Zijn zij wel dezelfde: satan en lucifer?

“Daarop zeide de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”Genesis 3 vers 14-15


In het topic de ruiter op het witte paard deel 1 (een vertaling van een Bijbelstudie van de Amerikaanse pastor F. M. Riley) schreef Riley terloops: ‘lucifer en satan zijn niet dezelfde; lucifer is satan ‘in het vlees’. Meteen kwam er een vraag: hoe kom je dáár nou bij? Eerlijk gezegd was dit voor mij ook een nieuwe gedachte, maar de pastor stuurde me onlangs een studie specifiek over dit onderwerp. Erg boeiend naar mijn idee! En ik deed een voor mij bizarre ontdekking: de naam ‘lucifer’ komt in de Nederlandse vertalingen van de Bijbel helemaal niet eens voor! Maar daar is wel een verklaring voor. Durf je het aan: een eeuwen lang aangenomen idee, dat satan en lucifer één en dezelfde zijn, eens kritisch onder de loep te nemen?

Het zaad van de vrouw

Het Schriftgedeelte Genesis 3 vers 15 verkondigt de bovennatuurlijke verwekking van de Heer Jezus Christus als ‘het zaad van de vrouw’. Toen de Heilige Geest de baarmoeder van Maria overschaduwde (lucas 1:35) ontving zij in haar schoot ‘de Zoon van God’. Deze bovennatuurlijke bevruchting van de maagd Maria was de manier waardoor de Here God (Geest; Johannes 4:24) Zichzelf tot mens maakte. (Filippenzen 2:5-8) De Heer Jezus leefde 33 jaar op aarde als mens, letterlijk als God in het vlees. Hierover zijn de meeste Christenen het wel eens, zij weten dat de Heer Jezus ‘het zaad van de vrouw’ is.

Het zaad van de slang

Maar als er gesproken wordt over ‘het zaad’ van de slang negeren vele Christenen de rest van deze tekst, die God Zelf uitsprak in Genesis 3 vers 15 Ik mag geloven dat de Heer Jezus de vervulling is van ‘het zaad van de vrouw’, maar negeer daarna dezelfde verwijzing als die over het ‘zaad van de slang’ gaat. Maar zó werkt dat niet; zó kunnen we de Bijbel toch niet lezen? Wij moeten immers Gods Woord ‘recht snijden’? 2 Timoteus 2:15

God verschijnt als mens; satan ook?

Als we Genesis 3 vers 15 zó mogen uitleggen dat de Heer Jezus op bovennatuurlijke wijze werd verwekt als mens, zodat God kwam als mens (en zo mogen we het uitleggen) dan voorzegt ditzelfde vers dus ook (de bevruchting van ‘het zaad’ van ‘de slang’) dat ook satan als mens zal verschijnen. Veel Christenen zien de persoon van de antichrist dan ook als ‘satan in het vlees’ en bevestigen daarmee voor zichzelf al dat satan eens als een mens zal verschijnen.

De slang is satan, de duivel

Openbaring 12 vers 9 verwijst naar satan als ‘de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan’. In de Hof van Eden (Genesis 3) nam satan (een geestelijk wezen) bezit van het lichaam van een slang toen hij Eva ging verleiden. Maar in de eindtijd (waarin we thans leven) zal satan een vrouw bevruchten om bij haar een kind te verwekken waar zijn duivelse geest deel aan zal hebben. De satan heeft immers altijd en overal geprobeerd God te evenaren.

Misschien vind je het moeilijk te geloven, dat dit kan. Lees dan eens Genesis hoofdstuk 6 Geestelijke wezens (engelen, die ‘zonen Gods’ genoemd worden, maar die satan waren gevolgd), bevruchtten vrouwen van de mensen. Die vrouwen baarden de ‘machtigen van de voortijd, de nefilim, de reuzen. De satan zal dit zelf ook doen, om ook als mens te kunnen verschijnen in een zielige imitatie van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus.

We behandelen Jesaja 14 vers 1-22

Het hele hoofdstuk is profetisch, wat je snel kunt zien als je het leest. Wat je leest is nog niet gebeurd; het moet nog gebeuren! De eerste 3 verzen spreken van Israëls toekomstige tijd van rust in hun eigen land in het beloofde Messiaanse rijk.

[note]

Want de HERE zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob. En de volken zullen het met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis Israëls zal ze als erfelijk bezit verkrijgen op de grond des HEREN, tot slaven en tot slavinnen. Zo zullen zij degenen die hen gevangen namen, gevangen nemen en heersen over hun drijvers.

[/note]

In de verzen 3 t/m 8 zegt de Here God nadrukkelijk:

[note]

“En het zal geschieden ten dage, wanneer de HERE u rust geeft van uw smart en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft laten verrichten, dat gij dit spotlied op de koning van Babel zult aanheffen: Hoe heeft de drijver opgehouden, opgehouden is de verdrukking! De HERE heeft de stok der goddelozen verbroken, de scepter der heersers, die in verbolgenheid zonder ophouden natiën sloeg, die in toorn volken vertrad in meedogenloze vervolging. De gehele aarde heeft rust, is stil; men breekt uit in gejubel; zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen.”

[/note]

Beschrijving van de antichrist

Ook hier is het niet moeilijk om te zien dat dit spreekt over de toekomst en over het 1000 jarig Vrederijk (Messiaanse rijk) als alle slechtheid van de mens en alle verdorven mensen zullen zijn uitgeroeid en het volk Israël zal zijn terugebracht in hun land en in de juiste relatie met hun God. Vanaf vers 4 wordt slechts één persoon beschreven en benadrukt en deze mens is duidelijk de antichrist die in die tijd door de Heer is overwonnen en die zijn macht over Israël en alle volkeren is kwijtgeraakt. Dit spotlied is een overwinningslied over deze antichrist, die verdorven mens, die door het Joodse volk zal worden bezongen in het Vrederijk, op hem terugkijkend, op zijn slechtheid en boosaardigheid en hoe hij is verslagen.

Het ontstaan van een gedachte

John Milton, een toegewijd Christen, schreef een boek (hij schreef er zelfs tien) wat in 1667 werd gepubliceerd onder de titel ‘paradise lost’. Toen hij Jesaja 14 las en met name vers 12, nam hij aan, gebaseerd op de kennis die destijds beschikbaar was, dat degene die ‘Lucifer’ werd genoemd gewoon de satan zelf was en dat dus Lucifer één van zijn namen is. Milton wist dat satan uit de hemel was geworpen toen hij tegen God rebelleerde. In de tijd van Milton waren er geen vliegtuigen, ruimteschepen, raketten en satellieten: de mens had nog niet het oppervlak van de aarde verlaten en was zeker nog niet de ruimte ingegaan.

Dus nam Milton aan, dat de enige manier waarop iemand uit de hemel kon vallen moest zijn geweest op het moment dat God lang geleden de satan uit de hemel gooide. Vandaar dat Milton geen andere keus had dan te constateren dat satan en Lucifer één en dezelfde persoon moesten zijn. Milton’s boek werd een bestseller in die tijd. Deze ‘waarheid’ werd geaccepteerd door duizenden en duizenden mensen en is traditioneel overgeleverd sinds die tijd. Echter: in Milton’s tijd was het niet de waarheid (hoewel hij dat niet kon weten) en in onze tijd is het nog steeds niet de waarheid. Ik wil dat aantonen aan de hand van de Bijbel, zoals Gods Woord dit ons ook opdraagt in 1 Tessalonicenzen 5:21

Wie is Lucifer

Zoals aan het begin van dit artikel al gezegd: de naam ‘Lucifer’ komt niet in de Nederlandstalige Bijbels voor. Waar komt die naam dan vandaan? We vinden het in de Engelstalige King James version: Jesaja 14 vers 12 ‘How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!’ Het woord wat in het Engels werd vertaald als ‘Lucifer’, is in het Nederlands vertaald als: ‘morgenster’. Letterlijk vertaald staat er: ‘lichtdrager, schijnende ster, schitterende ster, morgenster, ‘hij, die straalt’. (Genesius Hebrew Chaldee Lexicon, blz 222-223, Strong’s No. 1966) In dit vers wordt Lucifer aangeduid als ‘son of the morning’ of in het Nederlands: ‘zoon des dageraads’. Waarschijnlijk gebaseerd op wat vanuit de traditie is geleerd, (zie hierboven, de uitleg over Milton) menen de meeste Christenen dat ‘de morgen’ (ochtend) waaraan wordt gerefereerd, de ‘morgen van de schepping’ moet zijn. Toch gaat ‘ons’ Schriftgedeelte niet over de schepping zo lang geleden, maar juist over de (toen) verre toekomst. Het woord ‘morgen’ (‘in de zin van ‘ochtend’) wordt in de Schrift juist gebruikt, verwijzend naar de toekomstige morgen (ochtend, dageraad) van de opstanding der doden in Christus en de opname van de Gemeente. Maar het wordt eveneens gebruikt voor de start van het Messiaanse rijk en de aanvang van de eeuwigheid. Psalm 30:6, Ezechiel 7:7, Hosea 6:3, Joel 2:1-2

Lucifer moet nog komen!

Waarom dan zouden we ‘Lucifer, de morgenster’ zien als afkomstig uit het verre verleden? De hele contekst van Jesaja 14 wijst immers naar de toekomst! Feitelijk is er meer Schriftuurlijke grond dat ‘de morgen’ (ochtend, dageraad) verwijst naar de toekomstige ‘Dag des Heren’ (de grote verdrukking). De antichrist is voorzegd in de Bijbel om in de wereld te verschijnen tijdens die toekomstige Dag des Heren.

De Morgenster tijdens de Opname

De profetische Schriften, aangevuld met wat wij kunnen zien aan vervulling daarvan, ook in onze dagen (de tekenen der tijden) vertellen ons duidelijk dat de tijd zeer nabij is dat de Heer Jezus komen zal om de in Christus gestorvenen uit de dood op te wekken met verheerlijkte (hemel)lichamen en de levende kinderen Gods te veranderen en hen dan op te nemen in de hemelse heerlijkheid. Als de Heer Jezus op dat moment verschijnt komt Hij als de “de morgenster” of “de blinkende morgenster” Zie 2 Petrus 1:19 en Openbaring 22:16

Satan, de aap (naäper) van God

De neiging van de satan kennende om de Heer in alles na te apen, zou het dan niet logisch zijn om te veronderstellen dat hij zijn zoon ‘Lucifer’ (de antichrist) in de wereld zal laten verschijnen op een tijdstip wat ongeveer samenvalt met de genoemde komst van Christus (Opname gemeente) en dan ook Lucifer voor te stellen als de morgenster, om daarmee de wereld te laten geloven dat deze man, (de antichrist) de werkelijke Christus is en eveneens de door Israël verwachte Messias?

Hoe zit dat met dat ‘uit de hemel vallen’?

[note]Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken![/note]

In Jesaja 14 vers 12 staat dat hij (de antichrist) uit de hemel is gevallen en in de twee erna volgende verzen lezen we hoe hij daar kwam en zelfs naar welke ‘hemelen’ hij toe ging.
[note]“En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.”[/note] Jesaja 14 vers 13-14.

welke hemel is dit dan?

De hemel die ‘boven de hoogte der wolken’ is, is niet de ‘hemel der hemelen’ waar de Here God troont. Het is wat wij vandaag de dag noemen ‘het heelal’, het gebied boven de aardse atmosfeer. Dit is waar Lucifer (de antichrist) heen zal gaan (is to ascend to) en waarvandaan hij zal vallen, zoals we lezen in vers 15: ‘Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve’. Vergelijk de door de Heilige Geest ingegeven profetie over de antichrist met Job 20 vers 6-7 ‘Al verheft zich zijn trots hemelhoog, en raakt zijn hoofd aan de wolken..’ Zie ook Obadja 1 vers 4 ‘Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal Ik u neerhalen, luidt het woord des HEREN’.

Wordt er een ruimteschip gebruikt?

We lezen dat Lucifer ‘ten hemel zal opstijgen’ en ‘tussen – of boven de sterren’ zal gaan. Tegenwoordig lezen we steeds berichten over ufomeldingen, die door regeringen (zelfs door het Vaticaan) worden erkend. Dit roept de vraag bij mij op: zou de antichrist, Lucifer, komen met een ‘ufo’ (een ons onbekend ruimtevaartuig, voor hem gemaakt door de krachten achter de Nieuwe Wereld Orde) en zal hij zich dan voordoen als komende van een andere, ‘oudere beschaving’, die de mens miljoenen jaren geleden op aarde heeft ‘uitgezet’ en zal hij zeggen nù te komen omdat de mens de aarde in gevaar brengt? Het is zó maar een gedachte. In elk geval: God zal Lucifer neerwerpen, zoals geprofeteerd in Jesaja 14 vers 12-15

De berg in het Noorden

In 2 Tessalonicenzen 2 vers 4 staat: “…de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”? De Tempelberg ligt aan de Noordelijke zijde van Jeruzalem. Als de ‘eindtijd-tempel’ wordt gebouwd zal dat op de Tempelberg zijn, dus in het noorden van Jeruzalem. En Jesaja 14 vers 13 bevestigt dit ….en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. (Statenvertaling)

Lucifer is een mens

[note]Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?[/note]

In de verzen 16 en 17 wordt gesproken over ‘de man’; een mens. Nergens, zelfs niet in het hele hoofdstuk, wordt de gedachte ondersteund dat Lucifer een gevallen engel is, iets wat wel wordt gezegd van satan. In plaats daarvan zien we Lucifer beschreven als een mens, en de toeschouwer verbaast zich er over, dat deze nietige mens dezelfde is, die de aarde aan zich onderwierp en verwoestte. In vers 6 lezen we dat Lucifer zal regeren over alle naties van de wereld. We kunnen hem hierin dan ook herkennen als de komende antichrist. Zie ook Habakuk 2 vers5 “Voorzeker, de bedrieglijke trotsaard is een snoevend mens, doch zonder bestand, die zijn muil openspert als het dodenrijk en onverzadelijk is als de dood, zodat hij alle volkeren tot zich verzamelt en alle natiën tot zich bijeenbrengt.” Dit wijst Lucifer duidelijk aan als? de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander en het “zaad” van satan: de antichrist. 2 Tessalonicenzen 2:3

De dood van Lucifer

Laten we nu eens kijken naar Jesaja 14 vers 9-11
[note]

“Het dodenrijk beneden is druk in de weer met u te ontvangen. De schimmen, al de machtigen van de aarde, worden voor u gewekt. De koningen van de volken moeten opstaan van hun troon. Zij allen verwelkomen u met de woorden: ‘Nu bent u even machteloos als wij en aan ons gelijk. Met al uw praal, uw ruisende citers, hebt u naar het dodenrijk moeten afdalen, wormen zijn onder u gespreid, maden zijn uw dek.”

[/note] (Willibrordvertaling)

Dit geeft het sterven van de antichrist, Lucifer, weer. Zijn ziel daalt af naar het dodenrijk, waar hij met hoon en spot wordt ontvangen. Zijn begrafenis geeft ook aan hoe men over hem denkt: vers 19
[note]

‘Maar u hebben ze weggesmeten, ver weg van uw graf, een waardeloos geachte tak; u hebben ze bedolven onder de lijken van mensen die, gedood met het zwaard, naar de stenen van de kuil zijn neergezonken, als een kadaver in een hoek getrapt.‘

[/note]

Is hier een mens of een geest gedood?

Ik benadruk nog eens dat exact dezelfde persoon het onderwerp is van vers 4 tot aan 22: de komende antichrist. Elke wedergeboren gelovige weet dat satan een gevallen engel is. De Schrift vertelt ons duidelijk dat engelen geestelijke wezens zijn. Hebreeen 1:14 En aangezien de hele contekst vanaf vers 4 tot en met 27 over dezelfde persoon spreekt, namelijk Lucifer, de antichrist, een mens… Hoe zouden dan satan (een geestelijk wezen) en Lucifer, de mens, dan één en dezelfde kunnen zijn? Hoe zou je een geest kunnen begraven of hoe zou er een lijk van een geest kunnen achterblijven? Met welk zwaard kun je een geest doden?

Lucifer in de hel (het dodenrijk)

We lezen hier in Jesaja dat Lucifer wordt neergesmakt in de onderwereld (het dodenrijk, King James vertaling: the hell) omdat hij met het zwaard is gedood en dat zijn lijk wordt weggeworpen en zelfs vertrapt. ? Tegen die tijd weet men blijkbaar wat voor mens de antichrist is, die bij zijn komst met grote blijdschap was verwelkomd als de ‘redder’ van de wereld! Men vertrapt zijn levenloze lichaam.

Even tussendoor

Het dodenrijk was tot de Heer Jezus de dood overwon, de plaats waar alle mensen (zielen) na hun dood heengingen. Het dodenrijk was verdeeld in een plaats die Abraham’s schoot werd genoemd, voor hen die als gelovigen geleefd hadden en die vergeving hadden gekregen, en het andere deel was een afschuwelijke plaats waar de niet vergeven mensen heen gingen. Lees hiervoor Lucas 16:22-24 Nadat de Heer Jezus na Zijn sterven de zielen van de gelovigen met Zich meenam naar het paradijs (zie Openbaring 1:18 Hij beloofde de moordenaar naast Hem, aan het kruis, dat die naar het paradijs zou gaan) werd het paradijs voortaan de plaats waar gestorven gelovigen heen gaan. Het dodenrijk was nu alleen nog bestemd voor ongelovigen en daardoor niet vergeven zondaars. En zoals de King James vertaling het meldt: het is de hel.

Schrift met Schrift verklaard

In 1 Korintiers 2:13 wordt ons nadrukkelijk opdracht gegeven om geestelijke met het geestelijke’te verklaren’. Als we dat doen en we deze ‘Lucifer’ vergelijken met de passages in de Schrift die spreken over de komende antichrist zien we een overeenkomst in elk gebied.

Koning van Babel

De antichrist zal over de hele wereld regeren, gedurende de laatste helft van de grote verdrukking en hij zal heersen vanuit het herbouwde Babel. Openbaring 18:2 In het behandelde stuk uit Jesaja 14 staat in vers 4 dat ‘Lucifer’ de ‘koning van Babel’ (Babylon) is.

vermoord

De toekomstige antichist zal worden vermoord tijdens de grote verdrukking, omdat hij met een zwaard zal worden aangevallen. Openbaring 13:3, Openbaring 13:14 en Zacharia 11:17 En we lezen in ‘ons’ hoofdstuk Jesaja 14 in vers 19 dat “Lucifer” met een zwaard zal worden gedood.

Echt dood of niet?

Ik moet bekennen dat ik tot dusverre altijd heb geloofd dat de antichrist weliswaar zal worden neergeslagen met een zwaard en dat het voor de wereld zal lijken alsof hij dood is, waardoor hij zeer waarschijnlijk na 3 dagen, in een vileine nabootsing van de opstanding van christus kan ‘opstaan uit de dood’. Maar nu ik Jesaja 14 lees en daar lees dat Lucifer in het dodenrijk zal afdalen en dat zijn lijk wordt vertrapt, nu ben ik gaan geloven dat hij echt daadwerkelijk gedood zal worden.

het beest uit de afgrond (de antichrist, terugkomende vanuit de hel)

De antichrist zal weer tot leven worden gebracht door satan zelf. Dat betekent dat zijn ziel wordt bevrijd uit de afgrond, de hel, de plaats waar de zielen van zondige en slechte mensen heen gaat. Openbaring 11:7 en Openbaring 17:8 Jesaja 14 vertelt ons dat “Lucifer” “in het dodenrijk wordt neergeworpen” maar d? n, daarna, wordt hij “…weggeworpen, ver van uw graf”. Als hij uit de hel komt, weet hij, dat het maar voor korte tijd zal zijn. Het verklaart de duivelse haat die hij vanaf dat moment voor Jood en Christen heeft.

Samenvatting

Lucifer en de antichrist zijn één en dezelfde, Lucifer is ‘het zaad van de slang’; hij is de zoon van satan en daarmee ‘satan in het vlees’. Daarmee probeert satan na te bootsen dat God als mens verscheen in de persoon van Jezus Christus, het ‘zaad van de vrouw’.? Jezus is als Zoon van God, God ‘geopenbaard in het vlees’. Als we kijken naar hoe het afloopt met de antichrist (Lucifer, ‘het beest’) dan lezen we in Openbaring 19 vers 20 ‘En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt’. Dat gebeurt niet met de satan, waardoor we meteen zien dat satan en Lucifer twee ‘personages’ zin, want in Openbaring 20:2 lezen we: ‘…en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren’

De Nieuwe Wereld Orde

Degenen die zich hebben verdiept in de komende NWO, waaraan al zolang hard wordt gewerkt, weten misschien dat op de achtergrond belangrijke en zeer rijke lieden van de illuminatie, vrijmetselarij en Bilderberg één doel nastreven, namelijk een wereldregering, in dat zij meestal ook letterlijk de komst van Lucifer verwachten.

Zij maken dit zichtbaar in het satans-symbool. Zij wéten dat Lucifer komen zal en wie hij is en ze werken er hard aan om het zo ver te laten komen. Vele, vele wereldleiders maken openlijk het satansteken: Bush sr, Bush jr, Clinton, Obama, Sarkozy, Berlusconi en zelfs Ahmadinejad. Ik noem er enkele; er zijn er veel meer. Ook de New Age beweging maakt er geen geheim van dat zij Lucifer verwachten, die hun Utopia zal oprichten. Ook satanisten verwachten de komst van een mens die Lucifer heet en die satans koninkrijk op aarde zal oprichten.

Hetzelfde geldt voor hen die zich bezig houden met wicca (hekserij), mensen die demonen volgen (zij noemen die ‘meesters’) en mensen die heidense rituelen uitvoeren: allen kennen Lucifer als de komende machtige man.

Durf ‘waarheden’ in twijfel te trekken

We hebben hier gekeken naar het vraagstuk of Lucifer dezelfde is als de duivel. Het feit dat meestal vanaf de kansel wordt geleerd dat zij één en dezelfde zijn, hoeft niet te betekenen dat we dat voor waar moeten aannemen. Durf dus rustig eens iets in twijfel te trekken; we leren er van. Leg elke preek, elke uitleg, gerust naast Gods Woord en controleer of het overeenkomt met wat je gehoord hebt. 1 Tessalonicenzen 5:21 De Bijbelse waarheid kan altijd bewezen worden! Als je ontdekt dat het volgens de Bijbel ‘waar’ is, houd je er dan aan vast. Maar zodra je iets hoort wat niet lijkt overeen te komen met de openbaring van Gods Woord, vraag dan de Heer nederig om inzicht; Zijn Heilige Geest zal je antwoord geven. Gods Woord zal blijven staan als alle theorieën, meningen, ideeën, en ‘interpretaties’ van mensen als kaf in de wind verdwenen zullen zijn!

Maranatha!

[note]

Wij, als kinderen van God, mogen echter de spoedige komst van de Heer Jezus Christus verwachten. Als jij als gelovige je nog niet bezig houdt met Zijn komst, ontwaak dan uit je slaap en ga Gods Woord bestuderen!

[/note]