De wonderlijke waarheid van de profetieën

We leven in een tijdperk vol leugens. Twaalf jaar geleden werden we voorgelogen over Irak. De dramatische gevolgen worden voor Irak steeds erger. Nu worden we voorgelogen over Oekraïne.

De Hamasoorlog stortte vuilnisbakken vol leugens over Israël. Dat vuilnis werd al snel voer voor antisemitisme. Israël zuchtte: “HERE, red mij van de leugenlippen” (Psalm 120:2).

donkere wolken boven Jeruzalem

Overal heerst de leugen. In de reclame, in het nieuws en in de politiek. Sommige mensen lezen geen krant meer en kijken niet naar het nieuws. Wat is waarheid? Hoe kunnen we, zoals Jezus ons dringend aanraadt, “de tekenen (signalen) van de tijden onderscheiden” (Matteüs 16:3)?

Waarheid

Betrouwbare waarheid vinden we in de Bijbel. “Ik vertrouw op uw woord” (Psalm 119:42). En: “Heel uw woord is de waarheid” (Psalm 119:160; Johannes 17:17). Wat we nodig hebben, vinden we in en door de Heilige Schrift. Daarin staat ook veel over de toekomst. Daar hebben we geen paragnost, sterrenbeelden of allerlei andere gevaarlijke occulte onzin voor nodig. Toekomst vinden we in Bijbelse profetieën. Die voorzeggingen gaan niet alleen over Jezus en Israël. Veel profetieën gaan over volken, vooral die in het Midden-Oosten, en ook over de eindtijd. Het is belangrijk om daarvan kennis te nemen.

Profetie

De Bijbel is vol profetie. Niet alleen in de zestien Bijbelboeken van de profeten. Ook de 150 psalmen en de verhalen over Abraham, Jozef en David bevatten veel profetie. Om u een kleine indruk te geven noemen we enkele oude profetieën met ‘hun profeet’:

 • De geboorte van Jezus in Bethlehem: Micha.
 • De dertig zilverstukken die Judas kreeg voor zijn verraad: Zacharia.
 • De Romeinse soldaten die lootten om de mantel van de gekruisigde Jezus: Psalm 22.
 • De vlucht en de terugkeer van Jozef en Maria met de kleine Jezus naar Egypte: Hosea.

Al die profeten leefden meer dan vijfhonderd jaar voordat hun profetie uitkwam.
Nu een paar toekomstprofetieën:

 • De terugkeer van Jezus op de Oljfberg: Zacharia.
 • Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van de wereld: Jesaja.
 • De stammen van Israël komen terug naar het Beloofde Land, en de oorlogen om Israël en om Jeruzalem: Zacharia en Jesaja.

Vaak lezen we in het Nieuwe Testament: “Dit gebeurde opdat vervuld zou worden wat de Here gesproken heeft door de profeet.” Het Nieuwe Testament is helemaal op het Oude Testament gebaseerd. Op het fundament van “de wet en de profeten” (Romeinen 3:1).

Ingewikkeld?

Veel christenen vinden het Oude Testament en vooral de profetieën ingewikkeld en moeilijk. Vaak wordt tijdens een seminar gevraagd: “Waarom wordt er in onze kerk nooit over gepreekt?” Dat is jammer. Want God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet precies wat Hij heeft gezegd. Als we de profetieën niet kennen, kunnen we de machtige hand van de Heere niet herkennen. Want wat je niet weet, kun je ook met zien. Inderdaad, het is soms ingewikkeld en profetie heeft veel aspecten. Maar er zijn enkele sleutels die deuren naar de profetieën openen.

Sleutels

We geven nu een paar kernthema’s uit het profetische woord.

 • Profetieën over de Here Jezus Zijn komst, Zijn wederkomst.
 • Profetieën over de Babylonische ballingschap en de tweede ballingschap van Israël. De vreselijke dingen die toen over het land en het volk van Israël zijn gekomen.
 • Veel profetieën gaan over de hedendaagse terugkeer van Israël, het herstel van het verwoeste land en de geweldige toekomst van Israël.
 • Eindtijdprofetieën: gebeurtenissen die vandaag hun schaduwen steeds duidelijker vooruit werpen. De belangrijkste sleutel om veel profetieën voor onze tijd te begrijpen is: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. God herstelde en herstelt het verwoeste land. Hij brengt Zijn volk weer thuis. Hij gaat een geestelijk herstel geven.

Voorbeelden

Uit de ruime keus van profetieën die in onze tijd vervuld zijn of bezig zijn om vervuld te worden, krijgt u maar een kleine selectie.

 1. Sinds de stichting van de moderne staat Israël hebben de Arabische moslimlanden geprobeerd Israël te vernietigen. Grote oorlogen, economische boycots, (zelfmoord)terrorisme, raketaanvallen, niets mocht baten. Het volk Israël leeft! De profeet zegt: “Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten” (Jesaja 54:17).

 2. De vijanden van Israël begonnen de anti-Israël BDS-campagne. De B staat voor ‘boycot Israël’. God antwoordt: “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden” (Jesaja 60:5). Israël heeft enorme voorraden gas in de Middellandse Zee ontdekt. Onlangs heeft Israël een overeenkomst van elf miljard voor gasleveranties aan Jordanië gesloten. God zorgt voor Zijn volk.

 3. “Maar u, Israël (…) die Ik gegrepen heb van de einden der aarde (…) wees niet bevreesd” (Jesaja 41:8-10). Het volk Israël is inderdaad vanuit alle hoeken van de aarde teruggekomen en komt nog steeds terug. Nu vooral uit Frankrijk en Oekraïne. Zo ziet u iets van de wonderlijke waarheid, de nauwkeurigheid en de actualiteit van Gods profetische Woord.

Overgenomen met toestemming van Jan van Barneveld

Jan van Barneveld was leraar natuur- en wiskunde, directeur van de hulporganisaties TEAR en Barmhartige Samaritaan en publiceert sinds 1967 over Israël. Bovenstaand stuk was eerder gepubliceerd in Israël Actueel

Reacties zijn gesloten.