het nieuwe Jeruzalem (deel 2)

de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het Lam.

Openbaring 21 vers 23

Waar is het nieuwe Jeruzalem?

Het nieuwe Jeruzalem bestaat reeds. Deze stelling zal uitspraken uitlokken van mensen die zeggen dat er geen vermelding van het nieuwe Jeruzalem is tot pas in Openbaring 21 en 22, zodat het nieuwe Jeruzalem er nu nog niet kan zijn. Maar het nieuwe Jeruzalem is God’s Vaderhuis in de hemel; de Here God kampeert niet ergens tussen de sterren; Hij woont in Zijn Vaderhuis. We lezen dan ook in Psalm 11 vers 4 “De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon …” en we zien hier dan ook dat daar Zijn tempel is en Zijn troon staat. Psalm 103 vers 19 zegt: “De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd” En Psalm 8 vers 2 zegt: “…Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.” Je vindt dit eveneens in Psalm 113:4 en Efeziers 4:10Boven de hemelen…

Het heelal is groter dan wat wij kunnen zien en we gaan er dan ook vanuit dat het heelal oneindig is. En boven de hemelen, die wij zien kunnen, ligt het nieuwe Jeruzalem. En daarin is de tempel en de troon van de Almachtige God, Die vandaar over het hele universum regeert.

Het huidige doel

De zielen van elke gestorven ware gelovige, vanaf Adam tot nu, bevinden zich nu in die prachtige stad van God. 2 Korintiers 5:1-9 Op de ‘vastgestelde tijd’ bij de opname van de Nieuw Testamentische gelovigen, zullen de opgestane lichamen van de gestorven gelovigen verenigd worden met hun ziel. En de dan nog levende Christenen zullen in een oogwenk worden veranderd en verplaatst naar het Vaderhuis. Daar zullen wij zien wat Johannes gezien heeft en in Openbaring 4 en 5 heeft beschreven. Het nieuwe Jeruzalem zal het eeuwige huis zijn van de verheerlijkte heiligen en het zal het ‘hoofdkwartier’ zijn waarheen we zullen terugkeren van onze taken tijdens het duizendjarige Messiaanse rijk.

Een speciaal ‘soort’ mens

Wij, als kinderen van God door de genade van de Heer Jezus Christus, zijn een heel speciaal ‘soort’ mensen geworden bij onze wedergeboorte. We werden toen volgens 2 Korintiers 5 vers 17 een nieuwe schepping in Christus. (Zie ook Galaten 3 vers 27, Galaten 6 vers 15 en Kolossenzen 3 vers 11) Door het proces van de wedergeboorte creëerde God als het ware een nieuwe mens waarin Hij Zijn eigen Goddelijke natuur plaatste. 2 Petrus 1:4 Daarom worden wij door het hele nieuwe Testament heen ook aangeduid als ‘zonen Gods’.

Welke taak krijgen wij

Openbaring 5 vers 9-10 ‘u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.’ Gedurende het duizendjarig Vrederijk zullen de gelovigen die gered zijn door het offer van de Heer Jezus Christus, de Zijn ‘zonen Gods’, het beheer krigen over de aarde en Zijn schepping. Romeinen 8:19 Overigens zullen ook de mensen, die geweigerd hebben om het beest te aanbidden en die daarom zijn onthoofd, eveneens als koningen heersen op aarde. Denk daarbij aan de koningen zoals in Europa eeuwen geleden: stadsstaatjes. Geen supermachten meer! Je kunt hierover lezen in Openbaring 20 vers 4. In dit tijdsbestek wacht God op de ‘bestemde tijd’ om het Nieuwe Jeruzalem vanuit de hemelen te verhuizen naar de atmosfeer boven de aarde.

We lezen in de Bijbel dat het Nieuwe Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel na de duizend jaren van het Messiaanse rijk, nadat satan in de poel des vuurs is geworpen en nadat het oordeel voor de grote Witte troon heeft plaats gevonden. Dat moment zal de eeuwigheid beginnen en dan zal zonde en opstand tegen God totaal zijn weggenomen van de aarde; de aarde zal rein zijn en gezuiverd.

De staat van de mensen gedurende het Messiaanse rijk

Het Joodse volk zal volkomen gezuiverd en gereinigd zijn van hun zondige natuur. Ook zij gaan het Messiaanse rijk binnen met natuurlijke lichamen, echter zonder dat zij nog een zondige natuur hebben. Zij zullen als Gods volk de volkeren voorgaan en tot voorbeeld zijn. In Jeremia 31 vers 33-34 staat: “Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.” Zie ook Hebreeen 8:10-12.

De ‘zondige natuur’ bestaat echt!

Het is geen theologische benaming waarmee we onaanvaardbaar gedrag omschrijven; de zonde zit in het bloed van de mens. En de zonde is van mens tot mens door de generaties doorgegeven. Romeinen 5:12 Zie nu wat de Schrift ons leert over het Joodse restant die zich zal bekeren en hun Messias Jezus met hun hele hart zal aanvaarden gedurende de verdrukking Zacharia 13:8-9 In Joël 3 vers 20-21 staat: “Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En Ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had. En de HERE zal blijven wonen op Sion.” We lezen hier dat als dit Joodse restant zich bekeert hun zondige natuur van hen zal worden weggenomen terwijl zij nog in hun natuurlijke lichamen zijn. Want hun lichamen worden immers niet verheerlijkt tot hemelse lichamen, aangezien zij hun taak op aarde krijgen in Israël. Zij worden dus teruggebracht tot de zelfde zondeloze en onschuldige staat als waarin Adam en Eva waren; ze hebben dan geen zondige natuur meer! Laten we nog even lezen in Sefanja 3 vers 13 “Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden, want zij zullen weiden en nederliggen, zonder dat iemand hen verschrikt.” En in Jesaja 60 vers 21 staat uitdrukkelijk: “Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan….”

De heidenen

Wanneer de grote verdrukking eindigt met de komst van de Heer Jezus Christus als de Koning der koningen zullen er mensen zijn die de verdrukking overleefden. We lezen hoe deze groep mensen wordt verdeeld in hen, die verworpen worden en hen, die het duizendjarig Vrederijk mogen binnengaan. Matteus 25 vers 31-46 Deze mensen, de ‘schapen’, zullen dus in hun natuurlijke lichamen het Messiaanse (1000j) Rijk binnengaan, maar zij zullen niet bevrijd zijn van hun zondige natuur. Hun zondige natuur wordt dus niet weggenomen als zij het 1000 jarig Vrederijk binnen gaan. Gedurende het 1000 jarig Vrederijk zullen zij zich vermenigvuldigen en daarmee hun zondige natuur aan hun kinderen doorgeven, zoals ook nu gebeurt.

Leeftijden der mensen

We lezen in Jesaja 65 vers 20 “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.” Als in die tijd dus iemand als honderdjarige sterft, zal men hem een ‘jongeling’ vinden. Een mens zal honderd jaar de tijd krijgen om zich te bekeren; doet hij dat niet dan zal hij dus ‘jong’ en als zondaar sterven.

Toch nog…

Voor mij absoluut onbegrijpelijk: deze mensen leven dan onder de meest ideale omstandigheden, fysiek, mentaal en in een prachtige en ongeschonden schepping. Ze kennen God; ze kunnen Hem immers zien dan. De Heer Jezus zal als Koning der koningen regeren en delegaties van de volkeren zullen jaarlijks naar Jeruzalem trekken om Hem te aanbidden. En toch… Sommigen van de nazaten van ‘de schapen’, de gelukkigen die het 1000 jarig Vrederijk binnen mochten gaan, zullen nog steeds weigeren om naar de Heer Jezus te gaan om redding te zoeken voor hun zondige en verloren ziel. We kunnen hier zien hoe door en door slecht het hart van de zondige mens is. De zondige natuur overheerst bij velen en is oncontroleerbaar. Zelfs in die situatie. Jeremia 17:9

Satans laatste oogst van verloren zielen

Zacharia maakt duidelijk (Zacharia14:16-19) dat sommigen, zelfs dus in dit 1000 jarige Vrederijk, zullen trachten om in opstand te komen tegen de Heer en Hem ongehoorzaam te zijn. Ook in Openbaring 20:7-9 lezen dat aan het einde van dit Messiaanse rijk, als satan voor een korte tijd wordt losgelaten, hij in staat zal zijn velen uit de landen Gog en Magog te verleiden om hem te volgen in een oorlog tegen de Heer der Heren. Als je dan bedenkt dat gedurende die 1000 jaren de mensen 100 jaar de tijd krijgen, waarna, als zij zich niet bekeren, hun levensdraad wordt afgesneden, dan betekent dit dat satan na deze duizend jaren een ‘jeugdleger’ met zich meekrijgt. Afschuwelijk. Helemaal als we lezen dat hun aantal zal zijn ‘als het zand van de zee’… satan heeft zich altijd al gericht op jonge, makkelijk onder de indruk te brengen mensen, de jeugd, om hen te verleiden voor zijn duivelse doelstellingen.

De heiligheid van God

In Habakuk 1 vers 13 lezen we over de Here God: “Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet aanschouwen…” De absolute heiligheid en reinheid van de Here God is de reden waarom Hij Zich moest terugtrekken toen Zijn eigen Zoon aan het kruis hing. Want de Heer Jezus, “…Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt” 2 Korintiers 5 vers 21. Toen de Heer Jezus onze zonden droeg kon de Here God het niet aanzien hoe Zijn lijdende, bloedende en stervende Zoon onze schuld droeg; voor ons tot zonde was gemaakt. Psalm 22:2 De Vader in de hemelen gaat uitsluitend met de mens om door Zijn Zoon, Die mens werd om de zonde te verzoenen. De ENIGE MANIER waarop de Vader, de Here God, anders naar de zonde (de zondige mens) zal zien is in woede, wraak en oordeel. Openbaring 14:7

Dit is de reden waarom God de Vader niet zal neerdalen vanuit de hemel TOTDAT de zonde definitief van de aarde zal zijn verwijderd. Christus zal regeren totdat alle vijanden verslagen zijn en de laatste vijand is de dood. 1 Korintiers 15 vers 25-28 Daarom is het, dat pas als alle zonde en rebellie van de aarde is overwonnen, geoordeeld en weggedaan door de Heer Jezus, pas DAN zal het nieuwe Jeruzalem nederdalen vanuit de hemelen en de Here God zal dan Zelf wonen (tabernakelen) bij de mensen.

Reacties zijn gesloten.