Het laatste nachtgezicht

“Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, daar kwamen vier wagens naar voren tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte; sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak: Wat betekent dit, mijn heer? De engel gaf mij ten antwoord: Deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels, van hun standplaats bij de Here der ganse aarde. Die met de zwarte paarden gaat uit naar het Noorderland, de witte gaan uit, hen achterna, en de gevlekte gaan naar het Zuiderland. De sterke paarden kwamen opzetten; zij verlangden weg te gaan om de aarde te doorkruisen, en hij zeide: Gaat heen, doorkruist de aarde. Toen doorkruisten zij de aarde. Hierop riep hij mij toe en sprak tot mij: Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen mijn Geest in het Noorderland tot rust.”

Zacharia 6 vers 1-8

Als er rode of zwarte paarden genoemd worden denken veel Christenen gelijk aan Openbaring waar Johannes ook paarden ziet. Maar die paarden dragen ruiters. En het bovenstaande visioen van Zacharia spreekt over paarden, die voor een wagen zijn gespannen en over ruiters wordt niet gesproken. Dit profetische visioen is wat minder bekend dan dat uit Openbaring. Misschien goed om hier eens aandacht voor te hebben, want elke profetie heeft een tijd waarin het wordt vervuld. Bijbelse profetieën gaan niet altijd over de zeven jaren van de eindtijd. Wij als gelovigen weten dat veel van de profetieën gaan over de eindtijd en we zien hoe ze vervuld worden voor onze ogen, maar er zijn ook profetieën die gaan over de periode vóór de eindtijd. Eén van de bekendste is uiteraard de oprichting van de staat Israël in 1948 waarover we o.a. in Ezechiël kunnen lezen. Ook zijn er profetieën over de perioden dat Israël uit het land weggevoerd zou worden door Nebukadnezar en de perzen. En het mag bekend zijn dat er vele profetieën werden vervuld bij de geboorte en het leven, lijden, sterven en opstanding van de Heer Jezus. Ook de apostelen bestudeerden de profetieën: ‘En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 2 Petrus 1 vers 19 Merk op dat Petrus hier over ‘wij’ en dat hij in de tegenwoordige tijd spreekt: ‘wij achten’: ook hij lette op de ‘tekenen der tijden’! Spreuken 29 vers 18 ‘Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid, wie de wet in acht neemt, is gelukkig’.

Over welke tijd spreekt Zacharia 6?

Zacharia profeteerde na de Babylonische ballingschap ten tijde van de tempelherbouw. Deze profeet had meerdere visioenen: ze worden de nachtgezichten genoemd. Voor een deel gingen die profetieën over de terugkeer van Juda naar Jeruzalem. Bovenstaand visioen wordt door veel Bijbeluitleggers gekoppeld aan de eindtijd. Maar zoals eerder gezegd: eindtijdprofetieën gaan niet altijd over de zeven jaren van de eindtijd. Ze kunnen ook betrekking hebben op de aanloop naar die zeven jaren van de grote verdrukking. Mogelijk behoort de bovenstaande profetie ook tot de profetieën die wij al in ons leven in vervulling zagen gaan… ? Pastor Fr. Riley schreef er een studie over en die vond ik boeiend. In elk geval boeiend genoeg om weer te geven op dit weblog.

Zacharia’s Visioen over de vier wagens en de paarden

In dit visioen worden de profeet Zacharia vier wagens getoond en die wagens komen naar voren ‘tussen twee bergen. Élke wagen werd getrokken door paarden (meervoud) en die paarden hebben per wagen een specifieke kleur. Merk op dat er niet wordt gesproken over ruiters of wagenmenners. Het gaat hier puur om de wagens en de paarden die ze trekken.

De wagens

De wagens uit de tijd van Zacharia werden gebouwd in verschillende maten en vormen, afhankelijk van hun bestemming en gebruik. Een wagen kon worden gemaakt voor één wagenmenner, maar ook voor het vervoer van meerdere mensen. Ook kon een wagen speciaal dienen voor vervoer van goederen. Bij de wagens die Zacharia zag ga ik ervan uit dat ze dienden om een lading van het een of ander te transporteren en ergens af te leveren.

De bergen

De wagens komen naar voren ‘tussen twee bergen en er staat bij dat die van koper waren. Koper (of brons) betekent in het Woord van God ‘oordeel’. Openbaring 1:15 Dus het doel van deze wagens en hun paarden is om een oordeel te brengen naar die delen van de aarde waarheen ze gestuurd worden. Vanwaar komt dit oordeel? Van ‘tussen de bergen’. Als er in de Bijbel wordt gesproken over ‘de bergen’ dan zijn dat bergen in Israël. In dit geval: de berg Sion en de Olijfberg. Deze oordelen komen van God.

De paarden

De Bijbel noemt de kleur van de paarden, dus we moeten er van uit gaan dat dit kennelijk belangrijk is voor de boodschap van deze profetie.

  • De rode paarden: rood is praktisch altijd de kleur die in de Bijbel wordt geassocieerd met oorlog, bloed en bloedvergieten. (Zie Openbaring 6 vers 4? het rode paard) Zo werd het kostbare bloed van de Heer Jezus vergoten in de ‘oorlog’ tussen God en de satan, waardoor onze zielen uit de klauwen van satan werden gered. Dank U Heer Jezus!

  • De zwarte paarden: zwart is de kleur die in Gods Woord ‘hongersnood, honger, zware tijden’ symboliseert. (zie Openbaring 6 vers 5-6 het zwarte paard)

  • De witte paarden: wit is de kleur van de reinheid, de heiligheid, de goddelijkheid en de vrede. In Openbaring 6 vers 2 zien we iemand, die zich heilig voordoet, maar dat niet is. De valse ruiter op het witte paard: de antichrist. Maar de goede Ruiter op het witte paard vinden we in Openbaring 19:11-14

  • De gevlekte; sterke paarden. Deze kleur, gevlekt, grijs of vaal symboliseert de dood. (zie Openbaring 6 vers 7-8) ‘…en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem.’

De betekenis van dit visioen

De rode paarden

Het visioen noemt rode paarden. Van hen wordt niet gezegd waar zij heen gingen. Misschien is dat omdat zij over de hele wereld trokken? Waren de wereldoorlogen in de twintigste eeuw een gevolg van de eerste paarden, de rode paarden? Sinds 1945, het einde van de 2e wereldoorlog zijn er wereldwijd altijd oorlogen geweest. Dan zou de taak van de rode paarden zich uitstrekken over de hele twintigste eeuw en tot nu toe. Is dit waarvoor de rode paarden genoemd zijn? We weten het niet; het visioen vertelt er verder niets over.

De zwarte paarden

Ik wil deze uitleg beginnen met de ineenstorting van de USSR: de Unie van de Sovjet Socialistische Republieken. Dit gebeurde in december 1991. Deze gebeurtenis was zeker Schriftuurlijk belangrijk, gezien het feit dat bijna het hele noordelijke deel van Europa en een deel van Azië 70 jaar lang had gezucht onder het juk van het Communisme. Gedurende die jaren was het humanisme het officiële beleid van de communistische regering. Predikanten, zendelingen en zendingsgenootschappen werden tegen gehouden om in de Sovjet Unie te preken. Het ‘ijzeren gordijn’ hield het brengen van het Evangelie tegen voor miljoenen inwoners van het Sovjet rijk. Christenen die leefden in de Sovjet Unie werden gevangen gezet, vervolgd, op psychiatrische klinieken opgesloten of zelfs vermoord vanwege het ‘verschrikkellijke misdrijf’ dat zij het Evangelie van Jezus Christus deelden met anderen. Ook het Evangelie doorgeven aan je eigen kinderen werd als ‘zending’ gezien en was dus verboden. Ouders die toch hun kinderen in dit geloof opvoedden verloren niet zelden de zeggenschap over hun kinderen en moesten toezien hoe hun kinderen naar communistische kostscholen werden gebracht. Maar dit alles begon te veranderen in 1987.

Het was 1987, toen er openlijke onrust begon uit te breken in de communistische landen. De Sovjet Unie stond economisch op de rand van de afgrond en in 1987 waren er letterlijk mensen in de S.U. die stierven door ondervoeding en gebrek. Velen werkten in één van de vele staatsfabrieken zonder daarvoor salaris te krijgen, maar ze bleven er werken in de hoop dat ooit de dingen beter zouden gaan en ze weer loon zouden ontvangen.

Wat heeft dit te maken met deze profetie?

We lezen: ‘Die met de zwarte paarden gaat uit naar het Noorderland’. Als we een kompasrichting opkrijgen dan moet je altijd kijken vanuit Israël. Zo is ‘de koning van het verre noorden’ Rusland. Evenzo kunnen we hier voor het Noorderland lezen de noordelijke landen; destijds de Sovjet Unie. En we lezen dat de paarden hongersnood, armoede en zware tijden in hun wagen vervoeren. De Almachtige God laat niet met Zich spotten! Zeventig jaar hadden de Communistische landen God genegeerd en tegengewerkt en de Here God gaf hen wat ze verdienden.

Het einde van de 70 jaren; het einde van die verdrukking

In 1987 was Ronald Reagan president van de Verenigde Staten van Amerika en Michael Gorbatsjov was de president van de Sovjet Unie. President Reagan vroeg in zijn publieke toespraken zijn collega Gorbatsjov meer dan eens om ‘de muur neer te halen’. Reagan bedoelde de muur die Berlijn in tweeën deelde, maar Gorbatsjov haalde een andere ‘muur’ neer: hij sprak over ‘glasnost’ en publiceerde zijn boek getiteld ‘Peristroika’ (openheid). De Sovjet Unie, gebouwd op angst en terreur, begon aan macht te verliezen. Oostblokland? na Oostblokland begon te rebelleren tegen het economisch beleid van het Kremlin en trachtte los te komen uit het Sovjet-genootschap. Gedurende 1988 tot aan 1991 was er niets anders onrust en oproer in alle Sovjet republieken. In 1989 werd de Berlijnse muur neergehaald en op 26 december 1991 legde Michael Gorbatsjov zijn functie neer en de Sovjet Unie hield op te bestaan. Wat een geweldig Kerstgeschenk aan de tot slaaf gemaakte bewoners van Rusland en Oost Europa!

De witte paarden

Hierna kwamen de witte paarden, hen (de zwarte paarden) achterna. De deuren van de voormalige Sovjet Unie stonden wagenwijd open en democratie, business, geld, voedsel en goederen kwamen binnen. Maar ook zendelingen, predikanten, bijbelleraren, zendingsgenootschappen, Bijbels en Christelijke lectuur kwamen binnen en duizenden hoorden het Evangelie. Het is geweldig om te zien hoe God een werk deed in deze gevallen communistische landen en dat de witte paarden op deze manier hun last mochten afgeven. En laten we vooral niet vergeten dat hierdoor duizenden Joden, die het land nooit hadden mogen verlaten, nu naar hun Thuis konden gaan: Israël.

Letterlijk werd vervuld wat de profeet Zacharia zo’n 2.400 jaar daarvoor had genoteerd: ‘Hierop riep hij mij toe en sprak tot mij: Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland brengen mijn Geest in het Noorderland tot rust.”? Ten minste voor een bepaalde tijd werd de woede? van God tegen het Communisme getemperd. Maar Gods oordeel (de zwarte paarden) voor Rusland is nog niet over. Je kunt het vervolg lezen in Ezechiël 38.

De gevlekte paarden

Maar wat gebeurt er verder? Terwijl de grote revival van waarheid en bevrijding door de landen van de voormalige Sovjet Unie trok, brachten de gevlekte paarden hun wagen gevuld met de dood naar ‘het Zuiderland’. Het zuiden ten opzichte van Israël: Afrika. Door het hele Afrikaanse continent deed zich een economische ramp voor en Moslim regeringen grepen de macht in meerdere Afrikaanse staten. Tot op de dag van vandaag worden onschuldige mensen gemarteld, verbrand, mishandeld, verkracht en vermoord om op die manier hun ‘religie’ en hun verderfelijke sharia wetten op te leggen, ongeacht hoeveel mensen ze moeten mishandelen en vermoorden om dat doel te bereiken. Dit heeft geleid tot zoveel oorlog, onrust en oproer dat in vele landen de landerijen onbewerkt liggen; er geen voedsel wordt verbouwd, dat in de steden de fabrieken worden gesloten en mensen werkloos worden en de hele economie van zo’n land in elkaar aan het storten is of dat alreeds gedaan heeft. Honger is wijdverspreid in Afrika (265 miljoen mensen lijden honger, ongeveer 30 procent van de bevolking; elke 3,6 seconde sterft iemand van honger. In Afrika leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens.

Derde wereldlanden

Ja, ik weet dat we hier praten over ‘derde wereld landen’. Hun loonschaal en levensstandaard is niet te vergelijken met dat van ons. Maar bedenk dat er Afrikaanse naties zijn waar de werkloosheid 85% bedraagt. Mensen wonen in sloppenwijken en de gemiddelde levensverwachting van de Afrikaanse man is 45 jaar. De gevlekte paarden hebben hun lading geleverd. De dood waart rond op het continent Afrika, ook nog aangewakkerd door de ziekte aids.

Maar het visioen is niet ten einde. De gevlekte paarden wilden méér en zij krijgen daartoe toestemming. “De sterke paarden kwamen opzetten; zij verlangden weg te gaan om de aarde te doorkruisen, en hij zeide: Gaat heen, doorkruist de aarde. Toen doorkruisten zij de aarde.”

De dagen van Noach

De Heer Jezus Zelf zei: ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.’ Matteus 24 vers 37 Hoe w? s het in de dagen van Noach, voorafgaand aan het oordeel van de zondvloed? ? De boosheid van de ? mensen was groot op de aarde en alles wat de mensen bedenken was te allen tijde slechts boosaardig. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. Toen zei God tot Noach: door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. (Genesis 6 vers 5 and 6 vers 11-13)

Onze tijd

De misdaadcijfers zijn gestegen tot grote hoogte; de politiek uit haar bezorgheid over het totaal ontbreken van normen en warden; in de steden kun je ’s avonds niet meer veilig over straat. Er worden moorden gepleegd omdat de dader er ‘zin in had’. Huwelijken kennen geweld, vader misbruiken hun kinderen, mensen krijgen burnouts en andere psychische kwalen, er wordt vaak en gemakkelijk gescheiden waardoor gezinnen ontwricht raken en kinderen zich ongewenst voelen; ongewenste kinderen in de baarmoeder worden geaborteerd. Ook de natuur is ontspoord: we horen van tsunamies, orkanen, extreme onweersstormen, overstromingen en aardverschuivingen. Overal ter wereld doen zich tegenwoordig zulke rampen voor: de ‘sterke paarden’ doorkruisen de aarde en werpen overal hun lading af en rampen en catastrofes zijn het gevolg.

Is deze uitleg van dit visioen een juiste uitleg? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Sommige profetieën kennen zelfs meerdere vervullingen, eerst een voor-vervulling en dan een eindvervulling. Zouden de zwarte en witte paarden gaan over de opkomst en val van de Sovjet Unie? Onderzoek alle dingen en behoud het goede!

Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.? Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

2 Petrus 1 vers 10-11

Reacties zijn gesloten.