het nieuwe Jeruzalem (deel 1)

naar een studie van pastor Riley

[note]“En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn”
Openbaring 21 vers 1-3[/note]

Terugkijken met weemoed

Van 1977 tot 1983 woonde en werkte ik in de Achterhoek. We hebben daar fijn gewoond, de Achterhoek is een heerlijke plek. Ook op mijn werk had ik het zeer naar mijn zin. Het was 8 km. buiten het dorp en was prachtig aan de rand van een bos gelegen.

Laatst was ik samen met mijn vrouw een lang weekend weg naar Limburg. Op de terugweg gingen we naar Hengelo, waar ik winterbanden ging ophalen die ik via Marktplaats had gekocht. En ik bedacht me dat het leuk zou zijn rustig aan door de Achterhoek te rijden, nu we er toch waren. In Zutphen raakte ik bijna de weg kwijt; het verkeer wordt niet langer door de stadskern geleid. Het dorp (Warnsveld) waar we woonden was ook veranderd; ik kende het bijna niet meer terug. Die brede dorpsstraat uit mijn herinnering bleek een gewone straat; niks breed! De school waar onze kinderen op zaten was gesloopt en er stonden nu rijtjeswoningen. We reden verder en zouden langs de plek komen waar ik gewerkt had. Maar toen we daar aankwamen keek ik vreemd op: er was niets anders meer dan bos te zien.


Ergens voelde het als een verlies. De fijne herinneringen van vroeger: alles is zo veranderd. De plek waar ik werkte: opgeheven. Het is maar een simpel voorbeeld, maar zo merk je hoe je elke periode in je leven moet afsluiten; de wereld draait immers gewoon door. Hetzelfde geldt voor de mensen die je kent: succesievelijk moet je afscheid nemen in je leven. En oudere mensen bereiken het moment dat ze meer vrienden, kennissen en familie in de hemel hebben dan op aarde. En net zoals ik met een gevoel van heimwee terugdenk aan onze fijne jaren in de Achterhoek, zo denken oude mensen met heimwee aan hun dierbaren die er niet meer zijn. Heimwee naar de hemel.

Zulke momenten van beschouwing maken je eens te meer duidelijk dat wij het niet van dit aardse leven moeten verwachten. We zijn vreemdelingen en pelgrims en we dwalen in een wereld rond waar we niet langer thuis horen. Sinds we Christen werden, zijn we hemelburger. Filippenzen 3:20

Als we na lange tijd ergens terugkeren en we zien vertrouwde contouren, een bekende kerktoren die uitsteekt boven de daken, dan krijgen we dat ‘thuis-gevoel’. In mijn geval had ik zo lang gewacht dat het nieuwe, vreemde, overheerste over het bekende. Maar wij kunnen ook nu in dit leven, het ‘thuis-gevoel’ ervaren als we de lichtjes van ons hemelse Huis in de verte zien blikkeren. De hemel roept ons al! Het moment dat de Heer Zijn gemeente komt ophalen komt ras dichterbij. Dan zullen we verenigd zijn met dierbaren en voor alles: dan zullen we de Heer Jezus zien!

Dit onderwerp gaat over ons hemelse Thuis, waar de Heer Jezus ons een plaats bereid heeft. We krijgen even een ‘sneak preview’ van ons toekomstige Huis…. 1 Korintiers 2:9

Het nieuwe Jeruzalem

Wat is het nieuwe Jeruzalem? Eigenlijk houden we ons niet zo vaak bezig met onze eindbestemming; druk als we zijn met hoe we als Christen moeten leven en met de verwachting van Jezus’ komst. Het nieuwe Jeruzalem is ‘Vaders Huis’. Het Huis met de vele woningen zoals de Heer Jezus ons Zelf heeft verteld in Johannes 14:2. Als je er goed over nadenkt klinkt dat tegenstrijdig: een huis met vele woningen. Een stad, een dorp of zelfs een flatgebouw kan woningen bevatten, maar een huis? In de verschillende vertalingen zien we dat de vertalers hiermee ook geworsteld hebben: (NBG en Staatsvertaling) In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen en Willibrord vertaling: In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden terwijl de NBV vertaalt: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers Hoe dan ook: het nieuwe Jeruzalem is ‘Vaders Huis’, geen stad!

Een stad? Een huis!

Ik benadruk dit om te wijzen op Openbaring 21-22 waar vaak overheen gekeken wordt: er is slechts ÉÉN GEBOUW in het nieuwe Jeruzalem. Er zijn vele prachtige schilderingen en tekeningen over de gouden stad met duizenden woningen waar de verlosten wonen, maar het staat niet in de Bijbel. In dit prachtige gouden Vaderhuis is een plaats van aanbidding voor Gods kinderen maar ook een speciale plaats die de Heer Jezus heeft toebereid voor Zijn bruid.

Ontwerp van de Hemelse Architect

Vele eeuwen geleden beloofde de Heer Jezus Petrus en de andere discipelen: “…op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen….” Matteus 16 vers 18.? In Johannes 14 vers 2 zegt de Heer: “…Ik ga heen om u plaats te bereiden…” In 1 Korintiers 3 vers 9 zegt de apostel, door de Heilige Geest gedreven: Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij” In Efeziers 2 vers 20-22 wordt de Gemeente verteld: “…medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

Als we deze Schriftgedeelten lezen zien we dat de Heer Jezus nu, en de hele periode van de Gemeente, bezig met het proces van het bouwen van Zijn Gemeente. Verder bouwt Hij een ‘geestelijk huis’ naar de gelijkenis van “….een afbeelding en schaduw van het hemelse” Hebreeen 8 vers 5 Met andere woorden: de Gemeente van de Heer Jezus Christus wordt gebouwd naar de gelijkenis van het Nieuwe Jeruzalem, de grote afbeelding en schaduw in de hemelen.

bouwmateriaal

Zoals het nieuwe Jeruzalem is gebouwd van veel “zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant” (Openbaring 21 vers 11) zo heeft de Heer Jezus zijn Gemeente gebouwd van levende stenen, die door Zijn kostbaar bloed gered zijn. “En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn”. 1 Petrus 2 vers 4-8

De Hoeksteen

De Heer Jezus betitelt Zichzelf zeven keer (getal der volheid) in het Nieuwe Testament als ‘de hoeksteen’ of (Statenvertaling) ‘een uitersten Hoeksteen’. Zie Matteus 21 vers 42, Markus 12 vers 10-11, Lucas 20 vers 17-18, Handelingen 4 vers 11, Efeziers 2 vers 20, 1 Petrus 2 vers 6 en 1 Petrus 2 vers 7.

Elk gebouw heeft meerdere hoekstenen. De Heer Jezus wordt ‘de uiterste hoeksteen’ (KJV ‘Chief cornerstone’) genoemd. Hoe moeten wij dit duiden? Is dan één van de (meestal vier) hoekstenen belangrijker dan de andere? En wie zijn die andere hoekstenen dan? Over de fundamenten wordt wel gesproken in de Bijbel, maar over de hoeksteen lezen we telkens in enkelvoud, terwijl het wel ‘de uiterste’, de belangrijkste hoeksteen is. Er is één gebouw wat ik zó kan bedenken wat inderdaad een uiterste, belangrijkste hoeksteen heeft en dat is een pyramide. Een pyramide heeft vier hoeken, maar één steen die alle hoeken afsluit: de deksteen. Dat zou ‘de uiterste hoeksteen’ kunnen zijn en dat zou betekenen dat het Vaderhuis niet rechthoekig is zoals altijd gedacht wordt, maar een pyramide.

Bovenaan troont God en het Lam, staande als geslacht: in het midden, op het hoogste punt. Je krijgt dan een stad met een terras-achtige opbouw. Met enorm veel straten en pleinen en hofjes en appartementen: het Vaderhuis met de vele woningen. En vanuit de top – de troon van God en van het Lam – ontspringt ook die rivier met water van het leven. En die stroomt langs de terrassen naar beneden. Met links en rechts het geboomte van het leven, vruchten in overvloed, ieder zit onder de eigen wijnstok en eigen vijgenboom, zegt Micha 4:4, ieder een eigen erfdeel onder de heiligen, burgers van een hemels rijk!

De naäper

Velen happen nu even naar adem, want een pyramide… Gebruikt de Nieuwe Wereld Orde die ook niet als symbool? We weten dat de tegenstander, de satan, de Here God in alles probeert na te doen. Het zaad van? de vrouw, daar staat het zaad van de slang tegenover. De hemelen die Gods eer vertellen (d.m.v. de sterrenbeelden): de boze maakt er afgoderij van in de vorm van sterrenwichelarij en horoscopen. De Zoon van God, de Heer Jezus is de Christus. Dus komt de satan met zijn zaad: de antichrist. Die zich presenteert als zijnde ‘de christus’…

Zou het toeval zijn dat satanische en heidense rituelen, de vrijmetselarij en de Illuminatie allen bezig zijn met een pyramide als hun symbool? Zou het kunnen zijn dat de boze machten weten dat Gods Vaderhuis een pyramide is….?

Verdorven en tegen God rebellerende mensen hebben door de eeuwen heen geprobeerd het nieuwe Jeruzalem te vervalsen door de ‘uiterste hoeksteen’ te willen vervangen door hun eigen door en door slechte deksteen. Zie het Amerikaanse dollarbiljet en vele, vele andere afbeeldingen. Het zou mijns inziens dus mogelijk kunnen zijn dat het Vaderhuis een gouden pyramide is. Dat zou ook verklaren dat het 1 huis is, waar vele woningen in passen.

Lees volgende week verder
over het nieuwe Jeruzalem in deel 2!

Reacties zijn gesloten.