Het verband tussen cijfers en feiten

Sinds het Tetrad fenomeen mij bekend is geworden ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in deze materie. Het gaf mij reden te gaan onderzoeken, wat nu de connectie is tussen vast liggende feiten, en de kennis van Gods gebruikte getallen in de Schrift. Denk nu niet, o jee we gaan weer rekenen, laat maar zitten. Nee, we gaan wel rekenen, maar dan wel op een manier zoals God het heeft gerangschikt. Eerst maar eens het ontwerp van de Schepper bekijken.

nummer12


Het ontwerp in de werken van God.

Wie heeft de wateren met Zijn vuist gemeten, en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? Jesaja 40 vers 12

De werken van De Heere zijn groot, zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden Psalm 111 vers 2

Volmaakt

Een mens kan praten en handelen zonder bedoeling of betekenis, maar kunnen we dat ook zeggen van Onze Heere God? Zal Hij spreken en of handelen zonder dat Zijn woorden en werken absoluut volmaakt zijn in elk opzicht? Nee, want Gods weg is volmaakt Psalm 18 vers 31, dit vers volstaat al, er zijn er nog wel meer te vinden die dit bekrachtigen Psalm 143,145,147 Jesaja 40:26. Ik ga het hebben over de structuur in het gebruik van getallen en de daaraan verweven feiten en betekenissen. We zullen ontdekken dat de structuur en betekenissen door God als een handtekening op elke pagina van zijn Woord te vinden is als een watermerk dat in papier onlosmakelijk is verweven.

De Hemelen

Laten we ons eerst eens kort op de hemelen focussen. We zien hier diverse getallen op een opmerkelijke wijze uitgebeeld. Er moet een reden zijn voor de 12 tekenen (sterrenbeelden) van de dierenriem, elk met 3 stelsels, (dus 36) en totaal met de 12 meegerekend 48 vormen. Waarom?… waarom niet 11 of 21 0f noem maar op? Omdat 12 één van de 4 volmaakte getallen is.

12 = Het is het getal van bestuurlijke volmaaktheid.

Vandaar de verbondenheid met de hemelen lees Genesis 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. Als we kijken naar het hemelgewelf zien we de verdeling in 360, oftewel 12 x 30 graden. Niemand kan vertellen waarom het aantal graden werd vastgesteld op 360, het komt al uit de oude tijden en word algemeen gebruik zonder verdere discussie. De verdeling is verantwoordelijk voor de 12 maanden van het jaar voor zover het door de dierenriem oftewel de Mazzaroth bepaald word… (12 maanden van 30 dagen geeft 360 dagen) Dit noemen we een profetisch jaar, dit is de maat die gebruikt word in de Schrift voor de profetieën.

Astronomie en astrologie

Ik ga verder niet in op de gecompliceerdheid van dit onderwerp, en wil ik volstaan met feit dat God deze hemelse bewaarders van de tijd aan de mens gaf en dat de mens er vervolgens enorm misbruik van heeft gemaakt. Er is wat dit betreft een hopeloze verwarring ontstaan waardoor de mens niet eens meer in staat is exact aan te geven in welk jaar we nu eigenlijk leven, en het is nog erger geworden door diegene die data in passen in hun eigen theorieën of getallenleer, in plaats van in de historische feiten. Om deze reden zal ik de wijze van omgang met getallen zoals de mensheid gewend is te doen NIET volgen. We willen in dit stuk juist zien hoe God ze gebruikt! Alleen dan zullen we de structuur alsook de betekenis vinden en bemerken hoe De Heer dit consequent heeft doorgevoerd, en bovenal het belang ervan!

Chronologie

De belangrijkste natuurlijke verdeling van tijd is vastgelegd in het getal 7. Op de 7e dag ruste God van Zijn scheppingswerk. De Heere God wijst Israël op Zijn verlossing swerk en we zien hier overal sterk het getal 7 in terug.

 • De 7e dag was een heilige dag,

 • De 7e maand was in het bijzonder geheiligd door het aantal heilige feesten.

 • En het 7e jaar was het sabbat jaar en hield rust voor het land in,

 • terwijl 7×7 jaren uitlopen op het Jubeljaar, lees Leviticus 25 vers 4 en 8.

 • Tussen de uittocht uit Egypte en het begin van de openbare bediening van Onze Heer Jezus Christus, toen Hij door Jesaja 61 vers 2 het jaar van het welbehagen van de Heere uitriep in een 7 voudige profetie zie Lucas 4 vers 18-21, zitten 30 jubeljaren.

Als je dan focust op de duur van jaren i.p.v. chronologische datums zal men geen problemen ondervinden, want Gods handelen met Zijn volk heeft alles te maken met de daadwerkelijke duur van de tijd, meer dan met een bepaalde datum. Zo ontdekken we dat Zijn handelen met Israël gemeten wordt in 4 perioden van elk 490 jaar ( 70 keer 7 jaar ). Ik noem

 1. Van de geboorte van Abraham tot de uittocht
 2. Van de uittocht tot de inwijding van de tempel
 3. Van de tempel tot de terugkeer van Nehemia
 4. En van Nehemia tot aan de tweede komst.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn perioden van daadwerkelijk handelen van God met Zijn volk, dus NIET meegenomen de perioden in deze periodes waarin het volk in ongeloof wandelde. Appie heeft hierover al eens uitgebreid geschreven, hoe men uiteindelijk steeds op 490 jaren uit kwam.

Het getal 7

7…Het komt in een en al regelmaat in het plantenrijk voor. In de natuur blijkt het getal 7 het enig mogelijke getal te zijn aan de hand waarvan alle soorten van plant of dier te classificeren zijn. Ik schrijf het uit…let op:

Verdeling soort rijk soort rijk
       
1 Rijk dierenrijk plantenrijk
2 Afdeling gewervelden planten met zichtbare voortplanting organen
3 klasse zoogdieren tweezaadlobbigen
4 orde vleeseters rosiflorae
5 familie hondachtigen rosaceae
6 geslacht hond roos
7 soort spaniël red sher

Ook in de fysiologie zien we weer het gestructureerd voorkomen van getallen, en ook hier 7 is weer prominent. Zo is de leeftijd van de mens gemiddeld 70 jaren…Psalm 90 vers 10 De complete structuur van de mens verandert elke 7 jaar. Ook de 7 fasen in het leven van de mens, die in het Grieks al door Philo werden aan gegeven.

1 klein kind paidion (kleutertijd)
2 kindertijd pais (jongen)
3 jeugd meirakion, (jongeling, knaap)
4 adolescentie neaniskos (jonge man)
5 mannelijkheid aner (volwassen man)
6 verval presbutes (oude man)
7 ouderdom geron (bejaard)

En zo kan ik nog wel pagina’s vullen met draagtijden van mens en dier in de 7 dagen cyclus tot de hartslag van de mens toe, die ook volgens het 7 dagen principe werkt. Zo heeft Dr Stratton uiteengezet dat op 6 van de 7 dagen van de week het hart sneller slaat dan dat het doet op de 7e dag…. elke 7e dag. God heeft het ook niet voor niets ingesteld, negeren van de fysiologische regels gaat ook niet ongestraft, omdat dit ritme in ons gehele wezen is verweven.

Scheikunde, muziek en kleuren

Ook hierin vinden we Gods ontzaggelijke mooie maar verborgen handtekening! Het lijdt te ver om daar nu in dit topic over uit te wijden, maar de strekking is denk ik wel duidelijk. Tot slot van dit artikel wil ik besluiten met de 4 prominente getallen die een Goddelijke betekenis hebben, om daarover in een volgend deel uit te wijden. Het is zo interessant om te ontdekken de betekenis van de zogenaamde volmaakte getallen. Ik noem deze 4:

 • 3 Als het getal van Goddelijke volmaaktheid
 • 7 Als het getal van Geestelijke volmaaktheid
 • 10 Als het getal van ordelijke volmaaktheid
 • 12 Als het getal van bestuurlijke volmaaktheid

Het product van deze 4 volmaakte getallen geven het getal van chronologische volmaaktheid: 3x7x10x12= 2520. Dit is het aantal jaren van de bestraffing van Israël en de tijd van de Heidense heerschappij over Jeruzalem.

Volgende week
In deel 2 ga ik verder in op de bovengenoemde getallen en hun betekenissen.Gods zegen aan de lezer
Geschreven en bewerkt door : JP van Zonneveld,
na eigen studie en werk van Dr EW Bullinger.