Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?

Het Griekse woord “peirasmos” wat wordt vertaald met ‘verzoeking’ wordt meerdere malen in het Nieuwe Testament gebruikt. Het betekent ‘verleiding’, ‘testen door beproevingen zoals ziekte, oorlog en vervolging en daarmee zoeken naar integriteit, deugd, heiligheid en standvastigheid’.

Verzoeking (beproevingen) is normaal; onvermijdelijk

1 Petrus 4:12-13 “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” Deze tekst is heel duidelijk: de vuurgloed van de beproeving (de verdrukking die bijvoorbeeld momenteel ook de Christenen in verschillende landen ondergaan) is niet iets vreemd. Een kind van God wordt niet gevrijwaard van moeilijkheden en verdrukking. Mattheüs 10:38 “wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig”.

Tegenspraak?

Is dan de meerdere malen gedane uitspraak van de Heer Jezus, als Hij aanraadt “bidt dat gij niet in verzoeking komt” daarmee niet in tegenspraak? Waarom zou de Heer Jezus vragen om een gebed wat Hij toch niet zal verhoren? De Heer Jezus zegt dit omdat de ene verzoeking de andere verzoeking niet is. De ‘vuurgloed van de beproeving’ hoort bij het Christenleven; de ‘ure der verzoeking’ niet! De Heer wil niet dat wij in die vreselijke ure der verzoeking binnengaan. Daartoe moeten we zelf opletten of we daartoe waardig zijn. Zie ook het topic Ben jij het waard?

De Heer Jezus zegt dit omdat de ene verzoeking de andere verzoeking niet is.

Soorten verzoeking

Beproeving kan ons allen overkomen, door omstandigheden, maar ook door bewust ingrijpen van andere mensen. Het maakt het leven voor de gelovige mensen zwaar. Er is echter ook een ander soort verzoeking en dat is een test, waarmee God de mens zal dwingen om te kiezen: vóór of tegen Hem. Die verzoeking vinden we in het eerste deel van de grote verdrukking. Als we daarover lezen in Openbaring, zien we dat de (meeste) mensen zich dan toch nog steeds niet bekeren, doch Gods Naam lasteren. Deze test/beproeving hoeven kinderen van God, door genade en het bloed van Christus vrijgekocht, niet te ondergaan; zij hebben immers hun keuze reeds gemaakt en behoren tot Gods gezin. Het is Gods oordeel over een boze opstandige wereld en de Here God oordeelt Zijn geliefde kinderen niet. Dit zien we bijvoorbeeld ook bij de de verwoesting van Sodom en Gomorra: voor het oordeel kwam werden de ‘rechtvaardigen’ weggehaald. We lezen dan ook keer op keer dat de Heer Jezus ons voor die verzoeking waarschuwt om niet te slapen; om ons niet daardoor te laten overvallen.

Door de beproeving van de grote verdrukking heen?

Er zijn gelovigen die menen dat Christenen als een soort loutering ook (een deel van) de grote verdrukking zullen meemaken. Als wij geloven dat wij als kinderen Gods zijn geheiligd en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus, wat valt er dan te louteren? En stel dat het toch zo is, waarom zou de Heer Jezus zijn volgelingen dan zo vaak en zo nadrukkelijk vragen om te bidden en waken dat zij niet in de verzoeking zullen komen? Zou dat niet vreemd zijn als de Heer weet dat de gelovigen van de eindtijd er sowieso zullen komen? De opdracht van de Heer om te waken en te bidden dat wij niet in de verzoeking komen heeft alleen zin als Hij ons dan ook daadwerkelijk daartegen beschermt. En dat doet Hij, zoals we zullen zien.

Studeren op dit woord ‘peirasmos’ is verhelderend voor elke ware gelovige die is uitziet naar “de zalige hoop” van de terugkeer van de Heer Jezus om Zijn Gemeente te doen herleven en veranderen en bij Zich te nemen. Titus 2:13-14 We zoeken de keren op dat in de Bijbel het Griekse woord Peirasmos is gebruikt:

Peirasmos: Verleiding om van het geloof af te vallen

 • Als we dit woord tegenkomen in Lukas 4:13 betreft het een poging tot verleiding van de Heer Jezus Christus door Satan: “En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.” De Heer Jezus onderging deze verzoeking zodat wij zouden leven. Hoezeer houdt Hij van hen die tot Hem komen in het geloof en die daardoor gered worden!

 • 1 Timotheüs 6:9 “Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking” Hier instrueert de apostel Paulus de jonge predikant, Timotheüs, om de Gemeente te waarschuwen tegen het ‘begeren’ van rijkdom. Een ernstige waarschuwing voor ons in ons nog steeds rijke Nederland!

 • Hebreeën 3:8 “verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn” Dit is een verwijzing naar het volk Israël, wat door die verharding veertig jaar in de woestijn moest zwerven. Zulke verharding kan ook door verbittering komen, als wij ons lijden, onze tegenslag gaan vergelijken met die van broeders en zusters. Niet doen! We kunnen niemand in het hart kijken; iemand die niets dan voorspoed lijkt te hebben kan in werkelijkheid een zwaar lijden meetorsen.

Peirasmos: ‘Normale’ beproevingen: ziekte, tegenslag, verdriet enzovoort

 • In Lukas 8:13 vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de zaaier aan Zijn discipelen: “Die op de rotsbodem, zijn zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvangen; en dezen hebben geen wortel, zij geloven voor een tijd en in een tijd van beproeving worden zij afvallig.” Helaas zijn er velen in de van oorsprong Christelijke landen; mensen die zich Christen noemen maar in hun dagelijks leven de Heer Jezus niet volgen, of afhaken als het te moeilijk wordt. Je leest over zulke mensen in de brief aan de gemeente te Laodicea, Openbaring 3:14-22. Werkelijk discipelschap is meer dan volgen met de mond: een ware discipel is bereidwillig om dagelijks zelf zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. “Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” Lukas 09:23

 • In Lukas 22:28 prijst de Heer Zijn discipelen omdat ze Hem hebben bijgestaan in de beproevingen die hij heeft geleden tijdens Zijn persoonlijke bediening: “Gij zijt het, die steeds bij Mij gebleven zijt in mijn verzoekingen”

 • De apostel Paulus predikte in de gemeente in Efeze en vertelt hoe zwaar het soms was: “dienende de Here met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen” Handelingen 20:19 Dit is in tegenspraak met de verhalen die sommigen geloven, namelijk dat zij, zodra zij Christus als hun Verlosser ontvangen vrij zullen zijn van problemen en verdrukking. Maar de Heer Jezus vraagt ons niet alleen om in Hem te geloven, maar ook zelf het kruis op te nemen en Hem te volgen.

 • Wanneer het bovenstaande je angst aanjaagt: dat hoeft niet, want God beschermt ons in de verdrukkingen. De verzoeking, het verdriet, zal nooit zo zwaar worden dat we het niet meer kunnen dragen, zolang we bij de Heer schuilen. 1 Korinthiërs 10:13 “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” Soms lijkt dit niet te kloppen, als het leven te zwaar schijnt, maar toch mogen we er op vertrouwen!

 • In Galaten 4:13-14 spreekt Paulus over zijn eigen ‘doorn in het vlees: “Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb, en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, (ja), als Christus Jezus.” In deze passage verwijst de apostel Paulus naar de vele beproevingen die hij persoonlijk moest ervaren tijdens zijn bediening, zoals we kunnen lezen in 2 Korintiërs 11:23-27 gevangenschap, doodsgevaar, bijna doodgeslagen, gegeseld met de roede, gestenigd, schipbreuk, rovers, etc. De verzoeking die wij door andere mensen en door ziekten te verduren hebben zijn soms heel heftig. Maar Paulus bleef door alles heen in de Heer vertrouwen.

 • Jacobus 1:2-3 “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.” We worden niet sterk in het geloof doordat alles goed gaat en vanzelf lijkt te gaan. We worden krachtige gelovigen juist omdat we in tijden van nood onze hemelse Vader leren kenen en we de belofte van de Heer Jezus hebben uit Mattheus 28:20 “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

 • Jacobus 1:12 ”Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”

 • 1 Petrus 1:6 “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd”

Peirasmos: Verzoeking tijdens de grote verdrukking (‘de ure der verzoeking’)

 • Het eerste gebruik van dit woord in deze betekenis wordt gevonden in het modelgebed dat de Heer gaf aan Zijn discipelen in Matteüs 6:9-13. In vers 13 leert de Heer zijn discipelen om te bidden: “…En leid ons niet in verzoeking (peirasmos: beproeving), maar verlos ons van de boze: want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” Hier instrueert de Heer Zelf Zijn discipelen om te bidden dat ze niet zouden hoeven binnengaan in de ‘ure der verzoeking’; de eerste helft van de grote verdrukking.

 • In Matteüs 26:41 staat: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. Ook hier vermaant de Heer hen die naar Hem luisteren om te waken en te bidden om te voorkomen dat zij in de verzoeking komen.

 • Ook in het evangelie van Marcus komen we woordelijk hetzelfde tegen als de tekst uit het Mattheus evangelie: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt” Marcus 14:38

 • En in Lucas vinden we ook weer een weergave van hetzelfde gebeuren als in Matteüs:het ‘onze Vader’ gebed wat de Heer Zijn discipelen leerde en waarin ook voorkwam “…en leid ons niet in verzoeking” Lukas 11:4 Hier zien we opnieuw hoe de Heer Zelf er bij Zijn discipelen op aandringt om te bidden dat zij zouden worden bewaard van het ingaan van de periode van de verzoeking.

 • Net voordat de Heer Jezus wordt gearresteerd op de Olijfberg en weg geleid zou worden om te worden veroordeeld en gekruisigt vermaant Hij nogmaals Zijn discipelen: ” Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.” Lukas 22:40

 • Deze waarschuwingen komen keer op keer terug, hier in Lucas 22:46 “En Hij zeide tot hen:Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt.” Hier berispt de Heer Zijn discipelen omdat ze lagen te slapen terwijl Hij bad. Bij hen ging het om het letterlijk in slaap vallen terwijl Christus tot in het diepst van Zijn ziel beangst was omdat Hij werd geconfronteerd met de vervolging, het lijden en het kruis. Maar ook voor ons mag dit een waarschuwing zijn: als de Heer bereid was om te lijden en sterven voor ons op Golgotha, mag Hij dan van ons vragen om geestelijk wakker te blijven voor Hem, levend in deze tegenwoordige boze wereld?

 • 2 Petrus 2:9 “…dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen”. Wat een belofte lezen we hier. Zodra de ‘echte’ verzoeking’ begint zullen ‘de godvruchtigen’ uit de verzoeking worden verlost. Wie zijn de godvruchtigen? Dat zijn alle wedergeboren kinderen van God, met Hem verzoend door het offer van de Heer Jezus. De Here God ziet ons als als zondeloos en rein. En Hij heeft Zijn kinderen innig lief; geenszins zal Hij hen (ons) testen in de vreselijke verdrukking. Die periode is bestemd voor ‘de onrechtvaardigen’, voor hen die nog in hun eigen onrechtvaardigheid en opstand tegen God leven. En die verdrukking is bedoeld om hen tot inzicht en bekering te brengen. Het zal een menigte nieuwe gelovigen opbrengen; een ‘schare, die niemand tellen kan’.

 • Openbaring 3:10 “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.” Dit is de absolute belofte van de Heer Jezus Zelf dat er geen echte Nieuwe Verbond gelovige in de ‘verzoeking’ zal komen. Deze tekst is heel duidelijk en gemakkelijk te begrijpen; het is een directe verklaring van onze Heer en het behoeft niet te worden ‘geïnterpreteerd’. We mogen het gewoon geloven en ernaar uitzien!

De ure der verzoeking

De ‘ure der verzoeking’ is de tijd dat de Here God de mensen tot een keuze zal dwingen. Deze periode wordt gevolgd door ‘de ure van Gods wraak’ waarin de Here God een einde maakt aan de zonde door alle rebellie neer te slaan, waarna de Heer Jezus Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, zoals wij ook leerden bidden in het ‘onze Vader-gebed’ wat de Heer Jezus ons leerde: “…uw Koninkrijk kome”.

“Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.” Jesaja 13:9-11

Ach… God is liefde…

Er zijn helaas zeer veel mensen die menen dat, omdat God Liefde is, Hij wel wat door de vingers zal zien. De komende tijd zal echter voor hen dan een angstaanjagende bewustwording zijn.

Reacties zijn gesloten.