vooruitziend naar het duizendjarig Vrederijk

“Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen!
Zijn koningschap is een eeuwig koningschap,
en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht!”

Daniël 4:3

vooruitziend

Er zijn legio topics (ook op dit weblog) die gaan over de komende grote verdrukking. Of over de wegrukking van de gelovigen in de Heer Jezus, vlak vóór die grote verdrukking, die zeven jaren zal duren. In dit topic wil ik verder vooruit kijken, naar het Duizendjarig Vrederijk van de Heer Jezus Christus als Koning der koningen. Hoe zal dat zijn?

Zeven jaren opruimen na slag Gog en Magog

In Ezechiël 39 wordt gesproken over een vreselijke tijd, die zich zal afspelen aan het einde van de grote verdrukking en waarin de Here God vuur zal werpen op de landen ‘die in gerustheid wonen’. Gog en Magog zullen vernietigd worden en dan staat er in de verzen 9 en 10: “Dan zullen de inwoners van de steden van Israel uitgaan en de brand steken in het wapentuig: kleine en grote schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren. Zeven jaar lang zullen zij daarmee hun vuur stoken. Zij zullen geen hout van het veld halen of in de bossen hakken, want met dat wapentuig zullen zij hun vuur stoken. Zo zullen zij hun berovers beroven en hun plunderaars uitplunderen, luidt het woord van de Here Here.”

Gog en Magog: wanneer?

Omdat hier gesproken wordt over zeven jaar wat Israël nodig zal hebben om alle oorlogsmaterieel en lijken op te ruimen, is vaak gedacht ‘dat kan geen toeval zijn: zeven jaren: net zo lang als de laatste jaarweek zelf!’. Als je echter deze verschrikkelijke slag plaatst aan het begin van de laatste jaarweek dan zou het Joodse volk geen zeven jaren de tijd hebben om op te ruimen. Immers: halverwege de laatste jaarweek zullen zij de woestijn in vluchten en zij zouden derhalve niet meer dan 3½ jaar hebben om op te ruimen. Naar mijn overtuiging is de slag van Gog en Magog de laatste slag van de grote verdrukking.

Vredesrijk begint met opruimen

Dat houdt dan in dat het opruimwerk zal gebeuren in de eerste zeven jaren van de grote verdrukking. Voor velen is dit een onmogelijk scenario. Immers: zou men in het grote Vrederijk nog met lijken moeten slepen…? Aan het einde van de jaarweek van de grote verdrukking zal de hele wereld zo goed als vernietigd zijn. Er zal geen sprake meer zijn van intacte infrastructuur. Gebouwen, wegen, vliegvelden, treinrails, fabrieken, voertuigen, vliegtuigen en treinen: alles zal verwoest zijn. Er zal geen electriciteit meer zijn omdat de centrales en electriciteitsmasten en kabels kapot zijn. Er zal geen radio of tv uitzending meer zijn en geen telefoon. Dat is misschien wel de reden waarom er gesproken wordt van zulke voorhistorische wapens als schilden, bogen en pijlen, knotsen en speren. Aan het einde van die zeven jaar is zoveel verwoest dat dat het enige is waarmee men elkaar dan nog te lijf kan (en waarmee men het zelfs wil opnemen tegen de Koning der koningen…) Het begin van het Vrederijk zal dus bestaan uit opruimen en opbouwen.

Grote schoonmaak en herstel

Als het duizendjarig Vrederijk een aanvang neemt zal de aarde zwart geblakerd en nog nasmeulend zijn en de weinige nog overgebleven mensen zullen bescherming zoeken in holen en rotsspleten. “Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.” Jesaja 2:20-21 “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken (zegt de Here der heerscharen) welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.” Maleachi 4:1-2

Herstel

“.. voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan..” Het Joodse volk zal verzameld worden en gebracht naar Israël. De wereld zal weer worden opgebouwd en hersteld. De Heer Jezus Christus zal alle problemen waar de mensheid na alle verwoestingen mee worstelt, oplossen om Zijn Koninkrijk van absolute gerechtigheid en vrede te vestigen. Welke problemen? De problemen die ik net heb benadrukt, en nog veel meer …..

Het economische systeem

In de 6000 jaar dat de mensheid zichzelf regeerde heeft de gevallen mensheid een economisch systeem opgebouwd op basis van het afdrukken en uitwisselen van geld. Papiergeld, zilveren en gouden munten, zilveren en gouden staven en zelfs geld van koper en van minder kwaliteit metalen. Bij het kopen en verkopen ruilt de mens dit geld als betaalmiddel. Dit lijkt het beste systeem te zijn, maar het is vol gebreken en onrechtvaardig, onderworpen aan vervalsing, diefstal, bedrog en manipulatie. Door gewetenloze mensen die altijd meer en meer willen bezitten, waardoor anderen armer en armer worden. Er moet een beter economisch systeem voor het glorierijke Koninkrijk van Christus zijn dan het systeem dat we vandaag gebruiken, en dat zal er ook zijn!

De wetten van het Koninkrijk

In Mattheus 5 kunnen we lezen wat de wetten zullen zijn van het Koninkrijk van de Heer Jezus Christus in de zogenaamde zaligsprekingen. Verderop in dit hoofdstuk legt de Heer Jezus uit hoe het moet worden toegepast. Het gaat over hoe wij niet in toorn jegens een ander moeten leven, dat begeerte al ontrouw is, en (vers 42) “Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil.” Hier vinden we het economische systeem dat in het Koninkrijk van Christus zal worden gebruikt! Bij de beschrijving in Handelingen van de eerste gemeente zien we dit in de praktijk. Men had alles samen en er was geen gebrek. Men zal voedsel verbouwen en het met elkaar delen.

Betaalwijze

In het Koninkrijk van Christus zal de economie gebaseerd zijn op mensen die op het land wonen en produceren en samen delen, in plaats van op produceren – kopen en verkopen, zoals we het vandaag zien. Als iemand iets nodig heeft, zullen ze hun buurman eenvoudig vragen en in hun behoefte zal worden vervuld. Want de beloning is niet geld, maar “de liefde van God” zal de factor zijn die de economie motiveert tijdens het duizendjarige koninkrijk van Christus. “Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.” Haggai 2:8

Een eerlijke overheid

De overheid die wij nu kennen is belast met egoïsme, wanbeheer, zelfverrijking en machtslust. In het duizendjarig Vrederijk zal er een volkomen zuivere en eerlijke overheid zijn, bestaande uit de heiligen van de Gemeente, die met Christus mee zijn gekomen om met Hem te regeren. Niet over landen, maar elke heilige krijgt het beheer over dat stuk land of dat dorp wat precies past bij zijn/haar geschiktheid, die bij leven bewezen is en beoordeeld voor de Rechterstoel van Christus. Zij (die heiligen) zullen rechtspreken en zij kunnen uit eerste hand de mensen vertellen hoe groot onze God is, hoe heilig en rechtvaardig. Zij zullen samen met de mensen optrekken naar Jeruzalem om de Koning der koningen, Jezus Christus, eer te geven.

De bevolking

De aarde zal worden bevolkt door drie groepen mensen: als eerste het Joodse volk, wat een nieuw rein hart heeft gekregen en die hun ereplaats aan het hoofd der volkeren hebben ingenomen. “Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Here.” Sefanja 3:20 ten tweede zijn er de heiligen die de aarde met Christus zullen regeren en ten derde zullen er mensen zijn die de vreselijke oordelen van de eindtijd hebben overleefd. Dat aantal mensen zal zeldzamer zijn dan puur goud. Als de Heer Jezus Zijn regering begint, worden alle overlevende mensen vóór Hem gebracht en zij zullen worden beoordeeld naar hoe zij met het Joodse volk tijdens de benauwdheid van Jacob zijn omgegaan. Hebben zij hen gehuisvest, te eten en drinken gegeven; hen gekleed? Of hebben zij genoten van de ellende van het Joodse volk? Hun houding bepaalt of zijn horen bij de bokken of de schapen. De schapen mogen het Vrederijk binnengaan. Zij zullen onderwijs krijgen van de heiligen en “de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.” Jesaja 11:9

De dieren

Na de zondvloed kregen alle dieren, die daarvoor met de mens vertrouwd waren, angst voor de mensen. De dieren kregen een wilde natuur en zij gingen ook elkaar vereten. Maar in dit geweldige Vrederijk zullen de dieren terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.” Jesaja 11:6-8

Communicatie – met de dieren?

Voor de zondeval was Eva niet verrast toen de slang haar aansprak. Wij weten dat de boze door de slang sprak, maar ook dan moet het vreemd zijn geweest als een dier begon te spreken, tenzij… dat normaal was… We weten ook van de ezel van Bileam die zijn baas aansprak omdat die hem sloeg. Bileam reageerde meteen, zonder enig teken van schrik of verbazing. Konden wij de dieren oorspronkelijk verstaan? Als dat zo is zal ook die vloek worden weggenomen en kunnen wij samen met de dieren Gods grootheid bezingen! De vogels doen dat al: bij zonsopgang zingen zij hun lied tot Gods eer.

Vegetariërs

Oh, een ander ding ….. Tijdens het Koninkrijk van Christus zullen zowel mens als dier terugkeren naar het eten van de groene kruiden en het fruit van de bomen, zoals zij deden vóór de zondvloed. Genesis 1: 29-30 Geen dier hoeft meer in angst te leven om aangevallen te worden, geen rund wordt meer meegesleept naar een slachthuis.

Energiebron

Tijdens de grote verdrukking zal het wereldwijde elektriciteitsnetwerk absoluut niet overleven. Dat is nu al heel kwetsbaar, zoals we soms zien bij stroomuitval die een hele staat kan lamleggen. Het hangt allemaal af van miljoenen kilometers draad over de aarde om de elektriciteit te vervoeren naar de woningen en bedrijven waar het wordt gebruikt. Wat gebeurt daarmee tijdens de aardbevingen van de grote verdrukking, als de aarde waggelt als een beschonkene? Tocht zal de overlevende mens een bron van energie nodig hebben. Zal dus worden begonnen met de bouw van electriciteitscentrales om opnieuw een electriciteitsnet op te ztten zoals we dat nu kennen? Absoluut niet! Er is een beter systeem!

Gratis energie

Meer dan honderd jaar geleden is er al een beter systeem bedacht door een Joodse man genaamd Tesla. Tesla ontwierp een methode om direct elektriciteit uit de aarde te halen en het doorsturen van elektriciteit kon goedkoop en economisch via de lucht vanaf torens die daarvoor moesten worden gebouwd, met om de honderden kilometers verderop een soortgelijke toren die de energie ontving en doorstuurde. Met zijn ontdekkingen was de energie geheel gratis en was het niet nodig om miljoenen kilometers draad over de aarde te spannen om elektriciteit te transporteren. Waarom heeft men dit niet gedaan? De reden was geldzucht en hebzucht. Aan gratis energie was niets te verdienen. Tesla had veel geld nodig om zijn systeem op te zetten, maar degenen die het geld bezaten waren niet van plan om Tesla’s ideeën te financieren. GELD en hebzucht was de motiverende factor achter ons moderne elektrische netwerksysteem; niet het voordeel en het welzijn van de mensheid. Er zal een betere manier komen om de mensen van energie te voorzien. Het systeem van Tesla of zelfs iets beters.

Transport

Een ander probleem dat de mensheid zal krijgen is dat van het transport. Alleen al de jaarlijkse tocht naar Jeruzalem om Koning Jezus te aanbidden: mensen zullen vervoerd moeten worden! Nee, de mens zal geen autofabrieken meer bouwen en geen vliegtuigfabrieken. Geen vervoermiddelen zullen er zijn die de stinkende en vervuilende brandstof zullen gebruiken. Dezelfde Joodse uitvinder Tesla had een gratis en schoon vervoersysteem bedacht: hij werkte aan een vliegende machine die vloog op anti-zwaartekracht. De aantrekkingskracht van de aarde leverde alle benodigde energie! Net als het vrije energie-systeem werden ook de gratis rijdende en vliegende vervoermiddelen door de rijke elite afgewezen. Aan het maken van auto’s met verbrandingsmotoren en (daardoor) aan de handel in olie veel enorm veel geld te verdienen! We mogen Tesla erg dankbaar zijn. Want hij vond ook andere zaken uit zoals (wat hij noemde) ‘de straal des doods’ waarmee een ander land kon worden uitgeschakeld. Toen er werd ingebroken omdat de elite die ‘straal des doods’ wèl wilde hebben, heeft Tesla alles vernietigd. Hetzelfde deed hij met zijn ‘oscillator’, een apparaat wat in staat was aardbevingen op te wekken. Terug naar de transportmiddelen in het Vrederijk: ze zullen er komen, maar ze zullen gratis zijn en schoon. Ze zullen geen snelwegen nodig hebben en geen lawaai veroorzaken. En ze zullen worden gemaakt zonder winstoogmerk.

Kom op Appie…

Misschien denk je nu dat ik een beetje door sla. Maar lees dan eens over hemelse voertuigen in Ezechiël 1:14-19 (zie ook Ezechiël 10) Lees over de voertuigen en vraag je af of de Almachtige God daarvoor aardolie liet opboren en raffineren…

“De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten. En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad. De aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoois; zij hadden alle vier een zelfde vorm; hun aanblik en maaksel was, alsof er een rad was midden in een rad. Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan; zij keerden zich niet om als zij gingen. Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen. Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen.”

Het duizendjarig Vrederijk

Wat een wereld zal dat wezen! Vervuiling van oceanen, lucht en land zal voorbij zijn; woestijnen bloeien en zullen niet opnieuw ontstaan; honger zal er niet meer zijn en oorlog zal uiteindelijk alleen nog een afschuwelijke herinnering zijn.

Mooier dan we kunnen dromen

Wij die ware gelovigen in Christus en Zijn Woord zijn, staan nu op de drempel van het binnenkomen in het Vaderhuis en het zien en beleven van alle zegeningen die de Heer ons heeft beloofd. Maar zoals het geschreven is: “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoorden wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” 1 Korintiërs 2: 9 Als de Opname van de Gemeente plaatsvindt zullen de doden in Christus opstaan uit de dood en wij, die levend achterbleven tot Zijn komst zullen veranderd worden. Onze lichamen zullen niet meer van vlees en bloed zijn, maar gelijk zijn aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus. Geen gebreken, geen ziekten zullen dat lichaam kunnen aantasten. Job profeteerde erover: “Zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd, hij keert terug tot de dagen zijner jonkheid.” Job 33:25 Hoe oud wij ook waren; we zullen terug keren naar onze jeugd!

Wacht niet te lang!

Zo lang wij wachten op de openbaarwording van de zonen Gods moeten wij dicht bij onze Heer en Heiland leven en de prachtige boodschap van het Evangelie delen met een ieder die het horen wil. De tijd is misschien nog maar heel kort. En jij, die dit leest: als jij niet zeker weet of de Heer Jezus ook jouw Verlosser is: roep Zijn Naam aan. “al wie de naam des Heren aanroept,zal behouden worden” Handelingen 2:21

Bron Tesla gratis energie en vervoer

Reacties zijn gesloten.