Tijden der heidenen

We hebben de vorige keer gezien hoe de Bijbel historisch betrouwbaar blijkt te zijn. Als dat zo is, dan zullen ook de voorzeggingen over de toekomst betrouwbaar zijn. De Heer Jezus heeft voorzeggingen gedaan over b.v. de verwoesting van de stad Jeruzalem, dat er geen steen op de ander zou blijven. (Lucas 19:41-44) Dit gebeurde in het jaar 70. In Lucas 21:20 t/m 24 (O.T. Deut. 28:64-68) staat dat het Joodse volk ‘weggevoerd zou worden onder alle heidenen, totdat… ‘de tijden der heidenen vervuld zouden zijn.’

De Balfourdeclaration, (1917) waarin het Joodse volk een eigen staat werd toegekend, markeerde het begin van de vervulling van de tijden der heidenen. Pas als de Here God heeft afgerekend met de volkeren zijn de tijden der heidenen helemaal vervuld en zal het volk Israël weer als geheel in hun eigen land wonen; dan zal de verstrooiing eindelijk voorbij zijn. (nu zijn er nog tien stammen van Israël zoek en ook zijn er nog vele Joden die niet in Israël wonen) In 1948 keerden de Joden na de verschrikkelijke holocaust terug in hun land.

de Balfourdeclaration waarin de Joden een nationaal tehuis werd beloofd.


balfourdeclaration in het Hebreeuws

Op dat moment werden machtige profetieën vervuld. Bijvoorbeeld: ‘Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. En zij zullen weten, dat Ik de Here, hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat’. (Ezechiël 39:27-28) … (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid.. (Ezechiël 38:8)

Toen Israël weer terugkeerde uit de volkeren naar hun eigen land, werden ze meteen na de oprichting van de staat Israël aangevallen door hun Arabische buren. Daarvoor was er gestemd over verdeling van het Britse mandaat over Palestina. Besloten werd een gedeelte te geven aan de Joden en een gedeelte aan de daar wonende Arabieren. De Joden gingen akkoord; de Arabieren uit omringende landen zetten de Palestijnse Arabieren onder druk om te weigeren. Ze beloofden hen het hele land, als ze ‘de Joden in zee zouden hebben gedreven’. De vredesonderhandelingen van vandaag gaan eigenlijk over dezelfde verdeling als destijds! Als de Arabieren zo graag willen dat de Palestijnen hun eigen land krijgen, waarom gingen ze dan niet akkoord met de verdeling in 1948? Waarom hebben ze dan Israël 3 x aangevallen?

De hedendaagse Joden verwachten, net zoals wij, de Messias. Omdat ze de Heer Jezus afgewezen hebben, verwachten zij ‘een nieuwe Messias’, terwijl wij de terugkeer van de Messias verwachten. Het is interessant om te horen wat de Joden zelf zeggen in deze tijd. We laten rabbijn Riskin aan het woord: ‘Midden in het Amida-gebed, wat wij drie maal per dag bidden, spreken we over Jeruzalem en het bijeenzamelen van de verstrooiden, dat vooraf gaat aan het herbouwen van de tempel en de regering van de Messias. Wanneer we de visioenen van de profeten lezen en de wedergeboorte en ontwikkeling zien van het Joodse thuisland, kunnen de ontwikkelingen ons alleen maar stimuleren!’

jeruzalem_met_toekomstige_tempel

De tempel

De Joden zijn druk bezig met de voorbereidingen van de herbouw van de tempel, gelovend dat JWH Zelf zal zorgen voor een oplossing. De rotskoepel staat immers in de weg. Ondertussen worden 200 afstammelingen van Levi aan Talmoedische scholen opgeleid tot priester; de vaten(38) die nodig zijn voor de tempeldienst, de gewaden van de priesters, (met de hand volgens voorschrift gesponnen vlas), muziekinstrumenten voor de tempel; rode vaarzen zijn gezocht, alles om de tempeldiensten te kunnen beginnen. Ook is de hoeksteen van de tempel gevonden. Deze wordt in een jaarlijks ritueel getoond. De Joden geloven, net als wij, dat de eindtijd is aangebroken en dat de Messias spoedig komen zal!

Zie ook Ezechiël 37, waar Ezechiël opdracht krijgt een dal vol beenderen te bevelen (namens God) tot leven te komen (Israël verstrooid over de hele wereld wordt weer een volk) maar de lichamen die dan ontstaan leven nog niet. (er is geen geest) Ezechiël moet spreken tegen de windrichtingen (namens God) en de dode lichamen krijgen ook geest. (Israël zal Gods Geest weer ontvangen, als ze de Messias Jezus zien!)

De eindtijd zelf

Wat zegt de Bijbel over de eindtijd?

Heb jij dat ook wel eens gedacht? Als je de verhalen van het volk Israël hoorde, tijdens de exodus? Ze maakten het ene wonder na het andere mee en toch twijfelden ze.. En de Joden in Jezus’ dagen, zij zagen de bewijzen voor hun ogen! Het waren geen domme mensen, ze waren gewend vaak naar de synagoge te gaan en werden daar onderwezen door kundige rabbi’s. Ze wisten Wie de Messias zou zijn! En toch herkenden ze Hem niet.. Gods Woord is vrij duidelijk over wanneer de eindtijd zal beginnen. Toch herkennen veel mensen (ook Christenen!) deze tijd niet als de eindtijd. (de eindtijd is iets anders dan ‘de grote verdrukking’)

Voorwaarden voor de eindtijd

Aan welke voorwaarden moet een tijd voldoen om ‘de eindtijd’ te zijn (met de verwachting dat ‘de grote verdrukking’ spoedig komt, want we leven feitelijk al 20 eeuwen in de eindtijd) Dat zijn (voornamelijk uit Lucas 21):

 • Jeruzalem in Joods bezit
 • het Romeinse rijk hersteld (de Europese Unie)
 • veranderende weerpatronen (broeikaseffect, overstromingen, modderstromen, zware regenval, vulkaanuitbarstingen, zware stormen)
 • aardbevingen
 • hongersnoden
 • oorlogen en geruchten van oorlogen.
 • Volk zal opstaan tegen volk.
 • de mensheid zal in staat zijn om een betaalmiddel te ontwerpen, waardoor alleen mensen met een ‘teken’ kunnen betalen
 • valse messiassen melden zich (Jim Jones, de Maharishi, Bhagwan, David Koresh, Maitreya) (Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. I joh. 4:1)
 • Machtsblokken (geopolitieke allianties) die genoemd worden:
  • ZUID Arabische confederatie, ISLAM (koning van het Zuiden)
  • NOORD confederatie van het Noorden, aangevoerd door Rusland (Magog)
  • OOST zonen van de rijzende zon, koningen van het Oosten (China en Aziatische landen)
  • WEST het herrezen Romeinse rijk
 • bereidheid en de wil om te komen tot een wereldregering. (nieuwe wereldorde)
 • Jeruzalem als twistpunt voor alle naties (Zacharia 12:2-3)

Zacharia 12:2-3: ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.’

Jeruzalem is het lastigste geschilpunt in de onderhandelingen tussen Joden en Palestijnen. Jassar Arafat wil Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad. De hele wereld zal zich hiermee gaan bemoeien, aldus de Bijbel. Dat gebeurt nu al in de vredesonderhandelingen. Die worden niet alleen gevoerd door Joden en Palestijnen. Ook Amerika en Europa bemoeien zich er volop mee. Maar ook de VN, die alle naties vertegenwoordigt. (de aanval van alle volkeren op Jeruzalem vindt later, in de grote verdrukking plaats)

Aardbevingen

Ach… die komen altijd al voor…

Is dat zo? Of ligt het genuanceerder? Cijfers over de aardbevingen geven aan, dat de aantallen daarvan de afgelopen eeuw explosief zijn gestegen. Denk maar aan de aardbevingen in Turkije, Sumatra Indonesië, Iran, China en Italië die mogelijk nog vers in je geheugen liggen. Ik heb in een spreadsheet opgenomen de (grote) aardbevingen van 1900 tot en met 2008. Aardbevingen worden geregistreerd sinds mensenheugenis. Tegenwoordig horen we binnen enkele uren dat er ergens een zware aardbeving is en dat nieuws reisde vroeger langzamer. Maar in het land waar de aardbeving was, werd die echt wel vastgelegd in de geschiedschrijving.

aardbeving
 • In de eeuw 800-900 vonden er twee zware aardbevingen plaats.
 • In de eeuw 1100-1200 was dat er één,
 • in de eeuw 1200-1300 waren dat er twee
 • en in de eeuw 1500-1600 ook twee.
 • De eeuw 1600-1700 had negen zware aardbevingen.
 • De eeuw 1800-1900 had er tweeënzestig.
 • De eeuw 1900-2000 had er vierhonderdtweeëntwintig
 • en als we de aardbevingen die van 2000-2008 plaatsvonden op datzelfde niveau doorrekenen (2001 t/m 2008 waren er 354 aardbevingen) dan zouden het er deze eeuw bijna vierduizend kunnen worden!
 • Van 1900 tot 2000 is het gemiddelde jaarlijkse aantal iets meer dan 4 per jaar
 • Dan volgt 2001 met 45,
 • 2003 met 69,
 • 2004 met 48,
 • 2005 met 49,
 • 2006 met 33,
 • 2007 met 55
 • en 2008 met 41

Het gemiddelde van deze jaren (in de 21e eeuw) ligt niet op de gebruikelijke 4,35 maar op een duizelingwekkend jaargemiddelde van 48,57!!!

De cijfers hiervoor haalde ik van deze site.

Oorlogen
oorlog

De twintigste eeuw was de eeuw van oorlogen en dus van ongekende massaslachtingen. Alleen al in de twee wereldoorlogen stierven in totaal minstens 65 miljoen mensen, vooral veel jonge mannen in de bloei van hun leven. En tot in onze tijd blijft oorlog een dagelijks verschijnsel. Dit zijn volgens de Heer Jezus ‘geboorteweeën’. Zij kondigen de eindtijd; de grote verdrukking die komen zal, aan. Geboorteweeën komen regelmatig en worden steeds sterker. Wat opvalt: eerder werden oorlogen voornamelijk uitgevochten tussen staten. Er staat echter: ‘volk zal opstaan tegen volk’. Juist in deze tijd zien we hoe etnische groeperingen (volkeren!) elkaar naar het leven staan. Serven en Kroaten, Tutsi’s en Hutsi’s, Kurden en Turken (en Irakezen) etc.

Nieuwe Wereld Orde

De “Nieuwe Wereldorde” is een term die een overeenkomst tussen de supermachten van de wereld beschrijft om de wereld te overheersen en de “wereldvrede” te handhaven. Dit concept bestaat uit het onderwerpen van de wereld aan één oppermachtige regering en het instellen van één gecontroleerde algemene religie en één wereldwijd economisch systeem.

VN

Zo komt in het Handvest (oprichtingsdocument) van de Verenigde Naties o.a. voor dat men, naast een wereldleger voor de wereldvrede, ook ‘ter bevordering van economische en sociale vooruitgang van alle volken een internationaal apparaat wil gaan gebruiken.’ Wereld-economie dus. (De EU heeft dit laatste al ingesteld door middel van de ‘Euro’). In werkelijkheid is het een stap naar een socialistische, van bovenaf gecontroleerde en goddeloze wereld.

Dit is geen recent New Age plan of idee. Door de 20e en 21e eeuw heen hebben wereldleiders veelvuldig gesproken over een “nieuw tijdperk” en de instelling van een “Nieuwe Wereldorde”. Er wordt gezegd dat dit plan al vóór de 12e eeuw begon met een groep die bekend stond als de Illuminati, wat vervolgens tot de Tempeliers en de Scottish Rites Free Masonry (een bepaalde tak van de Vrijmetselarij) leidde.

Voorstanders van de Nieuwe Wereldorde geloven dat dit een nobel streven is. Wie wil er tenslotte geen wereldvrede? Hoewel veel universiteitsstudenten, professoren en anderen dit plan ondersteunen, wordt gezegd dat een groot gedeelte van de toplaag van de bedenkers van de Nieuwe Wereldorde bestaat uit een aantal van de rijkste mensen in de wereld, politieke kopstukken en topmensen uit het bedrijfsleven.

Zo zei Gorbatsjov in 1992 (al): ‘Wat aan de dag treedt is een meer complexe, mondiale structuur van internationale betrekkingen; een bewustwording van de behoefte aan een bepaald soort wereldregering; -waaraan alle leden van de wereldgemeenschap zullen deelnemen- begint terrein te winnen.’

Schrik!

Als de ‘grote verdrukking’ en daarmee de 2e komst van de Heer Jezus al zo dichtbij is gekomen, dan slaat de schrik je om het hart. Toch? Als je namelijk over die grote verdrukking leest, zie je dat er allerlei oordelen zullen komen. Het zal een zware tijd worden! Niet iets om naar uit te zien… We lezen echter over een belofte voor kinderen Gods in I Tess. 1:10 ‘..en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.’

Noach zag ook niet uit naar het oordeel van God wat komen zou. Hij bouwde zijn ark en waarschuwde ondertussen de mensen. Hetzelfde geldt voor ons Christenen. God heeft ons namelijk in de brief aan de gemeente in Filadelfia beloofd (Openbaring 3:10) ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal..’ (!)

Reacties zijn gesloten.