tekenen van de tijd: de tempel en de offerdienst

Waarom zou ik bang zijn voor de kwade dag
als dreigende boosdoeners mij omsingelen

Psalm 49:6

1949

De bovengenoemde tekst van Psalm 49 zou kunnen verwijzen naar 1949, Israël na de Onafhankelijkheidsoorlog. Het leger van de kleine Joodse bevolking in Israël (slechts 350.000 Joden in Israël op dat ogenblik), had door de hulp en genade van de Here God de legers van hun Arabische vijanden (100 miljoen Arabieren) verslagen en Israël als natie opnieuw onder de naties van de aarde gevestigd. Vanaf toen werden eerder verborgen details van Zijn profetisch Woord voor de eindtijd onthuld. Deze toenemende openbaring is een gaand proces door deze afgelopen 60 jaar geweest.


Psalm 110 (Willibrordvertaling)

Godsspraak van de HEER (de Here God) tot U mijn Heer (de Heer Jezus):
‘Ga zitten aan mijn rechterhand
en Ik leg uw vijanden als een voetbank voor uw voeten.’
De HEER zal uw macht vanuit Sion uitbreiden:
zwaai de scepter over uw vijand.
Op de dag van de strijd
zal uw volk bereid zijn,
uw jeugd zal gekleed zijn in heilige uitrustingen,
als dauw uit de schoot van de morgen.

De HEER heeft een eed gezworen en Hij zal er geen spijt van krijgen:
‘Zoals Melchisedek bent U priester voor altijd.’
De Heer staat aan uw rechterhand,
koningen verslaat Hij als zijn woede ontvlamt.
Zo vonnist Hij over de volken,
overal in het rond liggen lijken:
Hij verplettert hun leiders
overal op aarde.
Hij drinkt uit een beek aan de juiste weg
en trots heft hij het hoofd omhoog.

2010

Hierboven staat Psalm 110, die volgens sommige Bijbeluitleggers met ons jaar 2010 samenhangt. Het zijn slechts zeven verzen die naar de zevenjarige grote verdrukking verwijzen. We zien hier de Heer Jezus die ‘koningen verslaat’ en vonnist aan het einde van de zevenjarige grote verdrukking. Als de veronderstelling dat Psalm 110 gelijk is aan 2010 dan zou dit jaar derhalve het begin van de grote verdrukking komen. Zal het jaar 2010 dan werkelijk het jaar zijn waarin de grote verdrukking zal beginnen, die zeven jaar zal duren, in het midden waarvan de Joden zullen moeten vluchten voor hun leven in de woestijn, waar ze door God bewaard zullen worden? Klopt dit? Mogen wij stellen dat de Psalmen gelijke tred houden met de jaren? Ik weet het werkelijk niet en waag het eerlijk gezegd te betwijfelen.

Een 800 jaar oude profetie

In het jaar 1217 profeteerde Rabbi Judah Ben Samuel dat de Ottomaanse Turken 8 Jubeljaren (één Jubeljaar = 50 jaar) over Jeruzalem zouden heersen. 300 jaar later, in 1517, veroverden de Ottomanen inderdaad Jeruzalem, vanwaar ze precies 400 jaar later, in 1917, weer verdreven werden. Tijdens het Hanukkah feest dat jaar trok de Britse generaal Edmund Allenby de stad binnen zonder ook maar één schot te lossen.

Ook het tweede deel van Rabbi Samuels profetie werd exact vervuld: Na 8 Jubeljaren zou Jeruzalem één Jubeljaar lang een niemandsland zijn. Precies 50 jaar lang was dit inderdaad het geval, totdat Israël tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 Jeruzalem heroverde.

Als, net als de eerste twee gedeeltes, ook het laatste deel van Rabbi Samuels profetie zal blijken te kloppen, dan zal dat niet alleen voor Joden en Christenen, maar voor de hele wereld enorme consequenties hebben: het herstelde Israël zal volgens Rabbi Samuel namelijk eveneens één Jubeljaar lang de controle hebben over Jeruzalem. Die periode zal volgens hem de in de Bijbel geprofeteerde ‘eindtijd’ zijn, die na 50 jaar zal eindigen met de terugkomst van de Messias. En aangezien dat laatste Jubeljaar in 1967 begon, zal deze terugkeer volgens deze profetie in 2017 zijn – dit jaar over precies 7 jaar. Geeft dit misschien aan dat 2010 de start is van de grote verdrukking? Immers: de terugkeer van de Messias in 2017 – 7 jaren = 2010….?

(dit stuk heb ik met toestemming overgenomen van Xandernieuws)

Sanhedrin

Sinds een aantal jaren is het Sanhedrin weer opgericht, met als doel om hun oude overeenkomst met de God van Israël in ere te herstellen. Wanneer precies weet ik niet, maar verscheidene jaren geleden begonnen de Joden met de bouw van een speciaal gebouw voor het Sanhedrin, de oude raad van de „70 oudsten.“ Naar deze raad wordt herhaaldelijk verwezen in het Boek Handelingen. Enkele jaren geleden werd het Sanhedrin opnieuw een werkelijkheid toen 70 prominente Joodse mensen in Israël werden geselecteerd om de 70 zetels in hun nieuwe gebouw te bezetten en alle geestelijke kwesties (en…??) voor te zitten in de natie van Israël.

De voorbereiding

Onder de leiding van het Sanhedrin en de Rabijnen, is elk detail van het oude priesterschap de Levieten onderzocht en de voorbereiding is gestart om het priesterschap opnieuw te vestigen. De kledingstukken zijn gemaakt voor de priesters. De inrichtingen, de gordijnen, en de sluiers voor een herbouwde tempel liggen klaar. Een gouden Menorah is gegoten en is nu helemaal klaar. De vereiste lijsten, de platen, de potten, enz. zijn voorbereid. De Joodse rabbijnen in Israël beweren zelfs dat zij de plaats van de heilige Ark des Verbonds kennen en die op het juiste moment zullen terugwinnen.

Jaren heeft het gekost om de nakomelingen van de oude stam van Levi op te sporen uit Joodse families over de hele wereld. Genoeg Joden zijn gevonden van wie aangetoond is dat zij uit de juiste stam komen, zodat een voorlopig priesterschap klaar is. Deze toekomstige priesters zijn opgeleid in elk detail van hoe zij zich zouden moeten kleden, wat zij zou moeten doen, hoe zij zouden moeten spreken, en wat zij zouden moeten zeggen, aangezien zij voor het heilige altaar komen en de offers aanbieden die door de Wet van God worden vereist. De priesters, de tempelbenodigdheden: alles is klaar en wachtend op het herbouwen van de Joodse Tempel.

Het altaar

Een paar maanden geleden, in november 2009, hebben het Sanhedrin en de Joodse Rabbijnen de herbouw van een heilig altaar voltooid, waarop straks de dierlijke offers op die door de Wet van God worden vereist. Ze hebben daarbij nauw gelet op de voorschriften voor zo’n altaar (Deuteronomium 27:4-10)
Het is een altaar van ruwe steen waarop geen instrument van ijzer mag zijn gebruikt. Met de moderne technieken (snijden met waterkracht of met laserstraal) is hier aan voldaan. Dit altaar is ingezegend, zoals door de oude plechtige wetten in de Torah bepaald, en is nu klaar voor gebruik. Zal het gebruikt gaan worden?

Persbericht

De stichting Korban Pesach, een commissie van het Sanhedrin in Jeruzalem, heeft een persbericht uitgebracht wat verklaart dat op het Pascha feest DIT JAAR de godsdienstige Joden hun oude overeenkomst met de God van Israël opnieuw zullen willen vestigen door de lammeren te offeren zoals door de Wet van God als offers tijdens Pascha waren vereist. (dinsdag 30 maart t/m maandag 5 april 2010) Joden vanuit de hele wereld worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit offer door per persoon zeven shekels te betalen, van welk bedrag lammeren worden gekocht. (Exodus 12) Het perscommuniqué heeft er begrip voor dat dergelijke dierlijke offers in de moderne wereld vandaag „controversieel“ zullen zijn voor de meeste mensen, maar zij verzoeken Joden over de hele wereld moedig door te zetten zodat de natie Israël weer zal offeren zoals destijds in de Wet van God is vereist.

Bezwaren

Mogelijk zullen mensen veronderstellen dat dit helemaal niet kan, aangezien er immers geen tempel is en de Joden zelfs niet mogen bidden op de Tempelberg. Maar in de eerste vierhonderd jaar van het volk Israël was er eveneens geen tempel en de Joden waren zelfs niet eens in het beloofde land. Maar toch maakt het Oude Testament het zeer duidelijk dat de patriarchen van Israël ook toen altaren bouwden en offers brachten aan God, maar ook, dat God hun offers goedkeurde. Dit offer van Pascha zal op het herbouwde altaar worden gebracht en dit altaar zal in de stad Jeruzalem, dichtbij gelegen bij de Tempelberg worden geplaatst.

De profetische Betekenis

En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophoudenDaniël 9 vers 27

Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt. Daniël 11 vers 31

En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen Daniël 12 vers 11

De Bijbel profeteert duidelijk dat de Joden nogmaals dierlijke offers zullen brengen in de eindtijd. Tot dusverre is dit nog niet gebeurd, terwijl het in de laatste zeven jaren wel zal gebeuren. En dan niet alleen het Korban Pesach offer, maar er staat zelfs ‘het dagelijkse offer’. Het feit dat wij nu zien dat het Joodse volk van plan is om weer te gaan beginnen met het brengen van offers zegt ons dat de eindtijd nabij is. Wanneer zal het tijdperk van genade voorbij zijn en de eindtijd, de laaste jaarweek (Daniël) beginnen? Dit enkele feit vertelt ons al dat het spoedig kan zijn!

Conclusie

Of de Psalmen nu wel of niet gelijke tred houden met de jaren; het zou voor elk kind van God duidelijk moeten zijn dat onderstaande zaken ons vertellen dat de grote dag dichtbij komt dat de Heer Jezus als Koning der koningen zal terugkeren, als de Messias voor het volk Israël, wat (sterk uitgedund tijdens de grote verdrukking en schuilend in de woestijn) dan wel hun Messias Jeshoea zal erkennen. Daarmee is ook de opname van de gemeente misschien veel dichter bij dan de meeste Christenen denken…

• het na tweeduizend jaar opnieuw oprichten van het Sanhedrin,
• de bouwplannen voor herbouw van de tempel,
• het altaar wat gereed is
• de rode vaars, die er nu is (er zijn er zelfs twee)
• de uitnodigingen aan Joden om deel te nemen aan het offer
• de planning voor Korban Pesach
• de gewaden en gebruiksvoorwerpen die klaar liggen en
• de reeds uitgekozen en opgeleide priesters

Nu, op ditmoment dat ik dit schrijf, kan een ieder nog steeds tot de Heer Jezus naderen. We mogen nog steeds danken voor de grote genade die Hij ons wil geven: vergeving van onze zonden doordat Hij ‘betaald’ heeft door Zijn lijden en sterven in onze plaats en doordat Hij de dood overwon, waardoor ook wij de dood niet meer behoeven te vrezen. Maar je kunt ook elke waarschuwing negeren en Christenen die de komst van de Heer Jezus verwachten uitlachen en bespotten. Dan neem je het risico dat de eindtijd je zal overvallen

Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 1 Tessalonicenzen 5 vers 1-3

Als jij nu, op dit moment nog bent verloren in je zonden is er geen betere tijd denkbaar om nu de Heer Jezus aan te nemen als je persoonlijke Verlosser. Lees 2 Korintiers 6:2, Johannes 14:6, Handelingen 16:31 en Romeinen 10:8-13. Als jij die beslissing nog niet genomen hebt: doe het nu! Als je vragen hebt of hulp nodig hebt wil ik je helpen waar ik dat kan. Mail me dan even. (zie email logo ‘contact’ linksbovenaan)

Als je in deze genadetijd de beslissing neemt om de Heer Jezus te willen volgen en Hem het eigendomsrecht over jou te geven (Hij betaalde immers voor jou) dan zal ook jij erbij zijn als de Heer Jezus Zijn gemeente wegneemt bij de ‘wegrukking’ of ‘opname’. De Heer Jezus investeerde Zijn bloed in Zijn gemeente; zou Hij Zijn investering willen verliezen?

Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.1 Tessalonicenzen 5 vers 4-6

Reacties zijn gesloten.