de sluier weggenomen

Sid Roth, een Joods/Amerikaanse man, werkte als zeer succesvol zakenman. Als jonge man had hij zichzelf beloofd dat hij op zijn dertigste zijn eerste miljoen zou hebben verdiend. Toen hij dertig werd en hij zijn doel niet had bereikt was hij bijzonder teleurgesteld in zichzelf. Hij ging op zoek naar een nieuw doel in zijn leven en daarbij paste niet langer zijn vrouw en dochter; hij scheidde en ging alleen verder in zijn zoektocht. Hij kwam terecht bij de New Age stroming. Daar leerde hij dat mensen geleid kunnen worden door een geestelijk raadsman; je hoefde je er maar voor open te stellen. Sid deed dat en tot zijn verrassing hoorde hij inderdaad de stem van die geestelijk raadsman, die hem adviezen gaf.

De ware aard van die vriendelijke geest

Op een dag sprak Sid met een collega, die Christen was. Die collega vertelde hem, na Sid’s enthousiaste verhaal, dat zo’n geestelijk wezen niet van God was en dat God het ook veroordeelde. Het was occultisme. De collega zei dat Sid Jezus nodig had. Die nacht vroeg Sid zijn geestelijk raadsman ernaar. Tot zijn schrik en afschuw openbaarde die ‘geestelijk raadsman’ daardoor zijn ware aard met vreselijke vervloekingen die in Sid’s geest klonken. Hij lag wakker van de angst en ten einde raad riep hij de Naam van Jezus aan: ‘Jezus help mij!’. Die Naam had hij die dag gehoord en –nog zonder Hem te kennen- riep hij in zijn paniek de Heer Jezus aan. Uitgeput viel hij in slaap.

Een nieuwe start

De volgende ochtend merkte hij dat er een rust en vrede in hem was. Zijn ‘geestelijk raadsman’ had niets meer in te brengen en Sid leerde de Heer Jezus kennen. Zijn ommekeer was geheel. Het streven naar rijkdom bleek niet langer belangrijk en hij besefte dat hij verkeerd gedaan had om zijn vrouw te verlaten. Hij veranderde zodanig dat zijn omgeving het merkte. Zijn vrouw en dochter merkten het ook en zij kwamen bij hem terug. Door hem leerden ook zij de Heer Jezus kennen. Ook de moeder en zuster van Sid leerden door zijn getuigenis de Heer Jezus kennen.

Sid’s vader

Sid’s vader, een orthodoxe Jood, wilde er niets van horen. Toch bleef Sid getuigen. En op een dag daagde zijn vader hem uit om hem dan te bewijzen dat Jezus als Messias in de Thorah voorkwam. Sid pakte een Bijbel en zocht in het Oude Testament het boek Jesaja op, maar zijn vader zag het en deelde hem mee dat hij zeker niets uit de Christelijke Bijbel wilde horen. Sid ging naar een rabbijn en vroeg hem om de Tenach. Thuis las hij zijn vader daarop voor uit Jesaja 52/53 over de Knecht des Heeren, Die verhoogd zal worden maar Die gestalte noch luister zou hebben en een Man van smarten was, vertrouwd met ziekte. Dat Hij om onze overtredingen werd doorboord en dat Hij Zich als een lam ter slachting liet leiden, omwille van de ongerechtigheden van Zijn volk. “Stop!”, zei zijn vader, “je leest weer over Jezus; ik wil dit verder niet meer horen”.

bedekking

De Bijbel zegt dat er een bedekking over het Joodse volk ligt. Een deel van die bedekking bestaat uit de weerstand die er binnen het Joodse volk is, om zelfs maar te luisteren naar wat hun eigen Torah zegt over de Messias, zodra zij daarin Jezus herkennen. Helaas ligt de oorspong van die afkeer voor een groot deel in de vervolging die de Joden in de afgelopen eeuwen vanuit de kerk hebben ervaren. Zie het topic Israël en de kerk

Hoe ging het verder

Sid werd Evangelist en zijn stichting maakte radio en tv shows door een diep verlangen om het goede nieuws van Jezus Christus te delen, “eerst de Jood en dan de Griek” (Romeinen 1:16). Dit is niet alleen Gods historische volgorde voor het verspreiden van het evangelie, maar ook Zijn eeuwige geestelijke orde. De Here God opende deuren en velen hoorden via deze stichting het Evangelie.

Het Evangelie gebracht in Jeruzalem

Het afgelopen jaar organiseerde Sid en zijn team een evangelische bijeenkomst in Jeruzalem. Van tevoren hadden ze al zo veel mogelijk bekend gemaakt via de Joodse media, en hadden zij het Joodse volk aangespoord om te komen en te horen over hun Messias en Verlosser. Sid Roth huurde een enorme hal in Jeruzalem voor deze meeting. Op de dag van de bijeenkomst kwamen heel veel mensen opdagen; zo veel dat sommigen buiten het gebouw moesten staan luisteren naar de boodschap over luidsprekers. De stoelen in het gebouw waren doelbewust gereserveerd voor het Joodse volk en meer dan 1.000 Joden uit Jeruzalem en omstreken waren in de hal om naar de boodschap te luisteren. Misschien was dit wel de grootste bijeenkomst van Joden die naar een Christelijke predikant luisterden sinds de dag van Pinksteren!

Open harten; de bedekking verwijderd!

De meer dan 1.000 Joden luisterden aandachtig naar de boodschap. Er werd gesproken vanuit de oudtestamentische profetieën en de nieuwtestamentische vervulling daarvan dat Jezus de beloofde Messias en Verlosser van Israël is en dat Hij snel zal terugkeren als Koning der koningen. Terwijl Sid sprak, merkte hij dat het publiek veranderde: eerst nog vervuld met onverschilligheid en ongeloof begonnen zij steeds aandachtiger te luisteren naar de boodschap. Na afloop van de preek kwam een uitnodiging om Jezus Christus te ontvangen als Redder. Degenen die dat wilden moesten hun hand opsteken. Bijna elke hand in die groep van meer dan 1.000 Joden ging omhoog!

horizon-lijn

Rabbijnen willen een vernieuwde kijk op de Joodse Messias

Het team van Israël Ministries werd benaderd door twee hooggeplaatste orthodoxe rabbijnen die hen vroegen of zij Messiaanse Joden waren. In dat geval wilden ze hen namelijk graag spreken. Als reden voor de toenadering gaven zij op: “Wij geloven dat we misschien een fout hebben gemaakt. Misschien is het mogelijk dat we de de Joodse Messias misten omdat we alleen keken naar de katholieke Griekse heidense messias.” Wat nog verbazingwekkender was, is dat ze vertelden dat veel rabbijnen met onbeantwoorde vragen zitten en dat zelfs yeshiva studenten vragen beginnen te stellen over Yeshua. De rabbijnen vroegen aan de Messiaanse rabbi Zev Porat van Israël Ministries: “Kunt u ons laten zien waar het over Yeshua gaat in de Tenach (Oude Testament)?” Zev opende toen de Bijbel op Deuteronomium 18:15-18

“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren. Juist zoals gij van de Here, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de Here, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve. Toen zeide de Here tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.”

Een omslag in het denken

Na het lezen van dit gedeelte uit hun eigen Torah waren de rabbijnen verbaasd. De Heilige Geest was in volledige controle. Er volgden nog vele uren Bijbelstudie met hen en zij namen het boek en de dvd ‘The Rabbi Who Found Messias’ mee. De rabbijnen zeiden: “In het verleden weigerden we de openbaring (dat Yeshua de Messias is) van rabbijn Yitzhak Kaduri. Nu echter zijn wij en andere rabbijnen in Israël bezig met zijn het vernieuwen van onze blik op de Joodse Messias.” Dit betekent dat de top rabbijnen in Israël nu de verklaring van rabbijn Yitzhak Kaduri gaan bestuderen!

Een diepe slaap, een geestelijke bedekking

“Hetgeen Israel najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard, gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.” Romeinen 11:7-8 Het Joodse volk is in een diepe slaap die nu al twintig eeuwen duurt. Maar eens zullen zij ontwaken uit die slaap: “Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.” 2 Korintiërs 3 vers 15-16

Een bedekking …totdat!
“Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat” Romeinen 11:25 Als wij in bovenstaande voorbeelden zien dat de bedekking, de verharding nu al meer en meer wordt weggenomen hoe dicht zijn wij dan genaderd bij het moment van het ‘totdat’: het moment waarop “de volheid der heidenen binnengaat”; de opname van de Gemeente?


Bronnen:

christelijknieuws

klik hier om het verhaal van Israël vandaag te lezen

Reacties zijn gesloten.