Luister jij naar de leraar?


Teveel nadruk op de Wederkomst?

Soms zijn er Christenen die zich afvragen waarom er zoveel nadruk moet worden gelegd op de tweede komst van Christus. Het Bijbelgedeelte hierboven is mijn antwoord. Wij moeten luisteren naar onze leraar. En ik hoop dat dit stukje Christenen, die ‘lauw’ zijn in hun verwachting van de komst van de Heer Jezus ertoe zal brengen getrouw te zijn in het uitzien naar de komst van de Heer Jezus, het getuigen hierover en te bidden hiervoor terwijl wij nog hier zijn.

De leraar

Laten we eens zien Wie deze leraar is. Zijn naam is in dit Bijbelgedeelte ‘genade’. Verschillende Bijbelteksten vertellen ons dat Hij van God Zelf komt en aan ons als kinderen van God gegeven is.

Handelingen 20:32, 1 Korintiers 15:10

Johannes 1 vers 17 vertelt het zeer duidelijk: ‘want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen’.

Genade

Het woord ‘genade’ is vertaald van het Griekse woord ‘Charis’. Dit woord betekent: ‘van goede wil’, ‘vriendelijkheid’, ‘gunst’, ‘goedkeuring’, ‘vriendelijkheid van een meester naar zijn ondergeschikte, vooral van God naar de gevallen mens’, ‘vriendelijkheid die niet is verdiend’. Dit is precies wat de Heer Jezus deed voor de gevallen mensheid: Hij verliet de hemelse glorie om naar deze zondige wereld te gaan om de gevallen mens de „genade van God“ te verlenen die zij (wij) niet verdienen noch waar wij ooit recht op zouden hebben. De Heer Jezus Christus deed dit voor ons omdat ‘Hij de wereld zo liefhad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat wie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. (Johannes 3 vers 16)

Genade voor een ieder

De genade van God, in de persoon van de Heer Jezus, is inderdaad voor alle mensen. Noem de naam Jezus en miljoenen mensen over de hele wereld weten precies over Wie je het hebt. Misschien houden ze van Hem, misschien haten ze Hem maar ze WETEN in elk geval over Wie je het hebt. Ze weten dat de Heer Jezus claimt de Zoon van God te zijn en heil brengend voor alle mensen. ‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’ Het is derhalve de persoon van de Heer Jezus Zelf, de genade Gods in persoon die onze Leraar is! (Hebreeen 1:1-2)

De studenten

Hoewel ‘de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen’ worden niet alle mensen onderricht. Het Woord van God leert ons ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.’ 1 Korintiers 2:14

Niet ieder mens is een student

Derhalve geldt voor hen, die de redding door Christus verwerpen, niet dat zij door de Genade worden geleerd. Alleen zij, wedergeboren kinderen van God, die de Geest bezitten kunnen de geestelijke waarheden verstaan. Niemand die Christus verwerpt kan de dingen van God begrijpen. (Johannes 14:17 Johannes 16:13 en 1 Korintiers 2:10-14)

Bereidwilligheid om te leren

Iedereen die dit leest en een Christen is is derhalve een student. Jij bent een student waaraan de Genade Gods les geeft. De vraag is natuurlijk: zit je wel op te letten? In het gegeven Bijbelgedeelte in Titus worden zeven onderwerpen benoemd. Het doet niet ter zake of je dit interessante onderwerpen vindt of niet. Niet de student, maar de leraar bepaalt welk onderwerp wordt behandeld. En de Genade Gods leert ons deze dingen ook al willen sommigen het niet horen of weigeren ze soms zelfs om te luisteren. Soms lijken ook kinderen van God op de Farizeërs en Sadduceën; die ook hun oren toestopten… (Handelingen 7:54 en Handelingen 7:57) Soms zijn ook Christenen koppig en ongelovig, maar tot hun eigen nadeel en hartzeer. (Galaten 6:7) Zulke rebellie weerhoudt de Genade God echter er niet van om telkens opnieuw deze onderwerpen te behandelen voor hen die ziende ogen en horende oren hebben. Matteus 13:15-17

De eerste twee onderwerpen

Dit zijn onderwerpen die de Genade Gods ons elke dag (dus: dagelijks) wil leren. De eerste twee onderwerpen zijn strikte opdrachten om te verzaken:

1. goddeloosheid
2. wereldse begeerten

De Genade Gods leert ons elke dag van ons leven dat we als kinderen van God moeten afzien van een goddeloze levensstijl en wereldse lusten. Deze twee zaken gaan gewoonlijk hand in hand. Geef toe aan één van deze zonden en de ander zal zich er snel bij voegen. Het probleem is dat we snel geneigd zij om te denken dat een zonde zo erg niet is. Vaak is dat ook zo, in het begin. Want het is een hellende glijbaan; zit je er op, dan glij je snel verder. Als de begrippen ‘goddeloosheid’ en ‘wereldse gezindheid’ je al doen fronsen, dan bevind je je mogelijk al op die glijbaan. Wees voorzichtig, de zonde is leugenachtig. Van ons, als Christenen, wordt gevraagd om onszelf te verloochenen. (lucas 9:23) Ook al zegt je eigen denkbeeld dat iets wel kan; verloochen dan jezelf en luister naar de Geest Gods. Dat geeft je een vernieuwing in je denken. Romeinen 12:1-2)

Onderwerp drie, vier en vijf.

Het derde, vierde en vijfde onderwerp is eveneens aan elkaar gelinkt. Wij moeten leven:

3. bezadigd
4. rechtvaardig
5. godvruchtig

Door het hele Nieuwe Testament onderwijst de Genade Gods de ware gelovigen om ‘bezadigd’ te leven. Zeventien maal wordt het woord gebruikt in de NT en het wordt dan soms uitgelegd als ‘gematigdheid’ (tengenovergestelde van dronkenschap) Dit is echter niet de betekenis van dit woord. Het betekent eerder: ‘waakzaam zijn’ en ‘oplettend’. Soms associëren mensen dit woord met somberheid. Met andere woorden: Christenen kunnen niet vrolijk zijn, geen grappen maken, lachen of iets plezierigs meemaken. Dit is natuurlijk niet wat hier bedoeld wordt. De Here God ziet ons graag gelukkig en humor is een Goddelijke gift. (Johannes 15:11)

Humor moet ook weer niet verward worden met je als een malloot gedragen. Ons getuigenis in Christus wordt niet erg geloofwaardig als we ons onnozel en luidruchtig gedragen. Omdat wij als kinderen van God de zegeningen van het leven met God mogen ervaren mogen wij niet vergeten dat ons doel in het leven is, om anderen te vertellen van de blijdschap die in ons is en hen over de Heer Jezus Christus te vertellen. Alleen als we bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in Gods vreugde staan, kunnen we dit doel bereiken. Als we luisteren naar de Leraar en ons best doen te leven zoals de Geest dit van ons wil, dan zal ons leven een zegen worden voor anderen en eer brengen aan Christus!

Onderwerp zes en zeven
Ook deze twee onderwerpen zijn aan elkaar gelinkt:

6. verwachtende de zalige hoop
7. en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus

Als eerste wordt genoemd ’de zalige hoop’, die er zou moeten zijn in de harten en gedachten van alle ware gelovigen, om hen te bemoedigen, hen inspiratie te geven en hen de reden te geven om getrouw de Heer te volgen tot aan zijn verschijning der heerlijkheid in de hemelen. Dit is wat de Genade u en mij dagelijks leert. Herinner je wat de Heer Jezus expliciet zei tegenZijn discipelen in Marcus 13 vers 35-37: ‘Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

Een schok

Dit is wel een schok. Want als we deze Bijbelverzen bestuderen realiseren we ons misschien dat de halve klas oftewel in slaap is gevallen, of het oneens is met de leraar. Vele Christenen luisteren niet naar de Leraar. Veel voorgangers preken niet langer (of nauwelijks) over de tweede komst van de Heer Jezus Christus om Zijn gemeente op te nemen. Het gevaar daarvan is dat kerken gaan lijken op de gemeente Laodicea. Lauw, een ‘horizontaal evangelie’ (aards gericht, bijna humanistisch) en niet langer met een geestelijk onder-scheidingsvermogen om hun geestelijke conditie te kunnen onderkennen. Velen hebben de rug toegekeerd naar de Bijbelse profetiën en hebben daarom geen ‘zalige hoop’. Zoals de Here God verzuchtte in Hosea 4 vers 6: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’

Waarom?

Wat is er toch gebeurd met de oorspronkelijke onderwijzing van het zuivere, onvervalste Woord van God? Waarom worden mensen niet meer gewaarschuwd voor de toorn van God, die komen gaat, en waar aan wij mogen ontkomen als we schuilen bij God, door de Heer Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker? Waarom onderscheiden zovelen de tijd niet meer aan de tekenen der tijden en maken zich op om hun Heer te ontmoeten? Waarom luisteren Christenen zo massaal niet meer naar hun leraar?

De belofte

Luisteren naar de Leraar die wij van God ontvangen hebben resulteert in zegeningen, blijdschap en een levende verwachting. Luister naar wat de Heer Jezus zegt tegen Zijn gemeente, die wel luistert en gelooft en ‘de zalige hoop’ heeft vastgehouden: Openbaring 3 vers 10-11 ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.’

De Genade Gods leert ons als werkelijke gelovige om elke dag van ons leven uit te zien naar die ‘zalige hoop’ en de de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Luisteren we?

Waakt en bidt, dat gij niet in (de!) verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Marcus 14:38

Reacties zijn gesloten.