de opname van de gemeente

De 7 gemeenten

In Openbaring komen zeven brieven voor, die gericht zijn aan zeven gemeenten. Dat waren in die tijd bestaande gemeenten. Maar veel Bijbelonderzoekers stellen dat het ook ‘de gemeenten door de eeuwen heen’ zijn! In onze tijd zien we de laatste twee gemeenten, Filadelfia en Laodicea beiden tegelijk aanwezig zijn. Er zijn kerken, die Gods Woord in ere houden (en Jezus’ komst verwachten!!!) (Filadelfia) en er zijn kerken die een zgn. ‘sociaal evangelie’ prediken. (Laodicea)

De laatsten hebben het over emancipatie, discriminatie van ras, geloof, geaardheid, de noodzaak om honger in hongersnood-gebieden te lenigen e.d.

brieven

Op zich zelf geen verkeerde zaken uiteraard. Maar de blijde boodschap van de verlossing door Jezus’ bloed klinkt er niet langer meer. Ze zijn niet meer koud (onverschillig) of heet (enthousiast), maar lauw. (het Evangelie speelt niet meer zo’n grote rol) De Heer Jezus zegt tegen deze gemeente dat Hij aan de deur staat en klopt, om binnengelaten te mogen worden.. Laten wij zorgen dat wij horen bij de kerk van Filadelfia! Dat betekent, dat wij ‘bewaard zullen worden voor die ‘uren der verzoeking’.

Hoe zal dat gaan?

Ben jij er bij?

De Opname (of ‘wegrukking’)

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt..’ Filip. 3:20

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. I Thess. 4:13-18

Wat gebeurt er als een mens sterft? De ziel van de gestorvene (in Christus) zal na het sterven regelrecht naar Christus mogen gaan en van aangezicht tot aangezicht met Hem mogen zijn. (II Kor. 5:1-10 en Filip. 1:21-23) Ons lichaam vergaat. Het keert terug tot stof en wacht. Het wacht totdat het wordt geroepen en wordt omgevormd tot een (nieuw) lichaam (wat herkenbaar zal zijn als het oude lichaam) wat geen bederf (ziekte, dood) meer zal kennen.

‘Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd (in het Grieks staat hier ‘allasso’ en dat betekent letterlijk: ‘van gedaante verwisselen) worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden’. I Corinth. 15:51

de opnamevan de gemeente

Er staan dus twee verschillende groepen mensen aangaande de opname genoemd: de doden (in Christus) en de levenden (in Christus)! Dit noemen we ‘de opname van de gemeente’. ‘Wegrukking’ is misschien beter. (opname klinkt alsof je in een ziekenhuis komt te liggen…) Merk op, dat er staat ‘de laatste bazuin’. Betekent dit dat dit pas ‘aan het eind’ gebeurt? Toen de Israëlieten in de woestijn waren, werden er voor vertrek zeven bazuinen geblazen, ten teken, dat er opgebroken zou worden. De zevende, laatste bazuin betekende dat men op weg ging.

De wereld zal geschokt achterblijven. De plotselinge verdwijning van de Christenen zal moeten worden verklaard. Mogelijk zal men dat proberen met de UFO’s. Interessant is wat in Openbaring 13 vers 5 en 6 staat: ‘..en (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en…hen die in de hemel wonen..’. Wie zouden dat zijn, die ‘in de hemel wonen’ en waarom is de antichrist zo kwaad op hen? Zouden dat de ‘verdwenen Christenen kunnen zijn?

Wanneer vindt die ‘opname’ plaats?

Daar zijn drie opties voor:

1Vóór de zeven jaren van de eindtijd.(pré-tribulationisme)
2Midden in (op de helft van) de zeven jaren.(midden-tribulationisme)
3Aan het einde van die zeven jaren.(post-tribulationisme)

De laatste optie kent een aantal bezwaren:

  • de Wederhouder (de Heilige Geest, die in elk kind van God woont) moet worden weggenomen voordat de antichrist zijn macht krijgt
  • Bij de 2e komst komt de Heer op de Olijfberg. Hij komt dan als Koning der koningen. Hier staat echter dat wij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht, op de wolken.
  • de Heer Jezus zegt dat Hij komt ‘als een dief in de nacht’. De komst op de Olijfberg is niet als een dief in de nacht en bovendien: iedereen zal Hem zien!
  • De Heer Jezus komt onverwachts. Wie, die de antichrist meegemaakt heeft, de wereldoorlog(en), de plagen en alles, wie zal dan aan het einde van die tijd Hem niet verwachten? De 2e komst geschiedt op het meest vernietigende moment uit de geschiedenis. Elke gelovige die dan leeft, kan niet anders dan Zijn komst dan biddend en smekend verwachten.
  • de Bijbel zegt dat wij (gelovigen) naar het Huis des Vaders worden gebracht, waar Hij ons een plaats heeft bereid. (Joh. 14:1-4)
  • Als de Heer Jezus na zijn 2e komst de overlevenden in de vallei bij de Tempelberg brengt en Hij de gelovigen daar scheidt van de ongelovigen (en de gelovigen (dus) naar het Vaderhuis gaan) wie blijven er dan over? Als de 2e komst en de opname gelijktijdig geschieden, zijn er geen sterfelijke gelovigen meer op aarde om het Duizendjarig Koninkrijk van de Messias te bevolken.

Als je het zó bekijkt, vermeldt de Bijbel dus twee verschillende beschrijvingen van Jezus’ 2e komst. Eénmaal in het verborgene (als een dief in de nacht) en éénmaal als Koning der Koningen. (als ieders oog Hem zal zien) Je kunt deze twee beschrijvingen van de komst van de Heer Jezus alleen met elkaar in overeenstemming brengen als ‘de 2e komst’ uit 2 fases bestaat: de 1e fase in het geheim, voor de kerk, voor de grote verdrukking en de 2e fase zichtbaar, wanneer de Messias Jezus komt om de mensheid te redden van de totale vernietiging van de mensheid en de planeet aarde.

Hoe ziet ‘het Einde der Tijden’
of ‘de grote verdrukking’ er uit?

De Wederhouder contra de antichrist

Allereerst is daar de persoon van de antichrist. Een goddeloze wereldleider. Belangrijk om te weten, is dat deze persoon zijn macht (kracht, troon en heerschappij) pas krijgt (van satan, Openbaring 13) als ‘de Wederhouder is weggenomen. (II Thess. 2:7) Er is nu dus een Macht die het kwaad tegenhoudt! Er is maar één Iemand die in staat is om satan tegen te houden. Wij mensen hebben daar (uit onszelf) de kracht niet voor. God Zelf heeft satan overwonnen. God houdt satan dan ook tegen, om vóór de juiste tijd zijn macht aan deze antichrist te geven. Hij mag ‘maar’ zeven jaren regeren. Dat zal dan ook echt genoeg zijn! God openbaart Zichzelf in deze wereld door Zijn Heilige Geest. Die Heilige Geest woont in de harten van wedergeboren Christenen. Dat houdt in.. dat de Heilige Geest van de Christenen wordt weggenomen, óf dat de Christenen uit het strijdperk weg zullen worden gehaald. Zoals we al eerder zagen, gebeurt dat laatste. Aardige vraag: wanneer krijgt de antichrist zijn macht? Want dan weten we (ongeveer) wanneer de opname van de gemeente te wachten is…

Wanneer?

vijf voor twaalf of ....?

God wil niet dat wij gaan rekenen. Het is ook niet te berekenen. Zelfs niet als we het antwoord op bovengestelde vraag zouden weten. Dat weten we namelijk niet precies, want de antichrist krijgt satans macht aan het begin van die zeven jaar, maar na 3½ jaar (de helft dus) verklaart hij God te zijn. Vanaf dat moment heeft hij ook meer macht. Je ziet, de opname van de gemeente is mogelijk aan het begin van die 7 jaar of er middenin. De ‘tekenen van de tijd’ (eerder genoemd) vertellen ons echter wèl dat het heel spoedig kan zijn dat de Heer Jezus komt.

Als jij nog geen beslissing voor Jezus hebt genomen, doe dat dan nu, op dit moment. Het kan letterlijk in een oogwenk te laat zijn om die beslissing te nemen! Als je hierover verder wilt praten/schrijven mail me dan gerust!

Maar toch..
Ik ben een vreemdeling op deze aarde..
mijn leven is in ‘s werelds ogen niet veel waard.
Ik ben gelovig, maar door velen niet begrepen.
En ik wordt bespot en gehaat om mijn christen zijn.
Maar toch klinkt een lied in mijn hart..
op mijn gezicht straalt blijdschap, omdat ik Hem verwacht.

Soms bekruip mij een weemoedig gevoel..
als ik zie, dat mensen uit christelijke huize afhaken.
Dan denk ik; wat is er toch met hen gebeurd..
dat zij zo van het geloof hunner vaderen zijn afgegleden?
De weg die hun ouders bewandelden hebben verlaten..
en het Woord dat hen verteld werd, zij vergeten zijn.

Er wordt tegenwoordig gesproken over discriminatie..
alles gelijkheid en rechtvaardigheid.
Maar mijn geloof wordt vaak door velen niet gewaardeerd..
of het heel gewoon is.. is dat geen discriminatie?
Maar toch…blijf ik Zijn Woord verkondigen..
ondanks alle tegenstand blijf ik op Hem hopen.

Er zijn mensen die zeggen: ga eens aan yoga doen..
het goddelijke in jezelf gaan zoeken, dan wordt je rijk.
Je moet meer ontspannen en met jezelf bezig zijn..
het mystieke van je denken moet je zoeken in het heelal..
de natuur brengt de mens naar een hogere oorsprong..
de mens in het watermantijdperk zal ‘t ware geluk vinden.

Dan vraag ik mij af: op welke weg moet ik dan gaan?
Moet ik naar rechts of moet ik links afslaan.
Als mij ook nog wordt verteld, vele wegen, andere geloven..
is er nog een ander geloof voor mijn behoud?
En zijn er meer kruisen geplaatst op Golgotha?
Mijn kinderen of kleinkinderen, wat moet ik ze vertellen?

Maar ik kijk naar de wereld en ik zie..
er zijn mensen die zoeken en toch niet vinden.
Vele jongeren plegen zelfmoord om niet.
Vele mensen en kinderen lijden honger, er is geen eten.
Vele mensen sterven door natuurrampen, er is geen helper.
Vele joden stierven door Hitler, en waarvoor?

Vele landen waar men geen echte vrijheid kent.
Vele onderdrukkers die het volk klein houden.
Landen waar onrust is en dreigingen van oorlogen.
Er wordt gezegd: de christenen zijn de schuld van alles.
Ik vraag mij af: hebben wij het dan alleen gedaan..
terwijl deze wereld al duizenden jaren één wanorde is!

De mens heeft hier op aarde zijn Babylon gebouwd.
Hij kan met zijn technologie het veldgewas laten sterven.
Hij kan maken, dat de zee straks geen leven meer geeft.
Hij bouwt raketten voor technische mogelijkheden..
en hij bouwt raketten voor zelfbehoud.
Ik vraag me af: is dat het geloof wat ik moet volgen?

Maar…ondanks dat, jubelt mijn hart een nieuw lied.
Omdat ik geloof, dat mijn Heiland leeft!!
Ik weet er is maar één weg naar Golgotha!
Er is één kruis, één Heiland, één Verlosser!
De Zoon van God, de Vredevorst.
Hij is gestorven en opgestaan, Hij schenkt óns het Leven!

een gedicht van Henny Schipper

Reacties zijn gesloten.