Onze eigen keuze… toch?

Onze keus

Omdat de Here God de mens niet als een robot, maar als een zelfstandig mens met een vrije wil heeft geschapen, bepaalt die mens zelf hoe te reageren in bepaalde situaties. De mens, die zich afkeerde van God, kon dat doen door zijn eigen vrije wil. Het is diezelfde mens die tegenwoordig zo vaak verzucht: waarom doet God er niets aan? Maar het was de mens, die door de zonde ervoor zorgde dat de tot dan toe volmaakte schepping bedorven werd, en het is de mens die ervoor zorgt dat de schepping steeds meer en meer wordt verknoeid. Hoewel de mens geschapen werd met een vrije wil, koos hij voor slavernij. We zijn slaven van de zonde. Onze zondige natuur leidt ons maar al te vaak tot verkeerde dingen. Zonde is: alles wat ingaat tegen God’s geboden en zonde is: alles, wat tussen God en de mens in staat. Als de mens zou luisteren naar God en Hem zou gehoorzamen, zou de aarde een paradijs zijn. Echter: de wereld die God afwijst, wordt ook aan haar zonden overgelaten.

Adam en Eva; de eerste mensen


De zonde zorgt voor verval en ellende

Onze menselijke natuur, besmet met zonde, dringt ons tot handelingen die er uiteindelijk voor gezorgd hebben dat onze planeet vandaag de dag in zo’n chaos verkeert. Wij, als mensen, zijn het zelf, die door egoïsme en hebzucht zorgen voor leed. De wereld is bijvoorbeeld prima in staat om voldoende voedsel op te brengen voor de mensheid, maar toch is er honger. En aan onze kant van de wereld sproeien de boeren de melk in gierwagens over het land, omdat ze amper betaald krijgen voor de melk. De vissers gaan failliet omdat ze geen eerlijke prijzen voor de vis krijgen. Goed voedsel wordt doorgedraaid, om de prijzen ‘in de hand te houden’. De handel van voedsel en andere goederen drijft op hebzucht en egoïsme. Wij willen nieuw, nieuw, nieuw… Een nieuwe tv, het laatste model auto, de nieuwste mode etc. We weten best dat de productie ervan over de ruggen van anderen gaat, maar daar denken we liever niet teveel over na. We hebben er een zooitje van gemaakt!

Het gevolg van de zonde (1) de dood

Door het offer van de Heer Jezus Christus is de relatie met God hersteld (als we Zijn offer aannemen) en is de dood overwonnen; we mogen dan in de nabijheid en tegenwoordigheid van God leven in eeuwigheid. Een geweldig vooruitzicht!

Het gevolg van de zonde (2) slavernij aan de zonde

Het is echter niet zó, dat –als wij ons hart aan de Heer Jezus hebben gegeven en Zijn offer aanvaard hebben- dat dan alles koek en ei is. Eigenlijk begint dan juist een groot conflict. We zijn van nature zondaars. En door onze bekering is de slavernij van de zonde niet automatisch teniet gedaan. We hebben nog steeds dezelfde vrije wil en dat in een menselijk bestaan wat zonde als automatische reactie heeft. Alles in ons neigt naar zonde. We zijn als het ware gevangen met ketenen van zonde.

Afstand houden schroeit ons geweten dicht

Als we een periode hebben dat de Bijbel dicht blijft en dat het geestelijk contact (bidden) op een laag pitje komt, ach… dan lijken die zonden allemaal niet meer zo erg. Misschien vragen we ons zelfs af waarom we ons er ooit zo druk om maakten. Ook Christenen zeggen soms: ‘je moet niet zo moeilijk doen’en ‘dat moet toch kunnen?’

Met je zonden in het Licht komen

Als we in het licht van God komen, zien we onze vuilheid en onze zonden. Dat is niet fijn. Het drijft ons ertoe die zonden te belijden en de Heilige Geest te vragen ons te helpen om het beter te doen. Als we kinderen van God zijn, is de worsteling tegen onze menselijke en dus zondige natuur, als het goed is, een plaag voor ons. De apostel Paulus beschrijft deze strijd goed in de brief aan de Romeinen 7:15-23 En hij eindigt zijn verzuchting met: ‘ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Heer!’

Jezus is het Licht

Blijf in Hem!

Alleen door de Heer Jezus Christus kan de macht van de zonde gebroken worden. De voorganger zei het afgelopen zondag zó: de Here Jezus IS het Licht. In Hem kan geen zonde voorkomen; Hij is zonder zonden, puur en rein. Als wij, als vergeven zondaars, in Zijn Licht komen, vallen de ketenen van de zonde van ons af; ze kunnen niet bestaan in Zijn tegenwoordigheid. De Heer Jezus heeft beide: zonde en dood, overwonnen aan het kruis!

De macht die de zonde over ons heeft, verdwijnt als we in de tegenwoordigheid zijn van de Heer Jezus. De oplossing lijkt dus simpel: blijf dicht bij de Heer Jezus; bidt regelmatig en lees je Bijbel. En als je merkt dat de zonde (elk mens heeft zo ‘zijn eigen zonden’) weer de baas over je wordt, keer dan terug naar de Bron! (Als de zonde weer de baas wordt is dat een duidelijk teken dat je afgedwaald was!)

Onze vrije wil?

In Filippenzen 2:13 staat ondermeer dit: ‘God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.’ Als dit daadwerkelijk zou betekenen dat God ons ‘willen’ en ‘werken’ bepaalt dan kan je aardig in de knoop raken, want dan zou niet de zondeval van de mens ervoor gezorgd hebben dat de schepping en de mensheid nu in zo’n erbarmelijke toestand verkeren, maar… God Zelf…?Waken en strijden

Alleen al het deel (in dezelfde tekst) dat de gelovigen hun ‘behoudenis bewerken met vreze en beven’ geeft echter aan, dat dit niet kan kloppen. God verwacht geen afwachtende en gelaten houding; wij, als kinderen van God moeten zelf actief bezig zijn in ons (geestelijk) leven, strijdend tegen de ketenen van de zonde en we hebben zojuist gelezen hoe we dat doen mogen: door naar de Heer Jezus te gaan.

is de mens een marionet??

Hij geeft ons Zijn Woord wat ons oproept om krachtig te zijn in de Here en de wapenrusting des geloofs aan te doen. (Efeziërs 6) Want we hebben niet alleen te strijden tegen de banden van de zonde, maar we strijden ook tegen de geestelijke machten, die ons aanvallen om ons onze blijdschap te roven: de dienaren van de boze.

Ja, wel degelijk onze vrije wil!

Want hoe zit het nu met dat ‘God zowel het willen als het werken in ons bewerkt’? Daartoe moeten we eerst begrijpen over wie deze tekst gaat. Het gaat hier over gelovigen die in de wil van de Heer willen staan en niet over ongelovigen. God respecteert nog steeds de eigen vrije wil. Alleen díe mens, die aangeeft bij Hem te willen horen en Zijn wil te willen doen, die mens helpt God door zowel het willen als het werken in hem/haar te bewerken. Dit is, naast de wapenrusting des geloofs, extra hulp van God Zelf!

Hoe weet ik dat zo zeker?

God, Die ons hart kent, en ons verlangen kent dat wij rein en zuiver zouden worden, helpt ons door Zijn Heilige Geest. God kent de mens; Hij doorziet elk mensenhart en Hij ziet wat in het verborgene is. Zo schreef ik laatst het verhaal van de Centurion Cornelius, (zie Handelingen 10) ‘een godvruchtig man, een vereerder van God, die vele aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad’. Het gebeurde in alle stilte en onopgemerkt; deze Romein was ‘gewoon een goed mens’. Maar God zag zijn hart en de liefde die deze man voor Hem had en God maakte deze Romein tot de eerste gelovige onder de heidenen!

Gekend worden, uitverkoren zijn

2 Kronieken 16 vers 9: ‘Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’ Wow!! Lezen we 1 Korinthiërs 8 vers 3: ‘heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend. Als iemand dus ooit tegen je zegt dat je door God uitverkoren moet zijn om behouden te kunnen worden, een ‘gekende’ dan weet je nu hoe je ‘een gekende’ van God kunt worden!

Beloften van God

En God heeft rijke beloften voor deze mensen die naar Hem verlangen: ‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook:

  1. tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons
  2. en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen;
  3. en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd;
  4. en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.’

(Romeinen 8 vers 29-30)

Daar wij dan, broeders, (en zusters) volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

(Hebreeën 10 vers 19-25)

Reacties zijn gesloten.