Handboek deel 2 verdwenen Christenen

Elk oog zal Hem zien

Onthoud dat in de Bijbel staat dat de dag zal aanbreken dat Jezus terug zal komen op de wolken, elk oog zal Hem zien! Deze dag breekt aan na zeven jaren zware jaren. Let op, want Jezus zei Zelf tegen zijn discipelen dat er voor Zijn komst, vele valse Christussen

zullen komen, mensen en geesten die zich voordoen als Jezus (Isa of een andere religieuze persoonlijkheid of afgod) en wonderen en tekenen zullen verrichten. Geloof hen niet en volg ze niet. Jezus komt terug op de wolken en Hij is de Eniggeboren Zoon van God! Het is beter te sterven als gelovige behouden martelaar – je mag jezelf een kind van de Allerhoogste God noemen – dan nu op aarde en straks in de eeuwigheid te leven zonder God! Bedenk, God is rechtvaardig en vol liefde, Hij is de bron van Licht en Vrede, zou jij op een plek willen zijn waar géén rechtvaardigheid is, waar geen liefde is, waar geen vrede is en op een plek die bestaat uit volkomen duisternis?


Natuurkundige verschijnselen

In het evangelie van Matteus, hoofdstuk 24, spreekt Jezus tegen zijn discipelen, Hij legt hen uit dat één van de tekenen van de eindtijd van de wereld zal zijn: “zoals het was is de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” We lezen in Genesis dat in de dagen van Noach “de aarde vol van geweld is”. Het gaat hier niet alleen over het geweld dat mensen elkaar aandoen, zoals oorlogen, burgeroorlogen, verkrachting, moord, abortus, en alle andere onmenselijke gedragingen van geweld, maar ook over ander geweld: de aarde zelf is vervuld van boosheid. We zien een toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tornado’s en orkanen, overstromingen en droogte, onweerstormen en ongebruikelijke natuurverschijnselen in de atmosfeer. Al deze verschijnselen hebben ook in het verleden al plaatsgevonden, maar de laatste 50 jaar is sprake van een ongelofelijke toename, zowel wat betreft het aantal als de intensiteit en de schade die deze natuurlijke catastrofes tot gevolg hebben. Zoals het niveau van geweld tussen de menselijke soort elkaar negatief beïnvloedt en een toename van geweld tot gevolg heeft, zo is het geweld van de aarde zelf ook toegenomen.

Het zou best kunnen dat in de tijd van Noach buitenaardse wezens (eigenlijk demonen) erg actief zijn geweest. Ook dit zou best een rol kunnen gaan spelen in de eind tijd gebeurtenissen. Zogenaamde ‘buitenaardse wezens’ zullen een erg overtuigend verhaal brengen, wat volkomen in zal gaan tegen de echte Jezus Christus. Geloof hen niet!

Kenmerken van de tijd

Op de vraag van de discipelen van Jezus naar de tekenen van Zijn komst en het eind van de eeuwen, was Zijn antwoord volgens Matth. 24 de tekenen:

 • oorlogen en geruchten van oorlogen
 • Natie zal opstaan tegen natie. Het is opmerkelijk dat het oorspronkelijke Griekse woord dat hier is vertaald met natie, ‘ethnos’ is. Dat betekent dat het heeft te maken met de etnische achtergrond, met het ras. Vele oorlogen en conflicten van de laatste decennia gingen tussen etnische groepen en stammen

 • koninkrijk zal opstaan tegen koninkrijk
 • hongersnoden
 • aardbevingen zullen net zoals ‘de weeën bij een bevalling toenemen’

Als het moment van Zijn komst dichterbij komt, neemt de frequentie en intensiteit van deze 5 tekenen ook toe.

Vervolging van Christenen

Volgelingen van Jezus zullen worden overgedragen om te worden vervolgd en vermoord. Dit is wat nu al gebeurt in de door Moslim geregeerde landen in het Midden Oosten, en in Afrika waar de Black Moslems de Zwarte Christenen aan zich onderwerpen. Christenen zullen door alle landen worden gehaat vanwege de naam van Christus. Op veel delen van de aarde worden christenen opgejaagd en gedood vanwege hun geloof, in eens Christelijke landen worden christenen gehaat door de media en de liberalen, en staan ze bekend als ‘christelijk rechts’. Velen zullen afvallen; dat wil zeggen, velen die claimden christen te zijn, zullen hun geloof verloochenen en andere christenen in de steek laten, verraden en haten. Vele valse profeten zullen opstaan en de gelovigen misleiden. Door de toenemende wetteloosheid zal de liefde van velen verkillen.

De opname

De opname (ook genoemd wegvoering, wegrukking, de verdwijning van Jezus’ volgelingen) is een gebeurtenis die niet ongemerkt voorbij zal gaan. Het idee van de opname is al bekend gemaakt bij de grote massa mensen. De opname zal met spot en hoon worden benaderd en besproken in en door de media, maar God zelf zal er op toezien dat het principe van de opname van de gelovigen in toenemende mate bekendgemaakt zal worden opdat mensen die achterbleven na de opname tot inkeer zullen komen. Het zal een openbaar gebeuren zijn, en iedereen die na de opname achterblijft zal wel iemand kennen die is opgenomen.

De opname zal plotseling, onverwacht, plaatsvinden, zo snel als een weerlicht, ‘in een oogwenk’ zo beschrijft de Bijbel het. En over de hele wereld zullen er bewijzen zijn dat dit gebeurd is. Sommige nationale leiders zullen verdwijnen, beroemde mensen uit de wereld van de amusement, professionele sporters zullen verdwijnen, hele families zullen verdwijnen, ongelovige echtgenoten zullen hun partners zien verdwijnen en de kleine kinderen (geloof ik) zullen verdwijnen.

Bankrekeningen, huizen, auto’s, bedrijven en relaties zullen achtergelaten worden. Het overtuigen van de mensen die achterblijven zal een probleem zijn voor de wereldleiders, maar ik verwacht dat ze nu (terwijl ik dit schrijf) al een verhaal klaar hebben liggen voor je, maar misschien is dat niet zo. In ieder geval is het laatste wat de leiders zullen doen toegeven dat er sprake is van een opname van de christenen, want als de wereldleiders wel toegeven dat dit is wat gebeurd is, dan zal logischerwijs, alles wat christenen gepreekt hebben over Jezus Chrisus, dat Hij de Zoon van God is, de Redder, de Messias, de Vredesprins, de Here der Heren en Koning der Koningen en ook alle andere zaken die Jezus predikte en leerde, waarheid zijn. En als al dit alles waarheid is, dan is de enige logische reactie op de knieën vallen voor God, te bekennen en berouw te tonen en een totale overgave aan elk Woord van God (zoals geopenbaard in de Bijbel).

Maar dat Woord van God staat lijnrecht tegenover wat in de wereld juist verkondigd en geleerd word: verwerping van God’s wet en woord, perverse sex, materialisme en devaluering van de waarde die aan het menselijk leven wordt toegekend. Dus, hoewel de opname iedereen zal shockeren en voorpaginanieuws zal zijn voor de media en iedereen wel zich bewust is van iemand die verdwenen is, zullen de wereldleiders beginnen met hun grote misleiding. Ze zullen proberen de achtergebleven bevolking ervan te overtuigen dat er geen sprake is geweest van een ‘Opname van de gelovigen’. Hoe zal dit uitpakken? Nu, nogal gemakkelijk want de meeste van de achtergebleven mensen zullen verkeren in een staat van teleurstelling. Zij zijn verleid te geloven dat het Woord van God geen waarheid is, ze zijn verleid in een levensstijl die slechts pijn en lijden brengt in plaats van het paradijs dat God aanbiedt.

De wereldleiders zullen verklaren dat er helemaal geen opname is geweest, dat er een verklaarbare gebeurtenis heeft plaatsgevonden en het nieuws en de media zullen deze uitgezette lijn volgen. Wat de misleiding gemakkelijker maakt, is dat vlak na de opname een vierde van de wereldbevolking als gevolg van oorlogen, hongersnoden en plagen om het leven zal komen.

Israël en het zevenjarig vredesverdrag.

Op enig moment zal er een, zevenjaar durende periode, die in de Bijbel bekend staat als ‘De Grote Verdrukking’ plaatsvinden. Deze periode zal beginnen met het tekenen van een vredesverdrag tussen Israël en haar vijanden (mogelijk tijdens het beëindigen van een oorlog) en deze zeven jaar zal eindigen met de lichamelijke terugkeer van Jezus Christus op aarde, Die komt om Zijn Koninkrijk op aarde op te richten. Deze tussenliggende zeven jaren zal, voor de mensen op aarde, een tijd van terreur zijn. De volgende trends en gebeurtenissen zullen gedurende deze zeven jaar plaatsvinden:

 • Er zal een man opstaan die overwinning op overwinning zal behalen in zowel de politiek als in oorlogen (openbaring 13:7). Deze man, die redelijk eenvoudig herkenbaar zal zijn door zijn plotselinge opkomst en populariteit, is de antichrist. Mogelijk zal deze man de Mahdi genoemd worden.

 • Overal op aarde zal het geweld toenemen, oorlogen van naties tegen naties (etnische oorlogen) maar ook burgeroorlogen. (openbaring 6:3-4).

 • Er zal sprake zijn van extreme inflatie, armoede, hongersnood en stijgende voedselprijzen; één dagloon zal net genoeg zijn voor het eten van een persoon per dag. Dit kan gebeuren doordat het voedsel schaars zal worden als gevolg van het hamsteren of doordat de koersen snel dalen met als gevolg een geldontwaarding, of misschien om door een combinatie van deze gebeurtenissen. (openbaring 6:5-7)

 • In een zeer korte tijd, zal een vierde deel van de wereldbevolking gedood worden als gevolg van oorlogen, hongersnood, epidemieën en wilde dieren. Deze wilde dieren kunnen ook zeer goed virussen, bacteriën en andere microben zijn. Eind 1995 was de snelle uitbreiding van nieuwe infecties en besmettingen voorpaginanieuws in het Time magazine en duidden zij de bacteriën en microben aan met de term ‘kwaadaardige kleine beesten’. (Openbaring 6:7-8)

 • Veel mensen zullen een religieuze hervorming ervaren en daardoor volgelingen van Jezus Christus worden en de meeste van de ze mensen zullen opgejaagd worden en gedood (Daniel 6:6-8)

 • Er zal een zeer grote aardbeving plaatshebben, de zon zal verduisterd zijn, de maan rood kleuren en alle bergen en eilanden (wat in wezen bergen onderwater zijn) zullen verplaatst worden. (Openbaring 6:12-14)

 • Er zal een korte periode van rust over de aarde komen na deze grote aardbeving die de mensen die de aardbeving hebben overleefd een vals gevoel van rust en veiligheid geeft.

 • Een derde deel van de aarde, een derde van alle bomen en al het groene land zal verbranden als gevolg van de inslag van een komeet of meteoriet op aarde. (Openbaring 8:7)

 • Een meteoor die de aarde zal raken maakt dat de zee op bloed zal lijken, het doodt een derde van alle zeewezens en vernietigd een derde van alle schepen. (openbaring 8:8-9)

 • Een ‘ster’ met de naam Alsem (bitter of bitterheid) zal uit de hemel vallen en een derde deel van al het water vergiftigen waardoor veel mensen gedood zullen worden (openbaring 8:10-11)

 • Een derde deel van de zon, de maan en de sterren zal verduisterd zijn. Speculaties hierover stellen dat dit kan betekenen dat de draaiing van de aarde veranderen zal en dat een dag slechts 16 uur zal duren in plaats van 24 uur. (openbaring 8:12)

 • Afschrikwekkende sprinkhaanachtige wezens zullen uit de diepte van de aarde naar boven komen en alleen de mensen die geen volgelingen van Jezus Christus zijn aanvallen . Deze aanval zal zeer pijnlijk zijn, maar slechts 5 maanden duren (Openbaring 9:1-11)

 • Een leger van 200.000.000 (200 miljoen) soldaten die op een paard rijden zal een derde van de mensheid doden (Openbaring 9:13-19)

 • Twee mannen (bekend als de twee getuigen) van Joodse afkomst zullen gedurende 3½ jaar het evangelie van Jezus Christus prediken en in het midden van de 7 jaar durende verdrukking gedood worden. Deze 2 getuigen zullen verantwoordelijk zijn voor de droogte, die wereldwijd 3½ jaar plaats vind, en zij zullen gedood worden door de antichrist. (die in de bijbel het beest wordt genoemd)

 • Als deze twee getuigen 3 dagen dood op straat hebben gelegen zullen zij onverwacht uit de dood opstaan en ten hemel gaan, voor de ogen van een ieder die erbij staat en door vele camera’s geregistreerd.

 • Mensen zullen op hun rechterhand of op hun voorhoofd een merkteken moeten ontvangen om te kunnen kopen en verkopen. Degene die dit merkteken ontvangen zullen nadien, binnen een korte tijd, een walgelijk en kwaadaardig gezwel op hun lichaam krijgen (openbaring 13:13-18)

 • De oceanen zullen worden als het bloed van een dode man als gevolg van een chemische verandering en alles in de zeeën zal sterven. (openbaring 16:3) Dit vindt in mindere mate al plaats als je nu naar de oceaan kijkt met de ‘dode zones’ en ziet hoe die zich uitbreiden.

 • Zoet water zal als bloed worden (openbaring 16:4-7)

 • De zon zal de mensen op aarde verschroeien met verwoestende hitte (openbaring 16:8-9)

 • De troon van de antichrist en zijn koninkrijk zal verduisterd worden (openbaring 16:10-11)

 • De rivier de Eufraat zal opdrogen en zo de koningen uit het oosten de gelegenheid bieden om naar het westen te marcheren (openbaring 16:12)

 • De koningen van de wereld (of regeringsleiders, vertaler) zullen hun legers samenbrengen om te vechten tegen God op de plaats die Armageddon wordt genoemd. (Megiddo)

 • Er zal een aardbeving plaatsvinden die zo groot is dat alle bergen en eilanden zullen verdwijnen. Er zullen hagelstenen (ijsblokken) van wel 30 kilo uit de hemel vallen die de bijeengekomen legers zullen verpletteren. (openbaring 16:17-22)

 • Kort na deze gigantische aardbeving, zal Jezus Christus terugkomen met Zijn leger om de aarde en Zijn positie op te eisen. (Zacharia 14:3-5)

De twee getuigen

De twee mannen in Israël zijn Gods geschenk aan de mensen op aarde die voor de opname (of wegvoering van gelovigen) weigerden hun leven aan Jezus Christus over te geven, maar nu inzien dat zij een foute beslissing namen en die nu God wel zullen zoeken. Deze 2 mannen zullen getuigen van het evangelie en hoop uitdragen aan hen die achterbleven. De boodschap die zij brengen is gericht op de redding van de ziel.

Zij zullen geen boodschap brengen in de zin van hoe je het geweld op aarde en in je leven kunt voorkomen, want er is geen hoop meer dat je deze verdrukking kunt vermijden. Als je achter bent gebleven op aarde, dan is het jouw bestemming om te lijden en zeer waarschijnlijk te sterven. Maar, je hebt nog steeds de hoop op verlossing! (je kunt je nog laten redden voor de eeuwigheid) Luister naar wat deze 2 getuigen vertellen en bekeer je tot God.

De bijbel zegt niet wie deze 2 mannen zijn. Velen speculeren dat het Elia en Henoch zijn, twee profeten van God uit de oudheid die nooit zijn gestorven; zij werden ‘weggenomen’. (zie ook de identiteit van de 2 getuigen) Hoe dan ook, zij zullen verantwoordelijk zijn voor veel van de natuurrampen, catastrofes, die de veroorzaker zijn van de verwoesting van het bezit en de economie van de aarde. Zij zullen de macht hebben om te voorkomen dat het gaat regenen, en er zal een periode van 3½ jaar droogte op de aarde zijn tot aan het moment van dood van deze 2 getuigen. Zij zullen water in bloed doen veranderen en allerlei plagen op aarde veroorzaken en, in hoofdzaak, het leven van de mensen die op aarde wonen verschrikkelijk maken. Velen zullen proberen hen te vermoorden maar zij zullen dan zelf omkomen. Degene die trachten hen op te blazen zullen zichzelf opblazen; van degene die proberen hen neer te schieten zullen de wapens in hun eigen handen ontploffen; degene die proberen hen te vergiftigen zullen als gevolg zelf vergiftigd worden. Alleen de wereldleider zal bij machte zijn om hen te doden en dat slechts alleen omdat God dit toestaat.

Het doel van al deze ellende, die de twee getuigen op aarde veroorzaken, is dat de mensen berouwvol terug zullen keren tot God. De ellende zal zo groot zijn dat wanneer de wereldleider hen uiteindelijk doodt, de wereld zal juichen zoals bij een kerstfeest viering, ze zullen elkaar om deze reden kado’s geven. Drie en een halve dag na hun dood zullen zij tot leven gewekt worden en, ten overstaan van de hele wereld, opstijgen naar de hemel op het bevel van God wanneer Hij hen roept “Kom tot Mij.” Kort nadat hij deze 2 getuigen gedood heeft zal de wereldleider verklaren god te zijn. Deze wereldleider is de antichrist.

De 144.000 Getuigen

Kort na de opname zal God zijn leger van 144.000 gelovigen in dienst nemen, die komen uit alle stammen van Israël. Deze 144.000 getuigen zullen optreden om het geluid van hoop voor het volk Israël in de hele wereld te laten klinken. De beste vrienden en de meest trouwe supporters van de Joden zijn altijd oprecht gelovige christenen geweest. Het was dit deel van de wereldbevolking dat het Joodse volk en Israel altijd heeft geholpen en gesteund. De opname maakte dat de christenen van de aarde verdwenen en deze 144.000 hun opdracht uit gaan voeren. Deze 144.000 prediken de Joden en de overigen van de stammen Israëls wereldwijd dat Jezus de Messias is. Deze 144.000 zullen zich over de hele wereld verspreiden, waarschijnlijk in tweetallen, zoals Jezus zijn discipelen opgedragen had. Zij zijn het die zich keren tegen het tekenen van het vredesverdrag voor Israël, zij zijn het die de antichrist zullen ontmaskeren, zij zijn het die Israel zullen waarschuwen voor de huichelachtigheid van de antichrist, en zij zijn het ook die de Joden naar schuilplaatsen in de woestijn zullen brengen. Vergeleken met andere mensen zullen deze 144.000 zich op een aparte manier onderscheiden: zij zullen een celibatair leven leiden, zeer gedreven, zonder angst, geestelijk sterk en waarschijnlijk kun je ze vergelijken met iemand als Johannes de Doper. Over deze 144.000 getuigen kun je meer lezen in openbaring 14.

Geld

De harde munt zal achterhaald zijn. Dit is geen verrassing, aangezien de banken en de overheden er al decennia aan hebben gewerkt om de munt, muntstukgeld en papieren transacties te vervangen. Liquide middelen en muntgeld zijn te duur om te produceren, het leidt alleen maar tot witwaspraktijken van crimineel verdiend geld, en door de hightech ontwikkelingen is het te gemakkelijk te vervalsen. Banken verlangen er naar dat al de geldtransacties digitaal kunnen gaan plaats vinden en munten of papiergeld verdwijnt. De bankpas zal een middel worden voor alle persoonlijke financiële transacties. Echter, op een gegeven moment na de opname, waarschijnlijk direct na de moord op de twee getuigen, zal iedereen er toe gebracht worden een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd te accepteren om zodoende te kunnen kopen en verkopen. Neem geen, neem geen, neem geen deel hier aan; onder geen enkele omstandigheid, door een merkteken aan te nemen!

Als ik dit schrijf, november 2020, is er sprake van een vaccinatie tegen covid19. Die vaccinatie zal je je genen muteren. Deze vaccinatie is de voorloper van ‘het merkteken van het beest’, naar ik meen. Er komt namelijk een vaccinatie erna, die een hydrogel nanotechnologie bevat. Die zal het DNA, onze eigen strikt persoonlijke blauwdruk, veranderen. God is de Schrijver en bedenker van jouw DNA is en in de sulfaatverbindingen A, T, C en G in de DNA strengen staat Zijn copyright, namelijk als 10 5 6 5 en in letterwaarde Zijn Naam YHWH.(Zie op YouTube God’s eigendomsbewijs zit in je DNA! Als je verder zoekt zul je hier vast meer over kunnen vinden!) De bedoelde vaccinatie zal ons DNA veranderen, mogelijk in het getal van de mens, 6 6 6. Het getal van de boze.

Gaat het eigendomsbewijs van de mens dan over naar de boze? Ik weet het niet; maar zeker is dat als je dit laat gebeuren, je niet meer gered kunt worden! (Zie Openbaring 13) Een ieder die dit merkteken ontvangt, bekend als ‘het teken van het beest’ zal voor de eeuwigheid gedoemd zijn! Door dit teken aan te nemen zweer je trouw aan de antichrist. In dat geval kun je beter proberen er op aarde maar het beste van te maken, want je eeuwigheid zul je in de hel doorbrengen. God zal op grond van dit punt een scheiding aanbrengen tussen Zijn volgelingen en de volgelingen van Satan. God zal oordelen over diegene die het merkteken dragen door hen te straffen met een afschuwelijk uitziend en een zeer pijnlijke huidziekte over heel hun lichaam.

Kan iemand die het merkteken niet draagt zonder te kunnen kopen en verkopen nog overleven? Nogmaals, dit zal vrijwel onmogelijk zijn, maar er zullen mensen zijn die ten tijde van het regime van de antichrist, de antichrist niet geloven: zij zijn de ‘overlevenden’ die de ‘overwinning’ behalen en kiezen voor de ‘winnaar’ en staande blijven. Daarom, verzamel dan goud voor jezelf; goud heeft altijd zijn waarde gehad als ruilmiddel en zal dit hebben, zelfs in een geldloze maatschappij. Identificeer mensen die hier van willen profiteren en het goud willen ruilen en verkrijg op die manier voeding en overlevingsmaterialen. Echter, laat nooit merken hoeveel goud je hebt en waar het is. Trouwens, er zal een beloning op je hoofd staan, omdat je het merkteken niet hebt geaccepteerd. Het is een goed idee om alles wat je op internet (nog) kunt vinden en wat je informatie kan geven, af te drukken en mee te nemen. Post alles wat je kunt vinden en waarmee je een ander kunt helpen op internet, zodat je in contact kunt komen met andere mensen. (kijk wel uit voor verraad!) Het internet zal -met alle informatie die je nodig kunt hebben- absoluut worden gescreend op ‘vijandige’ (Christelijke) inhoud.

Het is duidelijk dat je geen openbaar leven kunt leiden, je zult je moeten verschuilen op een afgelegen plaats, of in de bossen buiten de bewoonde omgeving. Je enige doel moet zijn te eten en te leven en te hopen op ontsnapping aan de militaire jacht op hen die net als jij het merkteken niet accepteerden. Als je gevangen genomen wordt, dan zul je of gedood worden of in slavernij vervallen.


[warning]

Heeft dit verhaal je bang gemaakt?
Dat spijt me.
Maar als ik heel hard ‘Brand!!’ roep
om mensen in een gebouw te waarschuwen,
maak ik ze mogelijk aan het schrikken en
misschien zelfs heel erg bang.
Maar beter dat dan het vuur, toch?

[/warning]
De Bijbel vertelt de mensen dat er een tijd zal komen van goddeloosheid; een tijd van angst, oorlog en chaos. Maar bij die bange boodschap blijft het niet! Als je dit leest voordat de gemeente van Jezus Christus is opgenomen/weggehaald, dan heb ik een hele blije boodschap voor je: bekeer je van je zonden en neem het offer van Jezus Christus aan en je zult behouden zijn. Je zult dan meteen al een kind van God zijn! Als je dit leest nadat de opname van de gemeente geweest is, dan wacht niet alleen jou, maar iedereen op de hele wereld de hierboven beschreven ellende. Maar jij die dit leest hebt nog een kans om je alsnog te verzoenen met God! Neem die gelegenheid alsjeblieft met beide handen aan!