een Bijbelse puzzle

Als je een puzzle gaat leggen, dan stort je de doos met losse stukjes uit op de tafel. Wat is dan het eerste wat je zoekt? Je zoekt de vier hoeken. En vervolgens zoek je de randen. Daarna heb je ‘het frame’ voor de puzzle. Als wij de grote puzzle van de eindtijd willen kunnen begrijpen, doen we er goed aan eerst het frame te leggen. We vinden de vier hoeken van deze puzzle in Daniël. Eerder had Jeremia al gezegd dat het volk in een ballingschap van 70 jaren naar de koning van Babel zou gaan.. (Jeremia 29:10) In onderstaand Bijbelgedeelte van Daniël zijn ze nog gevangenen in Babylon. Als die 70 jaren zijn voorbijgegaan, bidt Daniël tot God, Daniël wist dat het er de tijd voor was, hij kende immers de profetie van Jeremia. (Daniel 9:2)

De openbaring aangaande de zeventig weken

Daniël 9 vers 24-27

Zeventig weken (‘Shabuwa’; ‘zevens’ of zevenjarige periodes van 360 dagen: 173.880 dagen) zijn bepaald over uw volk (de Joden) en uw heilige stad (Jeruzalem), om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen(aan het einde van deze zeventig jaarweken als de Heer Jezus terugkomt naar de aarde, de duivel gevangenzet en de vijanden verslaat en deze aarde gereedmaakt voor het Messiaanse rijk, zie Openbaring 19) en iets allerheiligst (de Messias, de Heer Jezus) te zalven. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen (maandag 14 maart 445 voor Christus, zie Nehemia hoofdstuk 1 en 2) en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken (49 jaar); en tweeënzestig weken (434 jaar) lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken (van 360 dagen; mogelijk woensdag 6 april van het jaar 32 na Christus tijdens de intocht van de Heer Jezus Christus in Jeruzalem, zie verderop in deze studie) zal een gezalfde worden uitgeroeid, (uitgeroeid – letterlijke vertaling is ter dood gebracht vanwege een doodsmisdrijf; de kruisiging van Christus) terwijl er niets tegen hem is; (Hij werd niet veroordeeld vanwege Zijn eigen zonden, want Hij was Zelf onschuldig Johannes 19:4) en het volk van een vorst die komen zal, (het Romeinse rijk) zal de stad en het heiligdom te gronde richten, (70 na Christus) maar zijn einde zal zijn in de overstroming; (b-shtph, uitgieten, vloed, overstroming, de diaspora, het uitstorten van de Joden over de hele wereld) en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij (de antichrist) zal het verbond voor velen (Jesaja 28:14-15 tussen de duivel zelf en Israël) zwaar maken, een week (de laatste jaarweek, die nog komen gaat) lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; (in Israël heeft men vergaande plannen voor de herbouw van de tempel en de offerdienst zal in maart dit jaar weer worden hervat!) en op een vleugel van gruwelen (Matteus 24:15-21) zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

Hoe lang zal Israël uit het land verdreven zijn?

Ezechiël 4 vers 4-6

…En gij, (Ezechiël) ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israëls; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op.

In totaal is het aantal jaren van ongerechtigheid van Israël en Juda dus 390 + 40 = 430 jaar. Hoe lang was Israël in Babylon? Zeventig jaar. In deze zeventig jaren kreeg het land van Israël de sabbathsrust. (2 Kronieken 36:21) Dus resteert van de 430 jaar nog 360 jaar. In Leviticus, waarin de Here God aan Israël oplegt om te doen of juist om niet te doen, vinden we de factor 7 als vermenigvuldiging voor hun straf:

Leviticus 26:18Leviticus 26:21Leviticus 26:24Leviticus 26:27

De lengte van de straf

Terug naar de 360 jaren die Israël nog schuldig is aan God. 360 jaren schuld x 7 = 2.520 jaar. Bijbelse jaren zijn 360 dagen en dan kom je op een totaal van 907.200 dagen. 2.483 jaar, 9 maanden en 14 dagen. Israël verliest haar zelfbeschikking aan Nebukadnezar in het jaar 606 voor Christus. Zeventig jaar waren ze in Babylon, 536 voor Christus. Dan komt koning Kores en hij verslaat Babylon in 1 nacht.

En dan, als Kores als overwinnaar door de straten van Babylon gaat, ontmoet hij de oude Daniël, die hem een boekrol laat lezen: Jesaja 44 vers 28 (God spreekt hier Zelf) die tot Kores zeg: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest.) Verbaasd ziet de koning zijn eigen naam staan op deze oude boekrol. De naam van de koning werd vermeld in dit Bijbelboek 150 jaar voordat hij werd geboren. Alsof de Here God tegen hem zei: Ik noemde jou bij naam omdat Ik wist dat jij er zou zijn in 536 voor Christus en Ik verwachtte jou! Is dit niet wonderbaar? Er is geen enkel religieus boek van welke aard dan ook, wat zo nauwgezet is en zulke nauwkeurige profetie heeft.

Koning Kores is zo onder de indruk dat hij een bevel tekent in de zomer van 537 voor Christus (het daarop volgende jaar dus) waarin staat dat de Joden naar huis mogen gaan. En dat gebeurde; niet allen, maar velen (50.000) gingen terug. Zij gingen de tempel herbouwen, maar de Samaritanen maakten het hen onmogelijk. (Ezra 4:1-23) In 520 voor Christus gingen zij naar de koning Darius en vertelden hem, dat zijn voorganger, koning Kores, de Joden had toegestaan terug te gaan om de tempel te herbouwen, maar dat zij werden tegengehouden. (Haggai) Darius ziet dat zij gelijk hebben en tekent in 518 een nieuw decreet waarin staat dat de Joden de tempel mogen herbouwen. Dat is 19 jaar later.

Terug naar de rekensom.

Israël verliest haar zelfbeschikking aan Nebukadnezar in het jaar 606 voor Christus. Zij verloren Jeruzalem 19 jaar later in 587 v Chr Daarna waren zij zeventig jaren in Babylon. Dus 2.483 jaar, 9 maanden en 14 dagen later zouden zij hun land weer terugkrijgen.

Wij hebben gerekend met de Juliaanse kalender van Julius Ceasar en daarna (rond het jaar 800) met de Gregoriaanse kalender van paus Gregor. Verder moet er rekening worden gehouden met schrikkeljaren en schrikkeleeuwen (die schijnen ook te bestaan) en correcties in de tijdberekening. Voor mij wordt dat te moeilijk, maar pastor Steve komt dan op 14 mei 1948. En op die dag werd Israël (in 1 dag) weer een natie. Negentien jaar later, op 7 juni 1967 (de zesdaagse oorlog) krijgt Israël Jeruzalem weer terug, wat daarvoor door Jordanië was bezet.

Profetiën in de Bijbel zijn nauwkeurig en volgen nauwgezet Gods plan!

De laatste zeven jaren (de laatste jaarweek) gaan beginnen met een verdrag, (Jesaja 28:18) gesloten met Israël door de antichrist. En die antichrist is een man die in zijn eentje de baas is over het hele oude Romeinse rijk, opnieuw opgekomen in de eindtijd. Sinds de Romeinse keizers is Europa niet meer onder het gezag van 1 man geweest. Tot nu.

Hoe laat is het op Gods klok?

In Matteüs 24 en Lucas 21 noemt de Heer Jezus de zeven zegels en de antichrist die het verbond zal verbreken.. al deze dingen; ‘dit alles’. Dan zegt Hij dat de generatie die de geboorte van Israël (ontspruiten van de vijgeboom) zag in 1948 zal dus getuige zijn van ‘dit alles’, dus compleet met de zeven jaren van de eindtijd. Hoe lang duurt een generatie? 70, 80,100 jaar? Ik weet het niet. Maar besef dit: tweeënzestig jaar geleden werd de Joodse staat herboren. Zij, ‘die daarvan getuige waren’ behoren tot die generatie. Wanneer kun je ergens getuige van zijn? Als baby in je wieg?? Stel dat de jonge mensen die op de historische dag om Ben Goerion heen stonden, 20 jaar waren, dan zijn ze dit jaar 82 jaar… Hoe laat zijn we op Gods klok??

Ezra 5 en 6 vertellen over de tijd van koning Darius. In die tijd waren er Joden in gevangenschap gedurende bijna 90 jaren. (de 70 en de 19 jaren) Ezra 6 vers 19: En op de veertiende van de eerste maand vierden zij die in de ballingschap geweest waren, het Pascha. Ze waren terug op de berg Moria, ze konden het paasfeest weer vieren. Net zoals het Joodse volk dit jaar voor het eerst Korban Pesach gaat vieren.

Kijk uit!!

Als je niet in de Heer Jezus gelooft en als je de Bijbel een ouderwets, achterhaald boek vindt, heroverweeg je mening dan nog eens… In de Bijbel staat geschreven wat er zal gaan gebeuren en we zijn er dicht bij. Het kan zomaar zó ver zijn, dat het voor jou te ver is als jij nog niet hoort bij de Heer Jezus…

Matteus 24 vers 32-35 Leert dan van de vijgeboom (Israël) deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, (let op; hier volgt iets belangrijks!!!) Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Deze studie is een vertaling van een preek van Pastor Steve van Harvest Family Fellowship

Reacties zijn gesloten.