zomaar wat vragen

In de loop der tijd heb ik verschillende vragen gekre-gen vanwege de topics. Sommige van die vragen kunnen best leven bij meer mensen, dus ik geef hier onder een aantal van die vragen en de antwoorden weer.

Daarbij aantekenend dat ik beslist niet de wijsheid in pacht meen te hebben. Wij kunnen niet alles overzien en soms stuntelen we voort. Maar samen, geleid door de Heilige Geest, krijgen we ook vaak antwoorden!


[note]

Dag Appie, fijn dat mensen ook vragen kunnen stellen,want als je de bijbel openslaat komen er duizend vragen naar boven en niets is lastiger dan de eindtijd. Dit is mijn vraag: na het duizend jarig rijk hoe zit het dan: is de hemel dan hier op aarde of is dat elders? En ik heb mij ook al eens afgevraagd: wij zullen geen ziekte niet meer kennen zingen wij toch hé? Maar waarom dienen dan de bomen in openbaring waarvan de bladeren die ervan gegeten worden zullen dienen tot genezing? (Openbaring 22 vers 2)

[/note]

Om met de eerste vraag te beginnen: In Openbaring 21 vers 1 lezen we dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. De hemel zal dan dus niet op aarde zijn. Onze plaats als kinderen van God is de hemel. Wij zijn hemelburgers, of ‘burgers van het rijk der hemelen’. Aan het volk Israël is hun land op aarde beloofd. Zij hebben na de eindtijd de aarde weer bevolkt, samen met de schapen. (de Heer Jezus scheidt de overlevenden in ‘schapen en bokken’: sommigen zullen wèl, anderen niet het Vrederijk binnen mogen gaan).

Laatst las ik een boekje van een arts, die erover schreef dat de (wereld)overheid wil dat de mensen gezond zijn, maar ook weer niet tè gezond. In de farmaceutische industrie worden immers kapitalen verdiend aan de diverse ziekten. En plotseling drong een waarheid tot me door: een arts in opleiding studeert NIET ‘gezondheid’, of ‘voorkoming van ziekten’, maar zo iemand studeert ‘medicijnen’. Als je er over nadenkt: wat een waanzin! Een arts leert dus ziekten te herkennen en welke medicijnen er dan vervolgens voor zijn! Een arts leert niet hoe zijn patiënten gezond te houden, maar uitsluitend hoe ziekten te genezen!!!

De arts die dat boekje schreef is zich gaan verzetten tegen dit systeem. Want, redeneerde hij, je moet zorgen dat de mens zó leeft dat alles, wat nodig is om niet ziek te worden, gegeven wordt. Dat is dus hygiëne, maar ook voeding. (grappig detail: de reinheidswetten en de wetten op kosher voedsel blijken geweldig te zijn en zeer van toepassing op een in de woestijn levend volk!) Onze voeding komt van landbouwgrond die wordt ‘opgejut’ met kunstmest. De gewassen groeien daardoor goed, maar de bodem verarmt. En het is juist de bodem die de groenten de essentiële voedingsstoffen moet geven! (denk bijvoorbeeld aan mineralen; een arme bodem kan dat niet meer aan de plant geven) Wij krijgen dus voedsel(wat vaak ook nog genetisch is gemanipuleerd en besproeid met giften, wat ons niet meer alles geeft wat in de voeding moet zitten. Ook de dierlijke producten zijn vervuild met medicijnen en groeihormonen.

Ik denk dat je zó het woord ‘genezing’ moet lezen. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde groeit het geboomte des levens. Wie daarvan eet zal leven. Zo’n boom stond er ook in de hof van Eden. Zolang Adam en Eva daarvan aten, zouden ze niet sterven. Toen de zonde haar intrede had gedaan wilde God niet dat de mens eeuwig in zonde zou leven. Daarom verjoeg Hij de mens uit de Hof van Eden en plaatste Hij cherubs met zwaarden om de toegang tot de hof te bewaken. Als Adam en Eva niet meer bij die boom konden komen, zouden ze (op den duur) sterven. Hoe gezond Adam en Eva waren kun je zien aan de leeftijd die ze desondanks bereikten!

In het hemelse Jeruzalem zien we hetzelfde geboomte. De ‘genezing’ is dus bij voorbaat. We worden niet ziek!! Ook wij, hemelburgers, zullen straks daarvan eten en voor eeuwig leven! Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.

[note]

Dit is mijn vraag: overspel is toch een zware zonde, er word ons vanuit de bijbel geleerd dat geen hoereerder het koninkrijk der hemelen zal binnengaan. Als een getrouwd koppel, man & vrouw (zowel ongelovigen als gelovigen in Christus) uit elkaar gaan door de reden van overspel, gaan deze personen verloren?

[/note]

In de Bijbel staat dat geen hoereerder de hemel zal binnengaan. Wanneer ben je een hoereerder? Als een getrouwd man zijn vrouw bedriegt met een andere vrouw? De Heer Jezus zegt in Matt. 5 vers 28: ‘Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’. Ik denk dat dan maar heel erg weinig mannen in de hemel komen….

Maar het zijn niet alleen de hoereerders die niet in de hemel zullen komen. Ook de leugenaars! Heb jij wel eens gelogen? Dan ben je namelijk ook een leugenaar. Als ik naar mezelf kijk dan weet ik: ik ben een leugenaar (want ik heb wel eens gelogen) en ik ben een dief (want ik pakte wel eens stiekem een koekje uit de trommel als dat niet mocht) en ik ben een overspelige, want als ik een mooie vrouw zie dan denk ik ook wel eens iets wat ik eigenlijk niet zou mogen denken..

Ik maak dus geen schijn van kans om in de hemel te komen. Als leugenachtige en overspelige hoereerder. Maar gelukkig hangt het niet van mij af of ik in de hemel kom. Want als we lezen wie in de hemel mag binnenkomen lezen we dit: Johannes 21 vers 27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Dus: geschreven zijn in het boek des Levens van het Lam is de sleutel!!!

Romeinen 3 vers 23 ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods’ maar het gaat dan gelukkig verder in vers 24 met: ‘en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus’. Elke zonde zoals leugen, ontrouw enzovoort, die een gruwel zijn voor God, zijn weggedaan zodra wij worden geschreven in het boek des levens van het Lam. Dus: de hoereerder gaat niet de hemel binnen. Maar de hoereerder wiens zonden zijn weggedaan, is niet langer een hoereerder; hij is gerechtvaardigd!

1 Johannes 2 vers 1 ‘als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige’

Nog even voor misschien wat meer duidelijkheid: als iemand een moordenaar is, is hij nog steeds een moordenaar als hij zijn straf heeft uitgezeten. Zó gezien zou je zeggen: als een zondaar vergeving vindt is dat mooi, maar eigenlijk IS hij nog steeds een zondaar. (moordenaar, hoereerder etc) En hoe kan hij dan ooit de hemel binnengaan? Het punt is, dat kinderen van God niet alleen vergeving krijgen. We lezen in 2 Korintiers 5 vers17:‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’. We zijn dus dood door de zonde, maar in Christus een nieuwe schepping! (2 Kor 5:17) En daardoor kan iemand die eens een zondaar was daarvan volkomen bevrijd worden en zondeloos en rein voor God komen te staan!

[note]

Ik zit met een vraag over die 144.000. Waarom zijn er geen 12.000 uit de stam van Dan en wel van Manasse, terwijl Manasse geen zoon van Jakob was, maar van Jozef?

[/note]

In Genesis 48 vers 5-6 spreekt Israël (Jacob) tot Jozef: Welnu, de twee zonen (Efraïm en Manasse) die jij in Egypte hebt gekregen voordat ik hierheen kwam, zullen als mijn eigen zonen gelden: Efraïm en Manasse stel ik op één lijn met Ruben en Simeon. Maar als je na hen nog meer kinderen verwekt, dan zullen die als de jouwe worden beschouwd. Zij krijgen grondbezit in het stamgebied van hun broers.

Het was een eer voor de beide zonen van Jozef, dat Jacob ze als zijn eigen zonen beschouwde. Jacob was zijn zoon Jozef kwijtgeraakt, maar toen hij hem terugkreeg kreeg Jacob er dus twee zonen bij. Deze zonen komen in de plaats van Jozef, hun eigenlijke vader) en in de plaats van Dan. Uit de stam Dan komt (zoals veel Bijbeluitleggers verwachten) de antichrist.

Overigens kreeg Efraïm zo’n belangrijke plaats onder de zonen van Israël, dat het tien-stammenrijk vaak in de Bijbel wordt aangeduid als ‘Efraïm’. Ook God Zelf spreekt van van Efraïm. En dat is dan misschien weer de reden dat hij bij de 144.000 niet wordt genoemd.

[note]

Weet je broeder, deze morgen ging ik naar de dienst en de spreker, die was uitgenodigd om te komen spreken, sprak op een gegeven moment over ‘wonderen van levitatie’ en hij vertelde dat hij iemand zag die met zijn wijsvinger door de kracht van de heilige geest een geldmunt tegen de muur zag plaatsen, en dat deze munt tegen de muur plakte. Ook een lepel had dezelfde eigenaardige werking: ook die plakte tegen de muur door de kracht van de heilige geest, zo vertelde de spreker het. Daarna vertelde hij dat hij het zelf ook probeerde en het lukte ook hem. Enkele jaren geleden toen ik bij een andere evangelische gemeente was, trad dezelfde spreker op bij een bevrijdingsdienst en plots zei hij: laten wij allemaal samen opstaan en met mij samen zeven maal zeggen: ‘mijn Here is de grootste exorcist’. Wat moeten we met zoiets? Mijn ziel was bedroefd om wat deze man vertelde. Ik ga het er met de oudste en de voorganger over hebben.

[/note]

Hoi! Ik ben blij met jouw inzicht. En je hebt helemaal gelijk. De Heer Jezus deed wonderen zoals lammen en blinden genezen en horenden hun gehoor teruggeven. Maar Hij deed geen goochelkunstjes met munststukken en lepels. De kracht van de Heilige Geest is een HEILIGE kracht. Die kracht overtuigt mensen van zonden en die kracht kan genezing schenken. Om die kracht van de Heilige Geest omlaag te halen tot het niveau van muntjes en lepels vastplakken aan de muur is minachting en puur slecht. God is geen vermaak; Hij is onze redding en onze kracht!

Als deze man zegt ‘mijn Here is de grootste exorcist’ dan klopt dat in zoverre, dat de Heer Jezus de macht heeft om duivelen uit te werpen. Ze sidderen als ze Hem horen. In Matteus 8 vers 29 lezen we dat demonen weten dat ze verslagen zijn en worden gestraft. ‘Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?’ En in Handelingen 16 vers 16-18 zien we dat het zelfs niet goed is als iemand, niet vanuit de Heilige Geest sprekende, de waarheid spreekt: ‘En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur.’

Door zeven maal (een volheid) te roepen dat God de grootste exorcist is, geven wij satan juist eer. Immers; het gaat er dan om, dat satan blijkbaar zó machtig is, dat dit geroepen moet worden! Laten we satan maar beter negeren. En laten we onze God prijzen met ‘de Here onze God, Hij is de Almachtige, Hij is de Schepper van hemel en aarde! Hij is Liefde en Genade! Prijst Zijn Naam en prijst de Naam van Zijn geliefde Zoon onze Heer Jezus Christus!’

Het is zeer goed dat je de raad van oudsten in de gemeente waarschuwt. Deze spreker is een dwaalleraar die geweerd moet worden uit de kerk. Hij kan zijn kunstjes vertonen op een podium zoals Uri Geller. Maar beter was het als hij in diep berouw zijn knieën zou buigen voor de Almachtige.

[note]

Iemand vertelde me dat de Sumeriërs geschriften hebben achter gelaten. Deze geschriften zijn zeer oud (ouder dan we weten van Oud-Testamentische geschriften. Ze vertellen in grote lijnen hetzelfde als wat we in de Bijbel lezen. Aangezien ze ouder zijn, zou je de vraag kunnen stellen aan welke van die geschriften we de meeste waarde moeten hechten en waarom.

[/note]

(antwoord is van mijn zoon Roel)

Een hoop van de verhalen in de Thora wordt van gezegd dat deze hun oorsprong vinden in het sumerische schrift. De schepping, de zondvloed, etc, zijn allemaal vertellingen die ook teruggevonden worden in de sumerische vertellingen; alleen daar zijn het meerdere en andere goden en wijken bepaalde details af. Aangezien van het sumerische schrift oudere exemplaren zijn gevonden dan van de Thora boeken wordt er daarom wel gezegd dat de Thora boeken afgeleid zijn van de sumerische schriften. Te meer omdat het Joodse volk onder Nebukadnezar is weggevoerd en zij onder directe invloed van het Babylonische rijk stonden.

Ten eerste is het denk ik belangrijk om te beseffen dat die geschriften dus niet de gebeurtenissen ontkennen maar enkel in een ander ‘frame’ plaatsen. Met andere woorden: beide vertellingen zijn het er over eens dat de wereld en alles er om heen en er op geschapen is, dat er een hof van Eden was, dat er een grote vloed plaatsvond en dat een man en zijn vrouw gered worden doordat ze, op advies van een god, een boot hebben gebouwd. Daarnaast kun je er de volgende vragen bij stellen:

Is de Thora een eigen interpretatie van de sumerische geschriften of is het een onafhankelijke vertelling van dezelfde gebeurtenis waarbij het sumerische schrift een mythologische weergave geeft en de Thora een meer zakelijke?

Als je twee getuigen ondervraagt krijg je ook twee afwijkende verklaringen van een gebeurtenis, de strekking is gelijk maar de details wijken af. Zeker bij dit soort onderwerpen zal elke getuige dit vertellen zoals het past in zijn theologische overtuigingen. Beiden kunnen qua strekking waar zijn ondanks de grote verschillen qua ‘frame’. Wie het verhaal het eerste op schrift stelde is hierbij niet van belang.

Zegt de leeftijd van het geschrift iets over de ‘waarde’?

Het Joodse volk was gewend om geschiedenis mondeling over te dragen, toen het volk weggevoerd en verspreid raakte werd de overlevering op schrift gesteld om toetsing en accurate overdracht te garanderen. De vertellingen bestonden dus niet pas op het moment dat ze op schrift werden gesteld maar al veel eerder. Een echt vergelijk van de oorsprong van de vertellingen is dus niet te maken omdat dit van beide niet kan worden vastgesteld. (overigens: de mondelinge overdracht wordt vaak van gezegd dat deze fouten en verdraaiingen opleverde, net zoals het ‘doorfluister’ spelletje. Dit vergelijk gaat alleen niet op, als je een zinnetje doorfluisterd is de kans inderdaad erg groot dat er fouten in komen, maar een vertelling die openbaar en met grote regelmaat verteld wordt en waarvan iedereen geacht wordt hem woordelijk te kennen (door repetitie) veranderd niet. Net zoals je een liedje uit je hoofd kunt leren kun je ook historische accurate vertellingen uit je hoofd leren, dat was ook één van de redenen om ze in dichterlijke vorm te zetten.)

Je kunt je afvragen of wij als Christenen bezig moeten zijn met dit soort vragen. Je kunt zo’n bericht afdoen als onbelangrijk, omdat de authenticiteit van de Schift voor jou al vast staat. Of je verdiept je in de vraag en dat kan verontrustend zijn. Je onderzoekt het en kiest voor het juiste. (Beproeft alles en behoudt het goede) Of ‘beproef alles en behoudt het goede’ op iedereen van toepassing is weet ik niet. Ik vindt het in elk geval de juiste mentaliteit omdat het andersom net zo goed telt. Als je niet onderzoekt en niet rationeel kunt onderbouwen wat je emotioneel gelooft, is het juist erg makkelijk om van je geloof te vallen. Voor mij is dat altijd een drive geweest om te onderzoeken, als ik eerlijk ben kan ik zowel voor als tegen het christendom rationaliseren. Als je alles voor waar aanneemt (dus niets onderzoekt) dan hoeft er maar één punt ondermijnd te worden om je geloof te laten wankelen. Daar staat tegenover dat als je alles onderzoekt je het risico loopt te verdwalen puur door de veelheid van tegenargumenten. (niet de juistheid maar de veelheid) Neem je de bijbel letterlijk dan loop je tegen inconsistenties aan in zowel het OT als het NT, neem je het niet letterlijk wat is dan wel waar? Is de bijbel niet ‘gepersonaliseerd’ of politiek gemaakt? Is Jesus wel écht de Messias en wat is er nodig om behouden te worden, etc, etc. Één ondermijning is voldoende om alles waar je emotioneel in geloofd te laten wankelen. Voor mij dus reden om te onderzoeken wat waar is en wat niet, en voor mij moet mijn geloof dus gebaseerd zijn op rationaliseren. Maar laat ik duidelijk zijn, het is sterker om te geloven zonder bewijzen nodig te hebben; ‘Gelukkig zijn zij die geloven zonder te zien’.

Uiteindelijk kun je rationaliseren en proberen te bewijzen wat je maar wilt en je kunt een leven lang bezig zijn met het onderzoeken van slechts één aspect, maar de vragen zijn (voor mij) heel eenvoudig:

Geloof je dat de aarde, en alles er op, uit niets en door toeval is ontstaan of geloof je dat deze geschapen is?

Voor mij is dit eenvoudig, hoewel ik niet persé in de letterlijkheid van het scheppingsverhaal geloof, geloof ik wel in de schepping. Macro-evolutie (van soort naar soort, dus vis wordt hagedis, wordt hond, etc) zou een oneindige opeenstapeling van fantastische toevalligheden zijn die ongeacht tijdsbestek niet mogelijk is. Als de aarde dus geschapen is kun je spreken over God.

Is er één God of zijn er meerdere?

Als je kijkt naar de wereld religies dan zijn alle religies met meerdere goden zo belachelijk menselijk (kinderachtige ruzie makende goden) of zo onbegrijpelijk dat ik daaraan geen geloof kan hechten; Los van enkele kleine ongeloofwaardige monotheïstische religies blijven dan het Jodendom, Christendom en Islam over. Allemaal zijn deze geschoeid op het Jodendom. Als je het Jodendom voor waar aanneemt kom je vanzelf uit bij het Christendom. De Islam is niet geloofwaardig vanwege mohammed die ingaat tegen een logisch Godsbeeld en de breuk met het Jodendom als oorsprong. Het Jodendom op zich is een onvolledig verhaal zonder de uitloop naar het Christendom. Enige alternatief, los hier van, is een enkele god die niet gekend wil zijn maar dat tart elke logica van schepping en maakt dat geloof of ongeloof irrelevant is. Als je accepteert dat er een God is dan is daar, voor mij, onlosmakelijk mee verbonden dat die God bekend wil zijn.

Is Jezus de Messias?

Jezus is de enige die voldoet aan het door het OT gestelde profiel, maar ook aan het logische profiel, van de Messias.

Dit zijn, voor mij, de kernvragen waardoor al het andere irrelevant wordt. Of je de bijbel ziet als onwaar, als waar maar niet letterlijk, of juist wel letterlijk is daarbij niet van belang. Hierdoor zijn detail vragen zoals de oorsprong van een tekst interessant, maar niet bepalend voor mij.

[note]De kruistochten, de pausen, de Inquisitie etc. dat is God. Dit alles is geheel in lijn met wat God zoal in de bijbel uitspookt. De verwoesting van Sodom en Gomorra, de Zondvloed, genocide van volkeren in Kanaän etc. En we hebben de Armageddon nog tegoed… De inquisitie was een middel om theocratie te realiseren, net als in de bijbel de Levieten voortdurend bezig zijn macht over het volk te krijgen en te behouden. Inderdaad macht. Daarvoor hebben zij God bedacht. De kerk gebruikt diezelfde god om mensen te onderdrukken.

Zijn wij dan iets anders dan dieren?

Gehoorzaamheid aan God, dat is waar het bij de RK-priester om draait. Dus zit hij vast aan het celibaat. En dat leidt tot pedopriesterschap. [/note]

ja beste man, wij zijn iets anders dan dieren. Wij zijn mensen, die in oorsprong geschapen zijn door de Levende God. En we hebben verstand gekregen en het recht om zelf te beslissen. Met dat recht om zelf te beslissen heeft de mens gekozen voor de zonde. ik wil kort ingaan op wat je zegt over God. De zondvloed. Lees de Bijbel, dan kun je zien dat het God berouwde dat Hij de mens gemaakt had. De aarde was vol geweldenarij, de mensen waren slecht en alles wat ze bedachten was slecht. Om die reden vernietigde God de toenmalige wereld. God is geen doetje, geen lieve aardige half demente grootvader die uit de hemel kijkt. Hij is een Rechtvaardig en machtig God. (voor degenen die dat willen is Hij ook een liefdevolle en genadige God) Sodom en Gomorra is precies hetzelfde verhaal: de mensen waren door en door slecht. En de volkeren die in het land leefden wat God aan Israël beloofd was: ook precies hetzelfde verhaal. Deze volkeren waren volkomen verdorven. (tot en met kinderoffers aan toe)

De aantijging dat God aanzet tot pedofilie is dwaas. (en dat zou je zelf toch moeten weten) Het zijn de priesters die denken dat ze celibatair moeten zijn en die hun natuurlijke behoeften onderdrukken (wat ze niet kunnen) en in plaats daarvan zich vergrijpen aan kinderen. afschuwelijk! En ik zal niet graag in hun schoenen staan als zij zich moeten verantwoorden voor God.

Er zijn twee soorten kerken

(A)

Keizer Constantinus riep in de derde eeuw het Christelijk geloof uit tot staatsgodsienst. Daarvóór werden Christenen verbrand of voor de leeuwen geworpen. Vanwaar die ommekeer? Omdat deze heidense keizer snapte dat godsdienst heel goed te gebruiken is om het volk ‘eronder’ te houden. Inderdaad: MACHT! De paus (sowieso geen uitvinding van God en niet in de Bijbel terug te vinden) was een wereldgerichte en zeer zondige mens en zijn opvolgers waren dat in veel gevallen ook. Ze hadden buitenechtelijke kinderen, voerden oorlog (en kruistochten)en beslisten over leven en dood. Zij voerden het celibaat in, wat geen Bijbelse grond heeft.

(B)

De kerk, zoals die in de Bijbel wordt beschreven bestond uit een groep mensen, die samenkwamen in liefde, alles deelden, hun bezittingen verkochten en de opbrengst deelden. Ze zorgden voor armen, weduwen en behoeftigen en ver-spreidden grote vreugde in hun omgeving, mede door de boodschap van genade, die zij predikten. De huidige kerk heeft niet alles meer gemeenschappelijk. Dat komt omdat een weduwe zonder kinderen tegenwoordig niet meer aan de stadspoort behoeft te bedelen om brood. Maar nog steeds speelt de kerk een grote rol in voedsel en kleding voorziening in landen als Polen, maar ook China (ik noem er gewoon maar twee) En ook nu verspreidt de ‘echte’ kerk de blijde boodschap van het Evangelie van Jezus Christus.

Jij verzet je tegen de kerk, zoals beschreven is onder A. Maar dat is niet de kerk die de Here God volgt, de kerk van Jezus Christus. A is de kerk die gebaseerd is op macht en onderdrukking, waarbij de geestelijke tegen de koning zegt: jij houdt ze arm, ik houd ze dom. Het is onterecht dat je de schuld hiervan bij God legt. Immers: de mens heeft een vrije wil. De echte kerk van Jezus Christus is die onder B. Met alle fouten en domheid die mensen eigen is, dat wel. Maar wie is zonder fouten?

En ja: je hebt gelijk: we hebben de eindtijd met God’s oordelen nog te goed. God grijpt in als de slechtheid ten top stijgt. Maar altijd geeft Hij de mens de gelegenheid zich te bekeren en spijt te betuigen. Ook onze huidige wereld is door en door slecht. We zijn materialistisch, egoïstisch, onze normen en waarden (vanuit het Christelijk geloof!) zijn we kwijt geraakt. Pornografie is niet alleen vrij verkrijgbaar, maar als je niet uitkijkt word je ermee gebombardeerd via televisie en internet. Miljoenen kinderen sterven jaarlijks in de moederschoot, de plaats waar een kind het allerveiligst zou moeten zijn. Ja, er komt een groot oordeel over deze wereld. Maar ook nu waarschuwt God. Zijn plannen en tijdsbestek zijn in de Bijbel te vinden. Niemand kan zeggen ‘ik kon het niet weten’.

[note]

Zo zachtmoedig was Jezus niet hoor. Hij vervloekte vijgenbomen, schold zijn tegenstanders uit voor addergebroed, smeet met geweld het tempelplein ondersteboven en predikte voor wie zijn boodschap niet aanstond de buitenste duisternis waar het geween is en het tandengeknars.

[/note]

Israël wordt in de Bijbel vaak verbeeld als de vijgenboom. Door de vervloeking van de vijgenboom liet de Heer Jezus zien wat het volk Israël zou overkomen als zij geen vrucht zouden dragen. Ze waren (en zijn) immers God’s volk. Door het afwijzen van de Heer Jezus zijn ze verstrooid over de hele aarde. Ze zijn geworden als doodsbeenderen. Maar de Bijbel kent ook een machtige profetie over deze doodsbeenderen: zij zullen weer tot leven gebracht worden. Er zullen spieren overheen komen en een huid. Met andere woorden: het volk Israël wat geen volk meer was maar verspreid over de hele wereld leefde, werd weer een volk. Nu nog zonder de levensgeest, maar ook die zullen zij krijgen. Het is en blijft het volk van God en zij zullen tot zegen worden voor de hele wereld. Dan zullen zij alsnog de vrucht dragen. De vervloeking van de vijgenboom was dus een waarschuwing en een profetie.

Het is een misverstand dat een zachtmoedig man niet boos zou worden. De Heer Jezus doorzag de hoogmoed van de Farizeërs die uit waren op wereldlijke macht (en dat is in feite waar jij je ook zo tegen verzet bij de ‘gevestigde kerken’)en Hij stelde hun verborgen agenda openlijk aan de kaak. De Heer Jezus werd ook boos, toen Hij zag dat ‘het huis van Zijn Vader’, de tempel, een plaats van verootmoediging en gebed, was verworden tot een marktplaats, waar geldwisselaars en verkopers hun beroep uitoefenden. Zachtmoedig zijn is niet hetzelfde als ‘een watje zijn’.

Als jij in een brandend huis bent, op een bovenverdieping en je kijkt toevallig uit het raam; ik sta beneden en zie dat het huis in brand staat; ik roep jou toe dat je zo snel mogelijk het huis moet verlaten omdat je anders in de vlammen zult omkomen, bedreig ik jou dan met die vlammen? De Heer Jezus bedreigde niemand.

Hij stelde simpel vast dat zondaars het recht hebben verspeeld om bij God te mogen horen. Dat houdt automatisch in dat ze dus komen in een plaats waar God NIET is. En de Heer Jezus weet hoe erg die plaats is en dus waarschuwde Hij de mensen ervoor. En niet alleen waarschuwde Hij, Hij bood Zelf de uitweg! Wat een liefde en genade is dat!

ik hoop, dat je wilt inzien dat er een verschil is tussen de uiterlijke kerk (waar jij je zo tegen af zet) en de verborgen kerk, de verzameling van echte gelovigen in Jezus Christus. Geen dogma’s, maar de verkondiging van de genade van God, vóór Zijn terechte oordeel over deze wereld zal komen.


Geef een reactie