Leven wij in de tijd van het vijfde zegel?

Laatst zag ik op Youtube een filmpje waarin Dicover ministries een uitleg gaf over de vier paarden van de Apocalyps. De spreker op het filmpje had een zeer afwijkende, maar eveneens zeer interessante verklaring voor deze vier paarden. Ik zeg niet dat zijn verklaring de ‘enige juiste’ is, maar wat hij vertelt is frappant genoeg om door te geven. De vier paarden staan voor: wegnemen van de vrede, oorlog, honger en dood. We lezen het stukje even:

En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag:Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
En toen Hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen:Kom! En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen Hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen:Kom! En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen:Een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen Hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen:Kom! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.
Openb. 6:1-8

De vier paarden

De vragen zijn: waarom vier paarden en vanwaar de kleuren? Zou er in die kleuren informatie zitten? Betekenen die kleuren iets? Dat moet wel omdat die paarden niet voor niets zulke aparte kleuren meekrijgen. Als we kijken naar de kleuren van de vlaggen die we over de wereld vinden doen we een aparte ontdekking. De vier genoemde kleuren zijn de kleuren van de vlag van Israëls buurman Jordanië.

 Jordanië

Als we nu in het land Israël zelf kijken naar de ‘staat Palestina’ die men daar wil oprichten, dan blijkt ook de Palestijnse vlag dezelfde vier kleuren te bezitten. De vlaggen van Jordanië en Palestina zijn praktisch gelijk. En dat is logisch, want Jordanië is van oorsprong het land wat aan de Arabische inwoners van het toenmalige mandaatgebied Palestina is gegeven. Daar horen ‘de Palestijnen’ te wonen! Het hun toegewezen gebied werd Trans-Jordanië genoemd. Waarom klagen de landen over het Palestijnse vluchtelingenprobleem, terwijl Jordanië (wat verplicht is hen op te nemen) de grenzen sluit en het probleem bewust in stand wordt gehouden?

 Palestinavlag

We gaan verder met de vlaggen. Welke kleuren heeft de nationale vlag van Sudan? Dit land is één van de spelers in de oorlog, genoemd in Ezechiël 38 en 39.

 Sudan

Dan de vlag van Koeweit. Wat lijken al die vlaggen op elkaar zeg!

 Koeweit

De Verenigde Arabische emiraten dan?

 Ver Arab Emiraten

Of laten we eens naar Libië kijken.. Mmmmm….

 Libië

Afghanistan dan?

 Afghanistan

Syrië?

 Syrië

Irak?

 Irak

Sprekende kleuren

Zou de Here God iets zeggen door deze kleuren? Moeten we naar ingewikkelde verklaringen zoeken of staat de verklaring hier duidelijk afgetekend vóór ons? Misschien komt dat omdat wij geneigd zijn de tegenstander van God te zoeken in die landen die wijzelf als tegenstander zien. In de dagen van de Sovjet-Unie was het het boze Rusland. Rusland zou wel eens het witte paard kunnen zijn…. En toen Rusland niet langer een gevaar leek, werd de aandacht gevestigd op China, de slapende reus die ontwaakte en economisch en militaire een steeds grotere rol speelde. Zou China…..? Maar de Here God gaf ons de kleuren wit, rood, zwart en groen. Misschien moeten we die kleuren eens nadere aandacht geven? Wat probeert IS (de islamitische staat) te doen? Ze proberen Syrië en Irak samen te voegen. Waarom lijken hun vlaggen zoveel op elkaar? Omdat ze ooit één rijk waren. De gedachte om deze landen samen te voegen is dus vanuit historische oogpunt nog niet eens zo gek. Vergelijk het eens met vlaggen van andere naties zoals Engeland, Australië en Nieuw Zeeland. Ook die vlaggen lijken erg op elkaar en ook zij hebben een logische historische band.

De eindtijd begonnen? In de hele wereld?

Alle landen die in de laatste grote wereldoorlog een grote rol spelen, blijken dezelfde vier kleuren te dragen: wit, rood, zwart en groen. Laat de Here God ons hier zien waarvandaan het wegnemen van de vrede, het starten van de oorlog, het veroorzaken van honger en dood zal komen? Waar zal al die ellende over de mensheid worden uitgetrooid? In het aangegeven gebied. Daar ontstaat het geweld. Maar het wil niet zeggen dat de hele wereld erin wordt meegesleept. (althans: niet rechtstreeks) Gods Woord zegt namelijk dat zij (die de vier kleuren dragen) macht krijgen over het vierde deel van de aarde. Dat is het Islamitische deel. Het zegt niet dat zij macht krijgen over de gehele aarde en dan een vierde deel van de hele aarde zullen uitroeien, maar het zegt dat zij de macht krijgen alleen over een vierde deel van de aarde. Ik zeg dit niet voor het gevoel van ‘oh, gelukkig, een ver van mijn bedshow’, maar om aan te geven dat de vier paarden zullen optreden in een beperkt gebied. (latere oordelen zoals in Openb. 16 zullen wel degelijk de hele wereld treffen) Ik zeg dit specifiek omdat de mensen denken dat de eindtijd nog niet begonnen kanzijn omdat zij zulke oordelen verwachten over de gehele wereld en niet in de gaten hebben dat die oordelen reeds plaatsvinden buiten ons zicht!

De kerk slaapt

Zij (IS) zullen doden met het zwaard. Helaas is dit iets wat we tegenwoordig veelvuldig op de televisie zien. Onthoofdingen door het zwaard. De oordelen van de eindtijd zijn begonnen. Zonder dat het merendeel van de mensheid dat in de gaten heeft. Hoeveel mensen in jouw kerk geloven dat wij nu reeds in de laatste jaarweek leven? Dat wij nu reeds de oordelen van de zegels zien gebeuren? Het gebeurt als het ware ongemerkt. We hadden gedacht dat -zodra die oordelen gaan beginnen- elk Christen overeind zou veren. Maar het tegendeel is waar. De meeste Christenen in de rijke landen zijn diep, diep in slaap. Zij zien nog lang niet die verschikkelijke oordelen uit Openbaring! De eindtijd is echter geen spectaculaire Hollywoodfilm. We zijn zo gewend geraakt aan aardbevingen hier en daar, natuurrampen hier en daar, dat het ons niet eens opvalt dat de zegel-oordelen reeds zijn begonnen. Net zoals de mensen uit de tijd dat de Heer Jezus werd geboren, Hem afwezen. Deze mensen verwachtten namelijk geen timmermanszoon, die liefde en vrede predikte. Zij verwachtten een krachtige Messias die over hen zou heersen! Zo zie je de gelovigen uit de Christenwereld dezelfde fout maken als de gelovigen uit de Joodse wereld. Laten we waakzaam zijn en opmerkzaam, zodat wij merken dat het Woord van God voor onze ogen wordt vervuld.

En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden:Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Openb. 6:911

Het vijfde zegel nu

De martelaren die wij zien sterven en waarover we horen dat ze met hele dorpen tegelijk worden vermoord, zijn het resultaat van het vijfde zegel! Hoe het verder met deze martelaren gaat vertelt Openbaring 20 vanaf vers 4 ons:

“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

Onthoofd

“…hen, die onthoofd waren…” Hoe duidelijk vertelt ons de Bijbel op welke manier deze martelaren zullen sterven. Zo’n sterven is karakteristiek voor de eindtijd. En de hele wereld zal het zien, maar slechts weinigen zullen het herkennen als het oordeel uit de Bijbel. De seculiere media vermeldt het uitroeien van duizenden Christenen niet eens. Alleen reporters uit Europa of Amerika die onthoofd worden die worden getoond op tv en over hen wordt gesproken. James Foley, Steven Sotlof en David Haines. De duizenden naamloze Christenen die nu reeds zijn gedood worden verzwegen. De wereld slaapt en wil niet gewekt worden.

Zo dichtbij

Als de eerste zegels mogelijk al verbroken zijn, dan zijn we dus mogelijk al in de laatste jaarweek aanbeland. Laten we dus, lettend op de tekenen der tijden, waakzaam zijn en blijven. Elkaar bemoedigend en niet elkaar bestrijdend. We tasten rond in duisternis en omdat we zaken voor onze ogen zien gebeuren kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Als we open staan voor onze eigen onwetendheid en onbegrip en open staan om Gods Woord en het nieuws van vandaag de dag eerlijk met elkaar te vergelijken, zal Zijn komst voor ons niet als een verrassing komen!

Maranatha!

 

 

 

Reacties zijn gesloten.