de grote opdracht in onze tijd

Een foto van mijn vader in een voor hem bekende pose: achter het catheder. Het is ruim zeven jaar geleden dat hij naar zijn Heer ging en we missen hem. Zijn leven bestond uit het doorgeven van het Woord van God.

[note] “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.” 2 Timotheüs 4:2. [/note]

Paulus wist door de Heilige Geest dat in deze tijd het Woord niet langer trouw zou worden verkondigd , maar dat het zou worden weggeredeneerd door ‘valse leraren’, waardoor vele belijdende Christenen in exact dezelfde positie als Israël tijdens het Oude Verbond voor Gods oordeel over hen kwam: ” Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Hosea 4 vers 6 “Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk” Spreuken 29 vers 18 “Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek der natiën.” Spreuken 14 vers 34

lauwheid in de kerk

Paulus kende de kracht van het Woord van God en hij wist dat de mensheid dringend behoefte heeft aan het Woord van God, in het bijzonder in tijden van afvalligheid, zoals wij gelovigen leven vandaag de dag zien, als veel van de aangewezen “wachters” niet trouw zijn in het verkondigen van de waarheid van het Woord. Zonde en hel zijn impopulair en komen nauwelijks nog voor in de zondagse preek. Dat God Liefde is wordt verteld, maar niet dat Hij eveneens een verterend Vuur is. De boodschap is soms zodanig met een humanistisch sausje overgoten en ontdaan van de scherpte dat het Evangelie nauwelijks nog onversneden wordt verkondigd. Vele kerken zijn ‘Laodiceaans’. De Bijbel wordt vanaf de kansel in het diskrediet gebracht door de authenticiteit te betwijfelen. Voorgangers die in hun theologische opleiding die twijfel meekregen en die de schepping met een flinke korrel zout nemen (hoevelen geloven de leugen van de evolutie-theorie?) en die al helemaal de schepping in zes dagen afwijzen. Er zijn zelfs voorgangers die openlijk bekennen zelf helemaal niet in God te geloven….

[note]

“Luister niet naar wat de profeten u verkondigen. Ze bedriegen u; hun visioenen zijn hun eigen verzinsels en geen boodschap van de HEER. Tegen hen die het woord van de HEER minachten, zeggen zij: ‘Het zal goed met u gaan.’ En tegen iedereen die volhardt in de slechtheid, zeggen zij: ‘U zal geen kwaad overkomen.’

Jeremia 23 vers 16 en 17 [/note]

de B IJ B E L, mijn trouwe metgezel

Alle antwoorden die mensen nodig hebben in hun leven voor een rechtvaardig, heilig en vroom en gelukkig leven zijn te vinden in Gods Woord. Wat is het dan erg te bedenken dat de meeste Christenen tegenwoordig bijna Bijbels analfabeet zijn! Is het een wonder dat de Here God uitdrukkelijk heeft gevraagd: “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Lukas 18 vers 8 Merk op dat Christus die vraag niet beantwoordt…

gelegen of ongelegen

Wanneer de gelegenheid komt om te getuigen van je geloof in Jezus Christus moeten we die kans grijpen om “het Woord te prediken” of dat nu gelegen komt of niet. Zelfs als mensen het liever niet willen horen. “Dring er op aan” zegt Paulus zelfs. Houdt altijd in in gedachten dat het niet de zaak van de gelovige is om de ongelovige te overtuigen! Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is onze opdracht om het Evangelie te brengen.

ongelovige familie en vrienden

Iedereen kent ze wel, ongelovige familieleden en vrienden die niets willen horen over het Evangelie. Wat te doen? Het eerste is: besteed veel tijd aan gebed hierover. Vraag de Heer om leiding en richting, en mocht er een gelegenheid zich voordoen: vertel het dan toch nogmaals aan hen. Zij zullen het waarschijnlijk niet willen horen en misschien zelfs geïrriteerd raken. Je zult er niet populair van worden maar hun ziel is die moeite waard. Want stel dat ze eens in diepe problemen en zielsangst komen, dan weten ze iemand te vinden die de weg van God bewandelt en de weg van het heil kent!

Zachtmoedigheid en geduld

Als je getuigenis wordt afgewezen, leidt boos worden of blijven doorgaan met overtuigen er niet toe dat ze dichter bij de waarheid komen. Dat is de reden waarom Paulus tegen Timotheüs zei “verkondig het woord ….met alle lankmoedigheid en onderrichting” Wij moeten leren hoe we “de waarheid moeten spreken in liefde”. Efeziërs 4 vers 15 Ons getuigenis en de manier waarop wij het geven kan wijzen naar de Heer, maar net zo makkelijk als mensen wegjagen van de Heer. Het is de toon die de muziek maakt; onze eigen houding in het getuigen wat het verschil zal kunnen maken.

We leven in een tijd waarin miljarden mensen over de hele aarde in rep en roer zijn en sterven zonder God en zonder hoop, op weg naar een goddeloze en Christusloze eeuwigheid. Er is nooit eerder een tijd geweest waarin de prediking en het onderwijs van “het Woord” zo hard nodig was als vandaag de dag. Moge onze genadige Heere meer mannen en vrouwen opwekken die “het Woord”met vasthoudendheid willen prediken, zolang daar nog gelegenheid voor is.

Predik “het Woord”

 • Het is “het Woord” wat het gordijn terug trekt en de echte waarheid onthult over de mens en de boosheid die worden gevonden in hun hart
  Jeremia 17 vers 9-10
 • Het is “het Woord”, wat de Heilige Geest gebruikt om de wereld te overtuigen van zonde.
  Johannes 16 vers 7-11
 • Het is “het Woord”, wat doordringt in de ziel en de bedoelingen en gedachten van het hart ontleedt.
  Hebreeën 4 vers 12
 • Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
  Romeinen 10 vers 17
 • Het is “het Woord”, die een geestelijke geboorte in de ziel van de berouwvolle gelovige produceert.
  1 Petrus 1 vers 23
 • Het is “het Woord”, die de ziel van de berouwvolle gelovige reinigt.
  Johannes 15 vers 3
 • Het is “het Woord”, wat het geestelijke voedsel is van de ware gelovige
  Mattheüs 4 vers 4
 • Het is “het Woord”, die de pasgeboren gelovige de zuivere melk geeft om te groeien in de Heer.
  1 Petrus 2 vers 2-3
 • Het is “het Woord”, die “de weg”, waarin de gelovige moet lopen verlicht.
  Psalm 119 vers 105
 • Het is “het Woord”, die als de wapenrusting ons verdediging en bescherming biedt.
  Efeziërs 6 vers 10-17