Jezus’ voorgeslacht

De Bijbel staat vol verhalen over mensen, die door de Here God werden gebruikt. Grote Godsmannen en vrouwen. Hoe kunnen wij aan deze belangrijke mensen een voorbeeld nemen; wij kunnen toch nooit in hun schaduw staan? Toch wel. God gebruikte juist zondige mensen; mensen met zwaktes en fouten. Gewone mannen en vrouwen om zijn boodschap van liefde en genade aan de wereld te brengen… ondanks hun fouten, tekortkomingen en zonden. En tot op de dag van vandaag blijft Hij door het leven van gewone mannen en vrouwen werken om de wereld te veranderen. Als we ons dus schamen voor onze daden en gedachten is het een heerlijke gedachte dat de Here God juist mensen zoals wij –zondaars- gebruikt!

Gebukt gaan onder schaamte

Als we gebukt gaan onder de schaamte van ons leven mogen we weten dat we deze last mogen neerleggen bij het kruis van Hem, die meer dan tweeduizend jaar geleden werd geboren in Bethlehem en werd neergelegd in een nederige kribbe. Juist in deze periode van het Kerstfeest mogen we weten dat het niet langer nodig is om een leven te leiden dat wordt beheerst door de schaamte van het verleden. Sta Jezus Christus toe om je te genezen van de pijn van de schaamte.

de genealogie van Jezus

Om de liefde van God voor de gevallen mens te zien kunnen we ook de genealogie van de Heer Jezus bestuderen. (Mattheus 1) Daarin vinden we een aantal vrouwen. Heel normale vrouwen. Gebroken vrouwen. Vrouwen die de Here God de ruimte gaven om in hun leven te werken. Door hun verhalen kunnen wij Gods genade, vergeving en redding zien. Dat er vrouwen voorkomen in de genealogie van de Heer is opmerkelijk, omdat dit een patrilineaire afstammingslijn is, een lijn dus waarin uitsluitend vaders en zonen voorkomen. De opname in deze lijst van vijf vrouwen is des te meer opmerkelijk omdat het niet altijd vrouwen van onbesproken gedrag waren.

Tamar

De eerstgenoemde is Tamar. (Mattheüs 1:3) Tamar betrad de koninklijke bloedlijn van de Messias door zich te vermommen als een prostituee en haar schoonvader Juda te verleiden, zodat hij haar zwanger zou maken. Dit is niet wat je verwachtte, toch? Zoiets komt niet overeen met de lichten, glitter, vrede en verwondering die we netjes hebben ingepakt in onze definitie van Kerstmis. Maar lees door… het is een noodzakelijke weg. Op die duistere weg werd Tamar de moeder van Perez, en het was van zijn kant dat koning David – en uiteindelijk Jezus – werd geboren. Deze onwaarschijnlijke heidense vrouw die jarenlang in duisternis leefde, werd een cruciaal onderdeel in het geslacht van Christus… de afstammingslijn van genade.

Misschien kun je je herkennen in Tamar? Zit je zelf vast in een web van zonde wat je verstikt? Er is nieuw leven in Christus! “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Corinthiërs 5:17

Rachab

Rachab – nog een onwaarschijnlijke vrouw die in Jezus’ geslacht in Mattheüs 1 staat vermeld. Rachab was een prostituee, (Jozua 6:17) een sociale outcast, die bereid was door om God gebruikt te worden. Zij kwam niet met een welluidend cv en ze was niet de meest populaire vrouw in de stad. Maar God gebruikte Rachab omdat hij God is en hij is gespecialiseerd in het maken van iets moois van wat de wereld als gebroken beschouwt.

Als God het leven van Rachab, de prostituee, kan veranderen… kan Hij ook jouw leven veranderen! “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” 2 Korinthiërs 5:17

Ruth

“Uw huis worde als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het kroost dat de Here u geven zal uit deze jonge vrouw!” (Ruth 4:12) Wat zegt dit vers? Wat is belangrijk aan Tamar en daarmee aan Ruth? En wat hebben ze gemeenschappelijk? Tamar was een beetje een onsmakelijk type, met liegen en doen alsof ze een prostituee was als onderdeel van haar cv. En hoewel Ruth een oprechte vrouw was, was ze toch een door velen verachte buitenlander, een buitenstaander in Gods uitverkorenen. Ruth had een lief karakter. We horen graag het verhaal van haar trouw aan haar schoonmoeder Naomi (Ruth 1: 14-18), hoe ze ervoor koos om trouw aan haar zijde te blijven. Ruth wordt aan ons voorgehouden als een symbool van een trouwe vrouw, een vrouw die gevolgd kan worden om haar karakter. Ruth’s liefde en trouw aan Naomi is prachtig. Ze verliet haar thuis, haar volk, en riskeerde haar reputatie om aan Naomi trouw te blijven. Maar dit is niet alleen een verhaal over de trouw van Ruth, het is een verhaal over Gods trouw. Het is een verhaal van Gods trouw aan Naomi en Ruth en Zijn verbondstrouw aan Israël en ook aan Zijn volk uit de heidenen, de Gemeente.

De grote Losser

De liefde van Jezus is veel groter dan de liefde van Ruth voor Naomi. Hij verliet Zijn plaats in de hemel, niet alleen de veiligheid van het vaderland van Moab. Hij riskeerde niet alleen zijn reputatie voor ons; Hij werd een man die werd veracht en verworpen door de mensen. God, in Zijn liefde en soevereiniteit, gaf Ruth de losser die ze nodig had: “En de vrouwen zeiden tot Noami: Geprezen zij de Here die het u heden niet laat ontbreken aan een losser” Ruth 4:14 en vanuit het nageslacht van Ruth kwam de ultieme Verlosser!

Batseba

(2 Samuel 11) Batseba was getrouwd met een man genaamd Uriah en met wat we over hem lezen kunnen we zeggen dat hij een goede man was. Hij was trouw aan de koning en loyaal aan zijn medesoldaten (2 Sam 11:11). Er wordt ons ook verteld dat Batseba erg mooi was (2 Sam.11: 2). Zo mooi zelfs dat koning David haar opmerkte en terwijl haar man op het slagveld was, liet David haar halen. Er zijn veel dingen waar we over kunnen speculeren. Waarom is ze gegaan? Waarom weigerde ze niet? Waarom zou ze haar man zo verraden? Misschien kon je de koning niet weigeren tenzij je bereid was je leven te verliezen. Maar dit zijn vragen waar we geen antwoord op hebben. In elk geval is het David die in Gods ogen de schuld heeft voor haar schaamte (2 Sam 11:27). Hij wist dat ze getrouwd was en nam zijn macht als vanzelfsprekend aan. Een grote zonde leidt tot andere grote zonden en enkele ernstige gevolgen.

Of we nu denken aan Batseba als een gewillige deelnemer of een slachtoffer, het leven werd heel moeilijk voor haar. Ze ontdekte dat ze zwanger was van de baby van de koning. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe panisch ze zich gevoeld moet hebben. Dagen later sterft haar man in de strijd en zij treurt echt om hem (2 Sam 11:26). Ze wordt de vrouw van de koning en haar baby wordt ziek en sterft. Maar God is een God van genade. David bekeerde zich van zijn zonde en God gebruikte hem en Bathseba om de familie-lijn voort te zetten die tot Jezus zou leiden.

Is je leven gevuld met allerlei onverwachte wendingen, bochten en tegenslagen? God is gespecialiseerd in het recht maken van kromme paden! “Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” Spreuken 3:6

De weg naar Kerst

Elk deel van deze donkere, rommelige, ongemakkelijke, beschamende of schandalige reis van de hoofdpersonen is voor een specifiek doel in de Bijbel opgenomen. De weg naar Kerst is duister en met zonden gevuld, maar het is een weg die naar genade leidt. De Weg naar Kerstmis leidt ons door het leven van zondige mannen en vrouwen die behoefte hebben aan redding. We vieren binnenkort ook weer Kerst en dit kind waar we over zingen en vieren, kwam om mensen als Tamar, Rachab, Ruth en Batseba te redden en zondaars zoals jij en ik. Hij werd geboren om te sterven voor de verlorenen, de goddelozen, de leugenaars en de bedriegers. Jezus werd een man om de haters, de ontrouwen en de onrechtvaardigen te redden.

Daarom is de baby in de kribbe zo kostbaar!

We zijn ontrouw geweest aan onze God. We hebben anderen verkozen boven Gods liefde. We hebben ons van God afgewend en zijn in de ondergang beland en hebben redding nodig. Daarom is de baby in de kribbe zo kostbaar. Deze baby, Die de herders aanbaden, zou ooit aan een kruis worden genageld om Zijn voornemen op aarde te vervullen: de toorn van de Vader te kalmeren en voor ons het eeuwige leven te verkrijgen.

Maria

Maria was een jonge maagd wiens bereidheid om door God gebruikt te worden haar tot een sociaal buitenbeentje zou maken: een vrouw die zwanger was geworden tijdens haar verloving en wiens verloofde haar wilde verlaten. Maria was niet verlamd van angst toen Gabriël haar vertelde dat zij de Messias zou baren. Oh, zeker: het was schokkend, onverwacht, verrassend en bepaald niet gepland nieuws. Maar ze aarzelde niet. Ze verzette zich niet; ze viel niet op de grond als een wenende, twijfelende puinhoop. Ze bleef niet doorvragen; ze werd niet kwaad en ze vuurde beslist niet terug met: “Heer, ik kan dit niet doen.” Ze stelde slechts één vraag: “En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?” Lucas 1:34 Na de uitleg van de engel accepteerde zij haar roeping en zei nederig: “En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” (vers 38) Niet omdat ze zo zeker was zichzelf – maar omdat ze Hem kende die haar had geroepen. God roept de bekwame niet, maar Hij bekwaamt die Hij roept.

Een stap in het geloof

We hoeven niet alle antwoorden te hebben voordat we ons onderwerpen aan Gods plan voor ons leven en we zullen misschien nooit een punt bereiken waarop we volgens de normen van de wereld als “gekwalificeerd” worden beschouwd. Maar zoals Rachab en Maria, kunnen we “ja” zeggen als God ons roept, omdat we weten dat God onze paden zal verlichten met zijn genade en kracht, ons zachtjes begeleidend door zijn Vaderhand bij elke stap die we door geloof nemen.

De weg naar Kerstmis

Deze weg van genade … God heeft de weg geëffend met behulp van het leven van mannen en vrouwen waar we ons mee kunnen identificeren, zodat we zien dat niemand buiten Zijn bereik is … we hebben allemaal deze geweldige weg van genade nodig die ons leidt naar die kleine baby in een kribbe, onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.

Ik weet dat deze week voor velen van ons een drukke week zal zijn. Gevuld met feestdagen, activiteiten, tijd met familie en vrienden en kerkdiensten. Al deze dingen zijn goede dingen, maar laat je er niet van weerhouden om tijd door te brengen met Hem wiens geboorte wij vieren!

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.” Johannes 1:1-3

De komst van het Woord

Johannes spreekt bijna in raadsels. Hij spreekt over het “Woord” dat in alle eeuwigheid bestaat en vanaf eeuwigheid bij God is. En niet alleen was hij ‘bij God’ maar hij IS God. Over wie het gaat onthult vers 14: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” Het ‘Woord’ is Jezus! Laten wij nu de verzen 1-3 nog eens lezen en ‘het Woord’ wijzigen in ‘Jezus’ want dan wordt het ons duidelijk:

“In den beginne was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God. Dit (Hij) was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Jezus geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”

De Heer Jezus is God

De Heer Jezus is gelijk aan God en Hij is de Schepper! Maar Hij stond die prachtige plaats in de hemel af en is ‘vlees geworden’; Hij werd mens onder de mensen! Eeuwenlang had God de weg bereid en geregisseerd om de Messias te laten komen. Soms trok hij het gordijn een beetje terug, zodat we een glimp van deze beloofde Verlosser konden opvangen. Hij bouwde nauwgezet de familie-lijn van Christus zodat op het juiste moment onze Redder geboren zou worden aan Maria en Jozef, een onbelangrijk stel uit een duister stadje. En toen de tijd rijp was stierf dit vleesgeworden “Woord”, voor onze zonden, daarmee onze gerechtvaardige straf over de zonden dragend.

Zijn opoffering

Christus, die de schepper van alle dingen is werd als zijn schepselen. Dit is gek! Hoe meer we proberen het te begrijpen, des te onbegrijpelijker het wordt. Hoe kan een oneindig wezen zich beperken tot het menselijke vlees en beenderen? Hoe kan iemand die buiten tijd is in de tijd stappen en leven met degenen die hij heeft geschapen? Hij verliet de perfectie voor een gevallen mensheid. Ik denk niet dat we de opoffering daarvan echt goed begrijpen, omdat we nog nooit de perfectie hebben ervaren. Onze Heer Jezus zette zijn kroon opzij om te dienen en Zichzelf over te leveren aan de van zonde vervulde mensen om onrecht en moord te lijden om zó de mens te redden.

Een heidens feest

Kerst ligt onder vuur. Veel mensen, ook Christenen, vinden het een (van oorsprong heidens) feest wat draait om lekker eten en gezelligheid. Maar bezie Kerst nu eens anders. Laten we stilstaan bij het enorme offer van de Heer, om de hemel te verlaten en in te ruilen voor een armoedige kribbe in een stal. Om te leven temidden van mensen met fouten en zonden, die Zijn rechtvaardige ziel pijn moeten hebben gedaan. Die gegeseld werd, uitgescholden en opgehangen, terwijl één woord van Hem alles onmiddellijk had kunnen veranderen. Hij wilde dit doen om de mensen te redden. Zijn geboorte was slechts het begin van Gods werk om in liefde en genade de mensen te kunnen vergeven!

Ik wens een ieder gezegende Kerstdagen!