Wat? Geen pré-trib?

Aanleiding voor dit topic

Op Xandernieuws verscheen laatst het topic “Het einde van de leer van de pre-trib Opname”. Dit veroorzaakte grote opschudding en verwarring onder díe gelovigen in Christus, die vanuit de Bijbel geloven dat voorafgaand aan de laatste jaarweek (Daniël 9) de gemeente van Christus zal worden weggenomen. (de opname c.q. wegrukking)Mijn mening

Zelf behoor ik ook tot deze categorie gelovigen. Ik noem me alleen geen pré-tribber; dat is een hokje waar ik niet in wil. Want hierin ben ik het absoluut met Xander eens: “Wie nooit zijn mening verandert, heeft in zijn leven nooit iets geleerd”. Ik wil niet arrogant zijn en mijn mening als de enige juiste mening propageren; het zou immers kunnen zijn dat ik uiteindelijk mijn mening moet bijstellen. Want we zien in raadselen en ons kennen is onvolkomen. 1 Kor. 13:12

Welles, nietes

Daarnaast meen ik dat discussiëren over inzichten heel vaak zinloos is; het verwordt dan vaak tot de eigen stelling verzwaren. Zelf geef ik er de voorkeur aan om elk mens te laten uitleggen hoe hij/zij ergens over denk en een ieder kan dan zelf alle argumenten voor zichzelf afwegen. Dit is dan ook de reden waarom ik op dit topic niet heb gereageerd. Bovendien zijn de reacties op dit topic vaak onthutsend en bedroevend, zeker als het reacties van Christenen zijn. Ik hield me dus stil.

Nu is me door een broeder gevraagd om toch te reageren. Dat wil ik wel doen, maar dan nogmaals: alleen vertellen wat ik geloof en waarom. Lees het en bidt erover!

Ik begin met het Bijbelgedeelte waarmee ook Xander begon, maar mijn uitleg wijkt af van die van Xander.

2 Tess 2 vers 1-2 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.

Inderdaad waren er gelovigen die ongerust waren geworden; er waren al gelovigen gestorven en nu waren er brieven en uitleggingen waarin geleerd werd dat de Dag des Heren reeds was aangebroken! Hoe kan dat? Want deze gelovigen wisten dat er een eindtijd zou komen, ze wisten van de opname van de gemeente, van de komende antichrist en alles wat er dan zou gebeuren en ze wisten ook dat daarna pas de Dag des Heren zou komen. Nu komt er iemand, die leert dat dit alles al geschied is! Hé hallo! En onze gestorvenen in Christus dan? Paulus stelt ze gerust en hij noemt opnieuw de dingen die vooraf gaan aan de Dag des Heren. (let op: Paulus noemt hier dus niet de dingen die vooraf gaan aan de opname!!)

2 Tess 2 vers 3-5 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

Wat is de Dag des Heren?

Onthoud dus goed, dat deze gelovigen uit Tessalonica zich zorgen maakten omdat ze dachten dat de Dag des Heren al was aangebroken en de Dag des Heren is dus het moment waarop de Heer Jezus terugkeert om met Zijn vijanden af te rekenen!

Jesaja 13 vers 6 Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.
Jesaja 13 vers 9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

(Sander schrijft in zijn stuk dat de pré-trib aanhangers de”Dag des Heren” gelijkstellen met de hele laatste jaarweek, maar dat is dus duidelijk niet zó

Verdere uitleg

Dan verklaart Paulus verder en hij legt uit dat het helemaal niet zou kunnen; eerst is immers de grote verdrukking en de komst van de wetteloze! En hoe zou die wetteloze (de antichrist) er al geweest kunnen zijn? “Want” gaat Paulus verder:

2 Tess 2 vers 6-8gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

In gewone taal

Xander vat het gesprek tussen Paulus en de Tesselonicenzen samen in de gewone, alledaagse taal:

[note]

De Tessalonicenzen: ‘Paulus, hoe zit dat nu met de opstanding der doden en de Opname? Er zijn bij ons gelovigen overleden, maar wij zijn nog steeds niet verzameld bij de Heer! Hebben wij de opstanding/Opname soms gemist?’

Paulus: ‘Maak jullie geen zorgen. Ik heb het toch al eens uitgelegd? Vóórdat de opstanding en Opname kunnen plaatsvinden, zal éérst de afval van het geloof komen en zal de zoon des verderfs zich openbaren en zitting nemen in de Tempel�.

[/note]

Wat klopt hier mijns inziens niet?
De Tessalonicenzen vroegen iets heel anders!
Zó moet het zijn (meen ik)

[note]De Tessalonicenzen: ‘Paulus, hoe zit dat nu met de Dag des Heren? Die zou al begonnen zijn! Er zijn bij ons gelovigen overleden, maar wij zijn nog steeds niet verzameld bij de Heer! Hebben wij de opstanding/Opname soms gemist en heeft intussen de eindtijd zelfs al plaatsgevonden?’

Paulus: ‘Maak jullie geen zorgen. Ik heb het toch al eens uitgelegd? Vóórdat de Dag des Heren kan plaatsvinden, zal éérst de afval van het geloof komen en zal de zoon des verderfs zich openbaren en zitting nemen in de Tempel. En jullie weten zelf wel, dat die zoon des verderfs alleen kan komen, als de Wederhouder is weggenomen’[/note]

___________________________________________________________________________________________

Andere redenen waarom ik geloof
in opname voor de laatste jaarweek.

De jaarweken van Israël

Als we het boek Daniël lezen valt op, dat andere volkeren alleen genoemd worden als er een relatie is met Israël. De hele profetie die Daniël kreeg gaat dan ook over Israël. We kunnen lezen hoe God verbolgen was op Zijn volk Israël en Jeremia profeteerde dat het volk voor zeventig jaren in ballingschap zou gaan. Als Daniël op dat tijdstip naar de koning Kores gaat en hem laat zien dat de naam van Kores al voorkomt in de boekrol van Jesaja (Jesaja 44:28) dan geeft de koning toestemming de tempel te laten herbouwen. Vanaf dat moment beginnen de zeventig jaarweken te lopen. (op 11 maart komt hier een topic over) De zeventig jaarweken zijn voor Israël; God heeft deze jaarweken voor Israël bepaalt! Het is goed om dit in gedachten te houden. Als de laatste jaarweek begint, neemt de Here God de draad weer op met Zijn volk. Die jaarweken waren onderbroken geweest door de periode van de gemeente maar als die periode is afgesloten gaat God met Israël verder. Dit is ook een reden waarom ik geloof dat de gemeente wordt weggenomen vóór de laatste jaarweek aanvangt.

___________________________________________________________________________________________

De laatste jaarweek: eerste helft

De laatste jaarweek wordt verdeeld in ruwweg twee keer drieënenhalf jaar. Het eerste deel kenmerkt de opkomst van de antichrist en de verleiding der volkeren. Dit deel staat bekend als “de ure der verzoeking”. God gaat dan hen, die op de aarde wonen, verzoeken om te zien of zij alsnog berouw hebben. Helaas lees je telkens weer:”en zij bekeerden zich niet”.

De laatste jaarweek: tweede helft

Op het moment dat de antichrist zich in de tempel (die er dan weer zal zijn) neerzet en eist dat de Joden hem aanbidden als God, gaat de tweede helft, de feitelijke grote verdrukking in. Hiervoor waren er al oordelen (die dus dienden om de mensen te bekeren), maar nu komt “de ure van Gods toorn”. Die toorn wordt nog verergerd omdat op dat moment de troepen Jeruzalem al binnen marcheren. Men gaat Gods oogappel proberen te vernietigen!

…en wij worden bewaard voor…

Laten we nu nog eens Openbaring 3 vers 10 lezen waar de Heer Jezus zegt: Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor: de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Voor mij is dit heel duidelijk. 2 Petrus 2 vers 9: “dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen”.

___________________________________________________________________________________________

De opname beschreven?

‘Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.’(Matteus 24:29-31)

Xander verklaart deze tekst als volgt: ‘de verduistering van de zon en de bloedrode maan treden pas op na het zesde zegel en de bazuin- en schaaloordelen moeten dan ook nog volgen’. Vers 29 spreekt over de zon, die verduisterd wordt en over de maan en de sterren. Maar niet ‘alleen’ dat: nee, “de machten der hemelen zullen wankelen”! En op dat moment zien alle (dan nog overgebleven) mensen op aarde de komst van de Koning der koningen. Dat kan niet anders zijn dan op”de Dag des Heren”, aan het einde van de grote verdrukking!

Welke opname wordt daar dan beschreven?

Een beetje flauw misschien, maar: er wordt geen opname beschreven in deze verzen. We zien dat de engelen worden uitgezonden om ‘de uitverkorenen’ te verzamelen. In het volgende hoofdstuk van Matteus lezen we namelijk waarom:

“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken”. De bokken (Zacharia 10:3) mogen het Messiaanse Vrederijk niet binnengaan; de schapen wèl. De schapen zijn degenen tegen wie de Heer Jezus zei: “gij hebt mij te eten gegeven toen Ik honger had” (Matteus 25:35-36) Het gaat hier om hoe de volkeren met Israël zijn omgegaan!

Overigens zal er op dat moment wel degelijk een opstanding uit de doden plaatsvinden. In Openbaring staat namelijk, dat de martelaren uit de grote verdrukking, die gedood worden omdat zij het teken van het beest niet wilden accepteren,”weder levend werden”. En ZIJ zijn degenen die dan de belofte krijgen dat zij met Christus zullen regeren!

___________________________________________________________________________________________

Vreemd…

Als de opname van de gemeente (zoals Xander stelt) in het midden van de jaarweek zal plaatsvinden, dan is er een probleem met hoe de opname van de gemeente omschreven wordt. Er zullen er twee in het veld zijn; ��n wordt aangenomen, de ander achtergelaten. Twee vrouwen malen meel; de één wordt aangenomen, de ander achtergelaten.Zou jij meel gaan malen op de dag dat de Heer komt? Of naar het land gaan om daar je werk te doen? Nee toch? Ik niet tenminste. Ik sta dan frisgewassen en met nieuwe schone kleren te wachten tot de Heer me komt halen. Ik weet immers wanneer de gemeente opgehaald wordt?

[warning]

Gevaar!

Het gevaar van de mid-trib verwachting is dat de mensen precies datgene gaan zeggen waarvoor de Heer Jezus Zelf waarschuwt: “Mijn Heer blijft uit, ach, waarom ons zorgen maken. Het duurt nog minstens drieïëneenhalf jaar voordat de opname plaatsvindt? Over een paar jaar zal ik wel zorgen dat ik rein en onberispelijk ben!” Juist deze (MidTrib) verwachting zet de mensen ertoe aan om zich bezig te houden met de dingen van alle dag, in plaats van uit te zien naar de komst des Heren.

[/warning]

Onlogisch

Het is ook onlogisch om te stellen dat de Heer in het midden van de zeven jaar komen zal. Hoe kan Hij dan onverwacht komen? Het zal zijn zoals in de dagen van Noach: het leven ging gewoon door en zij bemerkten niets, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Op die tijd zal het lijken. Hoe kan dat, als je precies weet wanneer het zal zijn?

Nee, elk moment!!!

Als je gelooft dat de opname voorafgaand aan de laatste jaarweek zal zijn, heb je dit probleem niet. Want dan kan het elk moment zijn! We hoeven niet te wachten tot we de twee getuigen zien, de antichrist zien opkomen, de eerste oordelen zien, de tempel gebouwd zien worden etc. Er is niets meer nodig; de Heer Jezus kan elk moment komen. En dat is precies zoals Hij het ons geleerd heeft.

Matteurs 24 vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

[tip]

Xander: bedankt voor je stuk! Het heeft velen toch weer aan het nadenken gezet!

[/tip]