types van Christus

We kennen Oud-Testamentische types die wijzen naar de Nieuw Testamentische personen. Sommigen denken dat Noach een type is van de Gemeente. Aangezien Noach werd bewaard in de grote verdrukking van de vloed die wereldwijd kwam, lijkt dat een logische gedachte. Toch werd Noach niet bewaard van de vloed. Hij en zijn gezin merkten er alles van: ze hoorden de ijselijke kreten van de mensen die een uitweg zochten toen het water kwam. Ze hoorden de lichamen bonken tegen de scheepswand. Ze zaten opeen gepakt en moesten de tijd uitzitten tot de ark open mocht. Noach is dan ook een type van het volk Israël. Zoals Noach de vloed meemaakte maar temidden van die vloed bewaard werd, zo zal het Joodse volk de grote verdrukking meemaken, maar op een veilige plaats bewaard worden.


Henoch

Henoch is hierin een type van de Gemeente van de Heer Jezus Christus. Door het lijden en sterven en de overwinning op de dood is voor ons de weg tot verlossing gekomen. Wij mogen vrijuit tot God naderen en wij mogen door Zijn Heilige Geest wandelen met God. Wandelen in het licht met Jezus, zoals we in de zondagschool zongen. Vóór de grote verdrukking begint wordt de Gemeente opgenomen, net zoals Henoch werd opgenomen vóór de zondvloed kwam.

Een nieuwe farao

In die dagen kwam er een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. Dat gebeurt vandaag de dag opnieuw met Mohamed Mursi. Zoals de farao een vriend voor Israël werd zo kende Israël in de Egyptische heerser Hosni Mubarak ook een vriend. Maar net zoals er een nieuwe koning kwam die Jozef niet gekend had en die het volk Israël begon te onderdrukken, heeft Egypte ook nu een nieuwe koning die een haat heeft ten opzichte van Israël.

Geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen

Zoals de Here God Jozef zond om Israël te redden toen ze in Egypte waren, zo zond de Here God Mozes om Israël vanuit Egypte te bevrijden. De Here God is gisteren en heden Dezelfde. Hij zendt Degene die groter is dan Jozef en die groter is dan Mozes. Israël zal worden gered tijdens de grote verdrukking en zal worden geleid uit de grote verdrukking.

Gered uit de nood

Zoals Jozef Israël redde midden in een zevenjarige hongersnood, net zo zal Jezus, Die groter is dan Jozef, bewaren in de zeven jaar van de grote verdrukking. We zien dit ook bij de vrienden van Daniël, die in een oven werden geworpen die zeven maal heter was gestookt dan normaal. Temidden van de vlammen kwam de Heer Jezus bij hen en bewaarde hen. ‘Wie is die vierde man?’ vroeg Nebukadnezar. Het was de Zoon van God. De Zoon van God bewaart Zijn volk in het midden van de zeven jaar grote verdrukking.

[warning]

Pré Trib Rapture!

Nadat Jozef zich een heidense bruid had genomen gingen zijn broeders de zevenjarige hongersnood in. En nadat de Heer Jezus Zijn Bruid uit de heidenen tot Zich genomen heeft, gaan Zijn broeders (Zijn volk) de zevenjarige grote verdrukking in, net zoals Mozes een heidense bruid kreeg vóór hij het volk Israël in de woestijn de veiligheid in leidde.

[/warning]

Toeval

Na Israëls redding in de hongersnood door Jozef, werd Israël uit Egypte (een type van de wereld) gered door Mozes. En ook Mozes had een heidense bruid. Wat een toeval! Dit gebeurde onder een Egyptische heerser die Israël haatte. Kan het zijn dat deze geschiedenis zich herhaalt?

Nee, geen toeval. Opzet. Profetische opzet! Mozes kreeg zijn bruid uit de heidenen voordat hij zijn broeders, zijn volk, wegleidde uit de verdrukking van Egypte. Net zo geloof ik dat de Heer Jezus Zijn Bruid tot Zich zal nemen en daarna Zijn volk Israël de woestijn in zal leiden waardoor zij worden behouden in de ure van Jacobs benauwdheid.

Overeenkomsten van Jozef met de Heer Jezus

Jozef was geliefd door zijn vader
Gen 37 v 3
Jezus was geliefd door Zijn Vader
Mat 3 v 17
Israël zou buigen voor Jozef
Gen 37 v 10
Geheel Israël zal buigen voor Jezus
Rom 11 v 26
Jozef werd verraden voor zilverstukken
Gen 37 v 28
Jezus werd verraden voor zilverstukken
Mat 26 v 16
Het was Juda die Jozef verraadde en overleverde en het was Judas die Jezus verraadde en overleverde
de jas van Jozef werd in bloed gedoopt
Gen 37 v 31
Jezus is gekleed in een kleed wat in bloed is gedoopt
Op 19 v 13 en Jes 63 v 2
Eén gevangene (de bakker) stierf en één gevangene (de schenker) werd in vrijheid gesteld
Gen 40 v 13
Eén gevangene (naast de Heer Jezus gekruisigd) stierf en één gevangene (aan Zijn andere zijde) werd gered
Luc 23 v 43
Jozef voorzegde dat de schenker na drie dagen in vrijheid zou worden gesteld
Gen 40 v 13
Jezus voorzegde dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan
Mat 16 v 21
Jozef vraagt de schenker van des konings beker om aan hem te denken
Gen 40 v 14
Jezus vraag Zijn discipelen Hem te gedenken bij het drinken van de beker (instelling Heilig Avondmaal)
Luc 22 v 19
de dromen die Jozef mocht uitleggen gingen over een beker en over brood
Gen 40 v 16-17
De Heer Jezus spreekt over dezelfde elementen v de beker en het brood
Luc 22 v 17-19
Jozef nam zich een heidense bruid
Gen 41 v 45
Jezus nam Zich een heidense Bruid
Joh 3 v 29

Overeenkomsten van Mozes met de Heer Jezus

Mozes was de bemiddelaar van het volk Israël
Ex 33 v 8-9
Jezus is de Middelaar van Zijn Gemeente
1 Tim 2 v 5
Mozes is priester (uit de stam Levi) maar ook is hij koning in Jeschurun (= Israël; Jeschurun = de rechtvaardige)
Deut 33 v 5
Mozes was een wettige zoon van Farao en erfgenaam van de troon over Egypte
Christus = Hogepriester, niet naar de Orde van Levi, maar naar Melchizedek
Heb 3 v 1
Christus is de Koning der Gerechtigheid, de Rechtvaardige Koning en de Vredevorst
Jezus is de Prins der vrede en erfgenaam van alle dingen
Heb 1 v 2
Mozes zegt en doet wat hij van de Here God moet doen en moet spreken
Ex 4 v 12
de Heer Jezus spreekt alleen de Woorden van Zijn Vader en Hij doet alleen de werken van Zijn Vader
Joh 5 v 19
Mozes is hoofd over het volk en heeft leiderschap over het volk Christus Jezus onze HEERE is nu Hoofd van Zijn gemeente en straks over ‘het al’
het gezag van Mozes wordt betwist
Num 16 v 3
het gezag van Jezus wordt betwist
Mat 21 v 23
Mozes heeft een grote liefde voor het volk Israël Jezus heeft een grote liefde voor het volk Israël
Mozes werd door God gezonden om het volk te zoeken, te leiden, te redden
Ex 3 v 10
Jezus werd door God gezonden om het volk te zoeken, te leiden, te redden
Luk 19 v 10
Mozes wordt zachtmoedig en nederig van hart genoemd Jezus wordt zachtmoedig en nederig van hart genoemd
Mozes was een herder
Ex 3 v 1
Jezus is de goede Herder
Joh 10 v 11
Mozes werd geboren onder een wrede heerser
Ex 1 v 15-16
Jezus werd geboren onder een wrede heerser
Mat 2 v 16
Deze wrede heerser, de farao, liet alle Hebreeuwse jongetjes doden
Ex 1 v 22
Deze wrede heerser, Herodes, liet alle Hebreeuwse jongetjes doden
Mat 2 v 13-16
Mozes verliet zijn koninklijke waardigheid
Heb 11 v 24
Jezus verliet zijn hemelse waardigheid
Fil 2 v 6-8
Mozes nam zich een heidense bruid
Gen 41 v 45
Jezus nam Zich een heidense Bruid
Joh 3 v 29

Stefanus

Deze twee, Jozef en Mozes, worden door Stefanus genoemd in zijn toespraak voor het Sanhedrin. En dat is niet toevallig. Door deze twee personen heeft God in het verleden Israël willen redden, maar beiden zijn in eerste instantie door hun ‘broeders’ verworpen. Dat laatste aspect brengt Stefanus met klem naar voren, en hij concludeert dan ook, dat het volk in zijn tijd zich tegenover Jezus Christus precies zo opstelt als hun vaderen indertijd deden tegenover Jozef en Mozes. Jozef in Egypte is een type van Christus als de door Israël verworpene, die echter door God verhoogd is en een bruidsgemeente uit de volken heeft ontvangen en onder de heidenen vruchtbaar is.

uitzien naar de terugkeer van de Jezus voor Zijn Bruid.

Het is niet te bevatten hoeveel oprechte gelovigen slaperig zijn geworden aangaande de spoedige komst van de Heer Jezus. Als het onderwerp ter sprake komt willen sommigen er zelfs niet eens van horen. Hoewel wij door Paulus in 1 tessalonicenzen 5 vers 6-7 worden opgeroepen om niet in slaap te vallen en ons leven niet in dronkenschap door te brengen, geen rekening houdende met de onverwachte komst van de Heer Jezus; toch is deze verwachting niet wijd verspreid in de Gemeente van de Heer Jezus.

fundamentalist

Misschien worden we een aanhanger van de ‘ontsnappingstheologie’ of ‘een fundamentist’ genoemd omdat wij geloven dat de Heer Jezus Zijn Gemeente komt ophalen voor de toorn van God over de aarde komt. Als mensen mij daardoor een freak vinden: het zij zo. In 2 tim 4 vers 8 belooft de Heer Jezus de kroon der rechtvaardigheid aan hen, die uitzien naar Zijn komst.

Er is aan jou een kroon beloofd!!
Als jij naar Zijn komst uitziet, ernaar verlangt!

Hoe vaak zal een goed bedoelende en oprecht gelovige Christen zeggen: ‘wij weten de dag of het uur van Zijn komst niet; dus waarom daar tijd aan verspillen’. Deze mensen wijzen een kroon af, die aan hen was toegezegd! Deze kronen worden aan ons gegeven en zijn aan ons beloofd. Deze kroon is de kroon der rechtvaardigheid en zij wordt gegeven aan hen, die een lange termijn liefde voor de Heer Jezus hebben. Die niet kunnen wachten om Hem te zien. Die er dagelijks naar uitzien.

Zie jij er naar uit?

Zal het je verrassen als de Heer op een onverwachts moment komt? Wil je dan gevonden worden, doende waarmee je op dat moment bezig bent? Ben je waardig om met Hem mee te gaan? Als je daar aan twijfelt roep dan de Naam des Heren aan. Neem zijn betaling voor al jouw zonden aan en belijd al je zonden. Belijd dat je de Heer Jezus nodig hebt als jouw Verlosser.


met dank aan pastor J.D. Farag van Alohabibleprophecy

Reacties zijn gesloten.