Handboek deel 1 Verdwenen Christenen

Hé waar zijn ze gebleven?

Er komt een moment waarop je zult horen van plotselinge verdwijningen. Vraag het na, en je zult in veel gevallen horen dat deze verdwenen mensen Christenen waren.

Je zult mogelijk een verklaring krijgen van wereldleiders dat er een groep mensen van de wereld is weggehaald ‘omdat deze mensen door hun lage energie de evolutie van de mensheid tegenhielden’. Mogelijk zullen ze aankomen met ufo’s die mensen hebben weggehaald. Welke verklaring er ook gegeven wordt: geloof het niet! Veel mensen zeggen over de oorlogen en hongersnoden: ‘als God bestaat waarom doet Hij er dan niks aan?’ Nou, God doet er iets aan! In de Bijbel staat dat er een tijd zal komen waarin God zal afrekenen met alle verdorvenheid en ellende. In de Bijbel staat ook dat Jezus Christus de kinderen van God (alle ware gelovigen in Jezus Christus) zullen worden weggevoerd. Lees hieronder wat dat inhoudt en ‘hoe nu verder?’


[tip]

TIP: verzamel informatie van internet
en maak er PDF’s van of druk het af.
Het zal niet lang blijven staan;
deze informatie zal worden weggehaald!

[/tip]

De bedoeling van deze gids is tweeledig

Het doel van deze gids is te waarschuwen voor de gebeurtenissen die plaats zullen vinden in ‘de laatste dagen’ zoals voorzegd in de Bijbel. Niemand zal, gebaseerd op wat de Bijbel te zeggen heeft over deze toekomstige gebeurtenissen, zeggen dat hij graag op aarde wil leven na de opname. Hopelijk is het zo dat velen dit (nog vóór deze gebeurtenissen) zullen lezen, geloven en God zoeken, berouw hebben, tot inkeer komen en verlost worden. Het gered worden is erg simpel, de verlossing is in wezen zelfs zo eenvoudig te bereiken dat veel mensen deze eenvoud niet kunnen accepteren en het daarom volledig afwijzen. Het is complex, want het is een levensverandering gebaseerd op hetgene wat wij niet kunnen zien: het is gebaseerd op geloof (en gehoorzaamheid). Eenvoudig omdat Jezus al het werk doet. Als jij gered wilt worden en eeuwig leven wilt ontvangen, bidt dan in nederigheid en geloof dit gebed tot Jezus Christus:

‘Heer Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben.
Wilt u mijn zonde vergeven
en mij een nieuw rein hart schenken?
Ik geef mijn leven aan u over.’

Aan de andere kant is dit daadwerkelijk een overlevingshandboek. Ook degene die leeft na de opname heeft nog een kans om zich te verzoenen met God en om eeuwige leven te krijgen. Het gebed dat hier boven staat is ook van toepassing op jou, het enige verschil is dat je een tijd zult meemaken die zal lijken op de hel op aarde. Ik wil openhartig zijn. Als je dit handboek leest en de opname is al geweest, dan ga jij deze periode niet lichamelijk overleven; waarschijnlijk zul je in de komende jaren sterven. Dit handboek gaat niet over het fysiek overleven, maar over de overleving van je ziel. Je zult (hoe dan ook) door een lijden gaan. De enige vraag die rest is of jij naar hemel of naar de hel zult gaan wanneer je sterft.

Betekenis van het begrip: ‘Opname’ of ‘wegvoering’

Dit is de naam van de gebeurtenis die plaatsvindt wanneer de gelovigen en navolgers van Jezus Christus onder het geluid van trompetgeschal en in een oogwenk, (plotseling) van de aarde zullen verdwijnen, deze mensen zullen vanaf dan met Jezus in de hemel zijn.

De bijbelse fundering voor de opname

1 Cor. 15 vers 51-51 (NBG vertaling) Het Boek zegt het zó:

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

“Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen.”

1 Tess. 4 vers 16-17 (NBG vertaling)

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

“Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn.”

Johannes 14 vers 2-3 (NBG vertaling)

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn.

Gebeurtenissen en omstandigheden voorafgaand aan de opname

De beschrijving van de wereld zal tegen de tijd dat deze overlevingsgids van toepassing zal zijn (als de opname heeft plaatsgevonden) niet meer passend zijn. De situatie op aarde verandert en is veranderd. Al deze veranderingen zijn het gevolg van het werk van de satan, omdat hij niets kan tolereren wat uit God voortkwam. De Bijbel vertelt dat toen God de wereld schiep Hij verklaarde dat die ‘goed was’. Dat betekent dat het perfect was en er geen veranderingen nodig waren. In de schepping had God de maatstaf voor het leven, dat Hij gaf aan Adam en Eva, vervat. Deze maatstaf besloeg alles wat nodig was, van hoe het persoonlijk leven te leven en hoe maatschappelijke verhoudingen juist zijn, tot aan de principes om een gemeenschap te regeren. De Satan heeft tot doel om alles te veranderen wat God heeft gecreëerd en gevestigd, dus heeft de satan zijn macht en invloed in de wereld gebruikt om subtiele afwijkingen aan God’s oorspronkelijk plan aan te brengen. Satans opzet is een wereldorde te vestigen die door zijn beschermeling wordt geleid (de werelddictator die in de Bijbel als beest en anti-Christus wordt gekend). Deze beschermeling zal zich er voor inspannen om grote fundamentele veranderingen aan te brengen, zodat alles het tegenovergestelde wordt van God wil, tegenovergesteld van wat in de Bijbel wordt geleerd. Dat dit gebeurt wordt voorspeld in de Bijbel in het boek van Daniël: hij zal van plan zijn alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. (“Hij zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen” Daniel 7 vers 25)

Politieke ontwikkelingen

In het huidige politieke milieu is er geen efficiënte leiding in de wereld. Elke natie heeft sterke en bekwame leiders nodig die met de problemen thuis en in het buitenland om kunnen gaan. De Verenigde Staten, die de laatste 50 jaar de wereldleider zijn geweest, hebben geleidelijk aan haar invloed onder andere naties verloren doordat de politieke leiders in de V.S. geen moreel uitgangspunt hebben op grond waarvan ze hun beslissingen nemen. Maar de afkeer en wantrouwen van de regering en de regeringsleiders is niet slechts een Amerikaans fenomeen, maar een beeld dat we zien in Europa, Zuid Amerika, Azië en de gehele wereld. Uit een krachtige groep van eliteleiders, die in verborgenheid alle naties en de wereld economie op de achtergrond leiden, kan, door dit ontstane vacuüm van sterk leiderschap, een sterke charismatische leider naar voren treden. Uitgaande van de profetieën in de bijbel zal zo’n man naar voren komen en hij zal als wereldleider succesvol de verschillende naties verenigen.

De beweging, om de wereld te verenigen onder één wereldregering, is al sinds 1950 actief. De afgelopen jaren is dit ook steeds meer een werkelijkheid geworden, daar veel landen hun soevereiniteit hebben afgegeven. Bijvoorbeeld de Europese landen die zonder verkiezingen een Europese regering en zelfs Europese president kregen. De naties van de wereld hebben in verschillende conflicten mankracht en materiaal bijgedragen om gebruikt te worden onder de vlag van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten van Amerika geeft zijn soevereiniteit in deze situaties aan veel zwakkere naties af door toe te staan dat hun militairen door deze naties worden gecontroleerd. Naast deze militaire acties kwamen de naties van de wereld ook overeen om handel en arbeidspraktijken met internationale verdragen zoals NAFTA en GATT te controleren. Er is geen zichtbare dominante autoriteit die vorm kan geven aan het leiden van de wereld, met als gevolg dat er een situatie ontstaat waarbij een man uit de massa naar voren kan komen als dictator om de wereld te verenigen en een oplossing aan te bieden voor de wereldcrisis.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De hoeksteen van de samenleving, die altijd verantwoordelijk was voor de sociale orde en vrede is het gezin en deze hoeksteen is vrijwel vernietigd. ‘Het gezin’ zou een man, zijn vrouw en hun kinderen moeten zijn. De man draagt zorg voor zijn vrouw en hun kinderen, de vrouw zorgt voor de kinderen en de kinderen gehoorzamen hun ouders. In een gemeenschap van families, houden de volwassenen de andere volwassenen en de kinderen voor hun acties verantwoordelijk. De familie is gebaseerd op het huwelijk. Het huwelijk is een instelling van God en wordt daarom gehaat door Satan. De duivel heeft er erg hard aan gewerkt, met gebruikmaking van tv, films, de schriftelijke media en het vermaak in algemeen zin, om de mensen er van te overtuigen dat het huwelijk hun vrijheid en ontplooiingskansen beschadigt. Homoseksualiteit en allerlei soorten van pervers gedrag zijn geaccepteerd als zijnde normaal. Het huwelijk heeft aan waarde ingeboet door huwelijken tussen mannen onderling en vrouwen onderling, ingaande tegen Gods scheppingsorde. Samenwonen is in veel gevallen in de plaats gekomen van het huwelijk en echtscheiding is een steeds vaker voorkomend verschijnsel.

Burgeroorlogen zijn een constant thema van deze eeuw geweest en deze zullen alleen maar toenemen in de eindtijd: etnische volken tegenover elkaar, moslims die Joden en Christenen aanvallen en vermoorden, Katholieken versus Protestanten, de ene Moslim partij versus de ander, de ene Afrikaanse stam versus de ander, natie tegen natie, volk tegen volk, mens tegen mens. Wat mensen dan ook scheidt in groepen; satan gebruikt het als een aanleiding voor haat, conflict en gewelddadigheid.

Economische ontwikkelingen

Op economisch gebied zal de tendens van zeer weinig mensen met grote rijkdom en de grote massa in armoede worden versterkt. De banken zijn (en worden) met miljarden overeind gehouden, terwijl de gewone burger in Europa keihard wordt getroffen door de bezuinigingen. De koningen van de banken, (de banksters) die de handel financieren zullen de controle over de rijkdom in handen hebben en zij zullen ook de machthebbers achter de politiek van de wereld zijn. Ze zouden er voor kunnen kiezen om een ineenstorting van de economie te veroorzaken en een algemene complete afhankelijkheid te creëren op dit punt. (en waarschijnlijk gaan ze dat ook doen) Je zult misschien termen horen zoals ‘De Nieuwe Wereld Orde’ of ‘Illuminatie’, tenminste als zij besluiten hun verborgen agenda aan de wereld te tonen want zij kunnen ook besluiten om in verborgenheid te blijven functioneren. Kleine ondernemingen worden samengevoegd in grotere bedrijven en de grotere bedrijven voegen zich samen om hun winsten te verhogen. Het resultaat zijn reusachtige multinationale bedrijven die verbonden zijn met de nieuwe satanische- wereldorde, die rechtstreeks aan Satan zelf rapport uitbrengt. Dit resulteert in arbeiders die aan de onderkant van de economie staan, complete landen die bankroet gaan en bestuurders van banken en bedrijven die in financieel opzicht aan koningen gelijk zijn.

Het zullen ook deze ‘koningen’ zijn, die de wereldleider zullen voordragen als beschermer van hun rijkdom en macht. Verwacht dat iedere persoon die wil handelen, wil kopen en of verkopen, een merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd zal moeten hebben om deel te kunnen nemen aan de economie. (openbaring 13:17 en lees vooral openbaring 14:9-11 !!!) Daarom: accepteer dat merkteken alsjeblieft niet. Je zult een hele moeilijke tijd moeten overleven, en misschien zul je het niet overleven, maar dan red je wel je ziel. Nogmaals: neem geen merkteken op je rechterhand of voorhoofd.

[warning]

Laat je niet voor de gek houden:
het is geen vraag van blijven leven of sterven.Het is een vraag van nog enkele jaren leven in grote ellende
en daarna de hel
of kiezen voor de onmiddellijke dood
als je dit teken weigert en
daarna leven in Gods genadevolle nabijheid.

[/warning]

Veiligheidskwesties

Deze eeuw zal de meest gewelddadige tijd zijn in de geschiedenis van de wereld meemaken. De dood, barbaars gedrag en vernietiging zal onderdeel zijn van het leven van elke dag. Een van de kenmerkende eigenschappen van de laatste dagen zal het ontbreken van vrede zijn. Er zullen op de hele aarde burgeroorlogen zijn; de mensen zullen elkaar lukraak doden. De zinloze gewelddadige handelingen zullen mensen met angst vervullen. Het afhandig maken van auto’s, inbraken in huizen, ‘drive by shootings’, en bombardementen zullen allemaal toenemen met een intensiteit die de mensen achterlaat met een volledig gevoel van onveiligheid.

Om deze periode te kunnen overleven, is het noodzakelijk dat je je zelf buiten de maatschappij plaatst en gaat wonen op het platteland, liefst op een plek die slecht toegankelijk is. Het samenleven met een groep gelijkgestemden zal voorzien in onderlinge steun en veiligheid. Leg een voorraad voedsel, medicijnen, levensbenodigdheden, wapens en geld/goud aan. Je hebt genoeg nodig voor 7 jaar. Verwacht niet dat het mogelijk zal zijn om in voeding te voorzien met jagen en vissen, want de hoeveelheid wilde dieren en vissen zal verminderd zijn en vernietigd door de 3½ jaar durende wereldwijde droogte en drie objecten, zoals meteoren of kometen, die de aarde zullen raken ergens na de opname van de gemeente.

De drie objecten

De droogte van 3½ jaar wordt tot stand gebracht door de 2 getuigen die in Jeruzalem zullen optreden. Het eerste ruimteobject dat op aarde inslaat zal 1/3e van alle bomen en groene gras op aarde vernietigen. Het tweede object; dit lijkt meer op een meteoor, zal in de zee inslaan en 1/3e deel van alle levende zeewezens en 1/3e van alle scheepvaart vernietigen. Het derde object zal 1/3e deel van al het zoete water vergiftigen en vele mensen doden. Onnodig om te zeggen dat dit alles tot gevolg heeft dat de voedselvoorraad voor de wereldbevolking sterk vermindert en de voedselprijzen hemelhoog stijgen. De mensen op de wereld die nooit eerder een maaltijd moesten missen, of zich zorgen moesten maken over hun maaltijd, zullen nu meemaken wat honger inhoudt en het voor een lange periode zonder voedsel moeten stellen. Dit zal een van de oorzaken zijn van de toenemende gewelddadigheid, mensen worden sterk op zich zelf gericht, hebben een kort lontje en zullen met elkaar strijden om het weinige voor handen zijnde voedsel. Toen Jezus over deze dagen tegen Zijn discipelen sprak, zei Hij: “mensen zullen elkaar verraden en haten, de liefde van velen zal verkillen”.

Gezondheidskwesties

Direct na de opname van de gemeente zal de wereld een toename van gezondheidsbedreigende catastrofes ervaren. Een toename van nieuwe infectieziektes, een toename van de terugkeer van ziekten die men dacht te hebben uitgeroeid of onder controle te hebben. De afgelopen twintigtal jaren hebben ons ziekten als AIDS, het EBOLA virus, vleesetende bacteriën, MSRA, de terugkeer van tuberculose, ongeneeslijke gonorroe, herpes en vele andere schijnbaar ongeneeslijke seksueel overdraagbare aandoeningen gebracht. Na de opname zullen de zaken er niet beter op worden, wanneer een kwart van de wereldbevolking zal sterven als gevolg van oorlogen, hongersnoden en plagen. Enige tijd na de moord op de 2 getuigen en nadat de mensen verplicht worden om het merkteken op hun rechterhand of voorhoofd te nemen, zal er een vreselijke plaag uitbreken die, bij de mensen die dit merkteken hebben geaccepteerd, tot gevolg heeft dat zij een vreselijke huidziekte zullen krijgen. Dit zal een erg lelijke en pijnlijke kwaal zijn die maakt dat hun leven hierdoor ondraaglijk wordt.

Naast dit alles zullen, als gevolg van de wereldwijd beroerde economische situatie en de 3½ jaar durende droogte die de wereldvoorraad van water aantast, de sanitaire voorzieningen zelfs in technisch vooraanstaande gebieden als Europa en Noord Amerika aangetast raken. Met het tekort aan water zal er niet genoeg water zijn voor het doorspoelen van het toilet, het nemen van een bad, wassen van kleding en vervoer van afvalwater naar waterzuiveringsinstallaties. Dit zal een uitbraak van ziekten als tyfus, cholera, salmonella, en de Ecoli infecties tot gevolg hebben. Jouw persoonlijke voorraad water en filtersystemen maakt het mogelijk dit te voorkomen! Wees wijs met watergebruik en voorraad en opslag want de watervoorziening kan elk moment verdwijnen. Om deze redenen moet je nadenken over hoe je kunt zorgen dat je een goede gezondheid behoudt in de tijd na de opname. Leg een voorraad van vitaminecomplexen met specifieke anti-oxidanten zoals vitamine C, D en E en mineralen aan. Let bij voorraden op de houdbaarheid. Het is ook nodig dat je een voorraad van desinfecteermiddelen aanlegt, vooral diegene die je aan het water kan toevoegen om dit drinkbaar te maken. Als dit binnen je mogelijkheden ligt inventariseer dan regelmatig je voorraden en voeg zoveel mogelijk dingen toe als deze beschikbaar mochten komen.

Nogmaals het merkteken

Het is van groot belang dat je niet het merkteken op je rechterhand of voorhoofd accepteert. Als je dit merkteken wel accepteert dan kan er niets meer voor je gedaan worden, dan zul je die vreselijke huidziekte krijgen en de rest van je leven zal ondraaglijk zijn. Heb je ooit wel eens aften in je mond gehad? Dan weet je hoe pijnlijk een klein zweertje is. Stel je dan eens voor dat je aften over je hele lichaam hebt, op je geslachtsdelen en in je mond. Bedenk maar hoe pijnlijk en ondraaglijk je leven zal zijn. Daarna komt dan nog eens de ellende van de hel. Neem daarom niet een merkteken op je hand of voorhoofd en aanbidt niet de antichrist! Het allerbelangrijkste is dat je je zo snel mogelijk alsnog tot God keert! Als de opname is geweest ga je nu of straks, een, naar de mens gesproken en zoals voorzegd in de Bijbel, vreselijke tijd door, maar zelfs nu mag je er nog voor kiezen om God te gehoorzamen en overeenkomstig Zijn wil te gaan leven. Het is de enige goede keuze.

Bekeer je

Erken en belijd je zonden, bidt om vergeving en genade en weet dat je misschien niet meer je lichaam kunt redden, maar wel je ziel! God is een God van ontferming en verlangt ook naar de relatie met jou! Neem de hierboven genoemde maatregelen, maar bovenal kies voor de Heer. Probeer een Bijbel te krijgen en lees en studeer hier in. De profeten spreken over Gods plan met de wereld en vooral met Israël. God zal na de periode van 7 jaar het gebed van de gelovige Joden verhoren, Zijn zoon Jezus Christus zal terugkeren op aarde op de Olijfberg in Israel. Dit keer niet als baby, maar als Koning der Koningen en Hij zal de strijd aangaan tegen de machten en krachten en overwinnen! De aarde zal beven en schudden, de ongelovige mensen zullen roepen om hulp en zelfs proberen te vluchten in de aarde, vanwege strijd op aarde, maar Jezus Christus zal overwinnen. Jij mag bij Hem horen, ook nu, ook dan! Kies daarom vandaag nog voor Hem! Nu, als je dit leest en er misschien nog geen sprake geweest is van de opname (de plotselinge wegvoering van de gemeente), maar dus ook op het moment dat er vele duizenden mensen op onverklaarbare wijze zijn verdwenen.

Geef een reactie