inzameling van de oogst

“Het land nu gaf zijn opbrengst in de zeven jaren van overvloed bij handen vol, en hij verzamelde al het voedsel der zeven jaren, dat in het land Egypte was, en hij sloeg het voedsel in steden op; de opbrengst van de velden die om elke stad gelegen waren, sloeg hij daarin op. En Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan.”

Genesis 41 vers 47-49


Het Loofhuttenfeest

In de zevende maand van het Joodse jaar, de maand Tisri, wordt de 2e serie profetische feesten gegeven, die eindigt met het loofhuttenfeest. We gaan in dit onderwerp kijken naar de profetische betekenis van dit feest. In Jesaja 46:10 lezen we hoe God ‘het einde vanaf het begin uitlegt’. Als we willen weten hoe het huidige tijdperk verder zal gaan moeten we gaan kijken naar Israëls historie en kijken wat Israël in die tijd meemaakte. Laten we teruggaan in de tijd tot de dagen van Jozes in het land Egypte…

Bijbelse types en voorafschaduwingen

Iedere gelovige kent wel het verhaal van Jozef, die de dromen van de Egyptische farao mocht uitleggen. Jozef is een type van de Heer Jezus: verraden door zijn broers, onschuldig verkocht voor de prijs van een slaaf, gevangengezet (letterlijk: in een put geworpen zoals de Heer Jezus afdaalde naar het dodenrijk, de gevangenis van de zielen) maar Jozef herkreeg zijn aanzien, hij werd koning onder de farao en uiteindelijk ontmoette en vergaf hij zijn broers. En net zoals Jozef zijn woonplaats verliet om een slaaf te worden, zo verliet de Heer Jezus de hemel om als dienaar naar de mensheid af te dalen. 2 Korintiers 8:9 Jozef kreeg via de farao een heidense vrouw met wie hij trouwde. Net zoals de Heer Jezus van Zijn hemelse Vader een bruid kreeg vanuit de volkeren (heidenen) 2 Korintiers 11:1-2; Efeze 5:31-32 Maar er is nog een andere overeenkomst…

Het inzamelen van het koren

Wat is zo belangrijk aan koren; wat typificeert het? Het woord wat met ‘koren’ is vertaald in Genesis 41:35 is het Hebreeuwse woord “bar”. Dit betekent letterlijk: ‘graan, tarwe, gerst, rogge: gereinigd koren; dat is, dat het kaf is gescheiden van het koren’. Jozef haalde niet zomaar alle koren binnen in de voorraadschuren, maar nam uitsluitend koren wat reeds schoon was, zonder afvalresten zoals het kaf.

Het koren wat Jozef verzamelde is een type van de kerk, de Gemeente. Efeze 5:25-27 De wedergeboren kinderen van God; de Nieuw Testamentische gelovigen. Wij zijn als gemeente vergaderd vanuit de wereld, door Gods genade gered en gereinigd door het bloed van het Lam. Dat dit koren model stond voor de gemeente kunnen we ook lezen in Matteus 13:24-30

Vóór de zeven jaren van hongersnood

Jozef haalde al het koren binnen vóór de zeven ‘magere jaren’ aanbraken. Het mag duidelijk zijn dat Jozef al het koren van de jaren van overvloed heeft verzameld; hij liet niets achter; al het goede koren werd bewaard. Dit is een type van het bijeengaren van de (al dan niet gestorven) gelovigen tijdens de opname van de Gemeente. Vóór de zeven jaren van de grote verdrukking zullen beginnen zal deze verzameling plaatsvinden. 1 Korintiers 15:23

Wanneer?

Wanneer werd dit koren binnengehaald, gereinigd en opgeslagen? In het boek Ruth lezen we dat “Ruth in de velden van Boaz het gevallen koren mocht oprapen “…totdat de gersteoogst en de tarweoogst afgelopen waren…,” Ruth 2 vers 23 Op het moment dat beide oogsten waren ingezameld ging zij naar Boaz en werd zijn heidense bruid zoals we in Ruth 3 lezen. Toen zij bij Boaz (een type van Christus) kwam was hij “op de dorsvloer gerst aan het wannen” Ruth 3 vers 2. Dat houdt in dat hij bezig was om het kaf van het koren te scheiden, zodat uitsluitend schoon koren over zou blijven. Dat is precies wat er bij het vormen van de Gemeente van de Heer Jezus gebeurt: het kaf (ongelovigen; zij die de Heer Jezus afwijzen) wordt gescheiden van het koren (zij die het offer van de Heer Jezus aanvaard hebben).

Geweldig veel

Als we even terug gaan naar Jozef lezen we in Genesis 41 vers 49: “En Jozef hoopte koren op als zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan”. Hoeveel mensen zullen er in de afgelopen twintig eeuwen zijn gered en gereinigd? We weten het niet; het zullen er heel veel zijn; misschien wel zoveel dat ze voor de mens niet te tellen zijn… We weten dat de Schrift spreekt over “de volheid van de heidenen” die “zullen binnengaan”.

Welke maand?

We weten dus dat Ruth naar Boaz ging aan het einde van het Joodse oogstseizoen. In welk jaargetijde zal dat geweest zijn? Dat zal rondom het Loofhuttenfeest zijn geweest. Leviticus 23 vers 33-34 Dit Joodse feest markeert het officiële einde van het oogstseizoen voor het huidige jaar en vindt plaats op de 15e dag van de zevende maand Tisri op de Joodse kalender. Dit is eveneens het moment in het jaar geweest waarop Jozef de oogsten binnenhaalde. Dit alles (Jozef en Ruth) geschiedde voordat Israël de feesten kreeg, zoals die door God waren verordonneerd.

Volle maan

Wanneer is de datum voor het Loofhuttenfeest dit jaar? En waarom is dat belangrijk? We lezen in Psalm 81 vers 4 dat de Joden de opdracht kregen: “Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag.” Het enige Joodse feest waarop dat dit jaar kan plaatsvinden is het Loofhuttenfeest. De volle maan zal dan verschijnen in de nacht van 22 op 23 september, wat dan de 15e dag van Tisri is.

De herfst equinox1 valt eveneens op 22-23 september waardoor de laatste dag van de zomer zal vallen op 22 september en de eerste dag van de herfst 23 september.

We hebben daarmee dit jaar een perfecte match.

22 – 23 September is het Joodse Loofhuttenfeest

22 – 23 September is het office”ele einde van de Joodse oogsten

22 – 23 September is het volle maan

22 – 23 September is als de Joden de opdracht in Psalm 81:4 uitvoeren

22 – 23 September is de herfst equinox!


Wordt de oogst op 22/23 September binnengehaald?

Jozef haalde in Egypte (een type van de wereld) het zuivere koren binnen vóór het moment waarop nu het Loofhuttenfeest wordt gevierd. De zeven jaren hongersnood kwamen er aan op dat moment. Waar zitten wij nu op dit moment? Zitten wij vlak vóór de zeven jaren van de grote verdrukking? Zal de Heer Jezus Zijn oogst binnenhalen vóór de 7 jaren van ramspoed beginnen? Staat de Opname van de Gemeente voor de deur?

Teleurgesteld? Houdt vol!

Vele Christenen verwachtten (hoopten) dat de Heer Jezus met Rosh HaShannah Zijn gemeente zou Thuishalen. Dat gebeurde niet. Sommigen verwachtten de Opname op het feest van de trompetten. Ook dat gebeurde niet. Gaan we dan als kinderen van God handenwringend rondlopen? Gaan we ons voornemen om voortaan niet meer op de tekenen der tijden te letten om zó teleurstellingen te voorkomen? Nee toch? Mogelijk zal de Heer ook Zijn gemeente niet Thuishalen met het Loofhuttenfeest. Ik hoop er op, maar houdt tegelijkertijd rekening met de mogelijkheid dat het niet gebeurt. Hoe dan ook: ik wil aan de opdracht om mijn Heer te blijven verwachten voldoen en ik wil mijn ‘zalige hoop’ vasthouden. (Titus 2:11-15) En ik wil ook jou oproepen om de Heer te blijven verwachten en te blijven uitzien naar alle tekenen en gebeurtenissen die ons vertellen dat Zijn komst zeer nabij is.

1equinox : het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Onderscheid wordt gemaakt tussen de lente equinox of lentepunt (20/21 maart) en de herfst equinox of herfstpunt (22/23 september)

Reacties zijn gesloten.