Pré, mid of post. Of….?

De opname van de Gemeente is het onderwerp van veel discussies en twijfels. En dat is heel jammer, want het is onze ‘zalige hoop’.

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Titus 2:11-13

een slechte wereld
Veel mensen, gelovigen zowel als ongelovigen, zien dat ‘er iets aan het veranderen is in deze wereld’. De brutaliteit van de zonde en slechtheid; de verschrikking van oorlogsgeweld, verkrachtingen en onthoofdingen: de wereld is een slechte plaats om te leven en dat wordt dagelijks erger. Wat is het dan geweldig dat aan gelovigen in de Heer Jezus Christus de belofte is gegeven dat de Gemeente niet valt onder de toorn van God. Ja, wij zullen als gelovigen zeker ook verdrukking kennen. Verdrukking door de eerder genoemde slechtheid in deze wereld. Maar wat wij kennen als de grote verdrukking is iets geheel anders. Daarmee wordt bedoeld de tijd waarin de Here God de wereld zal oordelen in grote toorn. Er komt een einde aan het geduld van de Here God en als Hij ingrijpt berg je dan maar. En dat is precies wat de rijken der aarde proberen te doen: overal zijn schuilkelders gebouwd, berekend op de zwaarste kernwapens. Maar niet berekend op de verschrikking die de grote verdrukking zal zijn.

Aanval vanuit het rijk der duisternis
Waarom dan toch wordt juist de belofte van de opname van de Gemeente zo aangevallen?

“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt..” Filip. 3:20

“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” Thess. 4:13-18

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd (in het Grieks staat hier ‘allasso’ en dat betekent letterlijk: ‘van gedaante verwisselen) worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden”. Corinth. 15:51

de drie mogelijkheden
De opname van de Gemeente die (o.a.) hier wordt genoemd, kan plaatsvinden op drie momenten rondom de laatste jaarweek, die vaak (ten onrechte) ‘de grote verdrukking’ wordt genoemd. (alleen de tweede helft van de laatste jaarweek van zeven jaar, de laatste 3½ jaar dus, is ‘de ure van de toorn van God’ en dit is de werkelijke ‘grote verdrukking.

1. Vóór de zeven jaren van de eindtijd. (pré-tribulationisme)
2. Midden in (op de helft van) de zeven jaren. (midden-tribulationisme)
3. Aan het einde van die zeven jaren. (post-tribulationisme)

pré, mid of post

Post-trib oftewel de opname nà de grote verdrukking
kan niet want 1: Laten we teruggaan naar de eerder genoemde ‘zalige hoop’. Wat blijft er van die zalige hoop over als wij door die afschuwelijke grote verdrukking heen zouden moeten gaan? Hoe zouden we elkaar met die zalige hoop kunnen vertroosten? Welke troost zit er in dat je de complete toorn van God moet meemaken?

kan niet want 2: Het is ook een heel onlogische gedachte, want wij weten dat de Heer Jezus voor onze zonden is gestorven en opgestaan. Daardoor is de weg vrij tot God, want -omdat de straf voor onze zonden reeds is gedragen- staan wij vlekkeloos en schuldloos tegenover de Here God. Volkomen bevrijd van onze zondenschuld. Waarom zou de Here God ons dan toch straffen in ziedende toorn? Waarvoor?

kan niet want 3: De Heer Jezus heeft beloofd om Zijn Gemeente te halen, want ‘…in het Huis Zijns Vaders zijn vele woningen; Ik kom terug om U op te halen, opdat gij zijn moogt waar Ik ben’. Als de Heer Jezus Zijn Gemeente ophaalt als Hij naar de aarde komt, komt de Gemeente niet in het Vaderhuis met de vele woningen.

kan niet want 4: Wij zullen mogen zijn waar Hij is. Als wij Hem tegemoet gaan in de lucht en Hij dan juist naar de aarde komt, zullen wij als een soort jojo omhoog en weer omlaag gaan…

kan niet want 5: Als de Heer Jezus terugkomt als de Koning der koningen, komt Hij voor iedereen zichtbaar. Wie, die de antichrist meegemaakt heeft, de wereldoorlog(en), de plagen en alles, wie zal dan aan het einde van die tijd Hem niet verwachten? De 2e komst geschiedt op het meest vernietigende moment uit de geschiedenis. Elke gelovige die dan leeft, kan niet anders dan Zijn komst dan biddend en smekend verwachten. En toch spreekt de Bijbel erover dat de Heer Jezus zal komen ‘als een dief in de nacht’. Als de Heer Jezus aan het einde van die grote verdrukking terugkomt en dat zou het moment van de opname zijn, dan komt Hij òf niet als de Koning der koningen, òf niet als een dief in de nacht. Je kunt deze twee beschrijvingen van de komst van de Heer Jezus alleen met elkaar in overeenstemming brengen als ‘de 2e komst’ uit 2 fases bestaat: de 1e fase in het geheim, voor de kerk, voor de grote verdrukking en de 2e fase zichtbaar, wanneer de Messias Jezus komt om de mensheid te redden van de totale vernietiging van de mensheid en de planeet aarde. Dit gegeven bestrijdt de ‘post-trib gedachte’ eveneens. Blijven over de pré-trib en de mid-trib.

Wij komen niet in ‘de (ure der!) verzoeking’!
Zelf heb ik altijd geloofd dat de Gemeente wordt opgehaald vóór de laatste jaarweek een aanvang neemt; de pré trib gedachte dus. Waarom? Omdat Openbaring die laatste jaarweek verdeelt in twee delen: 1e 3½ jaar de ure van verdrukking (of verzoeking) en 2e 3½ jaar de ure van Gods toorn. En aangezien de Heer Jezus Zijn Gemeente, die Hem trouw blijft tot deze eindtijd en die Zijn komst verwacht een prachtige belofte geeft dat zij bewaard zullen worden voor de ‘ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal’. Die ‘ure der verzoeking’ is waarvoor de Heer Jezus ons leerde bidden:

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt
Matt 26:41, Marcus 14:38, Lucas 22:40 en Lucas 22:46

dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen
2 Petrus 2:9

Leidt mij niet in verzoeking!
Psalm 141:1, Matt 6:13 en Lucas 11:4

Dit woord ‘verzoeking’ is hetzelfde woord als in de belofte die de Heer Jezus deed aan Zijn Gemeente:
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
Openbaring 3:10

Probleem
Als de Gemeente wordt bewaard voor ‘de ure der verzoeking’ en als dat het eerste deel van de laatste jaarweek is, dan maakt de Gemeente dus die hele laatste jaarweek niet mee. (en dus kan de mid-trib gedachte ook niet kloppen) Daarmee stond het voor mij persoonlijk vast dat de pré-trib leer de enige juiste moest zijn. Maar..

Hoe ver zijn we nu?
De laatste jaren zien we hoe de wereld toeholt naar de nieuwe wereldorde, we hebben de veelbesproken bloedmanen in 2014 en 2015, de paus spreekt over de nieuwe wereldregering en in de moslimlanden zien we hoe Christenen over de kling worden gejaagd. Daarnaast kregen we de studie van René de Jonge over Openbaring 12; het teken in de lucht, wat in 23 september 2017 aan de lucht verschijnt. In Openbaring 12 is in het midden van de laatste jaarweek, ergo: het begin moest zijn in april 2014. Ik begon me steeds meer af te vragen of we niet tòch in die eerste jaarweek waren beland…

Geen pré, geen mid en zeker geen post!?
Opeens drong tot mij door dat de Bijbel ons helemaal niet vertelt dat alle 1260 dagen van de eerste jaarweek bestaan uit ‘de ure der verzoeking’. Enkel, dat die eerste 1260 dagen de betreffende ‘ure’ zullen bevatten. Maar wie zegt dat die ‘ure’ zal beginnen precies op de eerste dag van de jaarweek? Waarom niet op de zevende dag? Of na een jaar? Of na anderhalf jaar?? Dat zou betekenen dat de Opname van de Gemeente plaatsvindt op het moment dat de eigenlijke verzoeking echt gaat beginnen.

Verdrukking nu en tijdens ‘de ure der verzoeking’
Als we de afgrijselijke beelden zien van onthoofdingen en kruisigingen van met name Christenen (alhoewel ook andersdenkende moslims worden vermoord) dan kun je je afvragen of het wel klopt dat wij als kinderen van God geen verdrukking zullen kennen. Daarop is 1 duidelijk antwoord: nee, dat klopt niet! De Heer Jezus Zelf heeft het Zijn discipelen gezegd dat de slaaf niet boven zijn meester staat. De Meester doorstond verdachtmakingen en leugens, martelingen en Hij stierf aan het kruis. Wij zijn niet beter dan de Heer en ook de Gemeente zal dus verdrukking kennen.

‘Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.? Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.? Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen’ Johannes 15 vers 18-20a

‘Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.’ Romeinen 8 vers 36

Claimen dat kinderen van God geen lijden, ontberingen, kwellingen, tragedies, armoede of vervolging zullen kennen nu, in deze periode, dus vóór de grote verdrukking verdraait echter de uitleg van de Schrift. Zo’n claim doet geweld aan de Bijbel en aan de historie.

Verschil
Er is echter een heel groot verschil: de haat, het lijden zoals hierboven in de teksten beschreven, wordt de Gemeente aangedaan door mensen die daartoe door de boze zijn aangezet. Zodra ‘de ure der verzoeking’ start is het God, Die de zegels daartoe opent. Deze ‘ure der verzoeking’ heeft namelijk een duidelijk doel: bekering. God laat deze oordelen los omdat ‘nood leert bidden’. Juist dan zullen mensen Hem gaan zoeken. En dat zal ook gebeuren, want we weten dat er na de opname van de Gemeente een schare ‘die niemand tellen kan’ tot bekering komen zal. Ik geloof dat we al heel dicht bij dat moment zijn gekomen dat ‘de ure der verzoeking’ echt zal gaan beginnen en wij de hemel open zullen zien. Wat een uitzicht Bruidsgemeente!!
Reacties zijn gesloten.