de 3 eindtijd-personen van de Islam


Overeenkomsten?

Veel mensen beschouwen de Islam als verschillend van het Christelijke geloof en denken dat een Moslim absoluut geen connectie met het Christendom heeft. Net zoals veel andere religies die geen connectie met het Christendom hebben zoals het Hindoeïsme, Boedhisme enzovoort. Aan de andere kant denken juist veel Christenen dat Moslims eigenlijk wel oké zijn; zij geloven immers in Allah (Arabisch voor God) en ze geloven zelfs in Isa (Arabisch voor Jezus)! Moslims beschouwen Jezus als een groot profeet. Een gemeenschappelijk geloof in de woorden van Jezus voorziet immers in de grondslag voor een dialoog tussen Moslims en Christenen? Het geloof neemt in Nederland steeds verder af; als we samengaan met andere religies, dan kunnen we groeien en we kunnen gerust beginnen met de Islam, want wij geloven immers in dezelfde God en dezelfde Jezus?


[note]

De Koran is het woord van Allah (de overste van de macht der lucht)
en de Soenna (Hadith), de traditie, is een beschrijving van het leven en werken van Mohammed, in zijn eigen woorden.

[/note]

Is dat zo?

Is de ‘Moslim-Jezus’ dezelfde als de Heer Jezus? De profeet Isa (Arabisch voor Jezus) waarin de Moslims geloven speelt een belangrijke rol in de Islamitische Eschatologie. (uitleg van de eindtijd) Om het goed te kunnen begrijpen is het belangrijk de Islamitische eindtijdleer te kennen. De Islam leert dat er drie mensen zullen zijn die een belangrijke rol spelen in de eindtijd. LET OP: ik geef hieronder weer wat de Islam leert, dus niet wat ik geloof….

De eerste persoon en zijn rol

de Mahdi

De eerste mens die komen zal in de eindtijd is de Mahdi, ‘de beloofde’, ‘de brenger van vrede’ oftewel ‘de twaalfde imam’ oftewel ‘de verborgen imam’. Een Messiaanse figuur en een rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed. Elke keer als Ahmadinejad, die zichzelf ziet als de voorloper, (naäperij van Johannes de Doper) de heraut van de Mahdi, een redevoering houdt begint hij met de woorden: ‘gezegend zij de Mahdi, glorie aan de twaalfde imam’. Wat komt deze Mahdi doen?Dat kunnen we lezen in Soera 8:12: hij komt om allen, die Allah niet aanbidden en zich te bekeren tot de Islam, te slachten; te onthoofden. (zie Openbaring 20:4) Deze ‘ongelovigen’ worden in de Koran ‘honden en apen’ genoemd. Als de Mahdi dat heeft gedaan, zal hij een wereldomvattend kalifaat oprichten. (een Nieuwe Wereld Orde, maar dan streng Islamitisch) De hele wereld zal vallen onder de Islam.

Jihad: de heilige oorlog

Naast de oprichter van het wereldkalifaat wordt de Mahdi gezien als de Verlosser. De wereld zal hem moeten aanvaarden want hij zal alle ‘ongelovigen’ afslachten. Een ‘heilige oorlog’: òf je bekeert je, òf je wordt omgebracht. (Koran 8:39) De Mahdi zal opperbevel hebber zijn van een groot Islamitisch leger en zijn legers zullen de wereld overstromen. Deze legers voeren een zwarte vlag, met daarop geschreven het woord ‘afstraffing’. (Het leger van Iran hééft zwarte vlaggen, in afwachting van de komst van de Mahdi…) De Mahdi zal dit leger eerst naar Israël leiden en daar de Joden vermoorden, waarna hij zijn heerschappij zal vestigen met als centrum Jeruzalem, de Tempelberg. (Matteus 24, Daniel de hoofdstukken 7, 9 en 12) De Mahdi zal regen brengen, groei, welvaart en geluk en elk mens zal met bewondering over hem spreken. (Openbaring 13)

Jeruzalem

De Mahdi zal een vredesverdrag sluiten met de Joden voor een duur van zeven jaren. (Daniël de hoofdstukken 7, 9 en 12) De regeringsperiode van de Mahdi zal ook zeven jaren duren. De Mahdi zal komen, rijdend op een wit paard en er staat zelfs bij: zoals beschreven in Openbaring 6 vers 1 en 2. (waar wij lezen over de antichrist!) De Mahdi zal een zwaard dragen waarmee hij de ongelovigen zal doden. Saddam Hoessein liet overigens al muurschilderingen van de Mahdi, rijdend op een wit paard, door heel Baghdad aanbrengen. Als de Mahdi verschijnt zal hij verborgen schriftgedeeltes vinden in de buurt van de zee van Galilea. Verborgen Schriften, verborgen Evangelies en een verborgen Thora. De Mahdi zal deze geschriften presenteren en ze gebruiken om aan Jood en Christen te laten zien hoe ver zij er naast hebben gezeten. (Maar het zullen juist díe Schriftgedeeltes zijn, die vals zijn…)

Samenvattend:

de Mahdi is de Moslim Messias, komende in een tijdperk waarin de wereld zich in een enorme crisis zal bevinden en rijdend op een wit paard. Hij zal de gelovigen (Christenen Joden) vervolgen en vermoorden, een wereldomvattend kalifaat stichten, een vredesverdrag met Israël sluiten voor een duur van zeven jaar, hij zal regeren vanuit Jeruzalem en hij zal vrede brengen en iedereen op aarde zal hem mateloos bewonderen. Klinkt bekend? Dat is geen wonder, want het is een vrij nauwkeurige beschrijving van de Bijbelse antichrist.

De antichrist,

het beest uit Openbaring 13,

is dan ook niemand anders

dan de Islamitische Mahdi.


De tweede persoon en zijn rol.

Isa

Isa is niet dezelfde als de Mahdi; de Mahdi is volgens de Islam groter dan Isa… (De Islam redeneert zó: als er iemand is die groter is dan Jezus, dan vergissen de Christenen zich, want dan is Jezus dus niet gelijk aan God…) De Moslims geloven dus dat Jezus terugkomt. Niet de echte Jezus, maar de Jezus (Isa) van de Islam. (Isa is Arabisch voor ‘Jezus’. ik noem hem verder Isa) Niet God, maar een profeet. En ondergeschikt aan de Mahdi. Isa stierf niet eerder; betaalde geen losprijs voor de zonden. Allah heeft geen zoon, (Koran 23:91, Soera 19:88, Soera 19:30 koran 18:4-5) en daarom is Allah niet de God van de Bijbel, want God heeft wel een Zoon: Jezus Christus. De Islam heeft een satanische haat als het gaat om Jezus Christus, de Zoon van God: ‘ongelovigen zijn zij, die zeggen dat God de Messias is, de Zoon van Maria’. Soera 5:72 Koran. ‘zij zeggen: de Barmhartige heeft zichzelf een zoon genomen. Zekerlijk een gruwelijke bewering!’ Hij keert terug als profeet. Met een doel: om de Mahdi te assisteren. Hij komt terug als een radicale Moslim. Hij zal arriveren bij een (Moslim) minnaret bij Damascus (Syrië) en hij zal terugkomen, zich vasthoudend aan de vleugels van twee engelen die hem terug brengen naar de aarde. Hij zal dan het zich samenvoegende leger van de Mahdi ontmoeten en zich bij hen aansluiten.

Isa laat zien dat Christendom een vervalsing is

Isa zal dan knielen en bidden voor de Mahdi, die immers groter is dan hij, hij zal de Mahdi erkennen als zijn heer, hij zal een pelgrimsreis naar Mekka maken en Allah aanbidden en hij zal alle Christenen, die hem dan zullen volgen, helpen om in te zien dat hun beeld van Jezus onjuist was en dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Christenen over de hele wereld zullen toegeven dat ze fout zaten, dat het Evangelie fout was, dat het Nieuwe Testament een vervalsing was, dat Jezus niet stierf en dus evenmin uit de dood opstond, dat hij niet voor de zonden van de mensheid betaalde,(aangezien Hij niet stierf, voorziet Hij niet in de verlossing van de mens en bovendien kan geen mens de verlossing voor een ander mens bewerken. Isa is een mens, een profeet en niets meer.) dat hij niet de Zoon van God is en evenmin gelijk is aan God: Isa zal dit alles uitleggen aan de Christenen die zich zullen bekeren tot de Islam. Hij zal het Christendom vernietigen. De Koran zegt letterlijk: hij zal kruizen verbrijzelen. (openbaring de hoofdstukken 13, 17 en 18 daniel de hoofdstukken 7 en 12) Isa zal meehelpen om wereldwijd de Sharia-wetgeving te installeren en hij zal de grootste Moslim-evangelist worden en uiteindelijk zal hij de grote getuige zijn op de dag des oordeels, als de ongelovigen (de niet-Moslims) veroordeeld zullen worden.

[warning]Moslims die in opdracht van Allah andersdenkenden doden

‘de ure komt, dat een ieder, die u doodt,

zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen.

En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen.

Johannes 16 vers 2-3

[/warning]

Christenvervolging

En de speciale belasting djizja, een hoofdelijke belasting voor Dhimmies (niet-Moslims die als minderwaardigen leven tussen de Moslims) zal hij opheffen om de eenvoudige reden dat deze ‘ongelovigen’ er dan niet meer zullen zijn. Vervolgens zal hij de Islamitische antichrist (zie hieronder) doden. Uiteindelijk zal hij, getrouwd en met kinderen, sterven en naast Mohammed begraven worden.

Wie is hij?

Vergelijk wat hij doet eens met de valse profeet, Openbaring de hoofdstukken 13, 16, 19 en 20 over het beest wat uit de aarde opkomt en die de antichrist behulpzaam zal zijn.

Zoals de Mahdi een exacte replica

is van de Bijbelse antichrist,

zo zal Isa de exacte replica zijn

van de valse profeet.


De derde persoon en zijn rol.

De Islamitische antichrist?

Wie is dat? Dit is de derde persoon in de Islamitische eschatologie, de Dajjal. Zij zien hem als de grote verleider, die komen zal op een muilezel. Zacharia hoofdstuk 9, Lucas hoofdstuk 19, Matteüs hoofdstuk 21, Johannes hoofdstuk 12 en Marcus hoofdstuk 11

Hij zal aan één oog blind zijn. Hij is een ongelovige (dus een niet-Moslim) en verricht valse wonderen. Deze Dajjal zal claimen Jezus, de Zoon van God te zijn. Hij zal de Mahdi en Isa tegenwerken, maar zal uiteindelijk door Isa gedood worden. Zó zien de Moslims de werkelijke Christus. Want onze Heer Jezus Christus is hun Dajjal, hun ‘antichrist’ en onze antichrist is hun Mahdi, hun ‘verlosser’. De satan keert alles om. De hele Moslim eschatologie is een omkering van de Bijbelse eschatologie. (Overigens zal de echte, Bijbelse, antichrist blind zijn aan één oog…) Het Moslimleger zal geleid worden door iemand (Isa) die claimt de echte Jezus te zijn. Er komt een grote oorlog en Isa zal vechten tegen de Dajjal (die de Moslims zien als een namaak-Jezus) en Isa zal hem doden.

Wie is hij?

De werkelijkheid is, zoals te verwachten, precies omgedraaid. Satan is dan ook de vader der leugen. (Joh 8:44) De Heer Jezus Christus, (die de Moslims beschouwen als Dajjal, de namaak-Jezus) zal Isa (de valse profeet die werkelijk een namaak Jezus is) en ook de Mahdi (de antichrist) verslaan in de grote eindstrijd. (Matteüs hoofdstuk 24, 2 Tessalonicenzen hoofdstuk 2, Openbaring de hoofdstukken 2, 16, 17 en 19) Beiden worden in de poel des vuurs gegooid. Daarna zal de Heer Jezus Zijn Koninkrijk vestigen, wat duizend jaar zal duren.

De Islamitische Dajjal, antichrist,

Wiens komst de Moslims vrezen

is dus in werkelijkheid

de Heer Jezus Christus,

de Zoon van God,

de Koning der koningen

en de Heer der heren.

in volgorde van opkomst:

islam

de Bijbel

Mahdi

antichrist

profeet Isa

valse profeet

Dajjal

Jezus Christus

Satans leugen

Satan’s vervalsing: de Moslim overheersing van de wereld. Veel Christenen zullen nu zeggen: ‘hoe kan dat nou; het herleefde Romeinse rijk zal in de vorm van West Europa toch de plaats zijn van waaruit de antichrist komen zal? Het beeld uit Daniël heeft twee benen, en het Romeinse Rijk heeft een West en een Oost Romeins deel. Dus..’ Het Westelijke deel van het Romeinse rijk is al na enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling min of meer vergaan, maar het Oostelijk deel bleef nog zo’n duizend jaren in stand. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, bestond minstens zestig procent van het Romeinse Rijk uit landen die nu Moslim landen zijn. Het Ottomaanse rijk, wat erna kwam, bestond geheel uit Moslimlanden. En zij groeien harder dan West Europa, wat momenteel wankelt onder de schuldenlasten en de crisis.

Het (terug) komende Moslimkalifaat

De komst van een herleefd Ottomaans rijk onder leiding van Turkije is niet langer denkbeeldig. De landen die dit rijk gestalte geven zijn dagelijks in het nieuws; het zijn de tien landen waarin de ‘Arabische lente’ woedt. Landen, die zich momenteel ontdoen van hun harde meesters en die straks stuurloos zijn. Zij zullen zich aaneensluiten en het Ottomaanse kalifaat laten herleven. Als we kijken naar de landen die deel zullen nemen aan de oorlog tegen Israël,zoals beschreven in Ezechiël 38 en 39 dan zien we dat dit allemaal Moslim landen zijn.

Geloof de leugen niet!

Er zullen dus in de eindtijd mensen komen die zullen zeggen: ‘ik ben Jezus’. Wie van hen moet je geloven? Dit is de leugen, die de mensen zullen geloven, waar de Bijbel ons voor waarschuwt. (2 Tess 2:11) En zelfs nu is deze satanische leugen al actief. Miljoenen Moslims geloven dat Jezus iemand is, die Hij in werkelijkheid niet is. Daardoor wijzen zij consequent de waarheid van het Evangelie af. Laat je niet ook verleiden! Laten we niet zeggen: ‘is het niet geweldig? De Moslims houden van Jezus’. Zij zijn verleid de leugen te geloven, die straks over de gehele aarde zal gaan.

Wat wij moeten doen

Als kinderen van God moeten wij het Evangelie van de Heer Jezus Christus verkondigen. Dat kan niet door te zeggen dat de Moslims eigenlijk in dezelfde God geloven als wij. Want Allah is in werkelijkheid de vader der leugen, de satan. De Islam is een satanische leugen. Het duidelijkste bewijs daarvan kun je zien als je de streng Islamitische landen bekijkt. Wat een ellende moeten deze mensen meemaken onder de strenge Sharia-wetten! In Daniël 11 vers 37 staat dat de antichrist (de Mahdi) geen acht zal slaan op de begeerte der vrouwen. (wat vrouwen willen) Is er één land ter wereld waar vrouwen nog minder rechten hebben en nog erger mishandeld worden dan in de Islamitische landen? Allah roept op tot het doden en verminken. God is vergevingsgezind. Mohammed was een rover, die dorpen uitmoordde of afperste. Jezus gaf Zijn eigen leven als losprijs voor velen. De verschillen tussen de Bijbel en de Koran zijn loeigroot. Ze zijn in feite omgekeerd aan elkaar. We KUNNEN dus geen aansluiting zoeken bij Moslims door te zoeken naar overeenkomsten in ons geloof. Wat we wel kunnen doen is in liefde met hen omgaan en met hen spreken. Voor hen bidden en tegenover hen getuigen. Want Moslims behoren bij ‘allen’ in de tekst uit 2 Petrus 3 vers 9

De Here talmt niet met de belofte,

al zijn er, die aan talmen denken,

maar Hij is lankmoedig jegens u,

daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan,

doch dat allen tot bekering komen.

Laten wij dan zijn voor de Moslims en alle mensen om ons heen:

‘… voor God een geur van Christus

onder hen, die gered worden,

en onder hen, die verloren gaan’.

2 Korintiërs 2 vers 15