de ruiter op het witte paard (deel 1)

“zie, een wit paard…”

“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen,
gij morgenster, zoon des dageraads;
hoe zijt gij ter aarde geveld,
overweldiger der volken!”

Lucifer

Jesaja 14 vers 12 Dit vers gaat over “Lucifer”, de koning van Babylon. Wie is deze ‘lucifer’? De meeste mensen zullen meteen antwoorden dat Lucifer niemand anders is dan satan. Maar net zoals de Heer Jezus Christus ‘het beloofde zaad van de vrouw’ was, zo is lucifer ‘het zaad van satan’. (Gen 3:15) Met andere woorden: zoals de Heer Jezus Christus belichaming is van God in het vlees, zo is Lucifer satan in het vlees. En zoals de Heer Jezus Christus de ‘mens Gods’ is, zo is Lucifer ‘de mens van satan’.


De daden van Lucifer

Jesaja 14 In deze profetie van Jesaja zegt de Here God dat Lucifer de koning zal zijn over Babylon (vers 4) en dat hij zal heersen over alle koninkrijken naties (vers 6), dat hij een man is (vers 16) die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak (vers 16-17) dat hij het land van zijn eigen volk ten gronde zal richten (vers 20) en dat zijn volgelingen worden vernietigd (vers 21-22) Hoe zou Lucifer, satan als mens, beter beschreven kunnen worden dan hier gebeurt? Als we de profetie over alle koninkrijken der wereld lezen mag het duidelijk zijn dat we het hier hebben over de persoon van de antichrist.

Lucifer = de antichrist.

Het is geen toeval dat satanisten, new agers, heksen, demonisch bezetenen en lieden van de wereldwijde club van de vrijmetselaars hun leerlingen leren dat Lucifer de naam is van de ware meester, de verlichte leraar wiens komst zij binnenkort verwachten. (Het zijn o.m. de vrijmetselaars die de komende nieuwe wereld orde aansturen)

Het verlangen van Lucifer

Laten we eens kijken naar de verlangens van Lucifer. Jesaja 14 vers 13-14 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” Uit deze tekst blijkt het hartsverlangen van Lucifer, namelijk om gelijk te zijn aan de Here God, reden waarom Lucifer God probeert te imiteren in alles waarvan hij weet wat God heeft gepland in Zijn ‘plan der eeuwen’. Lucifer wil:

  • over de hemelen regeren. Jeremia 49:14-16, Obadja 1:2-4 en Habakuk 2:9
  • zitten op de berg Sion (Daniel 11:45)
  • gelijk zijn aan God (2 Tessalonicenzen 2:3-4)
  • over de wereld heersen. (Habakuk 2:5 en Openbaring 13:7)

Bekijk deze verlangens eens goed en vraag jezelf af wie vandaag de dag dezelfde verlangens kent…

De historie van het oude Israël

Vóór we deze vraag verder overdenken staan we even stil bij Jesaja 46 vers 9-10 waar staat dat de Here God het einde vanaf het begin heeft verklaard. In deze passage moedigt de Here God Zijn volk aan: ‘herinner u deze dingen vanouds..’ Laten we dat doen en terug kijken in Israëls historie.

Israëls eerste koning

Toen het volk Israël een koning eiste (1 Samuel 8-13) kreeg het Saul, de zoon van Kish, een man uit de stam Benjamin als koning. We lezen dat de Here God zegt: ‘Ik geef u een koning in mijn toorn, en Ik neem hem weg in mijn verbolgenheid.’ Hosea 13 vers 11. God was niet bepaald blij dat het volk een koning eiste waar het eerder door God Zelf was geleid! Het volk kreeg waar het om vroeg: een ‘aardse koning’, een koning naar hun keuze. Saul was een indrukwekkende man, lang, knap en gespierd. Hij stak uit boven de mensen. 1 Samuel 10:23 Hij was precies het soort koning dat het volk wilde.

Saul regeerde drie jaren en bracht toen zelf een offer, waartoe hij niet gerechtigd was, want hij had op Samuel moeten wachten. 1 Samuel 13:9

Een type van de antichrist

Waarom verwijs ik naar dit historische feit? Omdat Saul een type was van de antichrist, de keuze van de mens die de Vredevorst afwijst. Saul regeerde als de keus van het volk, voordat de door God uitverkoren koning David dat deed, net zoals de antichrist zal heersen over Israël en de wereld voordat Gods eigen Koning in die positie zal komen. Drie jaar nadat Saul koning was geworden werd Saul door de Here God verworpen en werd hem verteld dat het koninkrijk van hem afgenomen zou worden en gegeven zou worden aan ‘een man naar Gods hart..’ ? 1 Samuel 13:14 en 1 Samuel 15:26. De Here God liet Samuel David als koning over Israël zalven. (1 Samuel 16) En vanaf dat moment besloot Saul de man, die hem zou vervangen als koning, te doden. Toen hij ontdekte dat David die man was probeerde hij hem dan ook keer op keer te doden.

De ruiter onderzocht

Laten we de ruiter op het witte paard eens nader bekijken. Kan het over de Heer Jezus gaan? We lezen Openbaring 6 vers 1-2? “En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.” Het mag duidelijk zijn dat de berijder van het witte paard NIET de Heer Jezus is. Hij is immers in de hemel en opent één der zegels.

Wit

Deze persoon komt op het wereldtoneel, rijdend op een wit paard, als vervalsing van de inkomst van de Heer Jezus in Jeruzalem zo’n tweeduizend jaar geleden. Wit is de traditionele kleur voor puurheid, heiligheid en vrede. Een wit paard wordt traditioneel bereden door een koning, dus deze geheimzinnige berijder presenteert zichzelf als een heilig man, een vroom man en een man van vrede. Maar houdt er rekening mee dat ‘wit’ eveneens favoriet is bij slechte mensen die anderen willen bedriegen, die willen stelen en vernietigen.

De boog

Veel is er al geschreven over de boog die de man heeft. Sommigen denken aan een boog waarmee je pijlen kunt schieten of zelfs een kruisboog, zodat de berijder geruisloos zijn tegenstanders uit kan schakelen. Klinkt redelijk. Maar stel, dat deze boog geen wapen is, wat kan het dan zijn?

De kroon

Waar staat een kroon voor? Iedereen weet dat een kroon wordt gedragen door een koning. Het feit dat deze berijder een kroon draagt, geeft duidelijk aan dat hij koning is of dat zal worden. Met andere woorden: meteen na het begin van de zevenjarige verdrukking zal deze berijder van het witte paard zijn intrede doen in de wereld, waarna hij de autoriteit krijgt om te regeren. Maar over welk land?

De vragen

De vragen die we hierboven gesteld hebben nog even onder elkaar.

  • Jesaja 14 vers3-23 geeft aan dat Lucifer de komende antichrist is en de vraag kwam op, wie dezelfde verlangens heeft als die van Lucifer.
  • De kleur wit wordt gedragen door goede, vrome mensen, maar eveneens door slechte mensen, die zoeken naar rijkdom en die vernietigen. De vraag was: welk soort mens berijdt het witte paard?
  • De berijder van het witte paard heeft een boog in de hand. Wat zou dit kunnen zijn?
  • De berijder van het witte paard draagt een kroon, een teken van koningschap. Maar: koning over wie?

Lees volgende week maandag
welke bekende persoon dit zou kunnen zijn!

Reacties zijn gesloten.