij de echte naam: Perzië. Een ander voorbeeld: de Russische stad St. Petersburg is opgericht in 1703 door tsaar Peter de Grote. In 1914, (start 1e wereldoorlog) werd de stad Petrograd genoemd. Na de dood van Lenin in 1924 veranderde de Sovjet Unie de naam van de stad in Leningrad. Na de val van de Sovjet Unie kreeg de stad in 1991 haar oorspronkelijke naam weer terug: St. Petersburg. Zo wordt in Amerika Cape Canaveral nu Cape Kennedy genoemd. Wij, mensen, veranderen de namen. Dat doet de Here God niet. En daarom moeten we nu moeite doen om de Bijbelse namen te vertalen naar de huidige namen.

Gog, de koning van … ?

Ezechiël 38 vers 1: ‘Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog’. wie is die Gog? In Amos 7 vers 1 lezen we: ‘Aldus deed de Here HERE mij aanschouwen: Zie, Hij was bezig sprinkhanen te vormen’ Driehonderd jaar voor Christus waren de Grieken onder Alexander de Grote de baas. Alexander de Grote verordonneerde dat de Hebreeuwse Bijbel (de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament) in het grieks moest worden vertaald. Deze vertaling heet de Septuagenta en werd vertaald door 70 thorageleerden uit die tijd. Als we de septuagenta gebruiken lezen we in Amos 7 vers 1: ‘Zo de Heere heeft me laten zien, en zie een zwerm sprinkhanen kwamen, en ziet, een van de jonge verwoestende sprinkhanen was Gog, de koning.’

Gog, de koning van de sprinkhanen???

Maar in Spreuken 30:27 lezen we dat sprinkhanen helemaal geen koning hebben! Waarnemers van de sprinkhanenzwermen zijn het erover eens dat er inderdaad geen duidelijke leider is die de sprinkhanen aanvoert, zoals bijvoorbeeld een bijenkoningin van een zwerm bijen de ‘aanvoerder’ is.

Een botsing van een ster met de aarde!

Openbaring 9 vers 1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. De aarde zou het niet overleven als daadwerkelijk een hemellichaam met de aarde in botsing zou komen. Wat hier staat als ‘ster’ is een metafoor. Dat kunnen we alleen al zien aan het vervolg: En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Een ‘ster’, indien niet letterlijk zó bedoeld, staat in de Bijbel altijd voor een engel. In dit geval een gevallen engel. In Jesaja 14 vers 12 zien we dat Lucifer de ‘morgenster’ wordt genoemd. De satan is een naäper. Zelfs hierin; want de echte “morgenster” of “de blinkende morgenster” is de Heer Jezus. Zie 2 Petrus 1:19 en Openbaring 22:16 De in Openbaring 9 vers 1 genoemde ‘ster’ is dus eveneens een (gevallen) engel. De Bijbel zegt duidelijk dat achter de menselijke wereldleiders bovennatuurlijke wezens staan, die hun gedachten en daden beïnvloeden. Deze wezens zijn in satan’s in dienst en helpen hem bij zijn poging om het eigendomsrecht van de Planeet Aarde te ontfutselen van haar Schepper.

Daar heb je ze weer!

Deze ‘ster’ opent de put van de afgrond. En wat komt daar uit? En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn… (vers 3)

Meer over die sprinkhanen
We lezen in Openbaring 9:3 en Openbaring 9:7-10 verder over deze sprinkhanen.

Wat doen zij?

 • Ze worden vrijgelaten uit de put des afgronds
  (wie zaten daar ook alweer? 2 Petrus 2:4 Judas 1:6)
 • Ze brengen mensen, die Gods zegel niet dragen, schade toe in de vorm van helse pijnigingen.

Hoe zien zij er uit?

 • als geharnaste paarden, met kransen van goud en menselijke gezichten, met lang haar en leeuwentanden; met borstschilden en staarten met angels en zij maken een enorm lawaai.

Wie is hun leider? (vers 11)

 • En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Volgens Amos 7 vers 1 is zijn naam: Gog.

Deze sprinkhanen zijn: demonen

Zien echte sprinkhanen er zó uit? Hebben echte sprinkhanen een koning? Nee. Wie is de koning? Een gevallen engel. Wat zijn dan de sprinkhanen? Gevallen engelen! Die waren immers opgesloten in de put des afgronds. Duizenden jaren lang hebben zij daar geketend verbleven en nu (midden grote verdrukking) komen ze vrij, vastbesloten om de mensheid te vernietigen. Wraak!

Abaddon een Hebreeuws woord dat betekent:

 • ruïne, vernieling (Job 31:12);
 • plaats van vernietiging, de Abyss , rijk van de doden (Job 26:6; Spreuken 15:11);
 • Als persoon is het de engel-prins van de hel, de minister van dood en de bedenker van verwoestingen op aarde.
  De Bijbelvertaling de Vulgaat vertaalt zijn naam als ‘de verwoester’.

volgende keer:

wie is Gog, wat is Magog en wanneer vallen zij Israël aan?

Reacties zijn gesloten.