de Bijbel geeft bewijzen

Heeft de Bijbel gelijk?
Kun je de Bijbel bewijzen?

de-zondvloed

Hal Lindsey kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw met een boek wat de wereld schokte: ‘de Planeet die aarde heette’. Hij voerde daarin aan, dat de Bijbel profetiën heeft voor de eindtijd. De profetiën die hij noemde waren allen al uitgekomen. Als Hal Lindsey met zijn boek gelijk had, kon je de Bijbel dus ‘bewijzen’. Nadat ik zijn boek gelezen (en herlezen) had, begon ik me af te vragen of er meer historische zaken zijn, die de Bijbel beschrijft en die je kunt bewijzen. Van mijn vader leende ik een boek (‘Werelden in botsing’) van prof. Immanuel Veliskovski, een geleerde die schreef over de zondvloed. Gefascineerd heb ik het gelezen. Er bleken zoveel bewijzen te zijn, dat de aarde werkelijk verzwolgen was geweest onder een wereldwijde zondvloed! Op oude bergketens, vaak kilometers hoog, werden op de top vaak (zee!)schelpen en door elkaar gehusselde bot(fragmenten), van dieren die niet bij elkaar hoorden, gevonden. Jagers en gejaagden, bij elkaar. Hij had een theorie, dat de aardas ten tijde van de zondvloed gedraaid is. Daarvoor kende de aarde geen ijskappen. De dampkring was vele malen dichter dan nu. Een zachte, vochtige lucht, met een mooi diffuus zonlicht scheen op de aarde. De zon verwarmde de aarde, maar de schadelijke zonnestralen, die het verrottingsproces in gang zetten en die bijvoorbeeld kanker veroorzaken, werden door deze dikke dampkring afgeketst. Daarom werden de mensen zo oud! En ten tijde van de zondvloed gebeurde er een ramp:

de aarde kantelde en delen bevroren in enkelen uren. Groenland en Siberië verdwenen onder een dikke laag ijs. In Siberië worden al eeuwen lang mammoeten-tanden gevonden en verhandeld. Mammoeten hebben dagelijks een enorme berg voedsel nodig en daar groeit alleen wat Siberisch mos… De beesten worden ingevroren gevonden, met het voedsel nog in hun bek. Totaal verrast door de catastrofe, die de aarde trof!

mammoetbaby

de schepping

De EO zond in die tijd een serie uit, ‘het ontstaan van de aarde’. Het bijbehorende boek kocht ik ook. Van de zondvloed ging ik over naar de schepping. Kon je de schepping bewijzen?? Wil je het antwoord weten? Het antwoord is: Nee. Kun je de evolutietheorie dan bewijzen? Wederom: Nee. De schepping geloof je (of niet) en de evolutietheorie is (zoals de naam al zegt) een theorie, die je echter ook maar moet geloven. Maar voor beide beweringen zijn bewijzen te vinden. Hoewel… Evolutie leert, dat soorten zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor levert de aarde in fossielen inderdaad het bewijs. Maar evolutie veronderstelt ook een ontwikkeling van de ene soort naar de andere soort. En daar zijn géén bewijzen voor. De zgn. ‘missing link’. Er worden apengeraamtes in allerlei soorten gevonden en ook mensengeraamtes van allerlei soort (Aziatisch, Afrikaans, Europees). Maar er is geen overgang gevonden, hoe hard men ook gezocht heeft. We stammen niet af van de apen!! Ze zijn wel beiden gemaakt door dezelfde Schepper, dat wel. Dat kun je heel goed zien. De Schepper heeft bepaalde kenmerken in meerdere scheppingen gebruikt. (Kijk maar naar het skelet van een kikker of een vleermuis). Het boek stelde ook vragen. Aarde en maan zijn even oud (evolutie en schepping leren dat beiden) Als de aarde miljarden jaren oud is, is de maan dat dus ook.

Geleerden kunnen berekenen, hoeveel ruimtestof er jaarlijks op de maan terecht komt. Dan is het simpel rekenwerk. Snel hielden ze de eerste maanlander tegen, om hem te voorzien van enorme schotels onder zijn poten. Hij zou immers wegzakken in de dikke laag ruimtestof van miljarden jaren…? Maar de astronauten lieten slechts een centimeter dikke indruk van hun voetzolen achter.

de maanlander met schotels onder de poten

het leven van de Heer Jezus

Net zoals je op deze manier om kunt gaan met Schepping en Zondvloed, mag je kijken naar het leven van de Heer Jezus. Kun je voor de dingen die Hij deed en voor de persoon die Hij was, bewijzen vinden? Ik heb hier eens met iemand over gesproken die zei: ‘Jezus was een kenner der Schriften. Hij wist dus waar Hij aan moest voldoen om de profetieën te laten uitkomen’. Klopt dat?? Laten we eens kijken naar de vervulling van de profetieën en vooral naar die gedeelten waar de Heer Jezus Zelf part noch deel aan gehad heeft.

De Heer Jezus is:

O.T.

N.T.

geboren in Bethlehem

Micha 5:1

Matteus 2:1

geboren uit een maagd

Jes. 7:14

Matteus 1:18

blinden zien, doven horen, lammen springen, stommen juichen

Jes. 35:5-6

alle evangeliën

verworpen door de Joden

Jes. 53:3

Joh. 1:11

verraden door een vriend

Psalm 41:10

Marcus 14:10

verkocht voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12

Matteus 26:14-16

de zilverstukken in de tempel geworpen en land van de pottenbakker ervoor gekocht

Zacharia 11:13

Matteus 27:3-10

Hij deed zijn mond niet open tijdens de ‘ondervraging’

Jesaja 53:7

Matteus 26:63
Marcus 14:61

gekruisigd met zondaren

Jesaja 53:12

Matteus 27:38
Marcus 15:27-28

zijn handen en voeten doorboord

Psalm 22:17

Johannes 20:24-27

dorst aan het kruis

Psalm 22: 15-19

Johannes 19:28

onze zonden gedragen

Jesaja 53:6

1 Petrus 2:24

Gebeden voor overtreders

Jesaja 53:12

Lucas 23:34

van God verlaten

Psalm 22:2

Matteus 27:46

het lot over zijn kleren geworpen

Psalm 22:19

Marcus 15:24

geen van zijn beenderen gebroken

Psalm 34:21

Johannes 19:33

Zijn graf was bij de rijken

Jesaja 53:9

Matteus 27:57-60

Opgestaan uit de doden

Psalm 16:10

Matteus 28:5-6

Zijn evangelie is voor ‘vele volkeren’

Jesaja 52:15
Habakuk 1:5

Lucas 2:32
Handelingen 11:18

Er zijn voor de schepping, de zondvloed en ook voor het leven van de Heer Jezus nog vele bewijzen aan te voeren. Eveneens zien wij vandaag de dag eeuwenoude profetiëen uitkomen. Zo mogen we aan de hand van de Bijbel weten dat Israël terug is in het land Israël (hoewel op dit moment alleen de stam Juda en een deel van Benjamin) en dat zij, hoewel ze nog in zeer grote benauwdheid zullen komen (hun vijanden zullen trachten hen te vernietigen en het zal zelfs lijken alsof dit hen zal gelukken) voor een deel toch bewaard zullen worden door de God van Abraham, Isaäc en Jacob. De Bijbel is een trouw en waar Woord van God. Geloof het! Geloof ook, dat de Here God jou lief heeft en jou redding aanbiedt door Jezus, Zijn Zoon! Nu is er nog tijd om Hem aan te nemen!

Johannes 20 vers 31

… maar dit alles is geschreven,
opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus,
de Zoon van God, en opdat gij, gelovende,
het leven hebt in zijn naam.

de Heer Jezus

Reacties zijn gesloten.