Een stervende aarde

Ingezonden door Jean-Paul van Zonneveld


Laatst had ik een gesprek met mijn 16 jaar oude dochter waarin ze aan het einde van het gesprek plompverloren zei:
“ach pap we leven op een stervende aarde”.

Ware woorden

Ik was zo geraakt door haar woorden, ze waren zo waar, we leven ook op een stervende aarde. Alles hier is eindigend en daarmee dus ook stervende. Toen ik de dag erop mijn nieuwe speakersetje voor de pc aansloot en Earth song draaide van wijlen Micheal Jackson drong het nog meer tot me door: ‘Look what we have done to the world, look what we have done…’ En dat is met recht zo, het rentmeesterschap wat wij van Onze Here mochten ontvangen hebben we slecht gestalte gegeven.

Waar ging het fout

Natuurlijk startte alles met de zondeval, het moment waarop het verval feitelijk begon. Hoewel alles zo prachtig door de Here is ontworpen en voor ons mensen is gecreëerd, is het verval van deze prachtige planeet ook onze directe schuld. De zondeval bracht alles in een heel ander perspectief tot God. Gods voornemen met de aarde en ons veranderde niet, maar de weg ernaar toe des te meer. Er werd door de Here God een heel nieuw plan geïntroduceerd. De Here zal alles herstellen, opnieuw fabriceren naar het werk van Zijn handen; Hij zal alles herstellen en vernieuwen!

Opb 21:5

“En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.”

een leeggeplunderde aarde

Wat een troost, dat onze machtige God dat voornemen heeft. Deze stervende aarde is aan vervanging toe, we hebben hem geplunderd, gegeseld, misbruikt en als we de mogelijkheid zouden hebben om te vertrekken, dan zouden we hem voor dood achterlaten. De plek die De Alev en de Tav voor ons heeft gemaakt en voor ons bestemd had tot een prachtig woonoord waar alles in overvloede zou zijn, zouden we zó achter laten om onze sporen ergens anders te doen trekken. Maar zo gaat het niet!

Gods plan

Want het voornemen van de Here God zal vervuld worden en een ieder die dat voornemen wel ziet zitten mag participeren. Ja voor dit herstelplan heeft onze Heer een ingenieus plan gemaakt waar ieder mens deel van mag zijn, maar niet zonder keuze ook zo maar deel van wordt. Want om het herstel te mogen zien en mee te maken dient de mens geloof te hebben in De Schepper, maar nog veel specifieker in Zijn Zoon Jezus Christus. Want het is door Hem dat verzoening met God kan geschieden.

Joh 14:6

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”

eerst geloven

Als wij mensen geloven met heel ons hart dat Jezus de zoon van God is en Hij voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha en dat Hij daarmee met Zijn bloed onze zonde afkocht bij God de Vader, dan zijn wij door genade behouden. Hoe werkt dat dan? Nou, de Bijbel zegt het zó:

Efeziërs 2:1-9

“En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

een nieuwe kans

Dan en alleen dan gaat voor elk mens die de nieuwe realiteit open, dan is er de mogelijkheid om tot God te komen, ja dan is de weg vrij om deel te worden van God’s fantastische heilsplan. Het is natuurlijk vreselijk dat alles zo is gelopen, bij aanvang al, met als eindresultaat een stervende planeet, stervende schepselen op die planeet, een eindigende cyclus voor alles en iedereen……

Maar wij mogen weten dat God een nieuwe kans biedt!

Opb 21:1-4

“En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.”

Komt snel Heer, maak alle dingen nieuw!


Jean-Paul van Zonneveld

Reacties zijn gesloten.