het Evangelie in de sterren

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.? Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.

Psalm 19 vers 2-7

Gezonde achterdocht

De dierenriem, de sterrenbeelden: ? Ik ben mij ervan bewust dat veel Christenen bijzonder argwanend ernaar kijken. En terecht. De satan heeft deze prachtige, door God aan de hemel gezette tekenen, genomen en er iets afschuwelijks van gemaakt. Astrologie, waardoor mensen gaan opzien naar de sterren, alsof die iets over de mensen en hun leven zeggen. ? Ze raadplegen hun horoscoop om te zien wat ze moeten doen of juist laten. Nee, die informatie geven de sterrenbeelden niet. Lees maar geen horoscopen.

Het Evangelie staat in de sterren!

Maar het is werkelijk zonde om de sterrenhemel te gaan negeren. Want het was NIET satan, die de sterren hun plek gaf. Het was de Schepper van hemel(!) en aarde Die dat deed. En ik geloof dat onze God daar nog een andere bedoeling mee had, dan het verlichten van de nachtelijke hemel. Vorige week schreef ik over de twee getuigenissen: het Evangelie in het Woord van God en het Evangelie in de sterren. Toen stelde ik mezelf de vraag waar je zou moeten beginnen de dierenriem te ‘lezen’, want de dierenriem is immers een cirkel zonder begin en eind. Het bleek de Egyptische sphinx te zijn, die de sleutel vormt tot het begrijpen van de dierenriem.? In de sphinx staat een inscriptie: ‘Re harm achis’ (= ‘de weg van de zon’) De sfinx heeft de voorkant van een vrouw (maagd) en het achtereind van een leeuw. Het wijst naar het begin en einde ? van “de Dierenriem”: het begint bij de Maagd en het eindigt bij de Leeuw van Juda!

“Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion slaken? Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde?”

Job 38 vers 31-33

“Hij bepaalt het getal der sterren,? Hij roept ze alle BIJ NAME.”

Psalm 147 vers 4

Hij spant geheel alleen de hemel uit…. Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden.”

Job 9 vers 8-10

“O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Gij, die uw majesteit toont aan de hemel.? Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt.”

Psalm 8 vers 2-4

De Dierenriem

Psalm 19 vers 6 (zie hierboven) zegt :… de zon, die is (…) jubelend als een held om het pad te lopen… De zon is een type van God Zelf. Psalm 84 vers 12 “Want de HERE God is een zon en schild” Het pad van de zon langs de sterrenbeelden is een uitbeelding van de weg die God gaat door? de geschiedenis.

Er zijn twaalf HOOFD sterrenbeelden en elk sterrenbeeld heeft drie BEGELEIDENDE sterrenbeelden genaamd decanen. Elke maand passeert de zon dus één hoofdsterrenbeeld en drie substerrenbeelden in totaal: 12 x 4 = 48 sterrenbeelden. Vanouds wordt “de Dierenriem” onderverdeeld in drie ‘boeken’. Het eerste boek wijst op eerste komst van het beloofde “zaad” als Verlosser:? Maagd, Weegschaal, Schorpioen en Boogschutter. Het tweede boek wijst op de resultaten van de verlossing:? Steenbok, Waterman, Vissen en Ram. En het derde, laatste boek wijst op de definitieve komst van het beloofde “zaad” als de Overwinnaar: Stier, Tweelingen, Kreeft en Leeuw.

1e boek: de komst van de Verlosser

1e teken – Maagd
vrouw met korenaar in linkerhand en palmtak in rechterhand. linkerhand – vernedering – spreekt van de korenaar die in de aarde valt en sterft. Rechterhand – verhoging – palmtak spreekt van triomf.
decanen:
Coma(verlangen)? vrouw met kind
Centaurusin het Hebreeuws: Asmeath (=zondoffer). Grieks: Cheiron (=doorstokene).
Boötes(de komende) man met sikkel in de hand

2e teken – Weegschaal
Spreekt van de prijs die betaald moet worden. Jesaja 55 vers 2 “Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is…?” 1Timoteüs 2 vers 5 “Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen…”
decanen:
ZuiderkruisOp het zuidelijk halfrond gebruikt voor navigatie.
Victima(=slachtoffer). Wordt ook? afgebeeld als een lam. Essentie is dat het verwond wordt.
NoorderkroonTegenover het zuiden (vernedering – kruis) staat het noorden (verhoging – kroon)

3e teken: Schorpioen
Vertreden onder de voet van de? Slangenhouder. Genesis 3 vers 15 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” De staart is een giftige angel. Wordt ook? afgebeeld als honderdkoppige slang (Python)
decanen:
SlangBekend type van satan
SlangenhouderIn Griekse mythologie verwant aan Esculaap-teken
Herculesde sterke). Rechterhiel omhoog (als verwond). Verslaat driekoppige slang

4e teken: Boogschutter
Psalm 45 vers 3-5: “Gord uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister! (..) Rijd voorspoedig uit (…) uw rechterhand lere u geduchte daden: Uw pijlen zijn gescherpt , volken zijn onder u…
decanen:
Harp(of boog) Afgebeeld als harp (triomf) met kop en vleugels van een arend (overwinnaar op de slang).
AltaarWaar het slachtoffer (dood) opstijgt (opstanding)
DraakSlang afgebeeld onder de voet van Hercules (=de sterke)

2e boek: de resultaten van de verlossing

1e teken – Steenbok
In het Hebreeuws (gedi) : geitenbok. Offerdier dat a.h.w. verrezen is uit het (doods-)water
decanen:
PijlBeeld van strijd en overwinning.
ArendArend = koning van het hemelruim en overwinnaar van de slang
DolfijnEmbleem van verrijzenis uit het (doods-) water

2e teken – Waterman
Man die een kruik water uitgiet. Jesaja 44 vers 3
“Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.”
decanen:
ZuidervisZwemt in stromend (=levend) water.
Pegasus(=vliegend paard). Paard ( koningschap) “krijgt vleugels” (maakt voortgang)
ZwaanAlleen in Latijn een zwaan. In Dendera: ‘deze is van ver’. Spreekt van terugkeer

3e teken – Vissen
Spreekt van Israël onder de natiën (wateren). Genesis 48 vers 16 St.vert. (Jakob tegen Jozefs zoons): “… en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte…”
decanen:
De BandVissen (Israël) gebonden (gevangenschap – ballingschap)
AndromedaDe vrouw geketend. “Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions.” Jesaja 52 vers 2
Cepheus(Koning) De gekroonde koning

4e teken – Ram
Ram, offerdier, trots afgebeeld met hoorns (koningschap). Dit sterrenbeeld is de koppeling naar het derde ‘boek’
decanen:
CassiopeiaVrouw op de troon met palmtak. Israël, bruid van de Koning
ZeemonsterDe Ram bevind zich boven de kop van het monster. ‘Het beest uit de zee’ wordt overwonnen
Perseus(Doorbreker)? Micha 2 vers 12 en 13: “Voorzeker zal Ik u, o Jakob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt vóór hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt vóór hen uit, en de HERE aan hun spits.”

3e boek: de komst van de Overwinnaar

1e teken – Stier
Net als bok en ram een offerdier. Hier met hoorns aanstormend. Psalm 44 vers 5 en 6:
“Gij toch zijt mijn Koning, o God; gebied de verlossing van Jakob. Met U stoten wij onze tegenstanders neer…”
decanen:
Orion(=komende licht). Vijand onder de voet
Rivier(van vuur). Beginnend onder de voet van Orion. Psalm 50 vers 3: “Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur verteert voor zijn aangezicht”
HerderJesaja 40 vers 11: “Zie, de Here HERE zal komen met kracht (…) Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen..”

2e teken – Tweelingen
Twee die één zijn. Pollux = geboren uit het licht. Castor = richter, ? Degene die straks in heerlijkheid zal verschijnen is dezelfde als Hij die eens kwam in vernedering.
decanen:
HaasOorspronkelijke naam onbekend. Vertreden onder de voet van Orion.
Grote HondDendera: ‘hoofd’. Hoofdster: Sirius (=de Prins) – helderste ster aan de hemel.
Kleine HondDendera: ‘overwinning’.

3e teken – Kreeft
(krab) oorspronkelijke namen: vasthouder bijéénbrenger die samenschaart… verwijst naar Hem die een schare verzamelt die niemand tellen kan.
decanen:
Kleine BeerCentrum hemel (poolster). ‘Beer’ oorspronkelijk ‘kudde’. Dus: kleine kudde
Grote Beergrote kudde (grote schare)
SchipTeruggekeerd schip. In mythologie de argonauten die terugkeren met ‘het gulden vlies’. De schat is teruggewonnen…

4e teken – Leeuw
Einde van de dierenriem. De leeuw (koning) triomfeert. Openbaring 5 vers 5:
“… zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen… ”
decanen:
SlangDe leeuw overwint “de oude slang”.
BekerSpreekt van overwinning(svreugde)
RaafZwart, aaseter. Net als kraai embleem van de dood. Hebreeën 2 vers 14:
“… opdat Hij door zijn dood hem, die de macht van? de dood had, de duivel, zou onttronen…”

De “tekens van de Dierenriem” zijn letterlijk en figuurlijk een licht in de duisternis! God gaat zijn weg: van de Maagd tot de Leeuw! “De hemelen vertellen Gods eer!”

met dank aan www.goedbericht.nl

Een zeer uitgebreide studie ? hierover

Reacties zijn gesloten.