levenden en doden, schapen en bokken

”Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter:

” nuchter onder alles,
aanvaard het lijden,
doe het werk van een evangelist,
verricht uw dienst ten volle. ”

2 Timoteus 4 vers 1-5

Voordat de Heer Jezus zo’n 2.000 jaar geleden terugging naar Zijn Vader in de hemel, gaf Hij aan Zijn gemeente ‘de Grote Opdracht’. Het gedeelte in 2 Timoteüs 4 vers 1-4 begint met: “Dit weten wij ook, dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen.” Het hele derde hoofdstuk van 2 Timoteüs is gewijd aan het instrueren van Timoteüs met betrekking tot “de laatste dagen”. Deze zelfde context vinden we ook in de eerste acht verzen van het vierde hoofdstuk, waar Paulus de opdracht aan de jonge Timoteüs geeft. We zien dat ook duidelijk in de verzen 3 en 4. De reden voor de opdracht die Paulus doorgeeft aan Timoteüs was de openbaring van het komende oordeel van “Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap”.

Misverstand

Soms zeggen Christenen, als er wordt gesproken over de opname van de Gemeente: ”Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden”. Daarmee is voor hen de kous af. Geen opname, de doden blijven dood tot aan het oordeel voor de grote Witte troon. Er is hier echter sprake van levenden en doden in een heel andere betekenis dan we normaal gesproken bedoelen.[note]

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Johannes 5 vers 24

Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

Romeinen 6 vers 11[/note]

Levenden en doden

We zien hier het verschil tussen leven en dood. Vanuit onze oude menselijke natuur zijn wij dood door zonden, maar Jezus Christus geeft ons het leven weer. De “levenden en de doden” zijn twee aparte groeperingen en hun oordelen komen ook op twee aparte tijdstippen.

De levenden

Het oordeel voor de levenden (bij ‘Zijn verschijning’) is het “Bema”-oordeel; de Rechterstoel van Christus oftewel het oordeel over de gelovige. “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”. 2 Korintiërs 5 vers 10 Dit oordeel voor de Rechterstoel van Christus gaat niet over onze zonden, maar het zal bepalen welke beloningen (kronen) de Nieuwe Verbond gelovigen zullen ontvangen voor hun trouw en toewijding aan Christus in de loop van hun leven.

“voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven” 2 Timoteus 4 vers 8 De Rechterstoel van Christus zal plaatsvinden meteen na de opstanding en wegrukking (opname) van Zijn Nieuwe Verbond gelovigen. “Op de dag van het oordeel zal dat blijken” 1 Korintiërs 3 vers 13

geen loon…?

Het Bema oordeel kan ook betekenen dat kinderen van God door hun rebelse levensstijl tijdens dit huidige leven die beloning juist zullen verliezen. Stel je voor als je kunt, de vernedering en de schande om staande voor de Heer, te zien welke beloningen men zou kunnen hebben gehad, die men niet kreeg door de eigen ongehoorzame levensstijl… 1 Johannes 2:28

de doden
[note]

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.” Efeziers 2 vers 1-2 NBV

[/note]

Zij die “dood” zijn, zijn degenen die geestelijk dood zijn, omdat ze weigeren zich te bekeren van hun ongeloof, niet vragen om vergeving en weigeren de Heer Jezus Christus aan te nemen als hun Heiland en Verlosser. De “Grote Verdrukking” is het oordeel, waarnaar Paulus verwijst wanneer hij erop wijst dat “de doden” worden geoordeeld ten tijde van “Zijn koningschap.” (vers 1) De “doden” zullen worden vernietigd in de laatste helft van de Verdrukking of vinden de dood bij de laatste strijd of het oordeel over de bokken en de schapen.

Lees het zelf maar in Psalm 37 vers 9-10 “De zondaars worden immers uitgeroeid, maar wie op de HEER bouwt zal het land bezitten.” en Psalm 37 vers 37-38 “let eens op de vrome, op een eerlijk mens: een mens van vrede heeft toekomst. De zondaars worden uitgeroeid, allemaal, voor de bozen is er geen toekomst.” Net zoals Noach en zijn familie omstreeks 4.400 jaar geleden uit de Ark kwamen en terecht kwamen op een aarde die was “vernieuwd” door het water van de vloed, en er geen enkele ongelovige nog in leven was, zo zal het zijn aan het eind van de grote verdrukking, wanneer de Heer terugkeert in Zijn heerlijkheid om Zijn koninkrijk in te stellen, zal elke Christus verwerpende ongelovige zijn vernietigd.

En de schapen en de bokken dan?

Toch zullen er nog mensen overblijven, die ongelovig zijn en toch de verdrukking overleven. Dit zullen mensen zijn die weliswaar niet geloven, maar niet doelbewust de Heer Jezus afgewezen hebben. “Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.” 2 Tess 2 vers 12 Zij zullen worden beoordeeld naar hoe zij omgingen met het volk Israël tijdens de grote verdrukking. De Heer Jezus zal zeggen “Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.” Matteus 25 vers 35 Zij zullen behoren bij de schapen en zullen het duizendjarig Vrederijk binnen mogen gaan. Zij, die het Joodse volk niet hielpen, maar haatten en vervolgden, zijn de bokken en zij zullen ter dood worden gebracht door “…een scherp, tweesnijdend zwaard uit Zijn mond” God spreekt en het gebeurt; Jezus IS het Woord! Openbaring 1 vers 16

Het laatste oordeel

Zij, die als ‘geestelijk dood’ stierven zullen uiteindelijk tot leven worden gewekt om te staan voor de grote Witte troon, waar zij hun uiteindelijk oordeel zullen moeten aanhoren.

Reacties zijn gesloten.