Evangeliserende engelen

(de eindtijd in vogelvlucht) deel 2

zie deel 1

Op weg naar de helft van de grote verdrukking

Tegen de tijd dat de mensheid aan het midden van de zeven jaar van de grote verdrukking is aangekomen, heeft de Heer Jezus de zegels van ‘het verzegelde boek’ geopend (Openbaring 5:1-14; Openbaring 6:1-17; Openbaring 8:1; Openbaring 10:1-11) De Heer Jezus voldoet aan elke voorwaarde om dit boek te mogen openen; Hij is de Enige die waardig wordt geacht. Hiermee voldoet Hij tegelijk aan de voorwaarden om de aarde weer te claimen, die sinds Adam en Eva door hen was overgegeven aan de boze.

De zegels

Elke keer als de Heer Jezus een zegel losmaakt gebeurt er op de aarde iets. Hieraan zie je dat de Heer Jezus ‘de Baas’ is en dat Hij toestemming geeft voor deze gebeurtenissen. Matteus 28:18 De gevolgen (rampen) die je dan op aarde ziet, zijn (op het zesde en zevende zegel na) het rechtstreekse gevolg van wat de ongelovige, God verwerpende leiders van de nieuwe wereldorde doen zullen. Het openen van het zesde en zevende zegel zijn een rechtstreeks ingrijpen op aarde van de Heer Jezus Zelf. Lees deze Schriftgedeelten eens en bidt ervoor: de Heer zal je licht en begrip schenken door Zijn Heilige Geest!


De bazuinen

Als het midden van de grote verdrukking is genaderd, zullen eveneens zes van de zeven bazuinen hebben geklonken. Openbaring 8-9 Het geluid van elk van die bazuinen zal op aarde leiden tot nieuwe oordelen. De oordelen van de bazuinen zijn eveneens een rechtstreeks ingrijpen van de Heer Jezus Zelf.

Opnieuw, als het midden van de grote verdrukking is genaderd, zal er in de hemel oorlog uitbreken tussen Michael en zijn engelen en satan en zijn engelen. De afloop van deze oorlog is bekend: satan zal samen met zijn engelen voorgoed uit de hemel worden gegooid; zij blijven op aarde gedurende de laatste helft van de grote verdrukking. Openbaring 12:7-12

Een aanslag

Dit moment is eveneens het moment zal de antichrist, één van de zeven meest machtigste wereldleiders, binnengaan in de (dan herbouwde) Joodse tempel en zichzelf uitroepen tot god. 2 Tessalonicenzen 2:4 Nadat hij op deze manier het heiligdom heeft ontheiligd, zal er op hem een aanslag worden gepleegd waardoor hij een dodelijke wond zal krijgen. Openbaring 13:3 Het dode lichaam zal dan door de satan zelf in bezit worden genomen en door satan nieuwe energie krijgen, waardoor de indruk wordt gewekt dat de antichrist uit de dood is opgewekt, daarmee de opstanding van de Heer Jezus proberend te imiteren. De ongelovige wereld zal het als een wonder erkennen.

De machtigste man op aarde

Daardoor zal de antichrist zo’n macht ontvangen dat hij zal gaan regeren over alle tien de koninkrijken van de wereld. (in de plannen van de nieuwe wereld orde is de wereld nu al in tien stukken verdeeld) De antichrist zal de autoriteit krijgen, omdat hij het aanbod van satan aanvaardt. Het aanbod, wat de Heer Jezus beslist afwees! Matteus 4:8-10 Na de wonderlijke genezing van de antichrist zal ‘de valse profeet’ (het tweede beest) een beeld van het eerste beest (de antichrist) laten maken en het oprichten op de voorhof van de Joodse tempel. Openbaring 13:14 Het is precies op dit moment dat de antichrist er in zal slagen de twee getuigen te vermoorden. Openbaring 11:7 Vervuld van haat zal de antichrist zich dan keren tegen het Joodse volk, woedend om de aanslag op zijn leven, die hem uiteindelijk een verduisterd oog en een lamme arm oplevert. Zacharia 11:17 De Joden die de Schiften kennen, zullen de ‘gruwel der verwoesting’ herkennen en weten dat zij moeten vluchten, precies zoals de Heer Jezus hen aanraadde in Matteus 24:15 Dat ze zullen vluchten kunnen we lezen in Openbaring 12:6 en Openbaring 12:13-14

Het midden van de grote verdrukking

Merk op, dat pas nadat de twee getuigen zijn vermoord, na drie dagen zijn opgewekt en voor de verbijsterde ogen van de wereld zijn opgenomen in de hemel, de zevende bazuin klinkt. Openbaring 11:15 Waarom is dat belangrijk? Omdat het blazen van de zevende bazuin exact het midden van de grote verdrukking markeert.

En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel.

Het Koningschap van de Heer Jezus

We lezen hier dat in het midden van de grote verdrukking de Heer Jezus alle wettelijke rechten op de aarde heeft verworven zodat inderdaad en in waarheid geldt: “…Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde….” Vergelijk Daniel 7:13-14 en Lucas 19:12. De Heer Jezus begint dus met Zijn regering terwijl Hij nog in de hemel is, drieëneenhalf jaar voordat hij daadwerkelijk naar de aarde terug zal keren. Gedurende die tijd zit de Heer Jezus op de troon, terwijl de Hemelse Vader Zijn vijanden “als een voetbank voor Zijn voeten maakt” zoals we kunnen lezen in Psalm 110:1 gedurende de ‘ure van Gods toorn’ of volgens Openbaring 14:7 ‘de ure van Zijn oordeel’.

de ‘ure van Gods toorn’

Deze Schriftplaatsen geven aan dat de toorn, de wraak van God zal worden uitgegoten over de onbekeerlijke mensheid; het midden van de grote verdrukking markeert het begin van de ‘ure van Gods toorn’. En precies in het midden van de grote verdrukking gebeurt nog iets anders: de tempel van God, in de hemel, zal worden geopend. Openbaring 15:5 en de tempel zal gevuld zijn met rook van de glorie van God en van Zijn macht en niemand zal meer in staat zijn de tempel binnen te gaan, totdat de zeven plagen van de zeven engelen zijn vervuld.

Openbaring 15:8 In deze hemelse tempel staat de hemelse ark van het verbond. (de aardse ark werd gebouwd naar het voorbeeld van de hemelse ark) En omdat niemand vanaf dat moment in staat zal zijn om de hemelse tempel binnen te gaan, zal niemand vanaf dat moment behouden kunnen worden gedurende de laatste helft van de grote verdrukking, totdat de volledige toorn van God over de zondige wereld is uitgestort. Openbaring 14:9-11 Er zal in die tijd geen genade meer zijn. Als je dit overdenkt, bidt dan ernstig voor hen die verloren zijn, maar nu nog behouden kunnen worden…

Predikende engelen

Nu begrijpen we ook waarom engelen nu de evangelieverkondiging overnemen. Openbaring 14:6-7 De mensheid wordt, precies op het midden van de grote verdrukking, te verstaan gegeven dat ze God moeten vrezen en Hem de glorie geven, omdat het uur van Zijn toorn is gekomen. Als deze ‘ure’ aanbreekt is men te laat; de engelen brengen hier de finale waarschuwing, het is de uitleg aan de mensen die dan op aarde leven dat nu het oordeel van God volgt.

De nacht waarin niemand werken kan

De zesde dag van de mensheid (zesduizend jaar) komt tot een einde precies in het midden van de grote verdrukking. Dit kunnen we aan onze kalenders niet zien; de kalendersystemen zijn in de loop van de geschiedenis gewijzigd en aangepast. Maar de almachtige God weet het moment precies! Zijn Wet zegt dat de mensheid zal kunnen werken tot het einde van de zes dagen, maar het werk moet worden gestaakt als de zevende dag aanbreekt.

De weigering van satan

Ondanks dat satan kan zien dat de Heer Jezus de zeven zegels heeft geopend (De claim van de rechtmatigheid van Zijn koningschap) weigeren satan en zijn helpers, de antichrist en de valse profeet de Heer Jezus de eer te geven die Hem toekomt en Zijn Koningschap te erkennen. Ze weigeren hun greep op de aarde los te laten en gaan ermee door tot in het zevende milennium, hun gruwelijke daden voldoerende en daarmee Gods gebod van Sabbatsrust overtredend.

God’s ‘vreemde werk’

We zien hoe God de Vader vanaf het midden van de grote verdrukking zijn ‘vreemde werk’ zal doen Jesaja 28 vers 21 ‘…vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn.‘ Het Hebreeuwse woord wat hier is vertaald met ‘vreemd’ betekent letterlijk: ‘tegen zijn natuur’, ‘vreemd aan zijn natuur’. De natuurlijke gesteldheid van de hemelse Vader is LIEFDE, zelfs voor Zijn vijanden. 1 Johannes 4:8 en Romeinen 5:8 Echter, als de allerhoogste autoriteit in de hemelen en op aarde zal Hij niet ongestraft getart worden! De onbekeerlijke zondaars zullen zijn toorn uiteindelijk ondervinden.

De donkere nacht

Gedurende de tweede helft van de grote verdrukking zullen bovennatuurlijke machten op de aarde worden losgelaten door satan en zijn engelen, die zulke macht ook bezitten, maar ook door de engelen van God in Diens opdracht. Herinner je dat satan met zijn engelen op de aarde is geworpen; het zal geestelijk een zwarte, diepdonkere nacht zijn. De mens zal niet in staat zijn zich te verweren tegen deze bovennatuurlijke wezens met hun bovenmenselijke kracht en macht. Dit is de nacht waarin niemand kan werken.

Een eeuwigdurend Evangelie

Omdat de mens voor het eerst in zijn bestaan niet langer in staat is om de boodschap van God door te geven, hebben engelen die taak overgenomen en prediken zij als waarschuwing aan de mens. God zorgt ervoor dat er altijd getuigen zullen zijn. Zijn Evangelie is een eeuwigdurend Evangelie en het wordt gepredikt door alle eeuwen heen tot in de eeuwigheid als herdenking aan de wonderlijke gift van genade door het offer van de Heer Jezus Christus. Prijst de Heer! Dank U eeuwige Vader!

Geef een reactie