het tweede beest

In Openb. 12 vers 3 en 13 vers 1 wordt satan beschreven als ”…een grote, vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon.” Deze zeven koppen blijken zeven koningen te zijn: Openb. 17:9-11 “De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden.

de draak

Het eerste beest; de 7e en 8e koning

Wie deze zevende koning is? Ik weet het niet. Men dacht dat het Napoleon was en daarna Hitler. Hij blijkt echter dezelfde te zijn als de antichrist, want de Bijbel vertelt ons dat de toekomstige antichrist “de achtste” koning in deze lijn van koningen zal zijn, maar dat hij tevens een van de zeven is die eerder leefde en regeerde. Wanneer? In ons verleden of in onze tijd? Wie zal het zeggen? Ik zelf denk dat het een koning of regeringsleider is die al in de eindtijd aan de macht zal zijn.

De dodelijke verwonding

Hoewel dit eerste “beest” “zeven koppen” heeft, beschikt het slechts over één mond. Met andere woorden, één persoon spreekt namens de hele Nieuwe Wereld Orde één-wereldregering, en die persoon zal de anti-christ zijn. Eerder zagen we dat het eerste beest de Nieuwe Wereld Orde één-wereldregering is, maar het is tevens een mens, een leider. We lezen over een verwonding in “Eén van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas.”

Wie wordt er nu dodelijk verwond?

Aangezien met ‘het beest’ zowel het antichristelijke rijk (Nieuwe Wereld Orde) als een mens (de antichrist) wordt aangeduid is de vraag logisch: wie wordt nu dodelijk verwond? Vorige week besprak ik de mogelijkheid dat hier het Oost-Romeinse rijk wordt bedoeld, het Ottomaanse rijk wat het Romeinse rijk opvolgde en in de 1e wereldoorlog werd verslagen. De dodelijke wond die zou genezen zou dan de wederopstanding van het Ottomaanse rijk zijn. Maar wat zou de dodelijke wond zijn als het beest als persoon die zou krijgen? Dat zou namelijk betekenen dat de antichrist op een gegeven moment een dodelijke wond zal krijgen, waarvan hij zal genezen.

De namaak messias

Het Joodse volk zal hem aan het begin van de laatste jaarweek ontvangen als hun lang beloofde Messias. Johannes 5:43 Zij zullen hem verwelkomen omdat hij als ‘een man van vrede’ komt en een vredesverdrag sluit waardoor Israël eindelijk in vrede zal kunnen leven en hij zal hen helpen met (c.q. toestemming geven voor) de wederopbouw van de tempel. Zodra echter de tempel is herbouwd en de dagelijkse offers opnieuw zijn ingesteld, zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien bij de ‘gruwel der verwoesting’. Dan zal hij plaats nemen in de tempel en de offers stoppen. Dan zal hij alles wat heilig is ontkennen en zichzelf uitroepen tot god. 2 Thessalonicenzen 2:4 Er zal een beeld van hem worden opgericht en onthuld op de binnenplaats van de tempel en dat beeld moet aanbeden worden. Openb. 13:14 Op dat moment vallen de schellen van de ogen als de Joden bemerken dat ze zijn misleid en bedrogen. Ik kan mij hierom voorstellen dat de aanslag wordt gepleegd op het moment van deze gruwel der verwoesting.

Een onheilige nabootsing

Er van uit gaande dat de dodelijke wond inderdaad (ook) aan de antichrist wordt toegebracht rijst de vraag of dit echt een dodelijke wond is. Vanuit de Griekse grondtekst lijkt het duidelijk dat het een werkelijk dodelijke wond is, een wond waaraan hij zal sterven. De antichrist zal deze aanslag op zijn leven echter toch overleven, hoewel zijn rechterarm onbruikbaar zal worden en het licht uit zijn oog wordt gedoofd. Mogelijk ziet hij de zwaardslag aankomen en weert hij de slag af met zijn rechterarm. Zijn ‘overwinning op de dood’ zal waarschijnlijk gebeuren op de derde dag nadat de antichrist is gedood, als een onheilige nabootsing van de opstanding uit de dood van onze Heer Jezus. Dat hij dit alsnog zal overleven zal door de wereld worden gezien als een groot wonder, reden temeer waarom de wereld deze man nog meer zal prijzen en volgen. “Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan”. Openb. 13 vers 3

Wee de nietsnut van een herder die de kudde in de steek laat!
Moge het zwaard zijn rechterarm treffen en zijn rechteroog uitsteken.
Moge zijn arm verschrompelen en het licht in zijn oog doven

Zacharia 11 vers 17

vervolging

Meteen hierna zal de antichrist zich met een intens brandende haat tegen het Joodse volk richten. Hij zal dan alles doen wat hij kan om het Joodse volk totaal te vernietigen. Zoals we weten zal de Here God Zijn Joodse “overblijfsel” beschermen door de vlucht naar de woestijn in Petra. Mattheüs 24:15; Openb. 12:6 Vanaf hetzelfde moment zal de antichrist elk voorwendsel met betrekking tot de God van Israël overboord gooien en hij zal God lasteren en ook al degenen die in de hemel bij God wonen. Openb. 13:5-6. Maar de godslastering tegen God en Zijn heiligen is niet voldoende om de intense haat van de anti-christ te voldoen, zodat hij de oorlog verklaart aan al de heiligen op de aarde die in de ware God durven te geloven en Hem te aanbidden: de God van Israël en van de Bijbel. Openb. 13:7. Dit is de vervulling van de profetie van Daniël 7:25. In beide passages wordt duidelijk aangegeven dat de antichrist vanaf dat moment nog drie en een half jaar (of 42 maanden) de tijd heeft; de laatste helft van de grote verdrukking.

“Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. Openb. 13:11-14

Het tweede dier

Johannes ziet dan een tweede beest opkomen uit de aarde. Johannes beschrijft dit tweede “beest” door te zeggen dat hij twee horens als een lam heeft en spreekt als de draak. Met andere woorden, hij zal aan de mensheid verschijnen als een onschuldige “man van de vrede”, maar wat hij zegt verraadt hem, want hij spreekt als de draak. (zoals satan zelf) Vergeet niet wat de Heer Jezus zei over de ‘valse profeten, die tot u komen in schaapskleren. “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen.” Mattheüs 07:15-16a

het tweede beest

De valse profeet

Dit ’tweede beest’ komt dus als een religieuze man van vrede. Onwillekeurig denk ik daarbij aan de paus, die in het wit gekleed als de man van vrede de wereld rondreist en die probeert alle religies te verenigen en die vanuit Jeruzalem wil regeren. Wat de paus zegt klinkt in eerste instantie vroom, maar hij zegt ook dat mensen de Heer Jezus niet hoeven te kennen om bij God te horen en hij spreekt verzoenende woorden tot hen, die in zonde tegenover God leven. Niet bestraffend en corrigerend, maar begripvol voor hun zonde.

Of is het de mahdi of Isa?

De leiders van de Islamitische religie zijn zien vurig uit naar de komst van hun ‘islamitische Mahdi’. Dit tweede “beest” kan de ook vervulling van de langverwachte terugkeer worden van de Islamitische Mahdi. Een andere mogelijkheid is de profeet Isa, (Jezus) waarvan de Islam leert dat hij in de eindtijd zal komen en aan de Christenen zal uitleggen dat ze hem nooit goed begrepen hebben, want dat hij nooit voor hun zonde is gestorven. Deze valse profeet zal de Christenen met grote ijver vervolgen en vermoorden, zo leert de Islam. Mocht trouwens ‘de profeet Isa’ inderdaad de valse profeet zijn, dan zou het wel eens goed mogelijk kunnen zijn dat de mahdi het ‘eerste beest’ is. De Koran zegt namelijk dat Isa komt om de mahdi te ondersteunen en we lezen in bovenstaand gedeelte dat het tweede beest volkomen loyaal zal zijn aan het eerste beest en dat beiden samenwerken om het koninkrijk van Satan op aarde te bevorderen.

Nee, ik weet niet wie zij zijn

Samengevat: ik weet niet wie de antichrist is en wie de valse profeet zal zijn. Ik heb er hooguit wat ideeën over, die ik hier noem. Maar het is van ondergeschikt belang te weten wie deze verdorven zielen zullen blijken te zijn en we hoeven derhalve ook hun komst niet tegemoet te zien. Wij verwachten de Heer Jezus! Eerst als Hij zijn Gemeente voor de wereld volkomen onverwacht zal redden voor de komende Goddelijke oordelen en daarna verwachten we Zijn komst als de Koning der koningen. De Heer Jezus zal namelijk de Enige zijn die deze aarde kan redden en die de mensheid voor de volkomen vernietiging kan behoeden.

Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig”. Openb. 13:15-18

Het merkteken

Vaak hoor je Christenen spreken over het merkteken en men legt er dan sterk de nadruk op om vooral dat teken niet aan te nemen. Of soms is men bang dat een geïmplanteerde chip voor betalingsverkeer verplicht zal worden gesteld. Op zichzelf is deze zorg begrijpelijk. Maar wat vooral niet vergeten moet worden, is dat de mensen dit ‘teken’ pas zullen krijgen nadat (en omdat) ze het (beeld van het) beest hebben aanbeden. “Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt…” Openb. 14:9b De aanbidding en het ontvangen van het merkteken horen bij elkaar. Wees dus niet bang voor de chip in je bankpasje! Het in de Bijbel genoemde systeem is niet alleen maar een nieuw financieel systeem: het afgodische karakter ervan zal meer dan duidelijk zijn! Johannes zegt dat iedereen die dan op de aarde zal wonen de antichrist zal aanbidden: “iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.” Openb. 13:8 Johannes werd geïnspireerd om hieraan toe te voegen: “Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.” Openb. 13:9-10.

666

Over het getal 666 is al heel veel gespeculeerd. Van getalswaarde van een naam tot aan de streepjescodes. Inmiddels zijn de streepjescodes alweer achterhaald. Denkt men. Want de RIFD chips zijn gebaseerd op de streepjescode en ze dienen precies hetzelfde doel: registreren van goederen en geld en de route die zij volgen. Zoals de meeste mensen weten heeft de streepjescode een begin, midden en eind ‘streepje’ (twee dunne langere streepjes naast elkaar) die elk voor een zes staan. De RFID chip is een opvolger c.q. aanvulling op de streepjescode en beiden houden zij zich bezig met de handel: kopen en verkopen. Ik denk zelf dat ze er mee te maken hebben. Maar niet meer dan als een middel, wat in verkeerde handen komt. In principe is er niets mis mee om goederen en geldstromen te digitaliseren en automatiseren, maar het mag nooit in verkeerde handen komen. En dat is precies wat zal gebeuren. De antichrist zal dit systeem misbruiken en het recht om te kopen en verkopen alleen toekennen aan hen, die zich aansluiten bij de grote massa blinde volgers.

Werk zolang het dag is

Laten wij dan zolang het nog kan getuigen zijn voor de mensen om ons heen door onze houding en ons getuigenis. Laten we de mensen vertellen van de grote genade van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus en Zijn overwinning op de dood. Het is de blijde boodschap die de wereld van nu zo hard nodig heeft. En laten we vooral ook bidden voor alle zielen om ons heen, die nietsvermoedend de toekomst tegemoet gaan, waarin de oordelen van de eindtijd ons al tegemoet grijnzen.
Reacties zijn gesloten.