Atheïsme

“De dwaas zegt bij zichzelf: ‘Er bestaat geen god.’
Zij doen slechte, schandelijke dingen;
een goed mens vind je niet meer.”

Psalm 14 vers 1 en 53 vers 1

atheïsme

Soms is de Bijbel zó duidelijk dat het kwetsend overkomt. We kennen allemaal wel familie, vrienden, collega’s of buren die niet geloven. Soms geloven ze wel ‘iets’, dit heet het ‘ietsisme’ : ‘er moet haast wel iets zijn’… We hebben ook de agnostici, voor hen is het bestaan van God niet aantoonbaar. Daarom kunnen zij niet zeggen dat Hij bestaat maar ook niet dat Hij niet bestaat. Maar er is ook een grote groep mensen die atheïst zijn. Zij zijn een stapje verder gegaan en geloven niet dat God bestaat. Dit kunnen hele hartelijke en vriendelijke mensen zijn. Maar de Bijbel noemt hen ‘dwazen’.

Het zijn zulke vriendelijke mensen?!

Dit kan behoorlijk pijn doen. De ongelovige mensen die we kennen, zijn soms liefdevoller en begripvoller dan sommige Christenen die we kennen. Om hen dan ‘dwaas’ te noemen. Toch doet de Bijbel dat. En wij mogen dat niet gaan afzwakken. Wij zien namelijk de buitenkant, maar God ziet tot in de diepste kern van ons hart. Hij ziet de opstandigheid, de rebellie tegen de Allerhoogste. De gedachten van ‘Wat? Iemand die boven mij staat? Ik ben mijn eigen baas!’ of ‘ik heb God niet nodig’. En deze gedachten zijn dwaas! God openbaart Zichzelf in Zijn schepping; er is niemand die een excuus zal hebben van ‘ik wist het niet’. Omdat de mens God heeft ‘weggeredeneerd’ uit de schepping groeien miljoenen kinderen op terwijl ze leren dat de mens bij toeval ontstond; dat de sterkste zal overwinnen en dat (hoe lachwekkend ook) de mens nog steeds evolueert en slimmer/intelligenter wordt. Ja, we bouwen nu wapens waarmee we de hele wereld kunnen uitroeien. Dat lukte vroeger met pijl en boog niet… Maar is dat vooruitgang? Evolutie?

Marxisme: kraamkamer van het atheïsme

In de 19e en 20e eeuw werd de totale ontkenning van God georganiseerd in een politieke en religieuze ideologie genaamd marxisme. In 1914 werd de Communistische partij opgericht. Zie Psalm 14 het eerste vers over ‘de dwaas’. Het officiële Overheidsbeleid werd het atheïsme. Stalin werd het hoofd van de communistische partij en de heerser van het communistische Rusland. Waarschijnlijk als gevolg van zijn ongeloof in het bestaan van God, vermoordde Stalin brutaal en harteloos 35.000.000 [35 miljoen] van zijn eigen Russische landgenoten om zich de macht toe te eigenen als enige dictator van het communistische Rusland. Maar al de werken van de gevallen mensheid, zowel goed als slecht, moeten vroeg of later tot een einde gekomen. Stalin stierf in 1953 en de 53ste Psalm is de tweede Psalm die begint met een veroordeling van ‘de dwaas’. Het lijkt er op dat God de verdorvenheid van het Communisme zag bij de start in 1914 en bij de dood van Stalin in 1953. Job 27:8

de grenzen van het atheïsme

Degenen die weinig aandacht besteden aan het onderwerp “atheïsme” zijn zich er waarschijnlijk niet van bewust dat het atheïsme zich beperkt tot de gevallen, ongelovige mens. Satan gelooft zeer zeker in de realiteit van God; hij probeerde immers beslag leggen op de troon van God. De engelen, zowel de gevallen engelen als Gods engelen geloven in de werkelijkheid van God. De demonische geesten geloven in de realiteit van God, want dat is expliciet vermeld in Jacobus 2 vers 19, “U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend! Ook de demonen geloven dat, en sidderen!” Het is ook duidelijk uit vele passages in de Psalmen, en elders in de Schrift, dat zelfs de dieren en vogels van de hemel geloven in de realiteit van God, want het geïnspireerde Woord zegt ons dat ze opzien naar God voor de levensmiddelen die ze nodig hebben.

Geloven is niet genoeg

Dit begrenst het atheïsme dus tot alleen de gevallen mensheid. Het is alleen de gevallen mensheid die dom en brutaal genoeg is om de realiteit van hun eigen Schepper te ontkennen. Gelukkig zijn er onder hen ook, die Gods bestaan wèl erkennen. Echter: het geloven in de realiteit van God is niet voldoende om iemands ziel te behouden. Geloven dat God bestaat is de eerste stap. De tweede stap is naar Hem toe gaan voor redding. Alleen God heeft de macht om de voorwaarden van redding voor een verloren ziel te dicteren, en Hij heeft verordend dat niemand kan worden gered dan door tot Hem te komen, gelovend in Jezus Christus als Gods Zoon.

“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden”
Romeinen 10 vers 9

[important]

De Heer Jezus Christus is ENIGE Weg tot behoud!

[/important]

Het atheïsme zal eindigen

Het is een trieste waarheid dat in deze moderne wereld van hoogwaardige technologie en grote sprongen voorwaarts in kennis, massa’s mensen zichzelf ervan hebben overtuigd dat God eenvoudigweg niet bestaat. Er zijn waarschijnlijk meer atheïsten in de wereld van vandaag, dan ooit voordien in de menselijke geschiedenis. Die mensen verzetten zich tegen alles wat te maken heeft met de Bijbel, Christus, Christendom, of God.

Helaas worden zelfs de vieringen en symbolen van het geloof in de levende God geleidelijk verwijderd uit de steeds groter wordende seculiere maatschappij. Ik heb het over het dragen van een kruisje of het kruis op een kerk; het vieren van Christus’ geboorte met Kerstmis elk jaar en het vieren van de opstanding van de Heer Jezus Christus met Pasen. Zelfs sommige kerken zijn vandaag de dag gevallen voor deze sirenenzang van de atheïstische ‘dwazen’ en werken mee aan het afbreken van het zichtbare Christendom in de wereld omdat dat ergernis zou geven aan de ongelovigen (en andersgelovigen).

Als God zou bestaan, dan..

Veel van deze atheïsten baseren zich in hun ontkenning van Gods bestaan op de vraag: “Als God echt bestaat, zou Hij niets doen om al de boosheid te stoppen en de rotzooi op te ruimen? ” Het antwoord van de Bijbel om dit slechte excuus om door te gaan met zondigen en rebelleren is: “Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad.” Prediker 8 vers 11 Omdat de Almachtige God de Allerhoogste Heerser van het heelal is, kiest Hij zijn eigen tijd voor de eindstrijd! Hij is niet erg onder de indruk door, noch gebonden aan de uitdagingen van de nietige ongelovige mensheid!

“Want de onverstandigen vinden de dood door hun eigen onverschilligheid en de dwazen gaan te gronde door hun eigen lichtzinnigheid.”
Spreuken 1 vers 32

De Grote Onthulling

Het laatste boek in de Bijbel wordt genoemd Openbaring of Apocalyps. Het Griekse woord waarvan de titel is afgeleid betekent “onthulling.” We kunnen ook wel zien dat het hele boek Openbaring onthullingen doet over wat te gebeuren staat. Er komt een verschrikkelijke verdrukking. De ellende die over de mens komen zal, zal zó groot zijn dat de mens zal hysterisch huilen en schreeuwen tot de rotsen en de bergen “Val op ons en verberg ons voor het aanschijn van Hem die zetelt op de troon, en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen. Wie kan dan standhouden?” Openbaring 6 vers 16 “Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.” Jesaja 2 vers 19 Vanaf die dag in de toekomst zal er niet één menselijk wezen ooit nog beweren een atheïst te zijn.

Zien = geloven = bekeren?

Dat de Almachtige God Zich openbaart bij deze gelegenheid wil nog niet zeggen dat deze mensen zich tot de Heer wenden voor redding. Sommigen doen dat! Velen echter niet! Zoals de demonen geloven maar God intens haten, zo zal het ongelovige hart niet zo maar bekeerd worden. Soms zijn atheïsten mensen die echt God haten en als zij inzien dat ze gedwaald hebben in het ontkennen van Gods bestaan, zegt dat niet dat hun haat zal verminderen. We zien dan de totale verdorvenheid en goddeloosheid van het menselijk hart.

Je hoeft niet te wachten!

Als je een belijdende atheïst bent die dit leest, hoef je niet te wachten tot die verschrikkelijke openbaring van God komt zodat je zult weten dat Hij echt is. Het enige wat je hoeft te doen is nederig te worden en in een eenvoudig, nederig gebed Hem vragen om Zichzelf aan jou te openbaren. Als het echt de oprechte wens van je hart is om te weten of God echt bestaatis, zal de Here God jouw gebed horen en Hij zal antwoorden. “al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden” Romeinen 10 vers 13 Geloof wat Gods Woord zegt. “dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.” Jeremia 29 vers 13

Je kunt de realiteit van de levende God kennen hier en nu tijdens dit leven. Vele ware gelovigen zijn het levende bewijs van deze waarheid! Elke Christen heeft een moment gekend dat hij het Gods Woord hoorde en het als waarheid aannam; de Heer aanriep voor redding en wiens ziel vervolgens werd gered van dood en hel, de straf van de zonde. Vanwege die reddende genade ben ik op weg naar mijn eindbestemming: de hemel. Ik hoop jou daar ook te ontmoeten!

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”
Johannes 3 vers 36

“Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
Ezechiël 18 vers 23


met dank aan pastor Riley