Beloften voor Israël

Het is zomer. Hoog tijd dus om eens een kerstlied te vertalen. Want dit lied, wat met de Kerst zo vaak wordt gezongen, is eigenlijk veel meer een lied over het duizendjarig Vrederijk! Het is het lied �Joy to the world, the Lord is come!� Dit lied vertolkt de blijdschap van de wereld, die de Vredevorst zal verwelkomen!

Vreugde aan de wereld; de Heer is gekomen!
Laat de aarde haar koning ontvangen.
Laat elk hart zich voor Hem verootmoedigen
Laat de hemel en de schepping zingen
Laat de hemel en de schepping jubelen!

Vreugde aan de wereld; de Heer regeert!
Laat de mens zijn lied zingen
En velden, golven, rotsen heuvelen en vlakten.
Het gezang herhalen
Het gezang met gejubel herhalen!

Nooit meer zullen zonden en verdriet heersen,
Of doorn en distel de aarde teisteren
Hij komt en laat Zijn zegeningen stromen
Overal waar de vloek der zonde was
Overal en elke plaats waar eens zonde was.

Hij regeert de wereld door waarheid en genade,
En toont de volken
De glorie van Zijn gerechtigheid,
En de wonderen van Zijn liefde,
De wonderen en genade van Zijn liefde.[warning]

Wat zegt de Bijbel over het komende Vrederijk
en welke beloften zijn er voor God’s volk?
Laten we Gods Woord voor Zichzelf laten spreken.

[/warning]

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samen-stromen, machtige naties zullen zeggen: �Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij

zullen zijn paden bewandelen.� Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

Jesaja 2 vers 2 t/m 5

[note]

Maar uit de stronk van Isa� schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
Hij draagt gerechtigheid
als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand
naar het nest van een slang.

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Op die dag zal de telg van Isa�
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Jesaja 11 vers 1-10

[/note]

 

 

De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien,? jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de ? luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron.

 
 

Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knie�n sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: �Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.� Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van

 
 

stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte door-snijden. Het verzengde land wordt een water-plas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, �Heilige weg� genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

 

Jesaja 35 vers 1-10

beloften voor Isra�l tijdens het duizendjarig Vrederijk

Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.

(de verstrooide Joden die nog in diaspora zijn,
hoeven niet te worden gehaald; zij worden gebracht!)

De schepen uit Tarsis gaan voorop
om je kinderen van verre terug te brengen;
ze hebben zilver en goud bij zich
ter ere van de HEER, je God,
de Heilige van Isra�l,
die jou deze luister heeft verleend.

Vreemdelingen zullen je muren herbouwen,
hun koningen staan je ter beschikking.
Ik heb je geslagen in mijn woede,
in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen.
Je poorten zullen nooit gesloten worden,
dag en nacht zullen ze openstaan,
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen,
met de koningen die worden meegevoerd.

Isra�l en Jeruzalem worden herbouwd
niet door Joden, maar door de volkeren!

Met gebogen hoofd zullen ze komen,
de zonen van je onderdrukkers,
en iedereen die jou verachtte
zal zich aan je voeten neerwerpen.
Ze noemen je �Stad van de HEER�,
�Sion van de Heilige van Isra�l�.

Dan zul je beseffen
dat ik, de HEER, je redder ben,
je beschermer, de Machtige van Jakob.

De dagen van je rouw zijn voorbij.
Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,
zij zullen het land voorgoed bezitten.
Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant,
ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.
De geringste groeit uit tot een duizendtal,
de kleinste tot een machtig volk.
Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.

uit Jesaja 60

Volken, luister naar de woorden van de HEER, vertel het verder op de verste eilanden: Hij die Isra�l verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. Want de HEER verlost het volk van Jakob, hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij. Zij komen juichend naar de Sion, stralend van vreugde om de gaven van de HEER: koren, wijn, olijfolie, en geiten, schapen, koeien. Zij gedijen als een waterrijke hof, nooit meer zal het hun aan iets ontbreken. Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij. De priesters schenk ik overvloedig offervlees. Ik overstelp mijn volk met al het goede � spreekt de HEER.

Jeremia 31 vers 10-14

[note]

Dit zegt de HEER: Jullie zeggen over dit land dat het een woestenij is, dat er mens noch dier meer leeft. Maar in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, die nu verwoest zijn, waar mens noch dier meer leeft, zullen vreugdezangen klinken, zullen bruid en bruidegom van blijdschap zingen, zal te horen zijn: �Loof de HEER van de hemelse machten, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.� Er zullen dankoffers worden gebracht naar de tempel van de HEER, want ik keer het lot van Juda ten goede en maak het weer als vroeger � zegt de HEER.

Jeremia 33 vers 10-11

[/note]

De HEER richtte zich tot mij: �Mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: �Juda, en de Isra�lieten die bij hem horen.� Neem dan nog een stuk hout en schrijf daarop: �Jozef� � dat is het stuk hout van Efra�m � �en heel het volk van Isra�l dat met hem verbonden is.� Voeg die twee samen tot ��n geheel, zodat ze in je hand ��n stuk hout vormen. En als je volksgenoten je vragen: �Wil je ons vertellen wat je hiermee bedoelt?� zeg dan: �Dit zegt God, de HEER: Ik neem het stuk hout van Jozef � dat van Efra�m dus � en van de stammen van Isra�l die met hem verbonden zijn, en ik leg dat tegen het stuk hout van Juda aan. Ik maak er ��n stuk hout van, in mijn hand zullen ze ��n worden.� De stukken hout waarop je geschreven hebt, moet je duidelijk zichtbaar in je hand houden, en dan zeggen: �Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Isra�lieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren. Ik zal ��n volk van hen maken in het land en op de bergen van Isra�l, en ��n koning zal over hen allen regeren.

Ezechi�l 37 vers 16-22a

Dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen, ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Isra�l in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden � spreekt de HEER, die dit alles doen zal. Dan komen de dagen � spreekt de HEER � dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier, dat de bergen druipen van de wijn en alle heuvels golven van het koren. Ik zal het lot van mijn volk Isra�l ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten. Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven � zegt de HEER, jullie God.

Amos 9 vers 11-15

Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Isra�l,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Isra�l, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
�Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!�
De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen.
In die tijd breng ik jullie terug.
Ik zal jullie verzamelen,
je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
� zegt de HEER.

Sefanja 3 vers 14-20

Reacties zijn gesloten.