loop jij op de smalle weg?


Slechts weinigen!!

“Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden“. Matteus 7 vers 13-14


De mensen op de brede weg

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?’ En dan zal ik hun rechtuit zeggen: Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”Matteus 7 vers 21-23

De smalle weg

De weg die ten leven leidt, is een smalle weg. Je zou denken dat elke Christen constant controleert of hij nog wel op die weg wandelt. Maar is dat zo? De werkelijkheid is, dat veel Christenen zich in slaap hebben laten sussen met een gemakkelijk Evangelie. In Jeremia 8 lezen we dat dit vroeger ook al zo was. We lezen hier over het volk van Juda, wat zich had afgewend van God maar toch hadden zij zelf helemaal niet het idee dat er iets verkeerd ging. In vers 11 en 12 lezen we: “Ze (de valse profeten) verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: ‘Alles gaat naar wens.’ Nee, niets gaat naar wens! Schamen zij zich voor hun wandaden? Integendeel, ze weten niet wat schaamte is. Daarom komen ze ten val, de een na de ander, op het moment dat ik ze straf komen ze ten val – zegt de HEER”. De mensen dachten dat het allemaal in orde was, maar dat was niet zo.

Een prettig Evangelie

Als iemand je vertelt dat je ‘in God moet geloven maar dat je daarna je zonden niet hoeft te belijden omdat dat God ze zondermeer vergeven heeft en dat God de wereld liefheeft, dus zeker de wereld niet zal veroordelen’, dan hoor je op dat moment een valse leraar. Hetzelfde gebeurde in de tijd van Jeremia. Het Evangelie wat in vele kerken te horen is, behaagt de ziel en het klinkt goed maar het is zonder waarde. Er is immers niets veranderd. Er was geen ommekeer, geen berouw en geen genade. Dan kunnen mensen zeggen “maak je niet druk; je gelooft; het is ok” maar dan is het niet ok. Jeremia 8 vers 5 en 6 “Waarom blijft dit volk dan dwalen, waarom blijft Jeruzalem ontrouw, houdt het vast aan bedrog, weigert het terug te keren? Ik heb goed naar hen geluisterd; wat ze zeggen is gelogen. Niemand heeft berouw over het kwaad, niemand zegt: ‘Hoe kon ik dit ooit doen?

Christenen zonder berouw

Wat het volk Israel overkwam, overkomt thans ook vele Christenen. Trouwe, kerkgaande Christenen. Overtuigd van hun behoudenis en verder zondigend zoals ze altijd al deden, zonder berouw en zonder de wens terug te keren tot God. Zij weten dat ze lauw zijn in het geloof, maar nemen er genoegen mee. Ze doen er niets aan. De Here God luistert naar hen, maar ziet geen enkel berouw. Wat een trieste situatie!

Geen idee van de zonde

Waarom bekeren zij zich niet? Omdat ze geen idee hebben dat ze zondig zijn. Als je ze het zou zeggen zouden ze verontwaardigd reageren: “Ik? Wat heb IK dan verkeerd gedaan? Ik ben immers gerechtvaardigd voor God in Christus? Waar van zou ik me dan moeten bekeren? Waar heb je het over? Ik ben een goed mens! Kijk naar mijn huis, mijn auto: God heeft me gezegend! God heeft mij niet overtuigd van welke zonde dan ook? Vertel jij mij dan niet over het oordeel van God! Zou God de mens gaan oordelen met rampen zoals tsunamies, aardbevingen? Waar hèb je het over? Geboorteweeën? Oordelen? Ik wil er niet over horen man! Schei er over uit! ik wil niet langer naar je luisteren met je praatjes over berouw en bekering! ik word niet goed van figuren als jij, die me vertellen over zonde en berouw!”

Laodicea

Als iemand zó reageert dan is het voor zo iemand onmogelijk om het Evangelie van de Heer Jezus echt te begrijpen, laat staan aanvaarden. Als een mens te trots is om te horen dat hij wordt geoordeeld en niets wil horen over bekering dan wordt zo iemand niet bereikt met het Evangelie. In het boek Spreuken lezen we: “er is niets nieuws onder de zon”. Wat eerder gebeurde, zal opnieuw gebeuren. En zoals het volk Israël geen idee had hoe ver zij waren afgedwaald, zo hebben vele Christenen geen idee van hoe ver zij bij God vandaan leven. De geschiedenis herhaalt zich ook nu. De Laodicea gelovigen hebben helemaal niet het idee dat ze iets nodig hebben; ze hebben immers alles? Maar in werkelijkheid zijn ze arm en naakt. Want niemand bekeert zich van zijn zonde.

Wat willen wij in de diensten horen?

Vertel me, hoe ik gezegend kan worden! Laat zien hoe mijn inspanningen beloond worden door de Here. Vertel me dit soort dingen en kom niet aan met oordeel en zonde! Kijk maar: “want God heeft de wereld zo lief..”(Johannes 3:16) Zie je wel? God oordeelt de wereld niet; ben je gek? God heeft de wereld lief; God heeft mij lief; Hij wil ons zegenen!! Wij zijn gered door genade!! Niet door werken! Vertel me dus niet over een oordeel. Je hoeft echt geen religieus leven te gaan leiden. Niet stille tijd houden, de Bijbel bestuderen, bidden, vasten. Want als je die dingen doet verwacht je het van werken. En God is liefde. Hij zal je niet veroordelen; we houden immers van Hem? We zingen elke zondagmorgen en we heffen de handen naar omhoog! Dat is genoeg. God begrijpt je wel en Hij vergeeft je wel. Iedereen is een zondaar; probeer maar niet om niet te zondigen want dat lukt je toch niet. En het maakt niet uit, want God heeft je je zonden immers toch al vergeven. Het gaat er helemaal niet om wat je doet of hoe je leeft. Jezus nam onze plaats in, zodat wij zonder zonden zijn. We hoeven ons echt helemaal niet druk te maken!


[warning]

Maar in Jeremia 8 vers 8 zegt de Here God: “Hoe durven jullie te zeggen: “Wij zijn wijzen, wij hebben de wet van de HEER”? De pen van de schrijvers heeft hem vervalst. De wijzen zullen te schande staan, ten einde raad, ze lopen in een val. Ze hebben de woorden van de HEER verworpen, wat voor wijsheid rest hun nog?”

[/warning]

Het oordeel van God begint bij het Huis van God!

Hoeveel Christenen leven vandaag een heilig en rein leven? Wij behoren onze weg te gaan op het smalle pad. We behoren God te volgen in ons leven, en elke dag voor Hem te staan om Hem te vragen ons te leiden door Zijn Heilige Geest. Om te leven als een kind van God, rein en zuiver. Dat lukt ons niet uit eigen kracht en daarom helpt ons de Heilige Geest. Hij waarschuwt ons, als we de brede weg op dwalen.

Als we zondigen. En God is getrouw; Hij wil ons vergeven wat we misdaan hebben, omdat voor onze zonden is betaald door de Heer Jezus Christus. Maar dat maakt niet, dat wij zonder gewetensbezwaar mogen doorgaan met zondigen!! Met leven zoals wij willen! We behoren elke dag onze zonden te belijden om gereinigd te worden. En vervolgens vastbesloten verder te gaan, strijdend tegen onze zondige natuur.
[warning]

Romeinen 8 :3-5 “Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.”

[/warning]

Onvoorbereid

Sommige dominees preken ‘vrede’ en velen leven ook in die veronderstelling. Maar de Bijbel zegt ons dat de mensen zullen denken ‘vrede en geen gevaar’ en dat dan onverhoeds verderf hen overvalt. (1 Tess. 5 vers 3) Een plotseling verderf; als de samenleving in elkaar stort, als er enorme aardbevingen komen en tsunamies over het land spoelen, als de beurzen klappen, als er kernwapens exploderen: de wereldvrede wordt weggenomen. Dit gaat gebeuren. De Bijbel vertelt het ons. Plotseling zullen de mensen de oordelen van God gaan meemaken. Het resultaat van de ‘blijde boodschap’ zonder oordeel, berouw en vergeving is dat de mensen niet veranderd zullen worden en dat zij compleet verrast zullen worden en volkomen onvoorbereid zullen zijn. Mensen die zich Christen noemen en toch belast zijn met pornografie en lust, verslavingen, roddelen, non-vergevingsgezindheid en bitterheid en andere hardnekkige zonden. Zonder dat ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Waarom? Hoe komt dat?

Vrees voor God

Omdat de mensen niet de vrees voor God kennen. God is hen voorgesteld als een vriendelijke, vergevingsgezinde God, die hen niets zal doen. Niet als een Rechtvaardige God Die toornig kan zijn en Die zeker zal oordelen. De mens van nu kent geen behoefte om tot God te komen. Ze kijken naar voetbal, plannen hun vakantie, maar God zoeken komt niet eens in hen op. Ze zijn bedrogen door valse leraars. Zij vallen andere mensen niet lastig met hun geloof en al helemaal zullen ze niet spreken over een eindtijd waarin God zal oordelen. Ze kennen het aardige, vriendelijke Evangelie wat hen gerustgesteld heeft. Ze leven hun eigen leven en zien geen enkele noodzaak om de Heer Jezus ook daadwerkelijk als HEER te erkennen en Hem te gehoorzamen.

[warning]

De vrees voor de HEER is het begin van de kennis; wijsheid en discipline worden door de dwazen verworpen. Spreuken 1:7

[/warning]


Als jij dit zo geleerd en gelooft hebt
laat dit topic dan een groot alarm
voor je zijn!
Als dit je hart niet breekt…

Als dit je er niet toe brengt te bidden voor de kerk van Jezus Christus…. De kerk, die niet wil horen van het oordeel van God… Want wij worden elke dag gebombardeerd met zonde en verleiding, met zaken die je lauw maken in je geloof en je af trekken van het evangelie en die je leiden op de brede weg. Tenzij je dicht bij het Woord van God blijft en je hart open stelt voor de Heilige Geest, je op je knieën gaat en oprecht en berouwvol God zoekt. God zegent je! God heeft je lief met Zijn eeuwige liefde! Bekering: dat is een verandering in je denken! Wees bezig met Gods weg te zoeken in jouw leven en geestelijke discipline oefenen; verloochen jezelf en neem het kruis op! Dan ben je geen prooi van satan, die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 1 Johannes 2 vers 15-17 “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”


[warning]

“Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag”
1 Petrus 1 vers 14-15

[/warning]

[warning]

Laten we ons dan zuiveren van alles wat ons naar lichaam en ziel bezoedelt, en ons volledig wijden aan God in eerbied voor hem”.
2 Korintiers 7:1

[/warning]

Echte bekering

hoe kun je je afwenden van de valse vrede en werkelijke vrede met God verkrijgen? Johannes 8 vers 31 “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”.

Als jij in Mijn Woord blijft…

Dit is zo essentieel, maar zo over het hoofd gezien! D? n zal de waarheid je vrijmaken! Het IS geen kwestie van ‘je zonden zijn je vergeven; leef je leven verder in gerustheid’. We moeten in Zijn Woord BLIJVEN. D? n zal jouw leven de Heer Jezus Christus weerspiegelen. Matteus 7 vers 16 “Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?” Vrij zijn; gered zijn houdt in het Woord van Jezus gehoorzamen. In Zijn Woord blijven. Kinderen van God gehoorzamen aan Zijn Woord! Zij zijn dan niet gebonden in zonden, in bitterheid en onvergeeflijkheid. Ze leven een rein leven en belijden hun zonden als ze eens falen. Iedereen kan claimen een discipel van Jezus te zijn, maar een echte discipel volgt Hem naar Zijn Woord! Er komt een tijd waarin mensen voor de Heer Jezus staan en Hem aanroepen: Here! Here! En dan zal de Heer zeggen: “wat noemt gij Mij Here, Here en doet niet wat Ik zeg? (Lucas 6 vers 46)

Geestelijke discipline

God wil geen mensen die eigenlijk niet bij Hem willen horen. God wil mensen, die Hem gehoorzamen uit liefde voor Hem! Die daadwerkelijk bij Hem willen behoren! Die in Hem geloven en hun zonden belijden en Hem gehoorzamen als Heer van hun leven. Geef je leven op voor jezelf en geef je over aan de Heer Jezus Christus! D? n horen we bij Hem! Dit is de ware Gemeente van Jezus Christus! Zoek God nu het nog kan. Toon berouw en vraag om vergeving. Vraag Hem je te leiden op zijn weg! Geef Hem jouw leven; alle bevoegdheden over alles wat je hebt en alles wat je bent.

Oproep

Mijn gebed voor jou is, dat als de Heer Jezus komt, jij er klaar voor zult zijn. Heilig (geheiligd) en rein (gereinigd) en vol verlangen uitziend naar Hem! Geen valse zekerheid, maar vaste grond op de rots Jezus Christus! Vastberaden lopend op de smalle weg, dagelijks oplettend of we er niet van afdwalen. Door zo’n leven is de Heer werkzaam door ons heen!


[warning]

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”
Romeinen 12 vers 2

[/warning]

Geef een reactie