de leraar en 23 september

Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief,
en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Openbaring 3:3

23 september 2017 is voorbij gegaan zonder opname van de Gemeente. Velen, waaronder ikzelf, zagen in de sterrenconstellatie genoemd in Openbaring 12 een zeer sterke gelijkenis met de constellatie die daadwerkelijk op 23-09-2017 (boven Jeruzalem) aan de hemel stond. De apostel Johannes werd opgenomen in de hemel en moest opschrijven wat hij zag. Vanuit de hemel zag hij de sterrenlucht die hij beschreef. Aangezien de eerste komst van de Heer Jezus (Zijn geboorte) ook aan de hemel te zien was door middel van een ster is het niet vreemd als de wederkomst van de Heer Jezus eveneens aan de hemel te zien zal zijn. (net zoals de Bijbel zegt)

sensatiezucht en interessantdoenerij

Een leraar in de theologie bekritiseerde mij omdat ik volgens hem alleen op sensatie uit was. Dat deed zeer. Waarom schrijf ik over de opname van de Gemeente? Omdat ik de Heer Jezus verwacht en vurig naar Hem uitzie. De Heer Jezus roept om Hem te verwachten! “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt.” Openbaring 16:15 Ik wil waken, niet slapen! “Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.” Matth. 24:46 Heel veel Christenen ‘verwachten’ Hem, maar dan ‘ooit’, beslist niet nu. Ik denk dat het goed is om elkaar te wijzen op alle tekenen die ons kunnen vertellen dat de Heer Jezus komt. Als je uit liefde voor je naasten de blijde boodschap van het Evangelie en de naderende komst van de Heer Jezus met hen deelt hoe kan een godsman dit dan ‘sensatie’ noemen..

Niet letterlijk nemen

Wat die leraar mij verder kwalijk nam was dat ik openbaring 12 letterlijk nam. ‘Dat mag niet’ volgens de leraar. Als je dit Bijbelgedeelte leest zie je inderdaad dat er een sterke symboliek wordt beschreven. Het begint daar echter niet mee! Het begint met de nuchtere woorden: “En er werd een groot teken in de hemel gezien”. Een groot teken: als dit zo nadrukkelijk wordt vermeld in Gods Woord, laten wij er dan ook goed naar kijken! Waar komt dat teken? Dat wordt er bij vermeld: aan de hemel! De zon, de maan en sterren worden genoemd. Moet je dat dan vergeestelijken? Ik denk dat de apostel gewoon de zon, de maan en de sterren zag en dat hij vervolgens de betekenis uiteen zette. En als de zon, de maan en de sterren in onze dagen precies zó staan, waarom zou je dan geen aandacht aan dat grote (belangrijke) teken geven?

De tegenstand van leraars is niet nieuw

De Heer Jezus bekritiseerde de mensen in Zijn tijd omdat ze niet zagen dat de tijd was gekomen waarop hun Messias zou komen. “Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?” Lucas 12:56 De bekende prediker Steve Cioccolanti maakte een filmpje waarin hij optrad als een rabbijn die leefde in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. Als ‘rabbijn’ bekritiseerde hij de mensen die naar de ster staarden en die de geboorte van de Koning der Joden daarom verwachtten. ‘Een ster notabene…’ mopperde hij ‘…er staat nergens in de Schrift dat Zijn geboorte door een ster zal worden aangekondigd. Allemaal sensatie! Bovendien: als de Koning der Joden, de Messias, naar de aarde zal komen zijn de Schriftgeleerden de eerste die dat horen. Denk je nou echt dat Hij Zich als eerste zal openbaren aan herders??? Denk je nou echt dat die zoon van een timmerman de machtige Koning zal zijn?’ Zo mopperde ‘de rabbijn’ nog even voort.

Hé daar heb je de leraar van vandaag!

En ik herkende de leraar die mij zo aanviel. ‘Sterren, die de komst van de Heer Jezus verkondigen… Hoe kom je er op? Zoiets mag je niet letterlijk nemen!’ Hetzelfde wat de leraar tegen mij zei… De leraar neemt wel meer niet letterlijk. Zo zegt hij te geloven in Genesis 1, de schepping. ‘Een moedige uitspraak’ denk je dan. Maar hij nuanceert het dan direct: ‘je kunt dit gedeelte wel op tien verschillende manieren lezen’ om er dan mee te besluiten dat hij ‘er uit haalt’ dat God de Schepper is. Punt. “Ik weet alleen niet hoe het leven op aarde zich verder ontwikkeld heeft”. Nee, niet als je de Bijbel niet letterlijk neemt! Als de leraar het eerste hoofdstuk van het eerste boek als het ware uit de Bijbel scheurt, dan laat de band los en dwarrelen meer Bijbelboeken omlaag. Dat klopt ook, want de leraar zegt ondermeer: “Sommige mensen menen dat je alles in de Bijbel letterlijk moet nemen. Ze denken ook dat de gelijkenissen die Jezus vertelde echt gebeurd zijn, omdat Jezus zei: ‘Er was eens een mens’. De Bijbel is geen historisch betrouwbaar krantenverslag”. Tja… Als de Heer Jezus zegt ‘er was eens een mens’ ga ik er niet van uit dat Hij een sprookje gaat vertellen. Als Hij een gelijkenis vertelde was het ook duidelijk dat het een gelijkenis was. De discipelen vroegen dan om uitleg van die gelijkenis. Maar als de Heer Jezus specifiek is over een gebeurtenis staat het ons niet vrij dat dan ook maar voor een gelijkenis te houden. Deze leraar vindt ook dat een bijbelverhaal bestaat uit ‘de subjectieve weergave van ‘de feiten’ zoals de verteller ze heeft beleefd, geselecteerd en geïnterpreteerd’ en dat het ten tweede ‘subjectief wordt beleefd door de lezer. De objectieve betekenis valt dus niet vast te stellen’. Alsjeblieft: wat overblijft van de hele Bijbel is dus geen klare kost maar mag gewantrouwd worden.

Een specifiek verhaal

Zo zegt de Heer: “er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd…” (Lucas 16:19-20) De Heer noemt de bedelaar zelfs bij naam! Toch zeggen sommige Bijbeluitleggers, (bijvoorbeeld zij die het idee van de zielenslaap aanhangen) dat de Heer dit verhaal alleen maar als voorbeeld gaf. Niet echt gebeurd dus. Zo hoeven zij niet te accepteren dat de mens na zijn overlijden in staat is te spreken, te voelen en ervaren. Triest vind ik dat. Ik kende een Bijbelleraar aan de lagere school die bij alles wat naar het wonderlijke neigde erbij zei dat het een visioen betrof. Zo kun je de kracht uit de Bijbel halen.

Hij komt als een dief. Dus tja…

Sommigen gebruiken het argument dat wij ons niet moeten bezig houden met de komst van de Heer Jezus bij de opname van de Gemeente, omdat de Heer Jezus immers toch komt als een dief in de nacht, totaal onverwachts. Wat heeft het dus voor zin je daarover te vermoeien? De betreffende leraar zei daarover bestraffend: “Het is dramatisch hoe mensen zich daar onderuit weten te draaien.” Blijkbaar leest hij (en de meeste menen) dan niet verder dan die ene tekst.

Lucas 12:40 “Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.” Maar wat staat er in het voorafgaande vers? “Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken.” (zie ook Matth 24)

In Openbaring 3:3 zegt de Heer Jezus: “Ik zal komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.” Maar daarvóór zegt Hij: “ Indien gij dan niet wakker wordt……”

“…immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.” 1 Tess. 5:2-3 Niets aan te doen: we zullen erdoor overvallen worden! Maar nee, de tekst gaat verder: ”Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.” 1 Tess. 5:4-6

Nog even over 23 september

Veel mensen reageren met ‘er is niets gebeurd’. Maar het Openbaring 12 teken wordt door Johannes beschreven en hij beschrijft ook de betekenis. (opname van de Gemeente, de oorlog in de hemel, Israël die vluchten moet) Wat hij niet schrijft is wanneer de gebeurtenissen van het teken aanvangen. Zal de opname gebeuren op het moment dat het teken aan de hemel verschijnt? Nee, dat is niet gebeurd. Wanneer dan? Dat weet ik niet. Maar omdat het (grote!) teken aan de hemel is geweest houd ik er rekening mee dat de Opname van de Gemeente niet ver weg meer is. Maranatha, Jezus kom!

Reacties zijn gesloten.