de ruiter op het witte paard (deel 2)

In deel 1 stelden we een aantal vragen.
We kunnen deze vragen het beste beantwoorden met wedervragen…

De wedervragen

 • Welke internationaal bekende mensen verschijnen vandaag de dag publiekelijk, gekleed in wit, zichzelf presenterende als ‘heilige mensen’, mensen van vroomheid en vrede?
 • Welke bekende internationale leider heeft bij zijn publieke verschijningen een boog in de hand?
 • Welke bekende internationale leider regeert over miljoenen, terwijl hij geen echt koninkrijk heeft?
 • Welke bekende internationale leider eist land op in Jeruzalem?
Rooms Katholiek = slecht?

Voordat ik verder ga wil ik benadrukken dat ik niets tegen Rooms Katholieke broeders en zusters heb. Er zijn vele goede en gelovige Katholieken die volkomen oprecht zijn in hun geloof en er zullen velen zijn die door hun geloof in de Heer Jezus Christus behouden zijn. Ook over de paus wil ik niets verkeerds zeggen. De huidige paus is 84 jaar; een hoge leeftijd en het kan zomaar de volgende paus zijn die zich in Jeruzalem zal willen settelen. Wel zijn de huidige en voorgaande paus druk bezig geweest met de voorbereidingen daarvoor, maar daarover later meer.

De paus in Jeruzalem

Door de eeuwen heen hebben de leiders van de Rooms Katholieke kerk hun hart gezet op een regering over de hele wereld… vanuit Jeruzalem. De pausen hebben deze wens nooit losgelaten. Per slot van rekening is Jeruzalem de ‘stad van God’ dus welke plaats zou beter zijn voor een paus die claimt de plaatsbekleder van Christus op aarde te zijn? Het is de paus die zich altijd vertoont in een lang wit gewaad, zichzelf presenterend als een heilig man en een man van vroomheid en vrede. De Rooms paus wordt zelfs aangesproken met ‘uwe heiligheid’ en ‘heilige vader’. Miljoenen katholieken (en anderen) over de hele wereld zien de paus als de belichaming van “heiligheid” en “zuiverheid.”

De boog

Als we de paus zien als hij plaatsen over de hele wereld bezoekt, dan draagt hij een staf met daarop een afbeelding, voorstellend Christus aan het kruis. Het is een groteske voorstelling daarvan, want het kruis is voorwaarts gebogen zodat het een boog vormt. De staf werd door meerdere pausen gevoerd, maar Benedictus heeft inmiddels een andere staf. Maar welke staf zal een volgende paus hebben?

een ander Bijbelgedeelte

We lezen een ander Schriftgedeelte en wel Daniel 11 vers 21-45. Dit hele gedeelte handelt over de persoon van de antichrist. Vers 21 zegt: ‘En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken.’ Deze ‘verachte man’, de antichrist, zal zich voorstellen als een man van vrede en onder het mom van die vrede zal hij het koninkrijk verkrijgen. Dat wil zeggen: hij zal koning worden! Maar van welk koninkrijk? We lezen verder in vers 22: ‘alles overstromende strijdkrachten zullen voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden, ja, ook een vorst van het verbond.’ Met andere woorden: de regeringsleider die met deze ‘verachte man’ dit verbond, deze overeenkomst sluit, zal bedrogen worden door die persoon die zó het koningschap bemachtigd. Over bedrog gesproken!

De antichrist in Jeruzalem

Over welk koninkrijk het gaat lezen we in vers 45: En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads… Ik heb hier expres de Statenvertaling genomen, omdat die het beter vertaalt: de ‘zeeën’ (meervoud) die hier genoemd worden zijn de Middellandse Zee en de Dode Zee en dat is de precieze lokatie van Jeruzalem met ‘de berg des heiligen sieraads’: de tempelberg. Let ook op het woord ‘paleis’. Een “paleis” is de woning van een koning of heerser. Denk bijvoorbeeld aan… het pauselijk paleis.

Israëls regering nu

Is het niet interessant dat het joodse volk in Israël behoorlijk ontevreden is over hun regeringsleiders? Verscheidene van hun huidige en vroegere leiders worden verdacht van corruptie, het aannemen van steekpenningen, afpersing, verduistering, witwassen van geld enz. Door hun onschendbaarheid als leden van de regering kunnen zij niet worden veroordeeld. Maar het volk mort! Het Joodse volk is zich zeer bewust van het feit dat zij vroeger geregeerd werden door koningen. Velen kijken met trots terug op de koningen David en Salomo. Er is al een groep Joden die actief ervoor pleiten om de democratie te laten vallen en terug te gaan naar een monarchie. Juist de huidige politieke situatie van Israël nu (met alle bedreigingen rondom hen) geeft reden om te veronderstellen dat een krachtige Israëlische koning in hun voordeel zou kunnen werken.

Het huidige Joodse volk wacht op de Messias

‘Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen’. Johannes 5:43 Deze verzuchting van de Heer Jezus past precies in het verhaal. Het Joodse volk (religieus of seculier) weet hoegenaamd niets van de waarschuwing, gegeven aan hun voorvaderen. De ongelovige Joden staat wijd open voor de aankomst van de voorzegde Messias, die een valse messias zal blijken te zijn. De ruiter op het witte paard (Openbaring 6:1-2) zal blijkbaar die ‘messias’ zijn die niet alleen wordt aanvaard door Israël, maar die zelfs door Israël als hun koning zal worden gekroond.

Israël en Iran

Op dit moment bevindt Israël zich in een verschrikkelijke en onhoudbare positie. Iran dreigt Israël te vernietigen en is onder leiding van de krankzinnige Ahmadinejad (die gelooft dat het zijn taak is de wereld in een verwoestende kernoorlog te storten) bezig kernwapens te ontwikkelen. De Verenigde naties, Europa, Rusland en Amerika zien het gebeuren maar zijn niet bereid of niet in staat Iran tegen te houden.

Israël en Amerika

De Amerikaanse (moslim) president Barack Hoessein Obama wil Israël verplichten om haar kernwapens in te leveren, (via de ‘Nuclear Non-Proliferation Treaty conference’, waardoor ze –naar de mens gesproken- weerloos zijn) Obama verplicht Israël tot een bouwstop in nota bene Joods gebied, waarover nooit onenigheid is geweest en hij probeert Israël te verplichten om aan alle eisen van de Palestijnen tegemoet te komen, zonder voorwaarde vooraf dat de Palestijnen moeten beloven in vrede te willen leven met hun Joodse buren.

En de Palestijnen willen niet in vrede, als buren, met Israël leven.
Ze zijn niet bepaald onduidelijk over wat ze willen: alles.
Het hele land en ze willen elke Jood vernietigen.

Israël en de overige buurlanden

Syrië bewapent de Hezbollah, die gelegerd zijn in Libanon. Nadat Israël enkele jaren geleden de Hezbollah had ontwapend eiste de internationale gemeenschap een wapenstilstand. Ze beloofden Unifil soldaten te sturen, die ervoor zouden zorgen dat de Hezbollah nooit meer herbewapend zou worden. De afgelopen jaren heeft de Hezbollah vanuit Syrië, Rusland en Iran echter tienduizenden raketten en ander wapentuig gekregen en ze zijn nu vier maal sterker bewapend dan voor Israël ingreep. Syrië en de Hezbollah bedreigen Israël. En Egypte zegt vervolgens dat –als Israël zich verdedigt tegen haar vijanden, Egypte de ‘broedervolken’ Syrië en Libanon te hulp zal schieten. Hoe wanhopig klem kan een volk komen te zitten….

De oplossing

Zie, een wit paard, en die erop zat… Hier is het antwoord! Welke land ter wereld zou het aandurven Israël aan te vallen als Jeruzalem het wereld hoofdkantoor [het Vaticaan] van de rooms-katholieke hiërarchie? Een dergelijke aanval zou de gecombineerde toorn van de hele katholieke wereld op de aanvaller laten neerkomen. Om het wereld hoofdkwartier van de rooms-katholieke geloof in Jeruzalem te hebben zal van groot economisch voordeel zijn voor Israël. Elk jaar zullen miljoenen mensen van over de hele wereld komen om de paus te zien en door hem “gezegend” te worden. Dit betekent miljoenen voor de toeristische inkomsten in Israël gedurende de eerste helft van de verdrukking. Terwijl de meeste mensen in de wereld zullen lijden onder economische ontberingen en hongersnood tijdens de eerste helft van de Verdrukking, zal Israël kunnen genieten van een grote economische “welvaart”, terwijl het leeft in “Vrede en veiligheid,” 1 Tessalonicenzen 5:3; Ezechiel 38:8

Onmogelijk!

Veel mensen zullen dit voor onmogelijk houden. Een Christelijke paus in Jeruzalem. Dat is een gotspe! Maar veronderstel dat deze laatste paus Joods is of gedeeltelijk Joods? Als het iemand is die zegt het Joodse volk lief te hebben en hen helpt om de tempel te herbouwen? Een man, die economische voorspoed zal brengen terwijl overal ter wereld de economieën instorten en die Israël veiligheid en rust garandeert in een vijandige wereld? Zouden de Joden hem dan nog steeds afwijzen? Of vallen ze hem in handen als een rijpe vijg? Zullen ze hem dan zelfs misschien als koning kronen?

De Palestijnen

Is het grootste probleem van Israël niet het Palestijnse probleem? Sinds 1978, toen de eerste intifada begon is het probleem met de Palestijnen van jaar tot jaar alleen maar erger geworden. Wie zijn die Palestijnen toch, en waarom veroorzaken ze dergelijke problemen voor Israël?? De moderne Palestijnen zijn de afstammelingen van de oude Filistijnen. Het woord “Pa’les’tin’ian” is niets minder dan een moderne pervertering van het oude woord Phi’lis’tine. “De Filistijnen leefden in de huidige Gazastrook en ze waren bittere vijanden van het joodse volk in de oudheid, en hun nakomelingen zijn nog steeds bittere vijanden van het Joodse volk vandaag. In Gods Woord staat hun lot vermeld: ‘Zo zegt de Here HERE: Omdat de Filistijnen wraakzuchtig gehandeld hebben door met bitter leedvermaak wraak te nemen en in eeuwigdurende vijandschap te verdelgen, daarom, zo zegt de Here HERE: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Keretieten uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee te gronde richten; Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen’. Ezechiël 25 vers 15-17 In de eerste jaren van zijn regering vocht koning Saul tegen de Filistijnen. 1 Samuël 13 tot 14. Koning Saul was een type van de komende Antichrist. Zal de Antichrist dan ook vechten tegen de Palestijnen en onderwerpt hij ze tijdens zijn bewind over Israël gedurende de eerste helft van de verdrukking. Als hij dat doet, hoe zou het Israëlische volk hem niet liefhebben en hun toewijding aan hem betuigen?

Voorbereidingen

Al vele jaren zijn er besprekingen over het overdragen door Israël van ‘heilige plaatsen’ aan de Katholieke kerk: het Vaticaan wil de berg Tabor, Kapernaüm en de berg der Zaligsprekingen aan de noordkust van het Meer van Galilea. Verder de kerk van Gethesemane in het Kidrondal (het dal van Josafat), de kerk van de Aankondiging in Nazareth en een kerk in Tamra. Over al deze plaatsen zou reeds overeenstemming zijn bereikt. Maar het Vaticaan wil ook dat Israël de controle over de oude stad van Jeruzalem aan hen overdraagt. Jeruzalem zou dan het spirituele centrum van de wereld worden, waarin alle drie de religies vertegenwoordigd zouden zijn, maar onder controle van de kerk van Rome.

De laatste paus?

Na het verkrijgen van de zeggenschap over het oude Jeruzalem zal voor het Vaticaan de weg vrij zijn om een ‘mysterieus persoon’ te introduceren, die ‘alle religies zal verenigen’. Om de Joden hierin een plek te geven zullen zij de tempel van Salomo mogen herbouwen. Lees ook eens het stuk van Xandernieuws van mei 2009. (dit raad ik je echt aan!) Deze plannen zijn niet nieuw, al in 1992 verklaart de burgemeester van Jeruzalem, Teddy Kollek, dat de Israëlische regering tegemoet moet komen aan de wens van het Vaticaan om Jeruzalem een speciale status te geven. Later dat jaar had hij hierover een exclusief onderhoud met kardinaal Joseph Ratzinger – de huidige paus.

Malachias

Malachias werd in 1094 in Ierland geboren met als oorspronkelijke naam Maelmhaedhoc O’ Morgair. Hij herstelde het christendom in Ierland tijdens de invasies van de Vikingen en stierf uiteindelijk in 1148. Malachias is bekend vanwege zijn toekomstvisioen over de identiteit van de 111 pausen die zouden volgen. En daaruit blijkt dat paus Benedictus XVI, geboren als Joseph Alois Ratzinger, niet alleen de 265ste paus van de rooms-katholieke kerk is, maar misschien ook wel de (voor)laatste paus zou kunnen zijn. Aan het visioen van Malachias is namelijk een gedeelte toegevoegd, wat spreekt over nog een paus: Petrus Romanus. Velen (ook Rooms Katholieken) verwachten dat het deze paus zal zijn die een anti-paus genoemd wordt en die in Jeruzalem zal zetelen. De profetie zegt dat deze paus een ravage zal maken van de RK kerk en die zelfs zal trachten te vernietigen.

Fatima

De 3e profetie van Fatima, gegeven aan drie jonge Spaanse meisjes (herderskinderen) in 1913, die de pausen sinds die tijd hebben geprobeerd verborgen te houden van het publiek, spreekt over de moord op de paus. Het Vaticaan heeft in het jaar 2.000 deze profetie ‘bekend gemaakt’ en verklaard dat het om de aanslag op paus Johannes Paulus ging.? Echter, zijn er “lekken.” Deze profetie verklaart namelijk dat de 111e paus [de huidige paus] zal worden vermoord door de 112e paus en de nieuwe paus zal de positie van paus voor zichzelf verkrijgen.? Hij zal dan voor een korte periode vriendschap sluiten met het Joodse volk, maar uiteindelijk zal hij trachten hen te vernietigen.? Ook zal hij de heerser van de hele wereld worden en zelf het voorwerp van aanbidding in de wereld worden.

Opmerkelijk is dat deze profetie voorspelt dat deze goddeloze man uiteindelijk zijn ondergang zal vinden, hem toegebracht door de Grote Koning, Jezus Christus. Is het gewoon toeval dat deze profetieën van ‘duistere zijde’ (ze zijn niet Bijbels) harmoniëren met de geïnspireerde profetieën van Gods Woord in vele punten?? Denk er eens over na!

Zou het kunnen dat:

 • een paus zijn hoofdkwartier zal verplaatsen naar Jeruzalem, “… zijn paleis tussen de zeeën aan den berg des heiligen sieraads…” Daniel 11 vers 45.
 • Dat deze paus de Joden zal helpen met de wederopbouw van hun Tempel
 • Dat deze paus de Joden zal helpen met hun controverse met de Palestijnen.
 • Dat de dankbare Joden hem daarvoor zullen liefhebben.
 • Dat velen van hen zullen geloven dat hij zal inderdaad de “Messias” is van Israël, die de Joden verwachten op grond van de profetieën in het Oude Testament.
 • Dat deze paus op een gegeven moment de positie van de Koning over Israël wordt aangeboden
 • Dat iedereen in Israël gelukkig is met deze koning, hoewel hun geluk wordt verstoord door die vervelende oude “twee getuigen” die preken in hun straten en ze vertellen dat ze ongelovige dwazen zijn, en eisen dat zij zich bekeren tot de Heer Jezus Christus, de ware Messias.
 • Dat op of nabij het midden van de Verdrukking deze koning van Israël en vorst van het (RK) Christendom de Joodse Tempel binnentreedt en gaat zitten en verklaart dat hijzelf de Almachtige God is.
 • Dat, als hij dan uit de tempel komt, hij zal eisen dat de hele wereld Hem -en Hem alleen- zal aanbidden.
 • Dat de religieuze joden sterk zullen worden beledigd door het bezoedelen van hun Tempel, en dat zij hem uiteindelijk herkennen als de valse messias die hij is.
 • Dat er een religieuze opstand tegen hem komt, die zal leiden tot de aanslag op zijn leven (Zacharia 11:15-17) waardoor hij voor het oog van de wereld zal sterven maar op bovennatuurlijke wijze ‘uit de dood zal verrijzen’ in het vervalsen van de opstanding van Christus.? Dit zal de hele wereld ervan overtuigen dat hij inderdaad God in het vlees is. En zij zullen Hem dan aanbidden en gehoorzamen en op dat ogenblik wordt hij verheven tot de positie van ‘wereldheerser’. Openbaring 13:7
 • De Joden zullen dan moeten vluchten voor hun leven en zij vluchten de woestijn in, (Matteus 24:15-21) waar zij door God zullen worden bewaard..

Gaat het zó gebeuren?

Zal het scenario zoals hierboven beschreven in elk detail letterlijk zó worden vervuld? Eerlijk gezegd denk ik het niet. Want niemand van Gods kinderen heeft alle antwoorden; wij tasten in het duister en 1 Kortiërs 13 vers 9 ‘onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren’ want ‘wij zien nog door een spiegel, in raadselen’ 1 Korintiërs 13 vers 12 Maar deze identificatie van de ruiter op het witte paard zou kunnen, toch? Vooral als we zien en horen dat het Vaticaan inderdaad grond opeist in Israël en zelfs op de berg Sion. En dat hun eigen (RK) profetieën bevestigen dat ‘de laatste paus’ in zicht komt en dat hij een valse messias zal zijn. Het zou (zoals ik het zie) inderdaad kunnen dat een Romeinse paus heel goed mogelijk de komende Antichrist en dus de ruiter op het witte paard kan zijn.

[important]Laat je waarschuwen voor het te laat is!

Hoe het ook zal gaan; het kan snel gaan! En als dit tijdperk ten einde loopt ben jij er dan klaar voor? Behoor je bij de vrijgekochten van de gemeente, vrijgekocht door Jezus’ bloed, die de verschrikkelijke periode die er aan komt, niet meemaken omdat de Heer Jezus hen daarvoor bewaren? Openbaring 3:10 Of heb je je er nog niet echt mee bezig gehouden en sta jij straks voor de keuze: de wereldleider aanbidden en zijn merkteken nemen (wat Gods toorn over je heen zal halen) of dat te weigeren (wat je dood zal betekenen)…?

Maak er haast mee. Het kan zómaar te laat zijn. Nu nog mag je je knieën buigen voor de Heer Jezus Christus, Hem je zonden belijden en Hem vragen de Heer van je leven te worden. Dan zal je behouden zijn voor tijd en eeuwigheid. Ik hoop je ‘boven’ te ontmoeten!

[/important]

Johannes 1 vers 12

Doch allen, die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden,
hun, die in zijn naam geloven

Met dank aan Pastor F. M. Riley

Reacties zijn gesloten.