4 Evangeliën, 4 symbolen en 4 dieren

[note]

Pastor F. M. Riley schreef een studie over de Evangeliën (waarom zijn er vier?) en over de symbolen die we in de hemel zien en terug kunnen herkennen op aarde. Hoewel hij zegt dat de Heer Jezus in Marcus wordt gepresenteerd als een offerdier; een rund (volgens mij is Hij het Lam Gods) en in Johannes als een arend (door Zijn hemelvaart); en hoewel ik deze twee zaken een beetje vergezocht vind; is de studie waardevol genoeg om door te geven, wat ik hierbij graag doe.

[/note]


“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”

2 Timoteus 3:16-17

Herhaling

Soms lees je in deel 2 van een serie boeken een korte terugblik op deel 1. Maar soms gaat dat z�ver dat je in deel 5 een terugblik krijgt op de delen 1 t/m 4. Dat is vervelend als je de eerste delen al gelezen hebt en zeker als die terugblik een flink deel van je nieuwe boek is. Eigenlijk heeft de Bijbel ook schijnbaar zó iets: Matteus, Marcus, Lucas en Johannes vertellen elk het Evangelie op hun eigen manier. De ��n benadrukt de geboorte, de ander vermeldt het slechts, maar heel veel dingen die de Heer Jezus zei en deed tijdens zijn omgang op aarde kunnen we vier maal lezen. Waaroms is dat eigenlijk? Was één Evangelie niet voldoende geweest…?

Verschillen

Het Evangelie door Matteus is het Evangelie, geschreven en bedoeld voor het Joodse volk en introduceert de Heer Jezus als de beloofde Messias en als de ‘Leeuw uit de stam van Juda’.

Het Evangelie door Marcus presenteert de Heer Jezus de Dienaar van God, Die geslacht zou worden als slachtoffer waardoor de zondeschuld van de mensheid zou worden betaald. In dit Evangelie wordt de Heer Jezus dus gepresenteerd als een slachtoffer voor de zonden zoals een lam of een rund.

Het Evangelie door Lucas beschrijft de Heer Jezus als de Mensenzoon en legt de nadruk op zijn mens-zijn en Zijn relatie met- en liefde voor de gevallen mens.

Het Evangelie door Johannes geeft de Heer Jezus weer als de Zoon van God en benadrukt Zijn Goddelijke natuur in Zijn opstanding. Zoals de arend zijn vleugels spreidt en de lucht inzweeft, zo beschrijft dit Evangelie de opstanding van Christus en Zijn terugkeer naar Zijn Vader daaropvolgend.

Vier verschillende aspecten

We zien dat in de vier Evangeliën vier aparte aspecten van de bediening van de Heer Jezus worden belicht. Het oude volk Israël kende eveneens vier kampen. Het lijkt niet met elkaar in verbinding te staan, maar laten we er eens naar kijken en zien of we een overeenkomst kunnen vinden tussen de vier Evangeliën en die vier kampementen.

In Numeri 2 geeft de Here God precieze instructies over hoe de Israëlieten hun kampementen in de woestijn moesten opbouwen. De twaalf stammen werden verdeeld in 4 kampen met elk 3 stammen. In het topic Come Up Here! (deel 4) beschrijf ik dit ook en dan realiseer je je, dat vanuit de ruimte een lichtend kruis zichtbaar moet zijn geweest in de woestijn: Noord, Oost, West en Zuid ten opzichte van de tabernakel stonden de tenten en brandden de kampvuren. Bij elk kampement stond een banier met daarop het symbool voor dat kampement. De Bijbel vertelt het ons niet, maar oude handschriften van Joodse rabbijnen wèl, wat die symbolen waren. Ze waren als volgt:

Voor het kamp van Juda stond een standaard (banier) met daarop eenleeuw
Voor het kamp van Ruben stond een standaard met daarop eenrund
Voor het kamp van Efraïm stond een standaard met daarop eenmens/man
Voor het kamp van Dan stond een standaard met daarop eenarend.

Inlegkunde?

Is dit niet interessant? Zo’n 1.500 jaar voor Christus’ komst in deze wereld lieten de kampementen van Isra�l deze symbolen al zien en we kunnen overeenkomsten zien in de Evangeliën. Maar misschien vind je dat ik teveel mijn eigen mening in deze uitleg heb gestoken; met andere woorden: heb ik die vier symbolen toegedicht aan de vier Evangeliën om ze te laten passen? Dan nodig ik je uit verder te lezen. We zullen deze vier symbolen namelijk vaker tegenkomen.

Ik zal in hun midden wonen

In Exodus 25:1-2 spreekt de Here God tot Mozes en geeft Hem de opdracht het volk Isra�l te vragen een vrijwillig offer te brengen. Deze offers zouden worden gebruikt voro het bouwen van de Tabernakel en alles wat daarin staat. In vers 8 geeft de Heer de reden voor het bouwen van de Tabernakel “En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.” Het verlangen van God om te wonen temidden van Zijn volk wordt 16 maal vermeld in het Oude Testament. Het was duidelijk niet zómaar een idee… Alles wat betreft de Tabernakel typificeert de Heer Jezus Christus. Met andere woorden: de Heer Jezus is uiteindelijk het ‘Heiligdom’ waarin de Almachtige wil wonen, temidden van Zijn mensenkinderen. Kolossenzen 1:18-19

De Levieten

Terug naar de kampementen van Israël. In Numeri 2 kunnen we lezen hoe de twaalf stammen werden verdeeld in de kampementen. Maar er zijn 13 stammen! De stammen van Israël bestaan uit de twaalf zonen van Jacob, maar Jozef, de geliefde zoon van Jacob, leeft verder in twee stammen, namelijk die van Efraïm en Manasse. (Genesis 48:5) De dertiende stam waren de Levieten en van hen lezen we in Numeri 2 vers 33 “De Levieten echter werden niet samen met de Israëlieten geteld, zoals de HERE Mozes geboden had.” De instructies de de Here God gaf omtrent de Levieten kunnen we lezen in Numeri 1 vers 47-54 en Numeri 2 vers 17 Waarom werden de Levieten onder de Israëlieten niet geteld? Omdat de Levieten werden uitgekozen voor de tempel (tabernakel) dienst voor het volk Israël onder het verbond. De Levieten hadden hun plaats temidden van de vier kampen. Dit is een levendig beeld van hoe de genade Gods in het midden van het volk Israël woont. Technisch gesproken zouden de Levieten het vijfde kamp zijn; ‘vijf’ is het Bijbelse nummer voor ‘genade’.

Gods genade in het Oude Testament

Mis dit punt niet; sla er acht op: Gods genade woonde ook in het Oude Testament onder Zijn volk Israël,terwijl Israël leefde onder het verbond van de Wet. We zien de liefde en het verlangen in het hart van God om Zijn genade uit te gieten over Zijn rebellerende volk, eeuwen voordat God Zijn Zoon zond als de verpersoonlijking van Zijn genade! Johannes 1:17

Even herhalen

Voor we verder gaan nog even herhalen: de staat Israël was verdeeld in vier kampen op voorschrift van de Here God Zelf; voor elk kamp stond een standaard met een embleem of symbool, deze vier symbolen stellen de Here God voor, Die Zich in het midden van Zijn volk bevindt.

De vier levende wezens

We kijken nu naar een later moment waarop God met Zij volk omgaat en wel in Ezechiël 1. In dit hoofdstuk werd aan de profeet een visioen van God gegeven en vanaf vers 5 tot aan vers 25 lezen we dat Ezechiël vier levende wezens zag. Ezechiël beschrijft hen in detail. In vers 6 zegt hij dat alk van deze wezens vier ‘aangezichten’ had en in vers 10 beschrijft hij die: “En wat hun aangezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend.”

We zien de symbolen terug

Deze vier ‘levende wezens’ hebben dus dezelfde gezichten die de Joodse rabbi’s claimen als de symbolen voor de vier kampementen van Israël, die we ook kunnen herkennen als elk aspect van de bediening van de Heer Jezus, weergeven in de vier Evangeliën. Ezechiël ziet dus in zijn verleden de connectie met de vier kampen en in zijn toekomst de vier evangeliën van de Heer Jezus Christus.

Hetzelfde, maar dan anders?

Maar daarmee houdt het niet op. In Ezechiel 10 krijgt de profeet wederom een visioen van diezelfde levende wezens maar nu benoemt hij de wezens als ‘cherub’.
Het was echter hetzelfde wezen en in vers 15 zegt de profeet dat ook letterlijk. Een cherub is een engel, die meestal een taak heeft rondom de troon van God. (we zien dat ook hier in dit visioen) Ezechiël beschrijft deze cherubs als volgt: “Ieder had vier aangezichten. Het eerste gezicht was dat van een cherub, en het tweede dat van een mens, het derde was het aangezicht van een leeuw, het vierde dat van een arend.” Dit is vreemd: bijna dezelfde symbolen; alleen is de cherub nu in plaats gekomen van het rund, en toch zegt Ezechiël in vers 22: Wat het voorkomen van hun aangezichten betreft, het waren dezelfde aangezichten, die ik gezien had aan de rivier de Kebar; het was hun verschijning, zij waren het zelf.

Een mogelijk verband

Als zij het zelf waren mag het duidelijk zijn dat we hier weer te maken hebben met dezelfde vier symbolen. Waarom het dan toch iets afwijkt? Wat ik er van kan zeggen is dat een rund (of lam) een offerdier was; een dier waarop de schuld van het volk werd gelegd en in hun plaats stierf. Er is een mogelijk verband wat we kunnen vinden in Handelingen 6 vers 15 waar Stefanus, de eerste Joodse martelaar voor Christus, die zijn leven dus offerde, tijdens zijn steniging veranderde: zij zagen in zijn gezicht het gezicht van een engel.

De toekomstige tempel

In Ezechiël 40 tot en met 42 krijgt de profeet andermaal een visioen, dit keer van de tempel die in het Messiaanse rijk, volgens op de grote verdrukking, dienst zal doen. In Ezechiel 41:17-20 worden de decoraties rondom de deur van de tempel beschreven. Ezechiël beschrijft dat cherubs en palmbomen in de deurposten zullen zijn gegraveerd en dat elke cherub twee gezichten zal hebben (41:18) In vers 19 lezen we dat die twee gezichten ‘het gezicht van een mens’ en ‘het gelaat van een jonge leeuw’ zullen zijn. Blijkbaar zullen in die tijd de vier symbolen/gezichten zijn veranderd in twee, welke beide de Heer Jezus Christus weergeven als Hij in het Messiaanse rijk zal zijn temidden van het volk Israël. Ezechiel 43:1-7 en Ezechiel 43:9

Johannes� visioen van de hemel

Nu kijken we naar Johannes’ visioen van de hemel wat begint in Openbaring 4. Zijn blik in de hemel vangt aan in dit hoofdstuk, als Johannes is ‘omhooggetrokken’ / geklommen naar de hemel. Dit is het moment van de opname van de gemeente! Johannes gaat meteen beschrijven wat hij in de hemel ziet. Allereerst beschrijft hij de troon van God en Hem die daar op zit Openbaring 4:2-3 Daarna beschrijft Johannes nog vierentwintig tronen en hen die daarop zitten, rondom de troon van God. Openbaring 4:4 Hierna beschrijft hij “bliksemstralen, stemmen en donderslagen die voortkomen uit de troon van God en de zeven vurige fakkels brandden voor de troon, dit zijn de zeven Geesten Gods.” Openbaring 4:5

De vier dieren

Maar dan, in vers 6-9 beschrijft Johannes een ‘glazen zee’ voor de troon van God en hij vermeldt dat in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren waren. (Grieks: levende schepselen) 4:6 In vers 7 beschrijft Johannes deze wezens nader: “En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk.” Dus in de hemel, rond de troon van God, zijn dezelfde ‘levende wezens’ te vinden als wier symbolen in de vier kampementen van Israël 3.500 jaar geleden te zien waren. Maar wie representeren deze ‘levende wezens’? Het lijkt voor de hand te liggen dat zij het verloste Israël vertegenwoordigen.

De vierentwintig oudsten

Laten we de vierentwintig oudsten eens nader bezien, die Johannes eveneens in de hemel ziet. Wie zijn zij of: wie vertegenwoordigen zij? In Openbaring 5 vers 9-10 zijn zij zelf aan het woord: “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

Deze uitspraak maakt duidelijk dat deze 24 oudsten gelovigen zijn, verlost vanuit de heidense naties van de aarde. Op dat moment (dat Johannes dit ziet) bevindt hij zich in de toekomst, in de tijd van de grote verdrukking. De gestorven gelovigen zijn opgestaan uit de dood en samen met de dan levende gelovigen opgenomen (weggerukt) van de aarde. De 24 oudsten representeren alle gelovigen uit de gemeente van de Heer Jezus Christus.

Terug naar de vier levende wezens

We moesten even de rol van de 24 oudsten duidelijk hebben, want zij gaan samen met de vier dieren een rol spelen. In Openbaring 5 vers 7-10 als het Lam (de Heer Jezus Christus) het boek aanneemt uit de hand van de Vader, die op de troon zit, dan “…vielen de vier dieren neer voor het lam, evenals de vierentwintig oudsten, elk met een citer in de hand en met gouden schalen vol reukwerk � dat zijn de gebeden van de heiligen.”

Het nieuwe lied

We lezen hier dat de vier dieren samen met de vierentwintig oudsten een nieuw lied van verlossing zingen. Met andere woorden: net zoals de 24 oudsten, vertegenwoordigen de vier dieren een groep mensen die zijn verlost van hun zonden op aarde. En net zoals de oudsten hebben de dieren een citer en gouden schalen vol reukwerk, de gebeden van de heiligen. En aangezien zij samen het nieuwe lied der verlossing zingen symboliseren zij dus verloste zondaars. En de dieren staan rondom de troon van God, met God in hun midden; precies zoals de kampementen van Isra�l waren opgesteld in de woestijn en de wezens dragen de symbolen van die vier kampen. De oudsten staan symbool voor de gelovigen van de Gemeente; de vier dieren staan symbool voor de gelovigen uit het bekeerde Israël. Als we de Bijbel goed lezen zien we dat de vier dieren een actieve rol spelen met betrekking tot de eindtijd-oordelen die over de aarde zullen komen.

samenvattend

In deze studie zagen we hoe de vier symbolen op de banieren van Isra�l gevolgd kunnen worden tot in de hemel zelf. We zien ze ook terug in de vier Evangeliën. Hoe is dat mogelijk, tenzij de schrijvers daarvan geïnspireerd waren door de Heilige Geest van God? Het is dus niet ‘per ongeluk’ dat de aardse bediening van de Heer Jezus in vier Evangeliën werd opgetekend. De Heer Jezus zal straks inderdaad worden geopenbaard als de Leeuw van Juda, Hij is het offer (een lam of een rund) wat werd geslacht en daardoor de zondeschuld van de mens in zijn eigen lichaam droeg; Hij is de Zoon der mensen die de hemelse glorie opgaf om mens te worden; een zondeloze mens die voor de gevallen mensheid kwam en Hij vertrok als een arend die uit de dood verrees en terugging naar Zijn gerechtigde positie aan de rechterhand van Zijn Vader in de hemel.

[warning]En jij…?

Beste lezer: ben jij werkelijk gered? Ik vraag je niet of je in God gelooft of lid bent van een kerk of religieuze organisatie. Ik vraag of je de Heer Jezus Christus werkelijk kent als jouw Verlosser. De Bijbel moedigt ieder van ons aan om onszelf te onderzoeken om te zien of we in het geloof staan of dat we onszelf bedriegen door onze eigen religie. 2 Korintiers 13:5 en 2 Petrus 1:10

Als je het zeker wilt weten, lees dan nog eens
Johannes 3:36,
Johannes 5:24,
Johannes 14:6,
Efeziers 2:8-10,

Als je twijfelt of je wel gered bent mail me dan gerust. Ik ken Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is en ik wil je graag helpen Hem ook te leren kennen.

[/warning]

“ja, iedereen die adem heeft,
loof de HEER. Halleluja.”

Psalm 150 vers 6

Reacties zijn gesloten.