Israël op de vlucht

En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.”

”En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.”

Openbaring 12 vers 6 en vers 14

De schuilplaats in de woestijn

We vinden in bovenstaande Bijbel-gedeeltes de voorzegging dat het volk Israël (“de vrouw” in dit Schriftgedeelte) de woestijn in zal vluchten. Nu is “de woestijn” groot en er zijn meerdere woestijnen. Waarheen zal het Joodse volk straks vluchten, waar zij door de Here God bewaard zullen worden? Het Oude Testament geeft daarover meer informatie.


Het woord “sela”

Het Hebreeuwse woord ‘sela’ wordt veel gebruikt in het Oude Testament. Als naam, als teken na een Psalm, maar ook onvertaald als plaats en als beschrijving. Het Hebreeuwse woord ‘sel’ betekent steil oprijzende rotsen (‘echo’), wat de betekenis van sela achter een Psalm tot echo of tewel refrein zou duiden. (Het woord wordt in de Psalmen vaak na belangrijke of veelzeggende verzen geplaatst, die hiermee dan nog eens herhaald worden.) Sela is het equivalent van het Griekse woord ‘petra’ (rots). Het wordt dan ook vertaald als ‘steen’ of ‘versterking’, maar meestal als ‘rots’.

Sela = Petra? (Jordanië)

Jesaja 16 vers 1 in de Statenvertaling: “Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela af, naar de woestijn henen”. We hebben zojuist gelezen dat ‘sela’ vertaald kan worden met rots. Het griekse woord voor rots is ‘Petra’. De ‘heerser van het land van Petra’. Jordanië wordt ook Edom genoemd, we lezen dit verderop in deze studie. Het land Edom is het tegenwoordige land Jordanië.

Midden in de grote verdrukking

Als de ‘gruwel der verwoesting’ wordt opgesteld (een ding wordt neergezet of als een standbeeld geplaatst) op de voorhof van de dan herbouwde tempel, is het moment aangebroken waar de teksten hierboven over gaan: de Joodse bevolking zal vluchten. De Heer Jezus Zelf waarschuwde de Joden hiervoor in Matteus 24:15-21 en Marcus 13:14-19 Lees de volgende verzen eens aandachtig, want de profeet Jesaja heeft hierin de hele tweede helft van de grote verdrukking samengebracht.

[note]Jesaja 16 vers 1-5 ”Heersers des lands, zendt de lammeren van de rotsen de woestijn in naar de berg der dochter van Sion. En het zal geschieden, dat de dochters van Moab als vluchtende vogels, een opgejaagd nest, aan de voorden van de Arnon zullen zijn. Schaf raad, geef een beslissing, maak op de volle middag uw schaduw als nacht, verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet. Laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven, wees hun een toevlucht tegen de verwoester. Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen.”[/note]

Dit is niet de vlucht; hier komen de Joden terug!!

De Here God verklaart hier ‘het einde vanaf het begin’ zoals Hij altijd heeft gedaan als Hij zijn volk het profetisch woord gaf. (Jesaja 46:10) Wie is de Heerser des lands? (de Koning der koningen?) de Heer Jezus immers? Vers 1 begint bij het einde en spreekt erover dat de Heer terugkeert vanuit ‘sela’ (Petra) naar de berg van de dochter van Sion, aan het einde van de grote verdrukking. (er staat ‘van Sela af’ of ‘from Sela’ dus ‘ervandaan‘) Vers 5 vertelt dat de Heer dan zijn duizendjarig Vrederijk zal oprichten, zodra Hij in Sion terug is. De verzen 2, 3 en 4 geven details over Israëls vlucht naar- en verblijf in Petra voordat de Heer Jezus terugkeert om Zijn koninkrijk op te richten.

Jordanië zelf op de vlucht

In deze verzen spreekt de Here God hoofdzakelijk tot ‘Moab’ en dat is het moderne Jordanië. In vers 2 kunnen we lezen dat ook de ‘dochters van Moab’ eveneens zullen vluchten. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar het staat hier duidelijk en het wordt ook geprofeteerd in Jeremia 48. (de profetie over de Moabieten) Er zijn Bijbelteksten die duidelijk aangeven dat de opdracht aan Moab om naar Petra te vluchten wel degelijk in dezelfde tijd zal zijn als de opdracht aan de Joden om naar Petra te vluchten.

(halverwege de grote verdrukking dus) Sommige Bijbeluitleggers leren echter dat Moab is vernietigd in oude tijden en dat Jeremia 48 dus allang is vervuld. Maar:

  • We lezen dat de Here God het volk Moab (Jordanië) opdracht geeft om de woestijn in te vluchten wat precies dezelfde omschrijving is die de Heer geeft aan de plek waar Hij de Joden zal bewaren.
  • Moab krijgt bovendien de expliciete opdracht om hun steden te verlaten en naar ‘de rots’ (sela, Petra) te gaan en daar te zijn als een duif die haar nest maakt in Jeremia 48 vers 9 ”Geeft Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan; en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelve wone.”? 48 vers 15 “Moab is verstoord, en uit zijn steden opgegaan, en de keur zijner jongelingen is ter slachting afgegaan”; en 48 vers 28 “Verlaat de steden, en woont in de steenrots, gij inwoners van Moab! en wordt gelijk een duif”
  • In Jeremia 48 wordt drie maal de benaming ‘de verwoester’gebruikt, een term voor de antichrist. (vers 8,18 en 32) Dit is de zelfde ‘verwoester’ die wordt genoemd in Jesaja 16 vers 4 “Laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven, wees hun een toevlucht tegen de verwoester”, en Jesaja 21:2, Jeremia 6:26, en Jeremia 51:56
  • De Heer stuurt aftappers (in het engels: wanderers) naar Moab (Jordanië) die zijn vaten zullen ledigen. (het land leegroven) Jeremia 48:12 Precies dezelfde term wordt (in het engels) gebruikt in Jesaja 16 vers 2- 3 als het over het Joodse volk gaat. (a wandering bird; vluchtende vogels)
  • Moab krijgt in Jeremia 48 vers 43-44 precies dezelfde waarschuwing (“De vreze, en de kuil, en de strik, over u, gij inwoner van Moab!”) als die gericht is tegen het Joodse land in Jesaja 24 vers 17-18, (“De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoner des lands!) tijdens de toekomstige ‘dag des Heren’. (de grote verdrukking)
  • In Jeremia 48 vers 47 staat: “Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen, luidt het woord des HEREN.” Dit vers geeft heel duidelijk aan dat Moab (Jordaniïë) als natie zal bestaan in ‘het laatste der dagen’.

Bovenstaande verzen maken duidelijk dat de profetieën in Jeremia 48 nog niet zijn vervuld en pas vervuld zullen worden op het midden van de grote verdrukking, zoals aangegeven in Jesaja 16 vers 2-4

Het spoor volgen

De Heer Jezus waarschuwt het Joodse volk dat, als zij de gruwel der verwoesting zien staan op de heilige plaats, (de voorhof van de Joodse tempel) zij moeten vluchten naar de bergen. Nu zijn er in Israël overal wel bergen waarheen zij kunnen vluchten, maar de ruigste bergen, die de beste bescherming zouden bieden, liggen aan de oostelijke zijde van de Dode Zee. Maar wie controleert vandaag de dag deze oostelijke zijde? Jordanië. Zou het toeval zijn dat juist het land Jordanië een vredesverdrag met de Joden heeft?

Hulp

Als de Joden zullen vluchten zullen de meesten van hen de Jordaan over steken en de ruige gebergten aan de oostzijde ervan invluchten. Ze zullen dus Jordanië binnen trekken. Sommige Jordaniërs zullen het in hun hart krijgen om de voor hun leven vluchtende Joden te helpen en hen toe te staan om in Petra te verblijven. Als gevolg daarvan zullen die Jordaniërs zelf moeten vluchten en wordt de Joden in hun schuilplaatsen de opdracht gegeven Jordanië Laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven”. (Jesaja 16 vers 2-4)

Verraad en de consequentie daarvan

Helaas zullen tijdens de tweede helft van de grote verdrukking, er toch Jordaniërs zijn (afstammelingen van Ismaël en Esau) die, ondanks de ernstige waarschuwing van de Here God om de Joden niet aan hun vijanden te verraden, dit toch zullen doen. Als dat gebeurt, zal de Here God het Joodse volk, (het restant, het wormpje Jacobs) beschermen, zoals Hij ook Jacob beschermde tegenover zijn broer Esau, maar hun verraad zal de veroordeling van de afstammelingen van Ismaël en Esau betekenen. Jeremia 49 vers 17-18, (Jordanië Dan zal Edom een verschrikkelijke plaats zijn. Ieder die er komt zal huiveren om het onheil dat het getroffen heeft, ieder stokt de adem in de keel. Het wordt volkomen verwoest ‘zegt de HEER’ zoals Sodom en Gomorra en de naburige steden werden verwoest. Niemand zal in Edom wonen, mensen zullen er niet meer verblijven.”) Ezechiel 25 vers 12-13 (Jordanië Dit zegt God, de HEER: Edom heeft zich op het volk van Juda gewroken en zo een zeer zware schuld op zich geladen. Daarom, zegt God, de HEER, zal ik mijn hand tegen Edom opheffen. Ik zal er mens en dier uitroeien, ik zal het land verwoesten.”), Ezechiel 35:1-15, (Seïrgebergte: Genesis 36 verklaart: Esau, ofwel Edom, vestigde zich in het Seïrgebergte.)

Bescherming

Als de Joden vluchten zal de ‘shekinah’, de wolk van God, hen opnieuw bedekken, (Jesaja 16 vers 3 maak op de volle middag uw schaduw als nacht) zoals 3.400 jaar geleden in de woestijn, toen het volk vluchtte uit Egypte. Exodus 13:21-22)

Deze wolk zal als een dikke deken over dit deel van de woestijn liggen en de vijanden, die zullen speuren naar de vluchtende Joden, zullen, ondanks al hun geavanceerde technologie, niet in staat zijn hen te vinden. Ik weet niet hoe lang het Joodse volk er tijdens hun vlucht over zal doen om in Petra aan te komen maar de Psalmist schreef eeuwen geleden dat de Here God Zelf hen veilig in de beschutting van Petra zal leiden. “Wie voert mij de vesting binnen, wie zal mij naar Edom leiden? Bent u het niet, God, u die ons verstoten had, voert u niet, God, onze legers aan? Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen, Hij zal onze vijanden vertrappen.” Psalmen 108 vers 11-14.

?

In Petra zullen de Joden onderdak vinden, voedsel en bescherming gedurende de tweede helft van de grote verdrukking. (Jesaja 26:20-21) Zie ook Matteus 25:32-33 waar de heidenen die de grote verdrukking overleefd hebben, op grond van hoe ze met het Joodse volk (de vluchtelingen) zijn omgegaan, verdeeld zullen worden in bokken of schapen.

De Here God richt Zijn volk

Het Joodse volk, althans, het overblijfsel wat naar de woestijn gevlucht is, zal daar door de Here God worden gericht. Ezechiel 20:34-37 Dat houdt in, dat Hij d””r het verbond met Zijn volk zal vernieuwen. We lazen eerder al over de wolk, de shekinah. Deze wolk verbergt de heerlijkheid van God. (Zijn majesteit bedekt de hemelen Habakuk 3 vers 3)

Terug naar Jeruzalem

Aan het einde van de grote verdrukking zal de Here God Zijn volk, gelouterd en gereinigd en Hem nu in alles volgend, terug brengen naar het land Isra”l en naar de stad Jeruzalem. Het volk zal weer door de wolk, de Shekinah, worden geleid zoals weleer.

De Wederkomst

Matteus 24 vers 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. en Openbaring 1 vers 7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken”.

Op “”n van de laatste dagen van de grote verdrukking zal de Heer Jezus openbaar worden, komende met grote macht en majesteit, op de wolken, de Shekinah, precies zoals Hij destijds van de aarde is vertrokken. Zacharia 14 vers 4 “zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die v””r Jeruzalem ligt aan de oostzijde”

De Olijfberg scheurt dwars doormidden

Bij “de gruwel der verwoesting” zullen de gelovige Joden, die de antichrist op dat moment herkennen, vluchten. Maar niet alle Joden zullen dan de bergen in vluchten. De meesten van hen worden vermoord, maar uiteindelijk zullen er toch nog enkele zijn, die zich gedurende die tijd verborgen hebben. Deze Joden zijn, op het moment dat de Heer Jezus teugkeert, gelokaliseerd en zij staan op het punt om vermoord te worden. In wanhoop beklimmen zij de Olijfberg en juist op dat moment zien zij de Heer Jezus terugkomen. Kun je je voorstellen hoe dat zijn zal? Ze zullen de Heer aanroepen met “gezegend, Hij, die komt in de Naam des Heren!!” Matteus 23:39 Juist op dat moment zal de hele berg door een zware aardbeving splijten en de in doodsnood verkerende Joden zullen de aldus ontstane vallei invluchten, terwijl de Heer Jezus hun vijanden zal vernietigen. Openbaring 14:20

Isra”l herkent haar Messias

Dit is dan het moment waar Zacharia over spreekt (hoofdstuk 12 vers 10) “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene”. (zie ook Openbaring 1:7) Waarom zouden de Joden rouwen en bitter leed dragen als zij de Heer Jezus herkennen als hun Messias? Omdat de gelovige Joden ook vandaag de dag nog de identiteit van Hem niet kennen, hoewel zij geloven in de belofte van de komst van hun Messias (in hun Torah, Deuteronomium 18:15-19) Tot hun grote schrik zullen ze ontdekken dat Hij Degene is, Die zij hebben afgewezen” Zacharia 13 vers 6 “En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben,in het huis mijner liefhebbers“. (of: mijn vrienden) En zij zullen zich realiseren dat hun Messias Dezelfde is als de Nieuw Testamentische Heiland, Die zij zo vasthoudend bleven afwijzen”

Vreugde!

Maar deze rouw wordt omgezet in vreugde, als de Heer Jezus hen tegemoet treedt zoals eens Jozef zijn broers. Jeremia 31 vers 10-14 Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die Isra”l verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het woord des HEREN.

Het wraakgericht des HEREN

De Heer Jezus zal in het gericht treden met de vijanden van Zijn volk, maar uiteraard eveneens Zijn vijanden.

[note]

Openbaring 19 vers 11-13]. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.

Wie is het, die van Edom (Jordani”) komt, in helrode klederen van Bosra, (Bosra was de noordelijke hoofdstad van Edom) die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij. En Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen. Jesaja 63 vers1-6

Ezechiel 38 vers 21-23, Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.

Openbaring 14 vers 19-20 En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadi”n ver.

Jesaja 61 vers 1-3 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten,om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.

[/note]

Het Koningschap van de Heer Jezus

Als Jeruzalem is bevrijd van de aanvallers zal de Heer Jezus noordwaarts gaan door de vallei van Jezreel, Achan (Achor) Jehoshaphat, om uiteindelijk in Megiddo aan te komen waar de verzamelde legers der wereld hun vergeefse strijd voeren. D””r, in die vlakte van Megiddo, het beroemde Armageddon, zal het laatste kanongebulder klinken, de laatste commando”s van oorlogshitsers en de laatste snik van de stervende in deze laatste grote oorlog. Het beest (de antichrist) en zijn profeet (de valse profeet) zullen worden gegrepen en geworpen in “de poel des vuurs”. Openbaring 19:20 Hierna zal de gezegende rust van VREDE over de aarde komen. Jesaja 2:4 en Micha 4:3

Het duizendjarig Vrederijk

Zacharia 14:8-11 Levende wateren zullen uit Jeruzalem vloeien. Genezing en rust voor de volkeren die nog zijn overgebleven na alle oordelen van de grote verdrukking en nadat de Heer Jezus de overlevenden heeft verdeeld in de “bokken en de schapen”. Matteus 25:32-33 De “schapen” zullen het Vrederijk binnengaan, wat wordt bestuurd door de Koning der koningen, de Heer Jezus, samen met zij, die als koning zullen heersen met Hem: de martelaren uit de grote verdrukking, zij, die het teken van het beest niet hebben aangenomen en het beest niet hebben aanbeden.

Reacties zijn gesloten.